หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 303)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๕

 

Requesting

            Bill approaches the reception desk of a hotel and talks to the receptionist.

 

Receptionist  :  Good morning, sir.

Bill                    :  Good morning.  I’ve got a problem.  You see the air conditioning in my room isn’t 

                                 cold enough.

Receptionist  :  Oh, I’m sorry.  I’ll have someone fix it at once.

Bill                    :  Thanks very much.  And I have another request.  Any ideas on the best place to go

                                 and buy silk.

Receptionist  :  Well, there’s a shop around the corner called “Thai Silk & Handicrafts.”  They have a

                                 variety of silk products and locally made handicrafts.

Bill                     :  I have to bargain ?

Receptionist  :  Everything has a fixed price there.

Bill                    :  Oh good.  I like that.  I think bargaining is a waste of time and I’m not used to it.

Receptionist  :  I can understand that. 

Bill                    :  O.K.  Thank you very much.

Receptionist  :  You’re welcome, sir.

 

(คำแปล)

 

การขอร้อง (การเรียกร้อง) (Requesting)

                บิลเข้าไปหา (เข้าไปใกล้, ทาบทาม) (approaches) โต๊ะต้อนรับ (reception desk) ของโรงแรมแห่งหนึ่งและสนทนากับพนักงานต้อนรับ (receptionist)

 

พนักงานต้อนรับ  สวัสดีครับ

 บิล                        :  สวัสดี  ผมมีปัญหานะ  คุณรู้ไหม (คุณเข้าใจไหม) (You see)  การปรับอากาศ (air

                                  conditioning) ในห้องของผมไม่เย็นพอ (isn’t cold enough)

พนักงานต้อนรับ  :  โอ้  ผมเสียใจครับ  ผมจะให้คนไปซ่อมมันครับ (I’ll have someone fix it) ในทันที

                                 (at once)

บิล                         :  ขอบคุณมาก  และผมมีข้อเรียกร้อง (request) อีกเรื่องหนึ่งนะ,  คุณมีความคิดเห็น

                                  ใดๆ บ้างไหม (Any ideas) เกี่ยวกับสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะไปและซื้อผ้าไหม (เสื้อผ้า

                                  ที่ทำด้วยผ้าไหม) (silk)

พนักงานต้อนรับ  :  อ๋อ (Well)  มีอยู่ร้านหนึ่งตรงหัวมุม (around the corner) ชื่อ  “ผ้าไหมและหัตถ

                                 กรรม (Handicrafts) ไทย” ครับ,  พวกเขามี (ทางร้านมี) (They have) ผลิตภัณฑ์

                                 ผ้าไหม (silk products) และหัตถกรรมที่ทำในท้องถิ่น (locally made

                                 handicrafts) หลากหลายชนิด (a variety of) ครับ

บิล                         :  ผมจำเป็นต้องต่อรองราคา (bargain) หรือไม่ล่ะ

พนักงานต้อนรับ  :  ทุกอย่างมีราคาตายตัว (fixed price) ที่นั่น (ที่ร้านนั้น) ครับ

บิล                         :  โอ ดี  ผมชอบแบบนั้น  ผมคิดว่าการต่อรองราคา (bargaining) เป็นการเสียเวลาเปล่า

                                  (a waste of time)  และผมไม่คุ้นเคยกับมัน (I’m not used to it) ด้วย

พนักงานต้อนรับ  ผมสามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้ครับ

บิล                         :  โอเค  ขอบคุณมากนะ

พนักงานต้อนรับ  :  ยินดีครับ (You’re welcome)

 

1. What was Bill’s problem ?

(ปัญหาของบิลคืออะไร)

(a) The air conditioning in his room broke down.    (การปรับอากาศในห้องของเขาเสีย)

(b) The air conditioning in his room was too cold.    (การปรับอากาศในห้องของเขาเย็นเกินไป)

(c) The air conditioning in his room wasn’t cold enough.    (การปรับอากาศในห้องของเขาไม่

       เย็นพอ)

(d) He had lost the key for his room.    (เขาทำกุญแจห้องพักหาย)

(e) The TV in his room was out of order.    (ทีวีในห้องของเขาเสีย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. How would the hotel solve the air conditioning problem ?

(โรงแรมจะแก้ไขปัญหาการปรับอากาศอย่างไร)

(a) The receptionist would fix it at once.    (พนักงานต้อนรับจะซ่อมมันในทันที)

(b) It would allow Bill to change for a new room.    (โรงแรมจะอนุญาตให้บิลเปลี่ยนห้องใหม่)

(c) It let Bill fix it by himself.    (โรงแรมยอมให้บิลซ่อมมันด้วยตนเอง)

(d) It would have someone fix it at once.    (โรงแรมจะให้คนซ่อมมันในทันที)

(e) It would install a new air-conditioner soon.    (โรงแรมจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศตัวใหม่โดยเร็ว)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What was the “Thai Silk & Handicrafts” shop famous for ?

(ร้าน  “ไหมและหัตถกรรมไทย”  มีชื่อเสียงในด้านใด)

(a) It was famous for its silk products and woodwork.    (มันมีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์ไหมและงานไม้-

       ผลิตภัณฑ์ไม้)

(b) It was famous for Thai cuisine.    (มันมีชื่อเสียงในด้านฝีมือการทำอาหารไทย)

(c) It was famous for its Thai and Chinese silk products.    (มันมีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์ไหมไทยและจีน)

(d) It was famous for its silk and hand-woven textile.    (มันมีชื่อเสียงในด้านไหมและสิ่งทอที่ทอด้วยมือ)

(e) It was famous for its silk products and locally made handicrafts.    (มันมีชื่อเสียงในด้าน

       ผลิตภัณฑ์ไหมและหัตถกรรมที่ทำในท้องถิ่น)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Could Bill make a bargain at the shop ?

(บิลสามารถต่อรองราคาที่ร้านได้หรือไม่)

(a) No, because everything in the shop was cheap.    (ไม่  เพราะว่าทุกสิ่งในร้านมีราคาถูก)

(b) No, because everything had a fixed price.    (ไม่  เพราะว่าทุกสิ่งมีราคาตายตัว)

(c) No, because the shop sold only luxurious products.    (ไม่  เพราะว่าร้านขายเฉพาะผลิตภัณฑ์หรูหรา-

      ฟุ่มเฟือย)

(d) Yes, because all products in the shop were too expensive.    (ได้  เพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างในร้านมีราคา

       แพงเกินไป)

(e) Yes, because the prices of the products were not fixed.    (ได้  เพราะว่าราคาของผลิตภัณฑ์ไม่ตายตัว)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. What did Bill think of price bargaining ?

(บิลคิดอย่างไรเกี่ยวกับการต่อรองราคา)

(a) He thought it was a waste of time.    (เขาคิดว่ามันเสียเวลาเปล่า)

(b) He thought it was reasonable.    (เขาคิดว่ามันสมเหตุสมผล)

(c) He thought it was appreciated by low-income customers.    (เขาคิดว่ามันได้รับการชื่นชมโดยลูกค้ารายได้

       ต่ำ)

(d) He thought it would satisfy most customers.    (เขาคิดว่ามันจะทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่พอใจ)

(e) He thought it was appropriate for customers.    (เขาคิดว่ามันเหมาะสำหรับลูกค้า)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                 

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป