หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 328)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

            Alice, an office girl, asks to see Peter, the manager, for a resignation.

 

Alice   :  Mr. Peter, I’m sorry to bring up my resignation at this moment, but I’ve decided to study

                  abroad.

Peter  Which university will you go ?

Alice   :  New York University.

Peter  That’s a university with prestige, and I believe you’ll get a lot.

Alice   :  I think so.  It is really a good chance for me.

Peter  Absolutely.  When will you leave ?

Alice   :  I’ll go in August because the new semester will begin in September.

Peter  Well, before you leave, deliver your work to Jennifer.

Alice   :  Yes.  I’ll tell her how to do.

Peter  OK.  Good luck for you.

 

(คำแปล)

            อลิซ, สาวสำนักงาน, ขอพบปีเตอร์, ผู้จัดการ, เพื่อลาออกจากงาน

 

อลิซ      :  คุณปีเตอร์คะ  ฉันเสียใจที่ต้องหยิบยกขึ้นมาพูด (เลี้ยงดู, อบรมสั่งสอน) (bring up) เรื่องการลา

                  ออกของฉันในตอนนี้ (at this moment)  แต่ฉันได้ตัดสินใจที่จะไปเรียนต่างประเทศค่ะ 

ปีเตอร์   :  คุณจะไปเรียนมหาวิทยาลัยไหนครับ

อลิซ      :  มหาวิทยาลัยนิวยอร์กค่ะ

ปีเตอร์   :  นั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง (prestige),  และผมเชื่อว่าคุณจะได้อะไรมากมายเลยครับ

อลิซ      :  ฉันก็คิดอย่างนั้น  มันเป็นโอกาสดีจริงๆ สำหรับฉันค่ะ

ปีเตอร์   :  แน่นอนที่สุด (Absolutely) ครับ,  คุณจะเดินทาง (ไปเรียน) เมื่อไรล่ะ

อลิซ      :  ฉันจะไปเดือนสิงหาคม  เพราะว่าเทอมใหม่จะเริ่มต้นในเดือนกันยายนค่ะ

ปีเตอร์   :  เอ้อ  ก่อนคุณไป  ส่งมอบ (ส่ง, นำส่ง, ส่งจดหมาย, ปลดปล่อย, คลอดลูก) (deliver) งานของ

                  คุณให้เจนนิเฟอร์ด้วยนะครับ

อลิซ      :  ค่ะ  ฉันจะบอกเธอว่าต้องทำงานอย่างไรค่ะ

ปีเตอร์   :  ตกลง  ขอให้คุณโชคดีนะครับ

 

1. Why does Alice want to see Peter, the manager ?

(ทำไมอลิซต้องการพบผู้จัดการปีเตอร์)

(a) Because she wants to ask for a raise.    (เพราะว่าเธอต้องการขอเงินเดือนขึ้น)

(b) Because she wants to resign from her job.    (เพราะว่าเธอต้องการลาออกจากงาน)

(c) Because she wants to get promoted.    (เพราะว่าเธอต้องการได้เลื่อนตำแหน่ง)

(d) Because she wants to invite him to dinner.    (เพราะว่าเธอต้องการเชิญเขาไปทานอาหารค่ำ)

(e) Because she wants to complain about her colleagues.    (เพราะว่าเธอต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเพื่อน

      ร่วมงานของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. What is the reason for Alice’s resignation ?

(เหตุผลสำหรับการลาออกของอลิซคืออะไร)

(a) She wants to change for a new job.    (เธอต้องการเปลี่ยนงานใหม่)

(b) Her house is too far away from her office.    (บ้านของเธออยู่ห่างไกลจากสำนักงานมาก)

(c) She’s decided to study abroad.    (เธอได้ตัดสินใจที่จะไปเรียนต่างประเทศ)

(d) She can’t get along well with her boss.    (เธอไม่สามารถเข้ากันได้ดีกับหัวหน้าของเธอ)

(e) She doesn’t have career advancement at her current company.    (เธอไม่มีความก้าวหน้าทางอาชีพ

       ที่บริษัทปัจจุบัน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What does Peter ask Alice to do before she leaves ?

(ปีเตอร์ขอร้องให้อลิซทำอะไร  ก่อนเธอจากไป)

(a) Write the company’s annual report.    (เขียนรายงานประจำปีของบริษัท)

(b) Tell her work experience to her colleagues.    (เล่าประสบการณ์ทำงานของเธอให้เพื่อนร่วมงานฟัง)

(c) Repay the loan she takes from the company.    (จ่ายคืนเงินกู้ที่เธอกู้ไปจากบริษัท)

(d) Deliver her work to Jennifer.    (ส่งมอบงานของเธอให้เจนนิเฟอร์)

(e) Return her office car to the company.    (ส่งคืนรถตำแหน่งของเธอให้บริษัท)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Natalee  What did you think of those articles on the proposed income tax ?

     Gordon  I’m not sure.  I glanced through them but I haven’t formed an opinion yet.

Question  What has Gordon done  ?

(a) Submitted his opinion.    (เสนอความเห็นของเขา)

(b) Formulated a proposal.    (สร้างข้อเสนอ)

(c) Read the articles hurriedly.    (อ่านบทความอย่างรีบเร่ง)  (คือ  มองผ่านๆ มัน)

(d) Written a report on the income tax.    (เขียนบทความเกี่ยวกับภาษีเงินได้)

(e) Completed his latest assignment.    (ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายล่าสุดได้สำเร็จ)

(คำแปล)

นาตาลี     :  คุณคิดอย่างไรกับบทความ (articles) เหล่านั้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เสนอ (proposed

                     income tax) คะ

กอร์ดอน  :  ผมไม่แน่ใจนะ  ผมมองผ่านๆ มันแล้ว (glanced through them)  แต่ผมยังไม่มีความคิดเห็น

                    เลยครับ (haven’t formed an opinion yet)

คำถาม  :  กอร์ดอนได้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Nancy  My brother has been waiting in line at the box office since 5 o’clock this morning. 

     Eddie   Hoping to get front row seats for the concert, of course. 

Question  What assumption does Eddie make about Nancy’s brother ?

(a) He probably doesn’t know what time it is.    (เขาอาจจะไม่รู้ว่าเวลาเท่าไร)

(b) He wanted to arrive at the concert early.    (เขาต้องการมาถึงที่คอนเสิร์ทแต่เช้าตรู่)

(c) He brought along a box to sit on.    (เขานำลังติดมาด้วยเพื่อไว้นั่ง – บนลัง)

(d) He’s eager to get good seats for the concert.    (เขากระหายที่จะได้ที่นั่งดีๆ สำหรับคอนเสิร์ท)

(e) He wanted to sit on a front row seat because he had a poor eyesight.    (เขาต้องการนั่งเก้าอี้แถวหน้า 

      เพราะว่าเขาสายตาไม่ดี)

(คำแปล)

แนนซี่  :  พี่ชายของฉันได้กำลัง (ยืน) รออยู่ในแถว (waiting in line) ที่ห้องขายตั๋ว (box office) ตั้งแต่

                ตี ๕ เมื่อเช้านี้ค่ะ (ขณะนี้ก็ยังรออยู่)

เอ็ดดี้   :  หวังจะได้ที่นั่งแถวหน้า (front row seats) สำหรับคอนเสิร์ทละสิครับ

คำถาม  :  เอ็ดดี้ตั้งข้อสันนิษฐาน (assumption) อะไรเกี่ยวกับพี่ชายของแนนซี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Mary  It’s so hot in here that I can’t study. 

     Kurt   :  Why not do what Ed did, and buy a fan ?

Question  What does Kurt suggest ?

(a) Going swimming.    (ไปว่ายน้ำ)

(b) Studying with Ed.    (เรียนกับเอ็ด)

(c) Buying a fan from Ed.    (ซื้อพัดลมจากเอ็ด)

(d) Studying in an air-conditioned room.    (เรียนในห้องปรับอากาศ)

(e) Following Ed’s example.    (ทำตามตัวอย่างของเอ็ด)

(คำแปล)

แมรี่    :  มันร้อนมากข้างในนี้จนกระทั่งฉันไม่สามารถเรียนได้ค่ะ

เคิร์ท  :  ทำไมไม่ทำสิ่งที่เอ็ด (ดี้) ทำ  และซื้อพัดลมล่ะครับ

คำถาม  :  เคิร์ทแนะนำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป