หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 308)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

              Ralph is talking to his younger brother, Winston.

 

Ralph       :  Would you like to see the movie “Jurassic Park” tonight ?

Winston  :  I’d love to, but I can’t.  I have to prepare for a job interview tomorrow and I’m feeling

                        rather worried.

Ralph       :  Why don’t you go to sleep early so you’ll feel relaxed in the morning ?

Winston  :  I don’t think I can because I still have a lot to do tonight.  Say, Ralph, do you have any

                        idea what they’ll ask me in the interview ?

Ralph      :  Well, they’ll probably ask about your work experience or why you want to join the

                        company.  Just basic questions.  That’s all.

Winston  :  Right, but still I can’t help being nervous.

Ralph       :  Listen, Winston, I’ve been through this before and I know how you feel.  Let me give you

                        a word of advice.  Just take it easy and be confident.

Winston  :  What if I don’t get the job ?

Ralph       :  Come on, it’s not the end of the world.

Winston  :  I suppose you’re right.

Ralph       :  Listen, would you like me to come with you just for moral support ?

Winston  :  That’s very kind of you.  I’d really appreciate it.

Ralph       :  Anytime.  What are friends for ?

 

(คำแปล)

 

              ราล์ฟกำลังสนทนากับน้องชายของเขา, วินสตัน

 

ราล์ฟ     :  เธออยากไปดูหนังเรื่อง “จูราสสิค ปาร์ค” คืนนี้ไหม

วินสตัน  :  ผมอยากไป  แต่ไม่สามารถไปได้ (I’d love to, but I can’t.)  ผมจำเป็นต้องเตรียมตัวสำหรับ

                  การสัมภาษณ์งาน (job interview) วันพรุ่งนี้  และผมกำลังรู้สึกค่อนข้างวิตกกังวล (rather

                  worried)

ราล์ฟ     :  ทำไมเธอไม่เข้านอนแต่หัวค่ำ  เพื่อที่ว่าเธอจะได้รู้สึกผ่อนคลาย (feel relaxed) ในตอนเช้าล่ะ

วินสตัน  :  ผมไม่คิดว่าผมจะสามารถทำเช่นนั้นได้  เพราะว่าผมยังคงมีอะไรต้องทำเยอะแยะ (have a lot

                  to do) คืนนี้,  พูดก็พูดเถอะ (Say) ราล์ฟ  พี่มีความคิดใดๆ (any idea) บ้างไหม  ว่าพวกเขาจะ

                  ถามอะไรผมในการสัมภาษณ์

ราล์ฟ     เอ้อ (Well)  พวกเขาอาจจะถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน (work experience) ของ

                   เธอ  หรือ  ทำไมเธอต้องการร่วมเป็นสมาชิก (join) ของบริษัท,  เพียงคำถามพื้นฐานเท่านั้น

                   (Just basic questions)  มีแค่นี้เองแหละ (That’s all)

วินสตัน   :  ใช่เลย (Right)  แต่อย่างไรก็ตาม (but still)  ผมอดไม่ได้ (can’t help) ที่จะวิตกกังวล (กังวล

                  ใจหงุดหงิด, เป็นประสาท, เกี่ยวกับประสาท, มีผลต่อประสาท) (nervous)

ราล์ฟ     :  ฟังนะ วินสตัน  พี่เคยผ่าน (through) สิ่งนี้ (การสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน) มาก่อน  และพี่รู้ว่า

                  เธอรู้สึกอย่างไร,  ให้พี่ให้คำแนะนำ (word of advice) แก่เธอสักหน่อย,  (เธอ) เพียงแต่ทำตัว

                  ตามสบาย (Just take it easy) และมั่นใจ (confident)

วินสตัน  :  จะเกิดอะไรขึ้น (What)  ถ้าผมไม่ได้งาน (ที่เข้าสัมภาษณ์)

ราล์ฟ     :  เออน่ะ (สู้เค้าน่ะ) (Come on)  มันมิใช่สิ้นโลกหรอก (it’s not the end of the world) (ถ้าเธอ

                  ไม่ได้งาน)

วินสตัน  :  ผมคาดคะเน (คิด(suppose) ว่าพี่พูดถูก (you’re right)

ราล์ฟ     :  ฟังนะ  เธออยากให้พี่มากับเธอเพื่อเป็นกำลังใจ (การสนับสนุนด้านจิตใจ) (moral support)

                  หรือเปล่าล่ะ

วินสตัน  :  นั่นเป็นความกรุณาของพี่ (That’s very kind of you)  ผมจะชื่นชมมันอย่างแท้จริง (really

                  appreciate it) (ถ้าพี่จะไปกับผมด้วย)

ราล์ฟ     :  เมื่อใดก็ได้ (Anytime) (ที่ต้องการให้พี่ไปกับเธอ)  เพื่อนมีไว้เพื่ออะไรกันล่ะ (What are

                   friends for) (หมายถึง  เพื่อน (พี่) ก็ต้องช่วยเพื่อน (น้อง) ในยามมีปัญหา)

 

1. Why couldn’t Winston go to the movie with Ralph ?

(ทำไมวินสตันไม่สามารถไปดูหนังกับราล์ฟ)

(a) Because he had a favorite TV program to watch that night.    (เพราะว่าเขามีรายการทีวีที่โปรดปรานที่

       จะดูในคืนนั้น)

(b) Because he had lots of homework to do.    (เพราะว่าเขามีการบ้านมากมายต้องทำ)

(c) Because he had to go to a party.    (เพราะว่าเขาต้องไปงานเลี้ยง)

(d) Because he had to prepare for a job interview the next day.    (เพราะว่าเขาต้องเตรียมตัว

       เพื่อการสัมภาษณ์งานในวันถัดไป)

(e) Because he would go to the movie with his girlfriend.    (เพราะว่าเขาจะไปดูหนังกับแฟน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What did Ralph think Winston would be asked in the interview ?

(ราล์ฟคิดว่าวินสตันจะถูกถามอะไรในการสัมภาษณ์)

(a) About his family.    (เกี่ยวกับครอบครัวของเขา)

(b) About how much he expected for his salary.    (เกี่ยวกับว่าเขาคาดหวังว่าจะได้เงินเดือนเท่าไร)

(c) About his work experience or why Winston wanted to join the company.    (เกี่ยวกับ

       ประสบการณ์ทำงานของเขา  หรือทำไมวินสตันต้องการเข้าร่วมงานกับบริษัท)

(d) About his language proficiency.    (เกี่ยวกับความสามารถด้านภาษาของเขา)

(e) About his future plan and what he expected from the company.    (เกี่ยวกับแผนการในอนาคตของเขา 

      และเขาคาดหวังอะไรจากบริษัท)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What did Ralph advise that Winston should do before the interview ?

(ราล์ฟแนะนำว่าวินสตันควรทำอะไรก่อนการสัมภาษณ์)

(a) Keep himself healthy and strong.    (รักษาสุขภาพตัวเองและเข้มแข็ง)

(b) Study hard and get a lot of information about the company.    (ขยันเรียนและหาข้อมูลให้ได้เยอะเกี่ยว

       กับบริษัท)

(c) Try to find out who the interviewers are.    (พยายามค้นหาว่าผู้สัมภาษณ์เป็นใคร)   

(d) Dress himself well and arrive at the company long before the interview time.    (แต่งตัวดีและมาถึง

       บริษัทก่อนการสัมภาษณ์เป็นเวลานาน)

(e) Take it easy and be confident.    (ทำตัวตามสบายและมั่นใจ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. What did Ralph think if Winston didn’t get the job ?

(ราล์ฟคิดอะไร (อย่างไร) ถ้าวินสตันไม่ได้งาน – ที่เข้าสัมภาษณ์)

(a) He would be in trouble.    (เขาจะมีปัญหา)

(b) He didn’t lose everything in his life and he could try to find a job elsewhere.    (เขามิได้

       สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต  และเขาสามารถพยายามหางานที่อื่นได้)  (ราล์ฟบอกวินสตันว่า  มันมิ

       ใช่วันสิ้นโลกถ้าเขาไม่ได้งาน)

(c) His parents would blame him for his failure.    (พ่อแม่ของเขาจะตำหนิเขาสำหรับความล้มเหลว)

(d) He should further his study for a higher degree.    (เขาควรเรียนต่อเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น)

(e) He should apply with a better company with a well-paid salary.    (เขาควรสมัครงานกับบริษัทที่ดีกว่า

       ซึ่งให้เงินเดือนงาม)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป