หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 291)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๕

 

Two students are talking in front of their classroom building

 

Toy   :  Hi Pim.  There’s no point going in.

Pim  :  Why?  What’s up ?

Toy   :  There are no fans, no lights.

Pim  :  Not another power cut.  Any explanation for it?

Toy   :  It seems that the transformation blew up during the night.

Pim  :  Blew up?  Why?

Toy   :  Oh, I don’t know all the technicalities.

Pim  :  I’m sure you’re exaggerating.  I bet it’s just a short circuit and they’ll fix it in no time at all.

Toy   :  Well, that’s not what the technicians said.  They told me it would take at least until noon.

Pim  :  That means no class, I assume.

Toy   :  For sure.  These students will use any excuse to get out of class.

Pim  :  That’s not fair.  It’s a pretty solid excuse.  After all, we can’t study in a dark, airless room, can

               we ?

Toy   :  Yes, that’s true, but I’m afraid we are going to get behind the other groups.

Pim  :  Well, you can always study on your own.

Toy   I know I can, but I’m not very disciplined.

Pim  :  That’s too bad.  Anyway, since there is no class, what do you want to do?

Toy   :  How about some ice cream ?

Pim  :  Right.  Let’s go.

 

(คำแปล)

 

นักเรียน ๒ คน (ต๋อยและพิม) กำลังสนทนากันข้างหน้าตึกเรียน

 

ต๋อย    หวัดดี  พิม,  ไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าไปข้างใน (ตึกเรียน) (There’s no point going in) ครับ

พิม      ทำไมล่ะ,  เกิดอะไรขึ้นล่ะ (What’s up ?) คะ

ต๋อย    ไม่มีพัดลม  ไม่มีแสงสว่าง (no lights) ครับ

พิม      ไม่ใช่การหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าอีกนะ (Not another power cut), (คุณ) มีคำอธิบายหรือเปล่า

                คะ

ต๋อย    มันดูเหมือน (ดูคล้ายกับ, ดูราวกับ, ดูท่าทาง) (seems) ว่าหม้อแปลงระเบิดในตอนกลางคืน

                (transformer blew up during the night) ครับ

พิม      ระเบิดหรือ, ทำไมล่ะคะ

ต๋อย    :  โอ,  ผมไม่รู้ลักษณะทางเทคนิคทั้งหลายแหล่ (all the technicalities) หรอกครับ

พิม      ฉันมั่นใจ (เชื่อมั่น) (sure) ว่าคุณกำลังพูดเกินความจริง (โอ้อวด, พูดหรือเขียนเกินความจริง,

                เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ) (exaggerating) นะ,  ฉันพนัน (bet) ว่ามันเป็นเพียงไฟฟ้าลัดวงจร

                (short circuit) เท่านั้น  และพวกเขาจะซ่อม (fix) มันอย่างเร็ว (ในไม่ช้า, ในเวลาเพียงนิดเดียว)

                (in no time at all) ค่ะ

ต๋อย    อ้อ  นั่นไม่ใช่สิ่งที่ (that’s not what) ช่าง (technicians) พูด,  พวกเขาบอกผมว่ามันจะใช้เวลา

                (ซ่อม) อย่างน้อยที่สุด (at least) จนกระทั่งตอนเที่ยงวัน (until noon) ครับ

พิม      นั่นหมายความว่าไม่มีการเรียน (no class)  ฉันสันนิษฐาน (assume) นะคะ

ต๋อย    แน่นอนเลย (ใช่เลย, แหง๋อยู่แล้ว) (For sure) (ใช้พูดเมื่อแน่ใจว่าจะเป็นอย่างที่ตนเองคิด),  นัก

                เรียนพวกนี้จะใช้ข้ออ้าง (ข้อแก้ตัว) อะไรก็ได้ (any excuse) ที่จะออกจากห้องเรียน (ไม่เรียน

                หนังสือ) (get out of class) ครับ

พิม      นั่นไม่ยุติธรรม (fair) เลยนะ (ที่คุณกล่าว),  มันเป็นข้ออ้างที่มีเหตุผล (solid) มาก (pretty)

                (ตามที่นักเรียนอ้าง),  อย่างไรก็ตาม (ถึงอย่างไร, ท้ายที่สุด, ในที่สุด) (After all) เราก็ไม่

                สามารถเรียนหนังสือในห้องซึ่งมืด (dark)  และไม่มีอากาศ (airless),  ใช่ไหมคะ

ต๋อย    ใช่แล้ว  นั่นเป็นความจริง (true) ครับ,  แต่ผมเกรง (afraid) ว่าเราจะอยู่ข้างหลังกลุ่มอื่นๆ

                (ตามกลุ่มอื่นไม่ทัน) (get behind the other groups) ครับ

พิม      เอ้อ  คุณสามารถศึกษาด้วยตัวคุณเอง (study on your own) ได้เสมอนี่ค่ะ

ต๋อย    ผมรู้ว่าผมสามารถ (เรียนด้วยตนเอง)  แต่ผมมิได้มีระเบียบวินัย (disciplined) (ที่จะเรียนด้วย

                ตัวเอง) มากนักครับ

พิม      :  แย่จังเลยนะ (That’s too bad),  อย่างไรก็ตาม  เพราะว่าไม่มีเรียน (since there is no class)

               (เนื่องจากไฟฟ้าดับ)  คุณต้องการทำอะไรล่ะคะ

ต๋อย    :  ไปกินไอศกรีมกันไหม (How about some ice cream ?) (“How about”  +  “Noun”  =  เป็น

                คำพูดที่ใช้ในการเสนอหรือเชิญชวนให้อีกฝ่ายทำอะไรบางอย่าง  เช่น  “How about (going to)

                a picnic?”  -  “ไปปิกนิกกันไหม,”   “How about going out for dinner tonight?”  -  “ออก

                ไปกินอาหารค่ำกันไหมคืนนี้”)

พิม      :  เหมาะเลย (Right)  เราไปกันเถอะ (Let’s go) ค่ะ

 

1. What happened to Toy’s and Pim’s classroom ?

(เกิดอะไรขึ้นกับห้องเรียนของต๋อยและพิม)

(a) It was on fire.    (มันไฟไหม้)

(b) It was flooded.    (มันถูกน้ำท่วม)

(c) It was crowded due to too many students.    (มันแออัดเนื่องจากมีนักเรียนมากเกินไป)

(d) There was a blackout.    (เกิดไฟฟ้าดับ)

(e) It collapsed owing to its dilapidation.    (มันล้มครืนเนื่องจากความเก่าแก่-ทรุดโทรม)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. The technicians would fix it in no time at all means …………

(ช่างจะซ่อมมัน  “in no time at all”  หมายถึง ..............)

(a) They had no time at all to fix it.    (พวกเขาไม่มีเวลาซ่อมมันเลย)

(b) They would fix it despite having no time.    (พวกเขาจะซ่อมมันทั้งๆ ที่ไม่มีเวลา)

(c) They would fix it immediately or quickly.    (พวกเขาจะซ่อมมันในทันทีหรืออย่างรวดเร็ว)  

(d) They would fix it if they had time.    (พวกเขาจะซ่อมมันถ้ามีเวลา)

(e) They would not fix it because they had no time.    (พวกเขาจะไม่ซ่อมมัน  เพราะว่าไม่มีเวลา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. How long would the blackout last  ?

(ไฟฟ้าดับจะกินเวลานานเท่าไร)

(a) An hour.    (๑ ชั่วโมง)

(b) Until noon.    (จนกระทั่งเที่ยง)

(c) Two hours.    (๒ ชั่วโมง)

(d) The whole day.    (ทั้งวัน)

(e) Until tomorrow.    (จนกระทั่งวันพรุ่งนี้)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. What happens if students frequently miss their class ?

(เกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนขาดเรียนบ่อยๆ)

(a) They won’t graduate on time.    (พวกเขาเรียนไม่จบตรงเวลา)

(b) They miss their friends.    (พวกเขาคิดถึงเพื่อนๆ)

(c) They don’t come to class on time.    (พวกเขามาเรียนไม่ตรงเวลา)

(d) Their teacher will get angry.    (ครูของพวกเขาจะโกรธ)

(e) They get behind other groups.    (พวกเขาเรียนไม่ทันกลุ่มอื่นๆ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. What will Toy and Pim do during the classroom blackout ?

(ต๋อยและพิมจะทำอะไรระหว่างไฟฟ้าดับในห้องเรียน)

(a) They’ll go home.    (พวกเขาจะกลับบ้าน)

(b) They’ll read in the school library.    (พวกเขาจะอ่านหนังสือในห้องสมุด)

(c) They’ll help technicians fix the power system.    (พวกเขาจะช่วยช่างซ่อมระบบไฟฟ้า)

(d) They’ll go out to have some ice cream.    (พวกเขาจะออกไปทานไอศกรีมข้างนอก)

(e) They’ll file a complaint to the school head.    (พวกเขาจะร้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป