หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 304)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๔

 

          Tony and Tom get lost while driving to Bob’s house.

 

Tony  :  I thought you said you knew the way to Bob’s house.

Tom   :  I thought I did, but I guess I don’t.

Tony  :  Let’s ask for directions.

Tom   :  No, don’t do that.  I think we’re getting close.

Tony  :  I’ve heard that before.

Tom   :  Slow down.  I recognize that church over there.  Turn left at the next intersection.

Tony  :  O.K.  I’ve turned left.  Which house is it?

Tom   :  It should be right next to an outdoor restaurant.

Tony  :  There’s an outdoor restaurant over there but there’s a pub next to it.

Tom   :  I guess we’d better turn around and try the one next to it.

Tony  :  Better yet.  Why don’t we ask for directions.

 

(คำแปล)

 

                 โทนี่และทอมหลงทาง (get lost) ในขณะกำลังขับรถไปที่บ้านของบ๊อบ (โทนี่เป็นผู้ขับรถ)

 

โทนี่   ผมคิดว่าคุณพูดว่าคุณรู้ทางไปบ้านของบ๊อบ

ทอม  :  ผมคิดว่าผมพูดนะ  แต่ผมเดา (ทาย, คาดคะเน) (guess) ว่าผมไม่รู้ (ในขณะนี้)   

โทนี่   :  เรามาถามทิศทาง (ask for directions) กันเถอะ

ทอม  :  ไม่  อย่าทำเช่นนั้นเลย  ผมคิดว่าเรากำลังเข้าไปใกล้ (we’re getting close) (บ้านบ๊อบ)

โทนี่   :  ผมเคยได้ยินสิ่งนั้นมาก่อน  (ที่คุณพูดว่าเรากำลังเข้าไปใกล้บ้านบ๊อบ)

ทอม  :  ขับช้าลงหน่อย (Slow down)  ผมจำโบสถ์ที่ตรงนั้นได้ (I recognize that church over

              there.)เลี้ยวขวา (Turn left) ที่สี่แยกถัดไป (next intersection) นะ

โทนี่  :  ตกลง  ผมได้เลี้ยวซ้ายแล้วนะ  บ้านหลังไหนล่ะ (ของบ๊อบ)

ทอม  :  มันควรจะเป็นบ้านหลังถัดไปจาก (next to) ภัตตาคารกลางแจ้ง (outdoor) พอดี (right)

โทนี่  :  มีภัตตาคารกลางแจ้งอยู่ตรงนั้น  แต่มีผับ (ร้านเหล้า) ถัดจากมันนะ

ทอม  :  ผมเดาว่าเราควรจะเลี้ยวกลับ (turn around)  และไปลองเลี้ยว (try) ที่สี่แยกถัดไป

โทนี่  :  ดีกว่านะ (Better yet),  ทำไมเราไม่ถามทิศทางล่ะ

 

1. What happened to Tony and Tom ?

(เกิดอะไรขึ้นกับโทนี่และทอม)

(a) They got lost while taking a trip in the country.    (พวกเขาหลงทางระหว่างเดินทางในต่างจังหวัด-ชนบท)

(b) Their car broke down on the way to their office.    (รถของพวกเขาเสียในระหว่างทางไปที่ทำงาน)

(c) They had a car accident on the way home.    (พวกเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างทางกลับบ้าน)

(d) They got lost while driving to Bob’s house.    (พวกเขาหลงทางระหว่างขับรถไปบ้านบ๊อบ)

(e) They had a business appointment with their friend.    (พวกเขามีการนัดหมายทางธุรกิจกับเพื่อน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What are not mentioned in the conversation ?

(อะไรที่มิได้ถูกกล่าวถึงในการสนทนา)

(a) A church.    (โบสถ์)

(b) A restaurant.    (ภัตตาคาร)

(c) A pub.    (ร้านเหล้า)

(d) An intersection.    (สี่แยก)

(e) A bus terminal.    (สถานีรถประจำทาง)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

3. Did Tony and Tom finally find Bob’s house ?

(โทนี่และทอมในที่สุดแล้วพบบ้านของบ๊อบหรือไม่)

(a) Yes, they did.    (ใช่  พวกเขาพบ)

(b) Yes, after two hours’ drive.    (พบ  หลังจากขับรถ ๒ ชั่วโมง)

(c) No, they got lost.    (ไม่  พวกเขาหลงทาง)

(d) No, they decided to go back home.    (ไม่  พวกเขาตัดสินใจกลับบ้าน)

(e) No, they called Bob to ask for directions.    (ไม่  พวกเขาโทรฯ หาบ๊อบเพื่อถามทาง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. What did Tony and Tom probably do ?

(โทนี่และทอมน่าจะทำอะไร)

(a) They quarreled because they got lost.    (พวกเขาทะเลาะกันเพราะว่าหลงทาง)

(b) They asked for directions.    (พวกเขาถามทาง)

(c) They decided to go back home after getting lost.    (พวกเขาตัดสินใจกลับบ้านหลังจากหลงทาง)

(d) They went to other places instead of Bob’s house.    (พวกเขาไปที่อื่นแทนบ้านบ๊อบ)

(e) They asked Bob to pick them up at their home.    (พวกเขาขอให้บ๊อบมารับพวกเขาที่บ้าน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป