หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 286)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ  ๑ – ๕

 

Teller  :  Hello.  Can I help you, sir ?   

Mark   :  Yes, please.  I’d like to send five-hundred dollars to the U.S.

Teller  :  Who is it payable to ?

Mark   :  The International Reading Association in Newark, Delaware.

Teller  :  May I have your name and signature on this form, please ?

Mark    :  Certainly.  Er, excuse me, what is the exchange rate ?

Teller  :  Thirty-one baht and fifty satang to the dollar, sir.  That’ll be 15,750 baht.  There is a

                   commission charge of one hundred and fifty baht.  So the total is 15,900 baht.  Will

                   you be paying in cash, sir?

Mark   :  No, by check, please.

Teller  :  It’ll probably take a while.  Please have a seat, and we’ll tell you when it’s ready, sir.

 

(คำแปล)

 

สมุห์บัญชี  หวัดดีครับ  มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ

มาร์ค          :  มีซิ  ได้โปรด,  ผมอยากจะส่งเงิน ๕๐๐ ดอลลาร์ไปสหรัฐฯ

สมุห์บัญชี  :  เงินนี้จะจ่ายให้แก่ใครครับ?

มาร์ค          (จ่ายให้) สมาคมการอ่านระหว่างประเทศ  ในเมืองนวร์ก  รัฐเดลาแวร์ครับ

สมุห์บัญชี  ผมขอชื่อและลายเซ็น (signature) ของคุณบนแบบฟอร์มนี้ด้วยครับ  ได้โปรด

มาร์ค          :  แน่นอน (Certainly) ครับ  เอ้อ  ขอโทษนะ  อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเท่าใดครับ?

สมุห์บัญชี  : ๓๑ บาท ๕๐ สตางค์ต่อ ดอลลาร์ครับ  นั่นจะเป็นเงิน ๑๕,๗๕๐ บาท (เท่ากับจำนวน ๕๐๐

                      ดอลลาร์ที่ต้องการส่ง)  และมีค่าคอมมิสชั่น (บริการ) จำนวน ๑๕๐ บาท,  ดังนั้น  รวมทั้งหมด

                      เป็นเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท  คุณจะจ่ายเป็นเงินสด (paying in cash) ใช่ไหมครับ

มาร์ค           :  ไม่ใช่,  จ่ายเป็นเช็คครับ

สมุห์บัญชี  :  มันเป็นไปได้ที่จะใช้เวลา (ดำเนินการ) สักครู่หนึ่ง (probably take a while)  โปรดนั่ง (รอ)

                       ก่อนครับ (have a seat)  และเราจะบอกให้คุณทราบเมื่อมันเสร็จเรียบร้อย (ready) ครับ

 

1. Where does this conversation take place ?

(การสนทนานี้เกิดขึ้นที่ไหน)

(a) At a hotel.    (ที่โรงแรม)  

(b) At an airport.    (ที่สนามบิน)

(c) In a park.    (ในสวนสาธารณะ)

(d) At a bank.    (ที่ธนาคาร)  (มาร์คต้องการส่งเงินไปต่างประเทศ  จึงน่าจะเป็นที่ธนาคาร)

(e) At a university.    (ที่มหาวิทยาลัย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. What does Mark want to do ?

(มาร์คต้องการทำอะไร)

(a) Cash his check.    (ขึ้นเงินเช็คของเขา)

(b) Open a bank account.    (เปิดบัญชีธนาคาร)

(c) Send some money to America.    (ส่งเงินไปอเมริกา)  (มาร์คต้องการส่งเงิน ๕๐๐ ดอลลาร์

       ไปสหรัฐฯ)

(d) Take a loan.    (กู้เงิน)

(e) Withdraw his money.    (ถอนเงินของเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What does Mark have to do at the counter ?

(มาร์คต้องทำอะไรที่เคาน์เตอร์)

(a) Ask to see a teller.    (ขอพบสมุห์บัญชี)

(b) Make an appointment with the manager.    (นัดหมายกับผู้จัดการ)

(c) Put his name and signature on the form.    (ใส่ชื่อและลายเซ็นลงบนแบบฟอร์ม)  (สมุห์บัญชี

       บอกให้มาร์คเขียนชื่อและลงนามในแบบฟอร์ม)

(d) Sign a contract with the bank.    (เซ็นสัญญากับธนาคาร)

(e) Show his ID card to the teller.    (แสดงบัตรประชาชนของเขาแก่สมุห์บัญชี)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. What is the exchange rate ?

(อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเท่าใด)

(a) 30.0 baht to the dollar.    (๓๐ บาทต่อดอลลาร์)

(b) 31.0 baht to the dollar.    (๓๑ บาทต่อดอลลาร์)

(c) 31.5 baht to the dollar.    (๓๑.๕ บาทต่อดอลลาร์)  (สมุห์บัญชีบอกอัตราดังกล่าวแก่มาร์ค)

(d) 33.0 baht to the dollar.    (๓๓ บาทต่อดอลลาร์)

(e) 35.0 baht to the dollar.    (๓๕ บาทต่อดอลลาร์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. How will Mark pay his service fee ?

(มาร์คจะจ่ายค่าบริการของเขาอย่างไร)

(a) In cash.    (เป็นเงินสด)

(b) By check.    (เป็นเช็ค)  (มาร์คบอกสมุห์บัญชีว่าเขาจะจ่ายเงินทั้งหมดเป็นเช็ค)

(c) By credit card.    (ด้วยบัตรเครดิต)

(d) In kind.    (เป็นสิ่งของ)

(e) By postal money order.    (โดยธนาณัติ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป