หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 305)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๖

 

Explaining

 

            A Japanese student is asking about Takraw.

 

Japanese  :  What is the purpose of the game ?

Thai            :  To keep the ball in the air for as long as possible.

Japanese  :  How many players ?

Thai            :  Two or more.

Japanese  :  Is there a limit ?

Thai            :  Not really.  The more players there are, the larger the circle.

Japanese  :  What is the ball made of ?

Thai            :  Usually of rattan.

Japanese  :  I thought it was plastic.

Thai            :  Well, some are made of plastic.

Japanese  :  Can you use all parts of the body to keep the ball in the air ?

Thai            :  Except your hands.  Do you know a game called Takraw Lawd Huang ?

Japanese  :  I’m not sure.  How is it played ?

Thai            :  In this game, the players try to get the ball into the basket.

Japanese  :  The basket is hung high in the middle, right ?

Thai            :  Yes.  The players use various parts of the body and you get a higher score when the

                           ball is netted by a more difficult hitting technique.  A ball netted with the elbow scores

                           more points than with the knee, for example.

 

(คำแปล)

 

การอธิบาย (Explaining)

            นักเรียนชาวญี่ปุ่นกำลังถามเกี่ยวกับตะกร้อ (หมายถึง ตะกร้อวงแบบไม่ลอดห่วง)

 

ญี่ปุ่น  วัตถุประสงค์ (purpose) ของเกมคืออะไรครับ

ไทย    :  เพื่อให้ลูกตะกร้อ (ball) อยู่ในอากาศนานเท่าที่จะเป็นได้

ญี่ปุ่น  :  มีผู้เล่นกี่คนหรือครับ

ไทย    :   คนหรือมากกว่า

ญี่ปุ่น  :  มีการจำกัด (limit) (จำนวนคนเล่น) หรือไม่ครับ

ไทย   :  ก็ไม่เชิง (Not really.)  ยิ่งมีผู้เล่นมาก  วง (ตะกร้อ) ก็ยิ่งใหญ่ (The more players there are,

               the larger the circle)

ญี่ปุ่น  :  ลูกตะกร้อทำด้วยอะไรครับ

ไทย    :  โดยปกติแล้วทำด้วยหวาย (Usually of rattan)

ญี่ปุ่น  :  ผมคิดว่ามันเป็นพลาสติก

ไทย    :  เอ้อ (อ้อ) (Well)บางลูกทำด้วยพลาสติก

ญี่ปุ่น  :  คุณสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกาย (all parts of the body) หรือเปล่าครับ  เพื่อทำให้ลูกตะกร้อ

               อยู่ในอากาศ

ไทย   :  ยกเว้นมือของคุณ (Except your hands.),  คุณรู้จักเกมที่ (ถูก) เรียกว่า “ตะกร้อลอดห่วง” หรือ

               เปล่า

ญี่ปุ่น  :  ผมไม่แน่ใจ,  มันเล่นอย่างไรครับ

ไทย   :  ในเกมนี้  ผู้เล่นพยายาม (try) ที่จะเอาลูกตระกร้อเข้าไปในห่วง (ตะกร้า) (basket)

ญี่ปุ่น  :  ห่วงถูกแขวน (hung) สูงขึ้นไปตรงกลาง (middle) (วงตะกร้อ) ใช่หรือเปล่า (right) ครับ

ไทย    :  ใช่  ผู้เล่นใช้ส่วนต่างๆ กัน (various) ของร่างกาย  และคุณได้คะแนนสูงขึ้น (you get a higher

                score)  เมื่อลูกตะกร้อถูกทำให้ติดตาข่าย (ห่วง) (netted) ด้วยเทคนิค (ท่า) การเตะ (hitting)

                ซึ่งยากมากขึ้น,  (เช่น) ลูกตะกร้อที่ติดห่วง (netted) ด้วยศอก (ข้อศอก) (elbow) จะทำคะ

                แนนได้มากกว่า (scores more points) (ด้วย) เข่า (knee)เป็นตัวอย่าง (for example) นะ

 

1. What is the purpose of the Takraw game ?

(วัตถุประสงค์ของกีฬาตะกร้อคืออะไร)  (หมายถึงตะกร้อวงทั่วไป)

(a) To make the ball go as high as possible.    (เพื่อให้ลูกตะกร้อขึ้นสูงเท่าที่จะเป็นได้)

(b) To make the ball go as far as possible.    (เพื่อให้ลูกตะกร้อไปไกลเท่าที่จะเป็นได้)

(c) To make the ball cross the net.    (เพื่อให้ลูกตะกร้อข้ามตาข่าย)

(d) To keep the ball in the air for as long as possible.    (เพื่อให้ลูกตะกร้ออยู่ในอากาศนานเท่าที่

       จะเป็นได้)

(e) To make the ball hit the body of an opponent.    (เพื่อให้ลูกตะกร้อโดนร่างกายของฝ่ายตรงข้าม-คู่ต่อสู้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. How many Takraw players are allowed ?

(อนุญาตให้มีผู้เล่นตะกร้อได้กี่คน)  (หมายถึงตะกร้อวงทั่วไป)

(a) Only one.    (หนึ่งคนเท่านั้น)

(b) Only two.    (สองคนเท่านั้น)

(c) Two or more.    (สองคนหรือมากกว่า)

(d) Only three.    (สามคนเท่านั้น)

(e) Only four.    (สี่คนเท่านั้น)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What is a Takraw ball made of ?

(ลูกตะกร้อทำด้วยอะไร)

(a) Usually of plastic.    (โดยปกติทำด้วยพลาสติก)

(b) Usually of leather.    (โดยปกติทำด้วยหนัง)

(c) Usually of rubber.    (โดยปกติทำด้วยยาง)

(d) Usually of wood.    (โดยปกติทำด้วยไม้)

(e) Usually of rattan.    (โดยปกติทำด้วยหวาย)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. All parts of the body are allowed in the Takraw game except …….......…

(อนุญาตให้ใช้ทุกส่วนของร่างกายในกีฬาตะกร้อ  ยกเว้น ...................)

(a) Feet.    (เท้า)

(b) Elbows.    (ศอก)

(c) Hands.   (มือ)

(d) Knees.    (หัวเข่า)

(e) Shoulders.    (หัวไหล่)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. What is the goal of Takraw Lawd Huang ?

(วัตถุประสงค์ของตะกร้อลอดห่วงคืออะไร)

(a) To get the ball into the goal.    (เอาลูกตะกร้อเข้าประตู)

(b) To get the ball into the basket by a player’s head.    (เอาลูกตะกร้อเข้าไปในห่วงโดยใช้ศีรษะของผู้เล่น)

(c) To get the ball into the basket.    (เอาลูกตระกร้อเข้าไปในห่วง)

(d) To make the ball cross the net.    (ทำให้ลูกตะกร้อข้ามตาข่าย)

(e) To kick the ball as far as possible.    (เตะลูกตะกร้อให้ไปไกลเท่าที่จะเป็นได้)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. In Takraw Lawd Huang, you get a higher score when which part of your body is used to put the ball into the basket ?

(ในตะกร้อลอดห่วง  คุณได้คะแนนมากขึ้น  เมื่อคุณใช้ร่างกายส่วนไหนของคุณเพื่อเอาลูกตะกร้อเข้าห่วง)

(a) The elbow.    (ศอก)  (เพราะทำได้ยากกว่า)

(b) The head.    (ศีรษะ)

(c) The knee.    (หัวเข่า)

(d) The leg.    (ขา)

(e) The arm.    (แขน)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป