หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 316)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑

 

            James, a university student, is talking to Mary, the university’s housing office secretary.  (This is just part of the conversation.)

 

James  :  Okay.  I’ll just pay with a credit card. ……….. And where can I do that ?

Mary    :  At, um, the housing office.

James  :  Housing office, all right.

Mary    Do you know where it is ?

 

(คำแปล)

            เจมส์, นักเรียนมหาวิทยาลัย, กำลังคุยกับแมรี่  ซึ่งเป็นเลขานุการสำนักงานจัดหาที่พัก (housing office) ของมหาวิทยาลัย (นี่เป็นเพียงตอนหนึ่งของการสนทนา)

 

เจมส์   :  ตกลงครับ  ผมเพียงแต่จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ................. และผมจะจ่ายได้ที่ไหนครับ

แมรี่     :  ที่ ....... อืม ........ สำนักงานจัดหาที่พักค่ะ

เจมส์   :  สำนักงานจัดหาที่พักหรือ  ได้ครับ

แมรี่     :  คุณทราบไหมคะว่ามันอยู่ที่ไหน

 

1. What is Mary trying to find out from James ?

(แมรี่กำลังพยายามค้นหาอะไรจากเจมส์)

(a) Where the housing office is.    (ว่าสำนักงานจัดหาที่พักอยู่ที่ไหน)

(b) Approximately how far away the housing office is.    (ว่าโดยประมาณ  สำนักงานจัดหาที่พักอยู่ไกลออกไป

      เท่าไร)

(c) Whether she needs to tell him where the housing office is.    (ว่าเธอจำเป็นต้องบอกเขาว่า

      สำนักงานจัดหาที่พักอยู่ที่ไหนหรือไม่)

(d) Whether he has been to the housing office already.    (ว่าเขาได้ไปที่สำนักงานจัดหาที่พักแล้วหรือยัง)

(e) How he will pay for his campus housing.    (ว่าเขาจะจ่ายเงินค่าที่พักในมหาวิทยาลัยอย่างไร – ด้วยวิธีใด)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

สำหรับ ข้อ ๒

 

             The following is an excerpt from a conversation between Bill, a university student, and his advisor, Sharon.  They’re discussing Bill’s job.

 

Sharon  Well, good.  So, bookstore isn’t working out ?

Bill          Oh, bookstore’s working out fine.  I just I – this pays almost double what the bookstore does.

Sharon  Oh wow !

Bill          Yeah.  Plus credit.

Sharon  Plus credit.

Bill          And it’s more hours, which …….. The bookstore’s – I mean it’s a decent job.  Everybody I

                     work with … that part’s great; it’s just …. I mean I’m shelving books and kind of hanging out

                     and not doing much else …. if it weren’t for the people, it’d be totally boring.

 

(คำแปล)

           ต่อไปนี้เป็นข้อความที่ตัดตอนมา (excerpt) จากการสนทนาระหว่างบิล  ซึ่งเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัย  และชารอน  ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของเขา,  ทั้งคู่กำลังคุยเรื่องงานของบิล

 

ชารอน  :  เอ้อ  ดี,  งั้นร้านหนังสือ (ที่เธอทำงาน) ก็ใช้ไม่ได้ (ไม่เข้าท่า) (isn’t working out) ละสิ

บิล         โอ้  ร้านหนังสือใช้ได้เลยครับ,  ผมเพียงแต่ ........... อื้อ  นี่จ่าย (ค่าจ้าง) เกือบจะ ๒ เท่าของร้าน

                  หนังสือ (ทั่วไป) ครับ

ชารอน  :  โอ้  ว้าว

บิล         :  ใช่ครับ  มีเงินสินเชื่อด้วย (Plus credit) ครับ

ชารอน  :  เงินสินเชื่อหรือ

บิล         :  และชั่วโมงทำงานก็มากกว่า (ที่ร้านอื่น  ทำให้ได้ค่าจ้างมากขึ้น)  ซึ่ง ............. ร้านหนังสือ  ผม

                  หมายถึงว่ามันเป็นงานดี (เหมาะสม) (decent) ครับ,  ทุกคนที่ผมทำงานด้วย ............ ส่วนนั้น

                  ยอดเยี่ยมมากครับ,  มันเพียงแต่ว่า ........... ผมหมายถึงผมเพียงแต่เอาหนังสือวางบนชั้นหนัง

                  สือ (shelving books)  และใช้เวลามากมายทำอย่างนั้น (kind of hanging out)  และไม่ต้อง

                  ทำอะไรอย่างอื่นมากนัก (not doing much else) ............ ถ้าไม่เป็นเพราะผู้คน (เพื่อนร่วม

                  งาน)  งานที่ผมทำจะน่าเบื่อสุดๆ เลย (totally boring) ครับ

 

2. What is Bill’s attitude toward the people he currently works with ?

(ทัศนคติของบิลต่อผู้คนที่เขาทำงานด้วยในปัจจุบันเป็นอย่างไร)

(a) He finds them boring.    (เขาพบว่าคนพวกนั้นน่าเบื่อ)

(b) He is annoyed by them.    (เขารู้สึกขุ่นเคือง-โมโหคนเหล่านั้น)

(c) He does not have much in common with them.    (เขาไม่มีอะไรเหมือนกับคนเหล่านั้นมากนัก)

(d) He likes them.    (เขาชอบคนเหล่านั้น)  (ดูจากข้อความ  “ทุกคนที่ผมทำงานด้วย ........... ส่วนนั้น

       ยอดเยี่ยมมาก”  และ  “ถ้าไม่เป็นเพราะผู้คน (เพื่อนร่วมงาน)  งานที่ผมทำจะน่าเบื่อสุดๆ เลย”)

(e) He thinks they are too arrogant.    (เขาคิดว่าคนเหล่านั้นโอหังเกินไป)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

สำหรับ ข้อ ๓

 

            The following is a statement made by the professor after her lecture about how bureaucracies in Mexico work.

 

Professor  There’s this committee I’m on.  The name of the thing and it’s probably, well, you don’t

                           have to take notes about this, um, the name of the thing is academic standards.

 

(คำแปล)

             ต่อไปนี้เป็นคำกล่าวโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย  ภายหลังจากที่เธอได้บรรยายเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจในเม็กซิโกเป็นอย่างไร

 

อาจารย์  :  มีคณะกรรมการนี้ซึ่งฉันเป็นสมาชิก (กรรมการ) อยู่ด้วยนะ,  ซื่อของมัน  และบางทีมันอาจ, เอ้อ,

                   พวกเธอไม่จำเป็นต้องจดโน้ตเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอก  ชื่อของมัน (คณะกรรมการ) คือมาตรฐาน

                   ทางวิชาการ

 

3. Why does the professor tell the students that they don’t have to take notes ?

(ทำไมอาจารย์บอกนักเรียนว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องจดโน้ต)

(a) The information is in their books.    (ข้อมูลนี้ – ที่อาจารย์กำลังจะพูด - อยู่ในหนังสือของนักเรียน)

(b) The information may not be accurate.    (ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง)

(c) They already know what she is going to talk about.    (นักเรียนรู้แล้วว่าอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับอะไร)

(d) She is going to tell a personal story.    (อาจารย์จะเล่าเรื่องส่วนตัว)  (ข้อนี้เป็นการแปลความ

       หมายคำพูดของอาจารย์  ซึ่งมิได้พูดออกมาตรงๆ  แต่ใช้วิธีสรุปเอา)

(e) She doesn’t have much time to talk about it.    (เธอไม่มีเวลาพูดคุยเกี่ยวกับมันมากนัก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

สำหรับ ข้อ ๔ – ๖

 

Vanessa  Good morning.  I’d like to see Mr. Lee, please.

Roger      I’m sorry.  He’s not here.  He’s out of town on a business trip.  Do you have an

                        appointment ?

Vanessa  Well, actually, not.  I thought I could just come by.  I didn’t realize he was away.  When do

                        you expect him back ?

Roger      Not until next week.  If you leave your name and phone number, I can have him call you

                       when he returns to the office.

 

(คำแปล)

วาเนสซ่า  :  สวัสดีค่ะ  ฉันอยากพบคุณลีค่ะ

โรเจ้อร์     :  ผมเสียใจครับ  เขาไม่ได้อยู่ที่นี่  เขาเดินทางออกไปนอกเมืองด้วยเรื่องธุรกิจ  คุณมีนัดหมาย

                     กับคุณลีหรือครับ

วาเนสซ่า  :  เอ้อ  จริงๆ แล้วเปล่าหรอกค่ะ  ฉันคิดว่าฉันสามารถผ่านมาทางนี้ได้ (I could just come by),

                     ฉันไม่รู้ (เข้าใจ, สำนึก, ทำให้เป็นจริง, เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน) (realize) ว่าคุณลีไม่อยู่

                     (he was away),  คุณคาดว่าเขาจะกลับมาเมื่อไรคะ

โรเจ้อร์     :  ไม่กลับจนกว่าอาทิตย์หน้าครับ,  ถ้าคุณทิ้งชื่อและเบอร์โทรฯ ของคุณไว้  ผมสามารถบอกให้

                     คุณลีโทรไปหาคุณ  เมื่อเขากลับมาที่สำนักงานครับ

 

4. What does Vanessa want to do ?

(วาเนสซ่าต้องการทำอะไร)

(a) Talk to Mr. Lee.    (คุยกับมิสเตอร์ลี)

(b) See Mr. Lee.    (พบมิสเตอร์ลี)

(c) Make an appointment with Mr. Lee.    (นัดหมายกับมิสเตอร์ลี)

(d) Find out where Mr. Lee is.    (ค้นหาว่ามิสเตอร์ลีอยู่ที่ไหน)

(e) Give a party for Mr. Lee’s departure.    (จัดงานเลี้ยงสำหรับการจากไปของมิสเตอร์ลี)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Where is Mr. Lee ?

(มิสเตอร์ลีอยู่ที่ไหน)

(a) He’s at home.    (เขาอยู่บ้าน)

(b) He’s at his office.    (เขาอยู่ที่สำนักงาน)

(c) He’s at a meeting outside his office.    (เขากำลังประชุมนอกสำนักงาน)

(d) He’s in a cafeteria for breakfast.    (เขาอยู่ในห้องอาหารเพื่อทานอาหารเช้า)

(e) He’s out of town on a business trip.    (เขาเดินทางออกนอกเมืองด้วยเรื่องธุรกิจ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. When will Mr. Lee return ?

(มิสเตอร์ลีจะกลับมาเมื่อไร)

(a) Today.    (วันนี้)

(b) Tomorrow.    (วันพรุ่งนี้)

(c) Next week.    (สัปดาห์หน้า)

(d) Next month.    (เดือนหน้า)

(e) The month after next.    (เดือนถัดจากเดือนหน้า)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป