หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 331)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Ralph  Art historians say that this painting is a significant contribution to the field.  Do you like it ?

Sally    :  I have to admit that art history was never my strong subject, so I’m not sure what my opinion

                   is worth.  I can say that I’m drawn to the painting, but I’m never sure I can tell what abstract

                   art is trying to express.

Ralph  Neither can I, but I still think it’s a beautiful painting.  I admire the use of color. 

Sally    :  Well, yes.  Fortunately, the museum’s collection covers a wide spectrum of styles.  They’ve

                   acquired some really interesting pieces.  It’s certainly worth the price of admission.

 

(คำแปล)

ราล์ฟ   :  นักประวัติศาสตร์ศิลปะกล่าวว่าภาพวาดระบายสี (การทาสี, การระบายสี) (painting) นี้คือ

                 คุณูปการ (การบริจาค, การช่วยเหลือ, การอุดหนุน) (contribution) ที่สำคัญกับสาขาวิชา

                 (field) นี้,  คุณชอบมันไหมครับ

แซลลี่   :  ฉันต้องยอมรับว่าประวัติศาสตร์ศิลปะไม่ใช่วิชา (หัวข้อ) ที่ฉันถนัดอย่างแน่นอน (never my

                 strong subject) ค่ะ  ดังนั้น  ฉันไม่มั่นใจว่าความคิดเห็นของฉันจะมีคุณค่าอะไร (what my

                 opinion is worth),  ฉันสามารถพูดว่าฉันหลงใหลในภาพระบายสีนี้ (I’m drawn to the

                 painting)  แต่ฉันไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะสามารถบอกได้ว่าศิลปะแบบแอ็บสแตร็คกำลังพยายาม

                 แสดงอะไรค่ะ (what abstract art is trying to express)

ราล์ฟ   :  ผมก็ไม่สามารถบอกได้ครับ (Neither can I)  แต่ผมยังคงคิดว่ามันเป็นภาพวาดระบายสีที่สวย

                 งาม  ผมยกย่อง (นิยม, ชื่นชม, ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ) (admire) การใช้สี (ในภาพ) ครับ

แซลลี่   :  เอ้อ  ใช่ค่ะ,  โชคดีนะ  สิ่งที่เก็บสะสม (การสะสม, การรวบรวม, การจัดเก็บ, เงินสะสม, เงินที่เรียไร

                 มา) (collection) ของพิพิธภัณฑ์ครอบคลุมระดับที่หลากหลายของรูปแบบ (สไตล์) (a wide

                 spectrum of styles) (ของภาพฯ สี) ,  พวกเขา (พิพิธภัณฑ์) ได้มา (หามาได้) (acquired)

                 ผลงาน (ภาพ) (pieces) ที่น่าสนใจจริงๆ (ได้ผลงาน..................มา),  มันคุ้มค่า (worth)

                 อย่างแน่นอนกับราคาการเข้าชม (admission) คะ่

 

1. What are Ralph and Sally discussing ?

(ราล์ฟและแซลลี่กำลังคุยเรื่องอะไร)

(a) A drawing.    (ภาพวาด, การวาด, ภาพร่าง, การร่าง)

(b) A sculpture.    (ผลงานแกะสลัก, ผลงานการปั้นหรือหล่อรูป, การแกะสลัก, การปั้นรูป-หล่อรูป)

(c) A photograph.    (ภาพถ่าย)

(d) A painting.    (ภาพวาดระบายสี, การทาสี, การระบายสี)

(e) A portrait.    (ภาพถ่ายของคน, ภาพครึ่งตัว, รูปคน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What does Ralph like about the painting ?

(ราล์ฟชอบอะไรเกี่ยวกับภาพวาดระบายสี)

(a) The size.    (ขนาด)

(b) The style.    (รูปแบบ)

(c) The color.    (สี)

(d) The subject.    (หัวข้อ, วิชา)

(e) The price.    (ราคา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What does Sally say about the museum ?

(แซลลี่พูดอะไรเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์)

(a) The admission fee is too expensive.    (ค่าเข้าชมแพงเกินไป)

(b) They should acquire more works.    (พิพิธภัณฑ์ควรหาผลงานมาเพิ่มมากขึ้น)

(c) It’s not very interesting.    (มันไม่น่าสนใจมากนัก)

(d) It’s too far away from her home.    (มันอยู่ไกลจากบ้านของเธอเกินไป)

(e) The collection is varied.    (สิ่งที่เก็บรวบรวมสะสมมีหลากหลาย

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Angela    :  I can’t believe vacation is almost over.  It went by so fast.

     Thomas  You said it. (หรือ  “You could say that again.”)

Question  What does Thomas mean ?

(a) Angela speaks too fast.    (แองเจล่าพูดเร็วเกินไป)

(b) He’s surprised to hear her say that.    (เขาประหลาดใจที่ได้ยินเธอพูดเรื่องนั้น)

(c) The vacation passed quickly for him, too.    (วันหยุดผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับเขาเช่น

       เดียวกัน)

(d) He wants Angela to repeat her statement.    (เขาต้องการให้แองเจล่ากล่าวซ้ำคำพูดของเธอ)

(e) Angela already told him about her vacation.    (แองเจล่าบอกเขาแล้วเกี่ยวกับวันหยุดของเธอ)

(คำแปล)

แองเจล่า  :  ฉันแทบไม่เชื่อเลยว่าวันหยุดเกือบจะจบลงแล้ว (is almost over),  มันผ่านไป (went by) เร็ว

                     มากค่ะ

โทมัส       :  ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับที่คุณพูด (กับความเห็นของคุณ) ครับ (You said it.  หรือ  You could

                     say that again.)

คำถาม  :  โทมัสหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Morris   The rain is really coming down now.

     Brenda  It’s the lightning that bothers me.

Question What are Morris and Brenda discussing ?

(a) Morris’s downfall.    (ความตกต่ำ-หายนะของมอร์ริส)

(b) A lighting problem.    (ปัญหาการให้แสงสว่าง)

(c) Brenda’s brothers.    (พี่ชาย-น้องชายของเบร็นด้า)

(d) A thunderstorm.    (พายุฝนฟ้าคะนอง, ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ)

(e) A blizzard.    (พายุหิมะ)

(คำแปล)

มอร์ริส    :  ฝนกำลังเทลงมาจริงๆ แล้วขณะนี้ครับ

เบร็นด้า  :  มันเป็นฟ้าแลบ (ฟ้าผ่า) (lightning) นี่แหละที่รบกวนฉันค่ะ

คำถาม  :  มอร์ริสและเบร็นด้ากำลังคุย (เรื่อง) อะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Mary  Didn’t you find that chapter difficult ?

     Paul    Yes, I must admit it took me quite a while to get through it.

Question What does Paul say about the chapter ?

(a) It is unlikely that he will finish.    (มันไม่น่าเป็นไปได้ว่าเขาจะทำเสร็จ)

(b) He hasn’t had a chance to get to it.    (เขาไม่มีโอกาสที่จะไปถึงมัน)

(c) It wasn’t worth the effort he spent.    (มันไม่คุ้มค่าความพยายามที่เขาใช้ไป)

(d) It was too long for him to read in one day.    (มันยาวเกินไปสำหรับเขาที่จะอ่านในวันเดียว)

(e) He agrees it was difficult to read.    (เขาเห็นด้วยว่ามันอ่านยาก)

(คำแปล)

แมรี่   :  คุณพบว่าบทนั้นยากใช่หรือเปล่าคะ

พอล  :  ใช่ครับ  ผมต้องยอมรับว่ามันใช้เวลาผมนานมากทีเดียว (quite a while) ที่จะอ่านมันจบ (get

               through it) ครับ (ผมใช้เวลานานมากทีเดียวที่จะอ่านมันจบ)

คำถาม  :  พอลพูดอะไรเกี่ยวกับบท (ในหนังสือ) นั้น ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป