หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 306)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

          Bob is asking Tom about a part-time job.

 

Bob   :  I heard you were looking for someone to deliver papers.

Tom  :  I’m only looking for people with experience.

Bob   :  I’ve never delivered papers before, but I do think I could do a good job.

Tom  :  What makes you think that ?  Would you be able to get up before five o’clock every morning ?

Bob   :  Sure.  I am also very responsible and will deliver the papers on time.

Tom  :  You know we don’t offer a salary.  What you earn depends on the number of copies you sell. 

                You’ll receive fifty cents per copy.

Bob   :  Is transportation provided ?

Tom  :  No.  You have to have your own motorcycle.

 

(คำแปล)

 

          บ๊อบกำลังถามทอมเกี่ยวกับงานพาร์ตไทม์

 

บ๊อบ  ผมได้ยินว่าคุณกำลังมองหา (looking for) ใครบางคน (someone) เพื่อส่ง (deliver)

              หนังสือพิมพ์ (papers) นะครับ

ทอม  :  ผมเพียงแต่กำลังมองหาคนมีประสบการณ์ (people with experience) น่ะ

บ๊อบ  :  ผมไม่เคยส่งหนังสือพิมพ์มาก่อน  แต่ผมคิดจริงๆ (do think) ว่าผมสามารถทำงาน (ส่งหนังสือ

             พิมพ์) ได้ดีครับ       

ทอม  : อะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้น (เช่นนั้น, แบบนั้น, นั้น) (that),  คุณจะสามารถตื่นนอนก่อน โมง

             (ตีห้า) ทุกเช้าหรือเปล่าล่ะ

บ๊อบ  :  มั่นใจครับ (Sure)  ผมรับผิดชอบมากด้วยเช่นกัน  และจะส่งหนังสือพิมพ์ได้ตรงเวลา (on time)

              ครับ

ทอม  :  คุณรู้ไหมว่าเราไม่ให้ (เสนอ) (offer) เงินเดือน (salary)สิ่ง (What) ที่คุณหาได้ (ได้รับ)

              (earn) ขึ้นอยู่กับ (พึ่งพาอาศัย) (depends on) จำนวนฉบับ (the number of copies)

              ของหนังสือพิมพ์ที่คุณขาย,  คุณจะได้รับเงิน ๕๐ เซ็นต์ต่อ ฉบับ

บ๊อบ  :  พาหนะขนส่ง (หนังสือพิมพ์) (transportation) ได้รับการจัดหาให้ (ให้, เตรียมการ, จัดหาหน

              ทางเลี้ยงชีพ) (provided) หรือไม่ครับ

ทอม  :  ไม่,  คุณจำเป็นต้องมี (have to have) รถจักรยานยนต์ของคุณเองนะ

 

1. Who was Tom looking for ?

(ทอมกำลังมองหาใคร)

(a) Someone who had experience in teaching.    (ใครบางคนซึ่งมีประสบการณ์ในการสอน)

(b) Someone who had experience in accounting.    (ใครบางคนซึ่งมีประสบการณ์ในด้านบัญชี)

(c) Someone who had experience in delivering food products.    (ใครบางคนซึ่งมีประสบการณ์ในการส่ง

       ผลิตภัณฑ์อาหาร)

(d) Someone who had experience in administrative work.    (ใครบางคนซึ่งมีประสบการณ์ในงานธุรการ)

(e) Someone who had experience in delivering newspapers.    (ใครบางคนซึ่งมีประสบการณ์

       ในการส่งหนังสือพิมพ์)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

2. What would Bob be able to do to get a paper-delivery job ?

(บ๊อบจะต้องสามารถทำอะไรได้  เพื่อให้ได้งานส่งหนังสือพิมพ์)

(a) Get up before six o’clock every morning.    (ตื่นนอนก่อนหกโมงทุกเช้า)

(b) Know people in his neighborhood.    (รู้จักผู้คนในละแวกบ้านของเขา)

(c) Speak more than one language.    (พูดมากกว่า ๑ ภาษา)

(d) Get up before five o’clock every morning.    (ตื่นนอนก่อนตีห้าทุกเช้า)

(e) Proofread a newspaper.    (อ่านตรวจทาน (ตรวจปรู๊ฟ) หนังสือพิมพ์)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. How much would Bob be paid for his paper-delivery job ?

(บ๊อบจะได้รับค่าจ้างเท่าไรสำหรับงานส่งหนังสือพิมพ์ของเขา)

(a) 1 dollar per copy of newspaper he delivered.    (๑ ดอลลาร์ต่อฉบับของหนังสือพิมพ์ที่เขาส่ง)

(b) 70 cents per copy of newspaper he delivered.    (๗๐ เซ็นต์ต่อฉบับของหนังสือพิมพ์ที่เขาส่ง)

(c) 50 cents per copy of newspaper he delivered.    (๕๐ เซ็นต์ต่อฉบับของหนังสือพิมพ์ที่เขาส่ง)

(d) 500 dollars a month.    (๕๐๐ ดอลลาร์ต่อเดือน)

(e) Half the price of copies of newspaper he delivered.    (ครึ่งหนึ่งของราคาหนังสือพิมพ์ที่เขาส่ง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. What do Bob have to have to do his job ?

(บ๊อบจำเป็นต้องมีอะไรเพื่อที่จะทำงานของเขา)

(a) A bicycle.    (รถจักรยาน)

(b) A motorcycle or a car.    (รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์)

(c) A guarantor.    (ผู้ค้ำประกัน)

(d) A deposit.    (เงินมัดจำ)

(e) A reference.    (บุคคลอ้างอิงได้)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป