หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 334)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

            Brian is talking to his Professor, Dr. Smith

 

Brian   :  Professor Smith, may I see you for a minute ?

Smith  Sure.  Come on in, Brian.  What’s the matter ?

Brian   :  I’ve got a problem.

Smith  Okay.

Brian   :  I need your technical writing class.  And, I knew I had to have it so I went early to registration,

                   but by the time I got to the front of the line, it was closed.  See, my advisor signed my course

                   request and everything.  I was just too far back in the line. 

Smith  :  That’s a big class already, Brian.  If it’s closed, that means I have fifty students in it.  

Brian   :  I’m not surprised.  It is supposed to be a really good class. 

Smith  Can’t you take it next year ?  We offer it every fall.

Brian   :  Well, that’s the problem.  I’m supposed to be graduating this spring.  But, of course, I can’t

                   graduate without your class. 

Smith  I see.  In that case, I’ll sign an override for you.  It looks like there will be fifty-one.  Take this

                   form back to the registration area and they’ll get you in. 

Brian   :  Thanks, Professor Smith.  I really appreciate this !

Smith  You’re welcome.

 

(คำแปล)

            ไบรอันกำลังสนทนากับอาจารย์ของเขา, ด็อกเตอร์สมิธ

 

ไบรอัน  :  อาจารย์สมิธครับ  ผมขอพบอาจารย์สัก ๑ นาทีได้ไหมครับ

สมิธ      :  ได้สิ  เข้ามาข้างในสิไบรอัน  มีปัญหาอะไรหรือ (เป็นอะไรหรือ) (What’s the matter ?)

ไบรอัน  :  ผมมีปัญหาครับ

สมิธ      :  อะไรล่ะ (ว่าไปสิ) (Okay)

ไบรอัน  :  ผมต้องการเรียน (วิชา) การเขียนทางวิชาการ (technical writing) ของอาจารย์ครับ  และ

                 ผมรู้ว่าผมต้องเรียนมัน  ดังนั้น  ผมไปที่ลงทะเบียน (การลงทะเบียน, การจดทะเบียน)

                 (registration) แต่เนิ่นๆ,  แต่เมื่อผมไปถึงข้างหน้าแถว (หัวแถว) (front of the line)  มัน

                 ปิดเสียแล้ว,  (อาจารย์ก็) เห็น (See) นะครับว่าอาจารย์ที่ปรึกษา (advisor) ของผมได้เซ็น

                 ชื่อใน (แบบฟอร์ม) การร้องขอวิชาเรียน (course request) และทุกอย่างแล้ว  ผมเพียงแต่

                 อยู่ปลายแถวไกลเกินไปครับ (I was just too far back in the line.) (ทำให้จำนวนนักเรียน

                 ในชั้นเต็มก่อนถึงคิวตนเอง)

สมิธ      :  นั่นเป็นชั้นเรียนที่ใหญ่แล้วนะไบรอัน,  ถ้ามัน (การลงทะเบียน) ปิด  นั่นหมายความว่าฉันมี

                  นักเรียน ๕๐ คนในชั้นเรียนนะ

ไบรอัน  :  ผมไม่ประหลาดใจหรอกครับ  มันถูกคาดว่า (supposed) จะเป็นชั้นเรียนที่ดีจริงๆ ครับ

สมิธ      :  เธอจะเรียนมัน (วิชาการเขียนฯ) ปีหน้าไม่ได้หรือ  เราเปิด (เสนอ) (offer) มันทุก (ภาคเรียน)

                 ฤดูใบไม้ร่วง (fall) (เป็นเทอมแรกในสหรัฐฯ และแคนาดา  อยู่ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม, 

                 สำหรับเทอม ๒ คือ เทอมฤดูหนาว  อยู่ระหว่างมกราคม – เมษายน,  มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ

                 และแคนาดาส่วนใหญ่จะเรียนเทอมละ ๓ เดือนเท่านั้น  เดือนที่ ๔ จะเป็นการสอบ)

ไบรอัน  :  เอ้อ  นั่นละเป็นปัญหาครับ  ผมถูกคาดว่าจะเรียนจบฤดูใบไม้ผลินี้ (มีนาคม – พฤษภาคม) (หลัง

                  เรียนจบเทอมฤดูหนาวแล้ว)  แต่แน่ละครับ  ผมไม่สามารถเรียนจบได้ถ้าไม่มี (ไม่ได้เรียน) วิชา

                  ของอาจารย์ (without your classครับ

สมิธ      ฉันเข้าใจแล้วละ,  ในกรณีนั้น  ฉันจะเซ็นกระโดดข้าม (หักล้าง) (sign an override) ให้เธอนะ

                 (หมายถึง  เซ็นอนุญาตให้เรียนได้  แม้จะปิดลงทะเบียนไปแล้ว)  มันดูเหมือนว่าจะมี (นักเรียน)

                 ๕๑ คนนะ,  (ให้เธอ) เอาแบบฟอร์มนี้กลับไปที่บริเวณลงทะเบียน (registration area)  และพวก

                 เขา (เจ้าหน้าที่) จะให้เธอเข้าไป (ลงทะเบียน)

ไบรอัน  :  ขอบคุณครับ  อาจารย์สมิธ,  ผมชื่นชม (ชมเชย, เห็นคุณค่า, พอใจ) (appreciate) สิ่งนี้ (ความ

                 ช่วยเหลือของอาจารย์) จริงๆ ครับ

สมิธ      :  ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ (ฉันยินดีช่วยจ้ะ) (You’re welcome.)

 

1. What is Brian’s problem ?

(ปัญหาของไบรอันคืออะไร)

(a) He was late arriving at registration.    (เขามาถึงที่ลงทะเบียนสาย)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เขาไปที่ลงทะ

       เบียนแต่เนิ่นๆ)

(b) He needs an advisor’s signature on a course request form.    (เขาต้องการลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาใน

       แบบฟอร์มร้องขอวิชาเรียน)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  อาจารย์ที่ปรึกษาของเขาลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว)

(c) He is not doing well in the class because it is so large.    (เขาทำ – เรียน – ได้ไม่ดีในชั้นเรียน  เพราะว่ามัน

       ใหญ่เกินไป)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  วิชานี้จะไม่เปิดสอนจนกระทั่งเทอมฤดูใบไม้ร่วง)

(d) He must have the permission of the instructor to enroll in a class.    (เขาต้องได้รับการ

       อนุญาตของอาจารย์ผู้สอนเพื่อที่จะลงทะเบียนในชั้นเรียน – วิชา)  (ดูจากข้อความ  “ผมต้องการ

       ชั้นเรียนการเขียนทางวิชาการของอาจารย์”  และ  “ในกรณีนั้น  ฉันจะเซ็นกระโดดข้าม (หักล้าง)

       ให้เธอนะ)

(e) He can’t register because he hasn’t taken a prerequisite course yet.    (เขาไม่สามารถลงทะเบียนได้ 

       เพราะว่าเขายังไม่ได้ลงวิชาบังคับให้ต้องเรียนก่อน – ที่จะเรียนวิชานั้น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Why does Brian want Professor Smith to do ?

(ไบรอันต้องการให้อาจารย์สมิธทำอะไร)

(a) Help him with the class.    (ช่วยเหลือเขาในชั้นเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Explain some technical vocabularies.    (อธิบายคำศัพท์เทคนิค – วิชาการ - บางคำ)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(c) Give him special permission to take the class.    (ให้การอนุญาตพิเศษแก่เขาที่จะเรียนในชั้น

      (ดูจากข้อความ  “ฉันจะเซ็นกระโดดข้าม (หักล้าง) ให้เธอนะ”  และ  “เอาแบบฟอร์มนี้กลับไปที่บริเวณ

      ลงทะเบียน  และพวกเขา (เจ้าหน้าที่) จะให้เธอเข้าไป -  ลงทะเบียน)

(d) Take a form to the registration area.    (นำแบบฟอร์มไปที่บริเวณลงทะเบียน)  (เป็นสิ่งที่อาจารย์สมิธต้องการ

       ให้ไบรอันทำ)

(e) Give her signature on his course request form.    (ให้ลายเซ็นของเธอในแบบฟอร์มการร้องขอวิชาเรียน) 

       (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าวให้ไบรอันแล้ว)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What does Brian say about graduation ?

(ไบรอันพูดอะไรเกี่ยวกับการจบการศึกษา)

(a) He has planned to graduate in the fall.    (เขาได้วางแผนที่จะเรียนจบในฤดูใบไม้ร่วง)  (แย้งกับข้อเท็จจริง

       ที่ว่าเขาวางแผนที่จะเรียนจบในฤดูใบไม้ผลิ)

(b) He needs the professor to sign his application for graduation.    (เขาต้องการให้อาจารย์ลงชื่อในใบสมัคร

       ขอจบการศึกษาของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He does not have enough credits for graduation.    (เขามีหน่วยกิตไม่เพียงพอสำหรับจบการศึกษา) 

      (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He will further his study abroad after graduation.    (เขาจะศึกษาต่อต่างประเทศภายหลังจบการศึกษา) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He has to take Professor Smith’s class in order to graduate.     (เขาจำเป็นต้องเรียนในชั้น

       เรียน – วิชา – ของอาจารย์สมิธ  เพื่อที่จะจบการศึกษา)  (ดูจากข้อความ  “ผมไม่สามารถเรียนจบได้

       ถ้าไม่มี (ไม่ได้เรียน) วิชาของอาจารย์)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. What does Professor Smith decide to do ?

(อาจารย์สมิธตัดสินใจทำอะไร)

(a) Enroll Brian in the class next year.    (ลงทะเบียนไบรอันในชั้นเรียน – ของเธอ - ปีหน้า)  (เป็นการแนะนำของ

       อาจารย์แก่ไบรอันในตอนแรก  มิใช่สิ่งที่เธอตัดสินใจทำจริงๆ)

(b) Allow Brian to take the class this term.    (อนุญาตให้ไบรอันเรียนในชั้นเรียนเทอมนี้)  (ดูจาก

      ข้อความ  “ฉันจะเซ็นกระโดดข้าม (หักล้าง) ให้เธอนะ)

(c) Give Brian permission to graduate without the class.    (อนุญาตให้ไบรอันจบการศึกษาโดยไม่ต้องเรียน

       ในชั้นของเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Register Brian for another class.    (ลงทะเบียนไบรอันในชั้นเรียน – วิชา – อื่น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Allow Brian to take a summer course for her class.    (อนุญาตให้ไบรอันเรียนวิชาภาคฤดูร้อนสำหรับชั้นเรียน

      ของเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Morris   I paid twenty dollars for this textbook. 

     Brenda  Twenty dollars !  I got mine for fifteen. 

Question  What does Brenda mean ?

(a) She doesn’t need as many books as Morris does.    (เธอไม่ต้องการหนังสือจำนวนมากเท่ากับที่มอร์ริส

       ต้องการ)

(b) She doesn’t want a secondhand book.    (เธอไม่ต้องการหนังสือมือสอง)  (หมายถึง  หนังสือใช้แล้ว)

(c) She paid less for her book than Morris did.    (เธอจ่ายเงินค่าหนังสือของเธอน้อยกว่ามอร์ริส

       จ่าย)

(d) She has purchased most of her books already.    (เธอได้ซื้อหนังสือส่วนใหญ่ของเธอแล้ว)

(e) She won’t buy the book if it is too expensive.    (เธอจะไม่ซื้อหนังสือ  ถ้ามันราคาแพงเกินไป)

(คำแปล)

มอร์ริส    :  ผมจ่ายเงิน ๒๐ ดอลลาร์สำหรับตำรา (หนังสือเรียน) (textbook) เล่มนี้ครับ

เบร็นด้า  :  ๒๐ ดอลลาร์เชียวหรือคะ  ฉันได้หนังสือของฉันมาแค่ ๑๕ ดอลลาร์เองค่ะ

คำถาม  :  เบร็นด้าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Mark    Karen, why are you tearing up your print-out ?

     Karen  I’ve run this program six times already and it still doesn’t work !

Question  What is Karen’s profession most likely to be ?

(a) Television producer.    (ผู้ผลิตทีวี)

(b) Computer programmer.    (โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์)

(c) Professional athlete.    (นักกีฬาอาชีพ)

(d) News broadcaster.    (ผู้รายงานข่าว, ผู้กระจายเสียงข่าว)

(e) Printer repairwoman.    (ช่างซ่อมเครื่องพิมพ์)

(คำแปล)

มาร์ค   :  คาเร็น,  ทำไมคุณจึงฉีกทิ้ง (tearing up) กระดาษที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องคอมฯ (print-out)

                ล่ะครับ

คาเร็น  :  ฉันได้รันโปรแกรมนี้มา ๖ ครั้งแล้ว  และมันยังคงไม่ได้ผล (doesn’t work) ค่ะ

คำถาม  :  อาชีพของคาเร็นน่าจะเป็นอะไรมากที่สุด ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. Kathy  I’d like to buy a roll of stamps, and I need some cushioned envelopes, too.

     Paul     :  How many cushioned envelopes would you like ?  We also have new stamps if you’re

                        interested.   

Question  Where does this conversation take place ?

(a) In a drugstore.    (ในร้านขายยา)

(b) In an airport.    (ในสนามบิน)

(c) In a travel agency.    (ในบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว)

(d) In a post office.    (ในที่ทำการไปรษณีย์)

(e) In a supermarket.    (ในซุปเปอร์มาร์เก็ต)

(คำแปล)

เคธี่    :  ฉันอยากจะซื้อแสตมป์ ๑ ม้วน (แผง)  และต้องการซองกระดาษกันกระแทก (cushioned

              envelopes) ด้วยค่ะ

พอล  :  คุณต้องการซองกันกระแทกกี่ซองครับ  เรามีแสตมป์ใหม่ๆ ด้วย  ถ้าคุณสนใจนะครับ

คำถาม  :  การสนทนานี้เกิดขึ้นที่ไหน ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป