หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 310)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Rose  :  I’m calling an emergency meeting for tomorrow morning at 10:00.  Do you think you can be

                 there ?

Billy  I can be there, but not on time.  I’ll probably be about 15 minutes late.  Why are you calling the

                 meeting, anyhow ?

Rose  The accounting department has been having some difficulties, and paychecks will be delayed

                  until next week.  I want to explain the situation to everyone.     

Billy  You know this has happened before.  It’s really getting to be a bad problem.  I can’t pretend not

                 to be annoyed about it. 

 

(คำแปล)

โรส   :  ฉันจะเรียกประชุมฉุกเฉิน (calling an emergency meeting) สำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ตอน ๑๐ โมง, 

             คุณคิดว่าคุณสามารถอยู่ที่นั่น (เข้าประชุม) ได้หรือเปล่าคะ

บิลลี่  :  ผมสามารถเข้าประชุมได้  แต่ไม่ตรงเวลา (not on time) ครับ,  ผมอาจจะมาสายประมาณ ๑๕

             นาที  แต่ (anyhow) ทำไมคุณจะเรียกประชุมล่ะครับ

โรส   :  แผนกบัญชีกำลังประสบปัญหา (ความยากลำบาก) (having some difficulties)  และเช็คเงิน

             เดือน (เช็คค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าจ้าง) (paychecks) จะ (ออก) ล่าช้า (delayed) จนกระทั่งสัป

             ดาห์หน้า,  ฉันต้องการอธิบายสถานการณ์ (situation) ให้ทุกคนฟัง 

บิลลี่  :  คุณก็รู้นะว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว  มันกำลังเป็นปัญหาเลวร้าย (bad problem) อย่างแท้

              จริง,  ผมไม่สามารถแสร้งทำ (เสแสร้ง, หลอกลวง, อวดอ้าง) (pretend) ว่าไม่ (รู้สึก) โกรธ (ขุ่น

              เคือง, ฉุนเฉียว, รำคาญ, ถูกรบกวน) (annoyed) เกี่ยวกับมัน (เงินเดือนออกช้า) หรอกครับ

 

1. What time will Billy probably get to the meeting ?

(บิลลี่อาจจะมาถึงที่ประชุมเวลาใด)

(a) 9:00 a.m.    (๙.๐๐ น.)

(b) 9:30 a.m.    (๙.๓๐ น.)

(c) 10:00 a.m.    (๑๐.๐๐ น.)

(d) 10:15 a.m.    (๑๐.๑๕ น.)  (ประชุม ๑๐ โมง  และบิลลี่อาจจะมาสายประมาณ ๑๕ นาที)

(e) 10:30 a.m.    (๑๐.๓๐ น.)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Why is Rose calling a meeting ?

(ทำไมโรสจะเรียกประชุม)

(a) She wants to tell everyone that the company will close down soon.    (เธอต้องการบอกทุกคนว่า  บริษัทจะ

       ปิดตัวลงในไม่ช้า)

(b) She wants to tell everyone that the bonus will be cut down this year.    (เธอต้องการบอกทุกคนว่า  โบนัส

       จะถูกลดลงปีนี้)

(c) She has a plan to propose a new project to the company.    (เธอมีแผนจะเสนอโครงการใหม่ต่อบริษัท)

(d) She wants to encourage everyone to work harder for the benefit of the company.    (เธอต้องการกระตุ้น

       ให้ทุกคนทำงานหนักขึ้น  เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท)

(e) She wants to explain to everyone that the paychecks will be delayed.    (เธอต้องการอธิ

        บายให้ทุกคนทราบว่า  เช็คเงินเดือนจะออกล่าช้า)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

3. How does Billy feel about the situation ?

(บิลลี่รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ – เงินเดือนออกล่าช้า)

(a) He feels sorry for it.    (เขารู้สึกเสียใจกับมัน)

(b) He is happy with it.    (เขามีความสุขกับมัน)

(c) He is annoyed about it.    (เขารู้สึกขุ่นเคือง-รำคาญเกี่ยวกับมัน)

(d) He is disappointed with it.    (เขาผิดหวังกับมัน)

(e) He is satisfied with it.    (เขาพึงพอใจมัน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Brenda  I imagine you’ve got your advisor’s approval for our new class schedule.

     Alex       As a matter of fact, I haven’t.

Question  What do we learn about Alex from this conversation ?

(a) He received the approval easily.    (เขาได้รับอนุญาตอย่างง่ายดาย)

(b) His new class schedule isn’t very manageable.    (ตารางเรียนใหม่ของเขาบริหารจัดการได้ไม่ง่ายนัก) 

       (ไม่สามารถเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการทั้งหมด)

(c) His advisor’s opinion hadn’t mattered before.    (ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เป็นสิ่งสำคัญ –

       ไม่มีความหมาย – มาก่อน)

(d) He hasn’t received his advisor’s approval.    (เขายังไม่ได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่

       ปรึกษา)

(e) He didn’t like his advisor because she was too fussy.    (เขาไม่ชอบอาจารย์ที่ปรึกษา  เพราะว่าเธอจู้จี้-

       โมโหง่าย-ชอบจับผิด เกินไป)

(คำแปล)

เบรนด้า  :  ฉันคิดเอาเอง (คาดการณ์, จินตนาการ) (imagine) ว่าคุณได้รับการอนุญาต (การเห็นชอบ,

                   การอนุมัติ) (approval) จากอาจารย์ที่ปรึกษา (advisor) ของคุณสำหรับตารางเรียน (class

                   schedule) ใหม่ของเราแล้วนะคะ

อเล็กซ์   :  ตามความเป็นจริง (อันที่จริง) (As a matter of fact)  ผมยังไม่ได้รับอนุญาตเลยครับ

คำถาม  :  เรารู้อะไรเกี่ยวกับอเล็กซ์จากการสนทนานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Morris  A few of the chemicals that I need of today experiment are missing from the shelf. 

     Marry   Better tell Mr. Adams about it.

Question  What job did Mr. Adams probably have ?

(a) Repairman.    (ช่างซ่อม)

(b) Bank teller.    (สมุห์บัญชีธนาคาร)

(c) Chemistry teacher.    (ครูวิชาเคมี)

(d) Photographer.    (ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป)

(e) Goldsmith    (นายช่างทอง, พ่อค้าขายทอง)

(คำแปล)

มอร์ริส  :  สารเคมี (chemicals) จำนวนนิดหน่อยซึ่งผมต้องการ (ใช้) สำหรับการทดลองวันนี้กำลังหายไป

                 (missing) จากชั้นวางของ (shelf) ครับ

แมรี่      :  (คุณควร) บอกมิสเตอร์อดัมส์เกี่ยวกับมันดีกว่าค่ะ

คำถาม  :  มิสเตอร์อดัมส์อาจจะ (น่าจะ) มีงาน (ทำงาน) อะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Andrew  Maria can’t decide which university to attend.  

     Grace     Shouldn’t she apply to several of them first before making a final decision ?

Question  What does Grace think Maria should do ?

(a) Decide on an order of preference.    (ตัดสินใจ (เลือกมหาวิทยาลัย) ตามลำดับความชอบ)

(b) Make a decision before applying.    (ตัดสินใจ (เลือกฯ) ก่อนสมัครเข้าเรียน)

(c) Attend the university that accepts her first.    (เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งยอมรับเธอก่อน – มหา

      วิทยาลัยอื่น)

(d) Attend the university that she can afford to study.    (เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งเธอมีเงินเรียนได้)

(e) Apply to several universities now.    (สมัครเข้าเรียนในหลายมหาวิทยาลัยในขณะนี้)

(คำแปล)

แอนดรูว์  :  มาเรียตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าเรียน (attend) มหาวิทยาลัยไหนครับ

เกรซ       :  เธอไม่ควรสมัครเข้าเรียนหลายๆ มหาวิทยาลัยเป็นสิ่งแรก  ก่อนตัดสินใจ (เลือก) ครั้งสุดท้าย

                    (ในที่สุด) (final) หรอกหรือคะ (หมายถึง  เธอควรสมัครเรียนหลายๆ มหาวิทยาลัยก่อน  ก่อน

                    ตัดสินใจเลือกในที่สุด)

คำถาม  :  เกรซคิดว่ามาเรียควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป