หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 325)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

           John, a magazine salesperson, is talking with Miss Grace on the phone for a solicitation.

 

John    Is this Miss Grace ?

Grace  :  Yes.

John    :  Miss Grace, you’ve been selected to receive three magazines of your choice absolutely free.

Grace  :  Oh, well, thank you very much, but we subscribe to quite a few magazines already. 

John    :  Miss Grace, this is a free offer.  You will receive these magazines at no charge.

Grace  :  No, I don’t think so.

John    :  What kind of magazines do you subscribe to now ?

Grace  :  News magazines mostly.  We get Newsday and This Week.

John   :  Well then, you would probably enjoy the Reporter and the Weekly News.

Grace  :  Actually, we used to get both of those magazines.

John     :  Well, then.  Why shouldn’t you take advantage of this free offer ?

Grace  :  I’m sorry, but in my experience, a free offer usually starts out free, and ends up costing the

                   usual price or more for the item.

John    :  But..........

Grace  :  Besides, I don’t take solicitations over the phone.  Thank you, anyway.

 

(คำแปล)

 

              จอห์น, พนักงานขายวารสาร, กำลังสนทนากับมิสเกรซทางโทรศัพท์  สำหรับการจูงใจ (ชักจูง, ล่อใจ) (solicitation) (ให้บอกรับเป็นสมาชิก)

 

จอห์น  :  นี่คือคุณเกรซใช่ไหมครับ

เกรซ   :  ใช่ค่ะ

จอห์น  :  คุณเกรซครับ  คุณได้รับเลือกให้รับวารสารฟรีทั้งหมด ๓ ฉบับที่คุณเลือก (ต้องการ) (three

                magazines of your choice absolutely free) ครับ

เกรซ   :  โอ้,  เอ้อ  ขอบคุณมากค่ะ  แต่ว่าเราบอกรับเป็นสมาชิก (subscribe) วารสารจำนวนมาก (quite

                a few) อยู่แล้วค่ะ

จอห์น  :  คุณเกรซครับ  นี่เป็นข้อเสนอฟรีครับ  คุณจะได้รับวารสารเหล่านี้โดยไม่คิดมูลค่า (ฟรี) (at no

                charge) ครับ

เกรซ   ไม่ค่ะ  ฉันไม่คิดอย่างนั้นค่ะ

จอห์น  :  คุณบอกรับเป็นสมาชิกวารสารประเภทใดในขณะนี้ครับ

เกรซ   :  ส่วนใหญ่วารสารข่าว (News magazines) ค่ะ,  เรามี “วันข่าว” และ “สัปดาห์นี้” ค่ะ

จอห์น  :  อ้อ  ถ้างั้น  คุณอาจจะเพลิดเพลินกับ (วารสาร) “ผู้สื่อข่าว” และ “ข่าวรายสัปดาห์” นะครับ

เกรซ   :  จริงๆ แล้ว  เราเคยมี (บอกรับฯ) วารสารทั้ง ๒ เล่มนั้นค่ะ

จอห์น  :  เอ้อ  ถ้างั้น  ทำไมคุณไม่ฉวยโอกาสจากข้อเสนอฟรีนี้ (take advantage of this free offer) ล่ะ

                ครับ

เกรซ   ฉันเสียใจค่ะ  แต่ในประสบการณ์ของฉัน  ข้อเสนอฟรีมักจะเริ่มต้นฟรี  และจบลงด้วยการคิดราคา

                ตามปกติหรือมากกว่า (ends up costing the usual price or more) สำหรับสิ่งของ (วารสาร)

                (item) ค่ะ

จอห์น  :  แต่ ................

เกรซ   :  นอกจากนั้น  ฉันไม่รับการชักจูง (จูงใจ, ล่อใจ) ทางโทรศัพท์ (take solicitations over the

                phone) ค่ะ,  ขอบคุณนะคะ  แม้กระนั้นก็ตาม (ที่อุตส่าห์โทรฯ มา)

 

1. What is the main purpose of the call ?

(วัตถุประสงค์สำคัญของการโทรศัพท์คืออะไร)

(a) To give Grace free magazines.    (เพื่อให้วารสารฟรีแก่เกรซ)  (เป็นคำพูดของจอห์น  แต่เกรซเข้าใจได้อย่างถูก

       ต้องว่าวัตถุประสงค์ของเขาคือการขายสมาชิกวารสาร)

(b) To ask Grace’s opinion about magazines.    (เพื่อถามความเห็นของเกรซเกี่ยวกับวารสาร)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(c) To sell Grace magazine subscriptions.    (เพื่อขายการบอกรับเป็นสมาชิกวารสารแก่เกรซ)  (ดู

       จากข้อความ  “............ ในประสบการณ์ของฉัน  ข้อเสนอฟรีมักจะเริ่มต้นฟรี  และจบลงด้วยการคิด

       ราคาตามปกติหรือมากกว่า ..............”)

(d) To find out what kind of magazines Grace likes to read.    (เพื่อค้นหาว่าเกรซชอบอ่านวารสารประเภทใด) 

       (เป็นคำพูดของจอห์น  แต่เกรซเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่าวัตถุประสงค์ของเขาคือการขายสมาชิกวารสาร)

(e) To ask Grace how many magazines she’s subscribed to.    (เพื่อถามเกรซว่าเธอบอกรับเป็นสมาชิกวารสาร

       จำนวนเท่าใด)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What do we know about Grace ?

(เรารู้อะไรเกี่ยวกับเกรซ)

(a) She does not read magazines.    (เธอไม่อ่านวารสาร)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เธอบอกรับเป็นสมาชิกวารสาร

       หลายฉบับ

(b) She is not very assertive.    (เธอไม่ยืนหยัด-แน่วแน่มากนัก)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่าเธอปฏิเสธที่จะยอมรับการ

      จูงใจ (ให้ซื้อ) ทางโทรศัพท์)

(c) She lives alone.    (เธออาศัยอยู่ตามลำพัง-คนเดียว)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เธอกล่าวคำว่า “เรา” ซ้ำหลายครั้ง

       ในการสนทนา)

(d) She likes to read news magazines.    (เธอชอบอ่านวารสารข่าว)  (เธอบอกรับเป็นสมาชิกวารสาร

       ข่าวเป็นส่วนใหญ่)

(e) She works as a news reporter.    (เธอทำงานเป็นผู้รายงานข่าว)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Why wasn’t Grace interested in the offer ?

(ทำไมเกรซไม่สนใจข้อเสนอ)

(a) The magazines were not interesting.    (วารสารไม่น่าสนใจ)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เธอเคยบอกรับเป็น

       สมาชิกวารสาร ๒ ฉบับที่จอห์นเสนอ)

(b) John was very rude.    (จอห์นหยาบคายมาก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) The subscription rate was too high.    (อัตราค่าบอกรับเป็นสมาชิกสูงเกินไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) It gave only a little discount for the high subscription rate.    (มันลดราคาให้นิดหน่อยเท่านั้นสำหรับอัตรา

       ค่าบอกรับเป็นสมาชิกที่สูง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She thought she would have to pay later.    (เธอคิดว่าเธอต้องจ่ายเงินในภายหลัง)  (ดูจาก

       ข้อความที่เกรซพูด  “............ จบลงด้วยการคิดราคาตามปกติหรือมากกว่า ...............”)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. How does Grace close the conversation ?

(เกรซยุติการสนทนาอย่างไร)

(a) By placing an order.    (โดยการสั่งซื้อ)  (แย้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า  เกรซปฏิเสธที่จะยอมรับการจูงใจ (ให้ซื้อ

       สินค้า) ทางโทรศัพท์)

(b) By apologizing to John.    (โดยการขอโทษจอห์น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) By thanking John.    (โดยการขอบคุณจอห์น)  (ดูจากข้อความที่เกรซกล่าว  “ขอบคุณนะคะ  แม้

       กระนั้นก็ตาม”)

(d) By complaining about poor quality magazines.    (โดยการร้องเรียนเกี่ยวกับวารสารคุณภาพต่ำ)  (การ

       สนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) By agreeing to think about it.    (โดยการตกลงที่จะใคร่ครวญเกี่ยวกับมัน – การบอกรับเป็นสมาชิก)  (การ

       สนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Vicki  I’m going to ask the janitor to wash the floors in the hallway.

     Paul   Would you ask him to clean the lobby as well ?

Question  What does Paul imply ?

(a) The hallway doesn’t need to be cleaned.    (ทางเข้าห้องโถงไม่ต้องการทำความสะอาด)

(b) The janitor will not have time to do it.    (ภารโรงจะไม่มีเวลาทำมัน)

(c) He would prefer to do the cleaning himself.    (เขาชอบที่จะทำความสะอาดด้วยตนเอง)

(d) The lobby also needs to be cleaned.    (ห้องโถงต้องการ (ถูก) ทำความสะอาดด้วยเช่นกัน)

(e) He thinks the lobby needs to be cleaned before the hallway.    (เขาคิดว่าห้องโถงต้องการ (ถูก) ทำความ

       สะอาดก่อนทางเข้าห้องโถง)

(คำแปล)

วิคกี้   :  ฉันจะขอให้ภารโรง (janitor) ล้างพื้นในทางเข้าห้องโถง (สำนักงาน) (hallway) ค่ะ

พอล  :  คุณจะช่วยขอร้องให้เขาทำความสะอาดห้องโถง (ห้องรับรอง) (lobby) ด้วยได้ไหมครับ

คำถาม  :  พอลบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Morris  :  I just met the new lecturer in economics Professor Stevens.

     Bonnie  The new lecturer ?  But she’s been here for several years.

Question  What was Morris mistaken about ?

(a) What the economics Professor’s name was.    (อาจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์ชื่ออะไร)

(b) Where Professor Stevens came from.    (อาจารย์สตีเวนส์มาจากไหน)

(c) How recently Professor Stevens began teaching there.    (อาจารย์สตีเวนส์เริ่มต้นสอนที่นี่เมื่อ

      เร็วๆ นี้ (มานาน หรือใหม่) เพียงไร)  (หมายถึง  เริ่มต้นสอนที่นี่มานานเพียงไร)

(d) When the economics course was supposed to meet.    (วิชาเศรษฐศาสตร์ถูกคาดว่าจะพบกัน (เรียน) เมื่อไร)

(e) Whether Professor Stevens was young or old.    (ว่าอาจารย์สตีเวนส์สาวหรือแก่)

(คำแปล)

มอร์ริส  :  ผมเพิ่งจะพบกับผู้บรรยายในวิชาเศรษฐศาสตร์คนใหม่ (คือ) อาจารย์สตีเวนส์ครับ

บอนนี่   :  ผู้บรรยายคนใหม่หรือ ?  แต่เธอ (อาจารย์) อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนะคะ

คำถาม  :  มอร์ริสผิดพลาดเกี่ยวกับอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

7. Pamela One piece of cloth is silk and the other is a synthetic fabric.

     Calvin    Amazing !  I really can’t tell them apart.

Question  What does Calvin mean ?

(a) He wants part of each piece of cloth.    (เขาต้องการส่วนหนึ่งของผ้าแต่ละชิ้น)

(b) He can’t tear either piece of cloth.    (เขาไม่สามารถฉีกผ้าผืนใดผืนหนึ่งได้)

(c) The pieces of cloth are made by a secret process.    (ผ้าทั้ง ๒ ชิ้นถูกทำ (ผลิต) โดยกระบวนการลับ)

(d) He can’t tell what color the pieces of cloth are.    (เขาไม่สามารถบอกได้ว่าผ้าทั้ง ๒ ชิ้นสีอะไร)

(e) The pieces of cloth seem identical to him.    (ผ้าทั้ง ๒ ชิ้นดูเหมือนกันสำหรับเขา)

(คำแปล)

พาเมล่า  :  ผ้าชิ้นหนึ่งเป็นผ้าไหม  และอีกชิ้นหนึ่งเป็นเส้นใย (ผ้า) สังเคราะห์ (synthetic fabric) ค่ะ

คาลวิ่น    :  น่าทึ่งครับ  ผมแยกมันไม่ออก (ไม่สามารถบอกความแตกต่างได้) (can’t tell them apart)

                   จริงๆ เลยครับ

คำถาม  :  คาลวิ่นหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป