หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 290)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๕

 

Leaving a Message

            Kim wants her friend to join her camping.

 

Kim  :  Hello, is Grace there?

Paul  :  No, she won’t be back till after five.

Kim  :  Well, can I leave a message, please?

Paul  :  Yes, let me get a pencil  ...  All right.

Kim  :  Tell her Kim calls and needs to know if she wants to go on the camping trip this coming

                weekend.

Paul  :  (writing)  Hmm  … camping  …  Okay.  Is that all ?

Kim  :  Yes.

Paul  :  Does she have your phone number?

Kim  :  Yes, I think so.  But just in case, it is 3112425.

Paul  :  O.K., she’ll probably give you a call tonight.

Kim  :  Great, thanks.

Paul  :  That’s okay.  Good-bye.

Kim  :  Bye.

 

(คำแปล)

 

การฝากข้อความ (Leaving a Message)

             คิมต้องการให้เพื่อนของเธอ (เกรซ) เข้าร่วมการตั้งค่ายพักแรม (camping) ของเธอ

 

คิม     หวัดดี  เกรซอยู่ที่นั่นไหมคะ

พอล  :  ไม่ครับ  เธอจะไม่กลับมาจนกระทั่งหลัง ๕ โมงเย็นครับ

คิม     :  อ้อ  ฉันขอฝากข้อความไว้ (leave a message) ได้ไหมคะ,  ได้โปรด

พอล  ได้ครับ  ให้ผมหยิบดินสอ (เพื่อจด) ก่อนนะ (let me get a pencil) ..........  เอ้าว่าไปเลยครับ (All

              right)

คิม     :  บอกเธอว่าคิมโทรฯ มา  และต้องการ (needs) จะทราบว่าเธอ (เกรซ) ต้องการจะเดินทางไปตั้งค่าย

              พักแรม (camping trip) วันสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ (this coming weekend) หรือไม่คะ

พอล  (จดตามที่แพมบอก)  ฮื่อ ......... ตั้งค่ายพักแรม .......... โอเค,  เท่านั้นหรือครับ (แค่นั้นหรือครับ)

              (Is that all ?)   

คิม     ใช่ค่ะ

พอล  :  เธอ (เกรซ) มีเบอร์โทรศัพท์ (phone number) ของคุณหรือเปล่าครับ  

คิม     มีค่ะ  ฉันคิดเช่นนั้นนะ  แต่เผื่อไว้ก็ได้นะ (But just in case) เบอร์ ๓๑๑-๒๔๒๕ ค่ะ

พอล  โอเค  เธอ (เกรซ) อาจจะโทรไปหาคุณ (probably give you a call)  คืนนี้ครับ

คิม     :  วิเศษเลย,  ขอบคุณค่ะ (Great, thanks)

พอล  :  ตกลงครับ (That’s okay)  สวัสดีครับ (Good-bye)

คิม     :  สวัสดีจ้ะ (Bye)

 

1. Is Grace at home ?

(เกรซอยู่ที่บ้านหรือไม่)

(a) Yes, she’s.    (ใช่  เธออยู่ที่บ้าน)

(b) She is at her office.    (เธออยู่ที่ทำงาน)

(c) She is doing her shopping.    (เธอกำลังช้อปปิ้ง)

(d) No, she isn’t.    (ไม่  เธอไม่ได้อยู่ที่บ้าน)

(e) She is reading in the library.    (เธอกำลังอ่านหนังสือในห้องสมุด)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. When will Grace be back home ?

(เกรซจะกลับบ้านเมื่อไร)

(a) At noon.    (ตอนเที่ยง)

(b) After 3 o’clock.    (หลัง ๓ โมงเย็น)

(c) After 4 o’clock.    (หลัง ๔ โมงเย็น)

(d) After 5 o’clock.    (หลัง ๕ โมงเย็น)

(e) At night.    (ตอนกลางคืน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What did Kim do for Grace ?

(คิมทำอะไรสำหรับเกรซ)

(a) She bought her some food.    (เธอซื้ออาหารให้เกรซ)

(b) She bought her a present.    (เธอซื้อของขวัญให้เกรซ)

(c) She helped Grace with her work.    (เธอช่วยเกรซทำงาน)

(d) She babysat Grace’s children when she was out.    (เธอดูแลลูกๆ ของเกรซ  เมื่อเกรซออกไปข้างนอก)

(e) She left a message for her.    (เธอทิ้งข้อความไว้ให้เกรซ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Why did Kim call up Grace ?

(ทำไมคิมโทรศัพท์ไปหาเกรซ)

(a) She wanted to ask her to go out for dinner.    (เธอต้องการขอให้เกรซออกไปทานอาหารค่ำข้างนอก)

(b) She had something important to tell her.    (เธอมีเรื่องสำคัญจะบอกเกรซ)

(c) She needed to know if Grace wanted to go on the camping trip at the weekend.    (เธอ

       ต้องการทราบว่าเกรซต้องการจะเดินทางไปตั้งค่ายพักแรมตอนสุดสัปดาห์หรือไม่)

(d) She wanted to confirm her appointment with Grace.    (เธอต้องการจะยืนยันการนัดหมายกับเกรซ)

(e) She wanted to know if she had come back from her vacation.    (เธอต้องการทราบว่าเกรซกลับมาจาก

       การท่องเที่ยววันหยุดหรือยัง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. What will Grace probably do tonight ?

(เกรซอาจจะทำอะไรคืนนี้)

(a) Visit Kim at her home.    (ไปเยี่ยมคิมที่บ้าน)

(b) Give Kim a call.    (โทรฯ ไปหาคิม)

(c) Give a party.    (จัดงานเลี้ยง)

(d) Go to a concert.    (ไปฟังดนตรี)

(e) Have dinner at a restaurant.    (ทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป