หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 333)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

            The following is a conversation between two college students.  They are trying to get coffee from a machine.

 

Mark   :  Would you like a cup of coffee ?

Grace  Yes.  That would be good.

Mark   :  Cream and sugar ?

Grace  Please.

Mark   :  Oh, no.

Grace  What’s the matter ?

Mark   :  This machine is out of order.

Grace  Did you lose your money ?

Mark   :  I sure did.

Grace  :  You ought to complain.  These machines are always out of order.

Mark   :  Well, I still want a cup of coffee, don’t you ?

Grace  Let’s go to the restaurant at the Student Center.

Mark   :  I don’t know.  The last time I was there it was so crowded that I had to wait in line for almost

                   an hour. 

Grace  Really ?  Let’s go somewhere else then.  I can’t be too long because I have a test at three

                   o’clock. 

Mark   :  Okay.  Let’s go to the library.  There’s another vending machine downstairs by the telephone. 

 

(คำแปล)

             ต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างเด็กนักเรียนมหาวิทยาลัย ๒ คน  พวกเขากำลังพยายามที่จะซื้อกาแฟจากตู้หยอดเหรียญ

 

มาร์ค   :  คุณอยากดื่มกาแฟสักแก้วไหมครับ

เกรซ   :  ค่ะ  นั่นดีเลยค่ะ

มาร์ค   :  ใส่ครีมและน้ำตาลใช่ไหมครับ

เกรซ   :  ใช่เลยค่ะ

มาร์ค   :  โอ้  ไม่เอาน่า

เกรซ   :  เป็นอะไรหรือคะ (What’s the matter ?)

มาร์ค   :  ตู้นี้เสียครับ (This machine is out of order.)

เกรซ   :  คุณสูญเงิน (เหรียญที่หยอด) หรือเปล่าคะ

มาร์ค   :  ผมสูญแน่ครับ

เกรซ   :  คุณควรจะร้องเรียน (complain) นะ  ตู้เหล่านี้เสีย (out of order) เป็นประจำค่ะ

มาร์ค   :  เอ้อ  ผมยังคงต้องการกาแฟสักแก้ว,  คุณด้วยใช่ไหมครับ

เกรซ   :  เราไปที่ภัตตาคารที่ศูนย์กลางนักศึกษากันเถอะค่ะ

มาร์ค   :  ผมไม่รู้นะ  ครั้งที่แล้วที่ผมไปที่นั่น  มันมีคนแน่น (แออัด) (crowded) มาก  จนกระทั่งผมต้องเข้า

                แถวรอ (wait in line) เกือบชั่วโมงหนึ่งครับ

เกรซ   :  จริงๆ หรือคะ  เราไปที่อื่นกันเถอะ ถ้างั้น (Let’s go somewhere else then.)  ฉันอยู่นานมากไม่

                ได้ (I can’t be too long)  เพราะฉันมีสอบตอนบ่าย ๓ โมงค่ะ

มาร์ค   :  ได้ครับ  เราไปห้องสมุดกันเถอะ  มีตู้ขายอาหาร-เครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญ  (vending

                 machine) อีกเครื่องหนึ่งข้างล่าง (ชั้นล่าง) (downstairs) ใกล้ (ข้างๆ) (by) โทรศัพท์ครับ

 

1. What prompted the conversation ?

(อะไรกระตุ้นการสนทนานี้)

(a) Mark lost money.    (มาร์คสูญเงิน)  (ถูกกล่าวทีหลังเรื่องการดื่มกาแฟ)

(b) Mark and Grace wanted coffee.    (มาร์คและเกรซต้องการดื่มกาแฟ)  (ดูจากข้อความ  “คุณ

       อยากดื่มกาแฟสักแก้วไหมครับ)

(c) The Student Center was crowded.    (ศูนย์กลางนักศึกษาแออัด)  (ถูกกล่าวทีหลังเรื่องการดื่มกาแฟ)

(d) Grace needed to make a phone call.    (เกรซต้องการโทรศัพท์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The machine was out of order.    (ตู้กาแฟหยอดเหรีญเสีย)  (ถูกกล่าวทีหลังเรื่องการดื่มกาแฟ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. What do Mark and Grace mainly discuss ?

(มาร์คและเกรซคุยเรื่องอะไรส่วนใหญ่)

(a) The time.    (เวลา)  (ถูกกล่าวถึงสั้นๆ  มิใช่ประเด็นหลัก)

(b) The money.    (เงิน)  (ถูกกล่าวถึงสั้นๆ  มิใช่ประเด็นหลัก)

(c) The coffee.    (กาแฟ)  (ทั้งคู่คุยกันเรื่องหากาแฟดื่ม)

(d) The test.    (การสอบ)  (ถูกกล่าวถึงสั้นๆ  มิใช่ประเด็นหลัก)

(e) The library.    (ห้องสมุด)  (ถูกกล่าวถึงสั้นๆ  มิใช่ประเด็นหลัก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Why didn’t the couple go to the restaurant at the Student Center ?

(ทำไมทั้ง ๒ คนไม่ไปที่ภัตตาคารที่ศูนย์กลางนักศึกษา)

(a) They thought that the Student Center would be closed.    (พวกเขาคิดว่าศูนย์กลางนักศึกษาจะปิด)  (การ

       สนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) They decided that they did not want any coffee.    (พวกเขาตัดสินใจว่าพวกเขาไม่ต้องการกาแฟ)  (แย้งกับ

       ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขายังคงต้องการดื่มกาแฟ)

(c) Mark lost his money in the vending machine.    (มาร์คสูญเงินในตู้หยอดเหรียญ)  (เป็นเหตุผลที่เกรซแนะนำ

       ให้ไปที่ศูนย์กลางนักศึกษา  มิใช่เหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจไม่ไป)

(d) They thought that the Student Center would be crowded.    (พวกเขาคิดว่าศูนย์กลางนักศึก

       ษาจะมีคนแน่น)  (ดูจากข้อความ  “ครั้งที่แล้วที่ผมไปที่นั่น  มันมีคนแน่นมาก  จนกระทั่งผมต้องเข้าแถว

       รอเกือบชั่วโมงหนึ่งครับ”  และ  “เราไปที่อื่นกันเถอะ ถ้างั้น)

(e) It was too far to walk there.    (มันไกลเกินไปกว่าที่จะเดินไปที่นั่น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Why did Mark and Grace decide to go to the library ?

(ทำไมมาร์คและเกรซตัดสินใจไปที่ห้องสมุด)

(a) To study for a test.    (เพื่ออ่านหนังสือเพื่อสอบ)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไปที่นั่นเพื่อกดกาแฟจากตู้

       หยอดเหรียญที่อยู่ชั้นล่างของห้องสมุด)

(b) To use the telephone.    (เพื่อใช้โทรศัพท์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง  บอกแต่เพียงว่าตู้กาแฟหยอดเหรียญอยู่

       ใกล้ (ข้างๆ) โทรศัพท์)

(c) To complain about the vending machine.    (เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับตู้หยอดเหรียญ)  (เกรซแนะนำให้มาร์คร้อง

       เรียนเกี่ยวกับตู้กาแฟหยอดเหรียญกินเงินของเขาไปและเสียบ่อย  แต่มิได้บอกว่าจะสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน)

(d) To get some books assigned for them to read by their teacher.    (เพื่อเอาหนังสือที่ถูกมอบหมายให้พวก

       เขาอ่านโดยอาจารย์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) To get a cup of coffee from the vending machine.    (เพื่อเอากาแฟถ้วยหนึ่งจากตู้หยอด

       เหรียญ)  (ดูจากข้อความ  “เราไปห้องสมุดกันเถอะ  มีตู้ขายเครื่องดื่มแบบหยอดเหรียญอีกเครื่อง

       หนึ่งข้างล่าง (ชั้นล่าง) ใกล้โทรศัพท์ครับ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Marvin  Where would you like these roses sent ?

     Sarah     If you’ll just wrap them well, I’ll take them with me.  

Question  What is Sarah doing  ?

(a) Shopping for groceries.    (ซื้อของชำ-เครื่องอุปโภคบริโภค)

(b) Sending a package.    (ส่งหีบห่อ-พัสดุ)

(c) Buying some flowers.    (ซื้อดอกไม้)

(d) Planting her garden.    (เพาะปลูกสวนของเธอ)

(e) Watering her roses.    (รดน้ำกุหลาบของเธอ)

(คำแปล)

มาร์วิน  :  คุณอยากให้ส่งกุหลาบเหล่านี้ (ให้กุหลาบเหล่านี้ถูกส่ง) ไปที่ไหนครับ

ซาร่าห์  :  ถ้าคุณจะเพียงแต่ห่อมันให้ดี  (แล้ว) ฉันจะเอามันไปเองค่ะ

คำถาม  :  ซาร่าห์กำลังทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Brandon  I’m so depressed.  I don’t make the honor roll this term.

     Erika         Are the grades posted already ?

Question  What does Erika mean ?

(a) She thinks Brandon’s grades were recorded incorrectly.    (เธอคิดว่าคะแนนของแบรนดอนถูกบันทึกไว้

       อย่างไม่ถูกต้อง)

(b) She thinks Brandon should have gone earlier.    (เธอคิดว่าแบรนดอนควรไปเนิ่นๆ กว่านี้)  (แต่ก็ไม่ได้ไป)

(c) She has already been to the post office.    (เธอได้ไปที่ที่ทำการไปรษณีย์แล้ว)

(d) She’s surprised that the grades are available now.    (เธอประหลาดใจว่าคะแนนออกมาแล้ว

       (ประกาศแล้ว) ขณะนี้)

(e) She’s surprised that Brandon doesn’t get good grades.    (เธอประหลาดใจว่าแบรนดอนไม่ได้คะแนนดี)

(คำแปล)

แบรนดอน  :  ผมหดหู่ (เศร้า) ใจมาก  ผมไม่ได้สร้าง (ทำ) รายชื่อ (ทะเบียน) เกียรตินิยม (honor roll)

                       เทอมนี้ครับ (หมายถึง  ไม่ได้คะแนนสูงถึงระดับเกียรตินิยม)

เอริก้า         :  คะแนนถูกติดประกาศ (posted) แล้วหรือคะ

คำถาม  :  เอริก้าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  “Make the honor roll”  หมายถึง  “สร้างรายชื่อ (ทะเบียน) เกียรตินิยม  คือทำคะแนนได้สูงถึงขั้นเกียรตินิยม

 

7. Daniel  :  Does Marsha want to go hiking this weekend ?

     Nadia   Does the sun rise in the East ?

Question  What is true about Marsha ?

(a) She’ll go hiking if she gets up early.    (เธอจะไปเดินทางไกล  ถ้าเธอตื่นนอนแต่เช้าตรู่)

(b) She’ll go hiking only if it’s very sunny.    (เธอจะไปเดินทางไกล  ถ้ามีแดดจัดมาก)

(c) She prefers to hike in the eastern regions.    (เธอชอบเดินทางไกลในภูมิภาคตะวันออกมากกว่า)

(d) She’ll go hiking when the sun rises.    (เธอจะไปเดินทางไกล  เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น)

(e) She definitely wants to go hiking.    (เธอต้องการไปเดินทางไกลอย่างแน่นอน)

(คำแปล)

แดเนียล  :  มาช่าต้องการไปเดินทางไกล (ด้วยเท้า) สุดสัปดาห์นี้หรือเปล่าครับ

นาเดีย     :  ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกหรือเปล่าคะ (หมายถึง  มาช่าต้องการไปฯ แน่นอน)

คำถาม  :  อะไรเป็นความจริง (ถูกต้อง) เกี่ยวกับมาช่า ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป