หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 300)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๖

 

Exchanging Opinions

            Kim, John and David are discussing a story they have read in the newspaper.

 

Kim    :  John, have you read this story about more corporal punishment in boys’ schools ?

John  :  Yes.  What do you feel ?

Kim    :  I’m shocked and disgusted.

John  :  Why do you say that ?

Kim    :  I think it’s just mistreating young boys and calling it ‘discipline’.  Young people need caring and

                 encouragement from their teachers. 

John  :  No.  Confidence and discipline are the two qualities the young really need to develop.  Corporal

                  punishment is necessary for that.  I say it’s how we should build character.  Do you agree,

                  David ?

David  :  I couldn’t agree more, John.  This kind of punishment makes men out of boys.  I’m glad I was

                   sometimes beaten at my school.  It’s the only way.  Don’t you see that, Kim ?

Kim     :  Oh I don’t know.  Maybe we differ on what discipline is.  What’s the evidence that beating

                   makes us more ‘disciplined’ anyway ?  Perhaps we’d better talk about something else.

David  :  Good idea.

 

(คำแปล)

 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Exchanging Opinions)

            คิม, จอห์น และเดวิดกำลังปรึกษาหารือ (อภิปราย) (discussing) เรื่อง (story) เรื่องหนึ่งที่พวกเขาได้อ่านในหนังสือพิมพ์

 

คิม       จอห์น  คุณได้อ่านเรื่องนี้  เกี่ยวกับการทำโทษโดยการเฆี่ยนตีร่างกาย (corporal punishment)

                มากยิ่งขึ้นในโรงเรียนสำหรับเด็กผู้ชาย (boys’ schools) แล้วหรือยังคะ

จอห์น  :  อ่านแล้วครับ,  คุณรู้สึกอย่างไรบ้างล่ะ

คิม       :  ฉันตกใจ (shocked)  และรู้สึกขยะแขยง (สะอิดสะเอียน) (disgusted) ค่ะ

จอห์น  :  ทำไมคุณจึงพูดเช่นนั้นครับ (Why do you say that ?)

คิม       :  ฉันคิดว่ามันเป็นเพียงการปฏิบัติที่ผิดต่อ (ทำไม่ดีต่อ, กระทำการทารุณต่อ) (mistreating) เด็ก

                หนุ่ม  และเรียกมันว่า  “ทำให้มีวินัย, ลงโทษ, แก้ไข(discipline)คนหนุ่มสาว (Young

                people) ต้องการความเอาใจใส่ (caring) และการให้กำลังใจ (การสนับสนุน)

                (encouragement) จากครูของพวกเขาค่ะ

จอห์น  :  ไม่ใช่นะ,  ความมั่นใจ (Confidence) และระเบียบวินัย (discipline) คือคุณสมบัติ (qualities)

                 ๒ อย่างซึ่งคนหนุ่มสาว (the young) ต้องการอย่างแท้จริงเพื่อพัฒนาการ (develop),  การทำ

                 โทษโดยการเฆี่ยนตีร่างกายเป็นสิ่งจำเป็น (necessary) สำหรับสิ่งนั้น,  ผมมีความเห็น (say)

                 ว่ามันเป็นวิธีการที่เราควรสร้างอุปนิสัย (ของเด็กหนุ่ม) (I say it’s how we should build

                 character.)  คุณเห็นด้วยไหมครับ  เดวิด   

เดวิด    :  ผมไม่สามารถเห็นด้วยมากไปกว่านี้อีกแล้ว (ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง) (I couldn’t agree more.)

                จอห์นการลงโทษ (punishment) ประเภทนี้สร้างชาย (บุรุษ) จากเด็กชาย (makes men out

                of boys) (หมายถึง  การเฆี่ยนตีทำให้เด็กกลายเป็นชายที่แข็งแกร่ง)  ผมดีใจว่าผมบางครั้งถูก

                เฆี่ยนตี (I was sometimes beaten) ที่โรงเรียนของผมครับ,  มันเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้น (the

                only way)คุณไม่เข้าใจสิ่งนั้นหรือครับ (Don’t you see that),  คิม (หมายถึง  คุณไม่เห็น

                ความสำคัญของการลงโทษนักเรียนชายหรือ)

คิม       :  โอ  ฉันไม่รู้นะ  บางที (เป็นไปได้ว่า) (Maybe) เรามีความเห็นแตกต่างกันในเรื่อง (differ on)

                 ว่าระเบียบวินัยคืออะไรค่ะ,  อย่างไรก็ตาม (anyway)  อะไรคือหลักฐาน (พยานหลักฐาน, พยาน

                 บุคคล, วัตถุพยาน, ความชัดแจ้ง) (evidence) ว่าการเฆี่ยนตี (beating) ทำให้เรา “มีระเบียบ

                 วินัย” (disciplined) มากขึ้น,  บางที (Perhaps) เราควรจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอื่น

                 (something else) ดีกว่าค่ะ

เดวิด    :  เป็นความคิดที่ดีครับ (Good idea.)

 

1. What are Kim, John and David discussing ?

(คิม, จอห์น และเดวิดกำลังคุยเรื่องอะไร)

(a) They’re discussing good corporate governance in government schools.    (พวกเขากำลังคุยเรื่องธรรมา

       ภิบาลในโรงเรียนรัฐบาล)

(b) They’re discussing how parents should treat their young children.    (พวกเขากำลังคุยเรื่องพ่อแม่ควร

       ปฏิบัติต่อลูกวัยหนุ่มสาวของตนอย่างไร)

(c) They’re discussing corporal punishment in boys’ schools.    (พวกเขากำลังคุยเรื่องการ

       ลงโทษโดยการเฆี่ยนตีร่างกายในโรงเรียนสำหรับเด็กผู้ชาย)

(d) They’re discussing where to spend their summer vacation this year.    (พวกเขากำลังคุยเรื่องจะไปเที่ยว

       วันหยุดฤดูร้อนปีนี้ที่ไหน)

(e) They’re discussing capital punishment of a criminal who has committed a serious crime such as

       murder.    (พวกเขากำลังคุยเรื่องการลงโทษประหารชีวิตอาชญากรผู้ซึ่งก่ออาชญากรรมร้ายแรง เช่นการฆาต

       กรรม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What does Kim feel about more corporal punishment in boys’ schools ?

(คิมรู้สึกอะไร (อย่างไร) เกี่ยวกับการลงโทษโดยการเฆี่ยนตีร่างกายในโรงเรียนสำหรับเด็กผู้ชาย)

(a) She feels sad and depressed.    (เธอรู้สึกเศร้าและหดหู่)

(b) She feels excited and appreciates it.    (เธอรู้สึกตื่นเต้นและชื่นชอบมัน)

(c) She feels bored and doesn’t want to talk about it.    (เธอรู้สึกเบื่อและไม่ต้องการสนทนาเกี่ยวกับมัน)

(d) She feels enthusiastic and wants to do research on it.    (เธอรู้สึกกระตือรือร้นและต้องการทำวิจัยเรื่องนี้)

(e) She feels frightened and repelled.    (เธอรู้สึกตกใจและรังเกียจ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

3. Why does Kim dislike corporal punishment in boys’ schools ?

(ทำไมคิมไม่ชอบการลงโทษโดยการเฆี่ยนตีในโรงเรียนสำหรับเด็กชาย)

(a) Because she thinks it is such a cruel act.    (เพราะว่าเธอคิดว่ามันเป็นการกระทำที่โหดร้าย)

(b) Because her kids are in boys’ schools.    (เพราะว่าลูกๆ ของเธออยู่ในโรงเรียนสำหรับเด็กชาย)

(c) Because she herself teaches in a boys’ school.    (เพราะว่าตัวเธอเองสอนอยู่ในโรงเรียนสำหรับเด็กชาย)

(d) Because she thinks young people need caring and encouragement from their teachers

       instead of punishment.    (เพราะว่าเธอคิดว่าคนหนุ่มสาวต้องการการเอาใจใส่และการให้กำลังใจ

       (การสนับสนุน) จากครูของพวกเขาแทนการลงโทษ)

(e) Because she thinks boys should be reprimanded rather than punished physically.    (เพราะว่าเธอคิดว่า

       เด็กชายควรได้รับการว่ากล่าวมากกว่าถูกลงโทษทางร่างกาย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. What two qualities does John think young people really need to develop ?

(คุณสมบัติ ๒ ประการอะไรที่จอห์นคิดว่าคนวัยหนุ่มสาวต้องการอย่างแท้จริงเพื่อพัฒนาการ – ตนเอง)

(a) Confidence and working hard.    (ความมั่นใจและการทำงานหนัก)

(b) Confidence and discipline.    (ความมั่นใจและระเบียบวินัย)

(c) Doing lots of homework and discipline.    (การทำการบ้านมากและระเบียบวินัย)

(d) Physical strength and sound hygiene.    (ความแข็งแรงทางร่างกายและสุขอนามัยที่ดี)

(e) Sound mental health and taking sufficient rest.    (สุขภาพจิตดีและการพักผ่อนอย่างเพียงพอ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Why is David glad that he was sometimes beaten at his school ?

(ทำไมเดวิดดีใจว่าเขาบางทีถูกเฆี่ยนตีที่โรงเรียนของตน)

(a) Because he thinks he didn’t study hard enough.    (เพราะว่าเขาคิดว่าตนเองมิได้เรียนหนักเพียงพอ)

(b) Because most of his classmates were beaten too.    (เพราะว่าเพื่อนร่วมชั้นของเขาส่วนใหญ่ถูกเฆี่ยนตี

       เช่นกัน)

(c) Because he thinks it is the only way to make men out of boys.    (เพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็น

       เพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่สร้างชาย (ผู้แข็งแกร่ง) จากเด็กชาย)

(d) Because students in other schools were also beaten.    (เพราะว่านักเรียนในโรงเรียนอื่นก็ถูกเฆี่ยนตีเช่นกัน)

(e) Because he thinks it was better than being beaten at his home.    (เพราะว่าเขาคิดว่ามันดีกว่าการถูกเฆี่ยน

       ตีที่บ้าน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Who agrees with John about corporal punishment ?

(ใครเห็นด้วยกับจอห์นเกี่ยวกับการลงโทษโดยการเฆี่ยนตีร่างกาย)

(a) Kim.    (คิม)

(b) David.    (เดวิด)

(c) Both Kim and David.    (ทั้งคิมและเดวิด)

(d) Neither Kim nor David agrees with John.    (คิมและเดวิดไม่เห็นด้วยกับจอห์นทั้ง ๒ คน)

(e) Kim does but David doesn’t.    (คิมเห็นด้วย แต่เดวิดไม่เห็นด้วย)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป