หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 329)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

            The following is a conversation between two college students.

 

Brian  :  What did you think about the video we were supposed to watch for Professor Stephen’s class ?

Sally    I didn’t see it.  Was it good ?

Brian  :  Really it was.  It was about stress.

Sally    How to relieve stress ?

Brian  :  Not really.  More the effects of stress on the national health.

Sally    Oh. 

Brian  :  But it was interesting, though.

Sally    Really ?

Brian  :  Yes.  I think they said that one out of nine women age forty-five through sixty-five will have a

                   heart attack.

Sally    I’m surprised at that. 

Brian  :  I was, too.  Oh, another thing.  They said that women usually don’t get the same level of care

                  that men do, so the heart attack is likely to be more serious. 

Sally    Why is that ?

Brian  :  Because many members of the medical profession still think of a heart attack as a male

                   problem, so they don’t recognize the symptoms in their women patients.  

Sally    Well, it does sound like an interesting video.  I’m going to try to see it before class next time so

                   I’ll be ready for the discussion.

Brian  :  It’s on reserve in the library, so you can’t check it out, but you can use one of the viewing

                  rooms.  It’s only an hour long.    

 

(คำแปล)

ไบรอัน  :  คุณคิดอย่างไรครับเกี่ยวกับวิดีโอที่เราถูกคาดการให้ดูสำหรับชั้นเรียน (วิชา) ของอาจารย์

                 สตีเฟ่น

แซลลี่   :  ฉันไม่ได้ดูมันหรอก  มันดีไหมคะ

ไบรอัน  :  มันดีจริงๆ เลย,  มันเกี่ยวกับความเครียด (stress) ครับ

แซลลี่   :  วิธีบรรเทา (ลด, แบ่งเบา, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, ช่วยเหลือ) (relieve) ความเครียดใช่ไหมคะ

ไบรอัน  :  ไม่เชิงครับ,  เป็นเรื่องผลกระทบของความเครียดที่มีต่อสุขภาพแห่งชาติเสียมากกว่า

แซลลี่   :  โอ้

ไบรอัน  :  แต่มันน่าสนใจครับ  อย่างไรก็ตามเถอะ (though)

แซลลี่   :  จริงๆ หรือคะ (Really ?)

ไบรอัน  :  ใช่ครับ  ผมคิดว่าพวกเขากล่าวว่าผู้หญิง ๑ คนใน ๙ คน (one out of nine women) ที่อายุ

                 ระหว่าง ๔๕ ปีและ ๖๕ ปี (age forty-five through sixty-five)  จะเป็นโรคหัวใจวาย (have

                 a heart attack) ครับ

แซลลี่   ฉันประหลาดใจกับเรื่องนั้นค่ะ

ไบรอัน  :  ผมด้วยเหมือนกันครับ,  โอ  มีอีกเรื่องหนึ่งนะ  พวกเขากล่าวว่าผู้หญิงมักจะไม่ได้รับการดูแล

                 (การเอาใจใส่, การระมัดระวัง, ความเป็นห่วง) (care) ในระดับเดียวกับผู้ชาย  ดังนั้น  หัวใจวาย

                 (ในผู้หญิง) จึงมีแนวโน้มจะรุนแรงมากกว่า (more serious) ครับ

แซลลี่   :  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคะ (Why is that ?)

ไบรอัน  :  เพราะสมาชิกจำนวนมากของอาชีพด้านการแพทย์ (หมอ) (medical profession) ยังคงคิดว่า

                 โรคหัวใจวายเป็นปัญหาของผู้ชาย  ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ยอมรับ (แยกแยะออก, รู้จัก, จำได้, สำ

                  นึก) (recognize) อาการต่างๆ (symptoms) ในผู้ป่วยหญิง (women patients) ของตน 

                 (หมอ)

แซลลี่   เอ้อ  มันฟังดูเหมือนเป็นวิดีโอที่น่าสนใจค่ะ  ฉันจะพยายามดูมันก่อนชั้นเรียน (เข้าเรียน) คราว

                 หน้า  เพื่อที่ว่าฉันจะได้เตรียมพร้อมสำหรับการอภิปราย (การสนทนา, การพูดคุยปัญหา)

                 (discussion) ค่ะ

ไบรอัน  :  วิดีโอถูกจอง (on reserve) (ไว้ใช้เฉพาะ) ในห้องสมุด  ดังนั้น  คุณไม่สามารถยืมมันออกมาข้าง

                  นอก (check it out)  แต่คุณสามารถใช้ห้องสำหรับชม (วิดีโอ) (viewing rooms) ห้องใดห้อง

                  หนึ่งได้  มันยาวแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองครับ

 

1. What was the video about ?

(วิดีโอเกี่ยวกับอะไร)

(a) The national health.    (สุขภาพแห่งชาติ)  (เป็นใจความรองจากใจความหลักคือความเครียด)

(b) Heart attacks.    (โรคหัวใจวาย)  (เป็นใจความรองจากใจความหลักคือความเครียด)

(c) Health care for women.    (การดูแลสุขภาพสำหรับสตรี)  (เป็นใจความรองจากใจความหลักคือความเครียด)

(d) Stress.    (ความเครียด)  (ดูจากข้อความ  “มัน – วิดีโอ – เกี่ยวกับความเครียด”)

(e) How to relieve stress.    (วิธีลดความเครียด)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What did Brian and Sally learn about women ?

(ไบรอันและแซลลี่เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิง)

(a) They are under more stress than men.    (พวกเขามีความเครียดมากกว่าผู้ชาย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) They have more heart attacks than men.    (พวกเขาเป็นโรคหัวใจวายมากกว่าผู้ชาย)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(c) They do not get the same level of care as men.    (พวกเขาไม่ได้รับการดูแล-เอาใจใส่ในระดับ

       เดียวกับผู้ชาย)  (ดูจากข้อความที่ไบรอันพูด  “........... พวกเขากล่าวว่าผู้หญิงมักจะไม่ได้รับการดู

       แล-เอาใจใส่ในระดับเดียวกับผู้ชาย .............)

(d) They have less serious heart attacks than men.    (พวกเขาเป็นโรคหัวใจวายรุนแรงน้อยกว่าผู้ชาย)  (ขัดแย้ง

       กับข้อเท็จจริงที่ว่า  โรคหัวใจวายในผู้หญิงมีแนวโน้มจะรุนแรงมากกว่าในผู้ชาย)

(e) More women die of heart attacks than men each year.    (ผู้หญิงตายด้วยโรคหัวใจวายมากกว่าผู้ชายใน

       แต่ละปี)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. How did Brian feel about the video ?

(ไบรอันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอ)

(a) He did not see it.    (เขาไม่ได้ดูมัน)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เขาอธิบายวิดีโอให้แซลลี่ฟัง)

(b) He would not recommend it.    (เขาจะไม่แนะนำมัน – ให้แซลลี่ดู)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เขากระตุ้นให้

       แซลลี่ดูวิดีโอนี้)

(c) He thought it was interesting.    (เขาคิดว่ามันน่าสนใจ)  (ดูจากข้อความที่ไบรอันพูด  “มัน –

       วิดีโอ - ดีจริงๆ เลย)

(d) He was not surprised by it.    (เขาไม่ประหลาดใจกับมัน)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เขาประหลาดใจกับรายงาน

       เกี่ยวกับจำนวนของผู้หญิงที่เป็นโรคหัวใจวาย)

(e) He would watch it once again in preparation for the class discussion.    (เขาจะดูมันอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อ

       เตรียมตัวสำหรับการอภิปรายในชั้นเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. What will Sally probably do ?

(แซลลี่อาจจะทำอะไร)

(a) Discuss the video with Brian.    (อภิปรายวิดีโอกับไบรอัน)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  ทั้ง ๒ คนได้พูดคุยกัน

       เกี่ยวกับวิดีโอม้วนนี้แล้ว) 

(b) Check the video out of the library.    (ยืมวิดีโอออกจากห้องสมุด)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  วิดีโอม้วนนี้ถูก

       จองไว้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น  ไม่สามารถยืมออกไปข้างนอกได้)

(c) Get ready for class.    (เตรียมพร้อมสำหรับชั้นเรียน)  (แซลลี่จะเตรียมพร้อมฯ หลังจากที่เธอได้ดูวิดีโอ)

(d) Ask the librarian to allow her to take the video out of the library.    (ขอร้องบรรณารักษ์ให้อนุญาตให้เธอ

      นำวิดีโอออกจากห้องสมุด)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Go to the library to see the video.    (ไปห้องสมุดเพื่อดูวิดีโอ)  (ดูจากคำพูดของไบรอัน  “วิดีโอ

      ถูกจอง (ไว้ใช้เฉพาะ) ในห้องสมุด)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Paul   Would you like to go ice skating with me ?

     Rose  What a good idea !

Question  What does Rose mean ?

(a) She would like to make a better suggestion.    (เธออยากจะให้ข้อเสนอแนะที่ดีกว่า)

(b) She wonders why Paul asked her to go.    (เธอสงสัยว่าทำไมพอลขอร้องให้เธอไป)

(c) She wants to go ice skating.    (เธอต้องการไปเล่นสเก็ตน้ำแข็ง)  (เธอเห็นด้วยโดยการชมว่าเป็น

       ความคิดที่ดี)

(d) She prefers to go swimming rather than ice skating.    (เธอชอบไปว่ายน้ำมากกว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็ง)

(e) She thinks Paul can skate well.    (เธอคิดว่าพอลสามารถเล่นสเก็ตได้ดี)

(คำแปล)

พอล  :  คุณอยากไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งกับผมไหมครับ

โรส    :  เป็นความคิดที่ดีนี่คะ

คำถาม  :  โรสหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Amanda  :  My tire is flat and I’d planned to ride over to the art exhibit this afternoon.    

     Hector     You should ask Mr. Brown to fix it.  

Question  What will Mr. Brown probably do ?

(a) Loan his car to Amanda.    (ให้อแมนด้ายืมรถยนต์ของเขา)

(b) Go to the exhibit with Amanda.    (ไปที่งานแสดงนิทรรศการกับอแมนด้า)

(c) Give Amanda a ride.    (ขับรถยนต์ไปส่งอแมนด้า)

(d) Repair Amanda’s tire.    (ซ่อมยางรถยนต์ของอแมนด้า)

(e) Pick Amanda up at the art exhibit.    (ไปรับอแมนด้าที่งานแสดงนิทรรศการ)

(คำแปล)

อแมนด้า  :  ยางรถยนต์ของฉันแบน (My tire is flat)  และฉันได้วางแผนที่จะขี่มันไปที่งานแสดง

                    นิทรรศการศิลปะ (art exhibit) บ่ายวันนี้ค่ะ

เฮคเตอร์  :  คุณควรขอร้องให้คุณบราวน์ซ่อม (fix) มันนะครับ

คำถาม  :  มิสเตอร์บราวน์อาจจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

7. Brenda    Mike has some very attractive sweaters.

     Richard  The one he’s wearing is mine.  

Question  What does Richard mean ?

(a) Mike is the one who made the sweater.    (ไมค์คือผู้ที่ทำเสื้อขนสัตว์)

(b) His sweater looks like Mike’s.    (เสื้อขนสัตว์ของเขาดูเหมือนกับของไมค์)

(c) He wouldn’t mind having a sweater like Mike’s.    (เขาจะไม่รังเกียจที่จะมีเสื้อขนสัตว์เหมือนกับของไมค์)

(d) Mike is attractive when he wears a sweater.    (ไมค์มีเสน่ห์เมื่อเขาสวมเสื้อขนสัตว์)

(e) Mike has borrowed his sweater.    (ไมค์ได้ยืมเสื้อขนสัตว์ของเขาไป)

(คำแปล)

เบรนด้า  :  ไมค์มีเสื้อขนสัตว์สวยมากเลยค่ะ

ริชาร์ด    :  เสื้อตัวที่เขากำลังสวมอยู่เป็นของผมครับ

คำถาม  :  ริชาร์ดหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป