หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 285)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Helena  According to the directory, the next train to New York leaves at ten.  Do you think it’ll leave

                     punctually ?

Andy      :  I think so.  The trains have to operate on time or people won’t want to ride them.  I see here

                     that the ten o’clock train arrives in New York at 1:30.  That’s a relatively short trip.

Helena  But it’s long enough for me to get hungry.  Let’s buy some snacks now so we’ll have

                     something to eat on the trip.

Andy      :  There’s no time.  It’s almost ten now, and we have to buy our tickets before we get on the

                      train, or we’ll pay a higher fare on board.

 

(คำแปล)

เฮเลน่า   :  ตามที่แผ่นป้ายตารางเวลา (หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ,  แผ่น

                   ป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของมันในอาคารขนาดใหญ่, รายชื่อข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน

                   อุปกรณ์เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์) (directory) บอกไว้  รถไฟไปนิวยอร์กขบวนต่อไปจะออก

                   เดินทาง ๑๐.๐๐ น.  คุณคิดว่ามันจะออกตรงเวลา (punctually) ไหมคะ

แอนดี้     :  ผมคิดอย่างนั้นครับ,  รถไฟต้องทำงานตรงเวลา  มิฉะนั้นผู้คนจะไม่ต้องการนั่งมัน,  ผมเห็นที่นี่

                   (แผ่นป้าย) ว่ารถไฟเที่ยว ๑๐.๐๐ น. จะไปถึงนิวยอร์กเวลา ๑.๓๐ น. (บ่ายโมงครึ่ง)  นั่นเป็นการ

                   เดินทางที่ค่อนข้างสั้นครับ

เฮเลน่า   :  แต่มันนานพอสำหรับฉันที่จะหิวได้ค่ะ  เราไปซื้ออาหารว่าง (ของขบเคี้ยว(snacks) ตอนนี้กัน

                   เถอะ  เพื่อที่ว่าเราจะได้มีอะไรทานระหว่างการเดินทางค่ะ

แอนดี้     :  ไม่มีเวลาแล้วครับ  มันเกือบจะ ๑๐ โมงแล้วตอนนี้  และเราจำเป็นต้องซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถไฟ  มิฉะ

                   นั้นเราจะต้องจ่ายค่าโดยสาร (fare) เพิ่มขึ้น (ถ้าซื้อตั๋ว) บนรถ (on board)

 

1. What are Helena and Andy discussing ?

(เฮเลน่าและแอนดี้กำลังคุยอะไร)

(a) The operator of the train.    (ผู้ประกอบการรถไฟ)

(b) The comfort of the train ride.    (ความสบายของการนั่งรถไฟ)

(c) The time the train leaves.    (เวลาที่รถไฟออกเดินทาง)  (ดูจากคำพูดของเฮเลน่า  “ตามที่แผ่น

       ป้ายตารางเวลาบอกไว้  รถไฟไปนิวยอร์กขบวนต่อไปจะออกเดินทาง ๑๐.๐๐ น.  คุณคิดว่ามันจะออก

       ตรงเวลาไหมคะ)

(d) The directions to the train station.    (ทิศทาง – เส้นทาง – ไปสถานีรถไฟ)

(e) The ticket fee to New York.    (ค่าตั๋วไปนิวยอร์ก)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. How long will Helena’s and Andy’s train ride be ?

(การนั่งรถไฟของเฮเลน่าและแอนดี้จะนานเท่าไร)

(a) Three hours.    (๓ ชั่วโมง)

(b) Three and a half hours.    (๓ ชั่วโมงครึ่ง)  (ดูจากคำพูดของแอนดี้  “............. ผมเห็นที่นี่ (แผ่น

       ป้าย) ว่ารถไฟเที่ยว ๑๐.๐๐ น. จะไปถึงนิวยอร์กเวลา ๑.๓๐ น. (บ่ายโมงครึ่ง) ................”  คือ  เวลา

       ๓ ชั่วโมงครึ่ง)

(c) Five hours.    (๕ ชั่วโมง)

(d) Eight hours.    (๘ ชั่วโมง)

(e) Ten hours.    (๑๐ ชั่วโมง)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. What will Helena and Andy do now ?

(เฮเลน่าและแอนดี้จะทำอะไรในขณะนี้)

(a) Eat some snacks.    (ทานอาหารว่าง)

(b) Get on the train.    (ขึ้นรถไฟ)

(c) Buy something to read.    (ซื้ออะไรมาอ่าน)

(d) Buy their train tickets.    (ซื้อตั๋วรถไฟของพวกเขา)  (เมื่อเฮเลน่าชวนแอนดี้ไปซื้ออาหารว่างเพื่อ

       ไว้ทานบนรถไฟ  แอนดี้ตอบว่าไม่มีเวลาแล้วในตอนนั้น  เพราะจำเป็นต้องซื้อตั๋วก่อนขึ้นรถไฟ  เนื่อง

       จากจะต้องเสียเงินเพิ่มถ้าซื้อบนรถ)

(e) Leave the train station to buy something.    (ออกจากสถานีรถไฟเพื่อซื้ออะไรบางอย่าง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Laura   :  Would you like another sandwich ?

     Brian    Another  sandwich !  I haven’t had my first one yet.

Question  What does Brian say about the sandwiches ?

(a) He’s too thirsty to eat another sandwich.    (เขากระหายน้ำเกินไปกว่าที่จะทานแซนวิชอีกอันหนึ่ง)

(b) He thinks the first sandwich was better than this one.    (เขาคิดว่าแซนวิชอันแรกดีกว่าอันนี้)

(c) He’d like the same kind of sandwich as the last one.    (เขาอยากได้ (ทาน) แซนวิชชนิดเดียวกันกับอันที่

       แล้ว)

(d) He hasn’t eaten any sandwiches.    (เขายังไม่ได้ทานแซนวิชสักอันหนึ่งเลย)  (ดูจากคำพูดของ

       ไบรอั้น  “แซนวิชอีกอันหนึ่งหรือ !  ผมยังไม่ได้ทานแซนวิชอันแรกเลยครับ)

(e) He eats one sandwich after another.    (เขากินแซนวิชอันแล้วอันเล่า – ต่อเนื่องกันไป)

(คำแปล)

ลอร่า     :  คุณอยากได้ (ทาน) แซนวิชอีกอันไหมล่ะคะ

ไบรอั้น  :  แซนวิชอีกอันหนึ่งหรือ !  ผมยังไม่ได้ทานแซนวิชอันแรกเลยครับ

คำถาม  :  ไบรอั้นพูดอะไรเกี่ยวกับแซนวิช ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Alice  How many more chairs should we get for the meeting ?

     Mike  Don’t we have enough by now ?

Question  What does Mike say about the chairs ?

(a) There won’t be enough chairs left.    (จะไม่มีเก้าอี้เหลือพอ)

(b) They’re buying only what they need.    (พวกเขากำลังซื้อเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการ)

(c) They don’t need any more chairs.    (พวกเขาไม่ต้องการเก้าอี้เพิ่ม)  (ดูจากคำตอบของไมค์ 

       “เรายังมีไม่พออีกหรือครับในขณะนี้)

(d) There is enough room for them both.    (มีที่ว่างเพียงพอสำหรับพวกเขาทั้งสองคน)

(e) They don’t have enough money to buy more chairs.    (พวกเขามีเงินไม่พอที่จะซื้อเก้าอี้เพิ่ม)

(คำแปล)

อลิซ  :  เราควรหาเก้าอี้เพิ่มสำหรับการประชุมอีกกี่ตัวคะ

ไมค์  :  เรายังมีไม่พออีกหรือครับในขณะนี้ (หมายถึง  มีพอแล้ว  ไม่ต้องหามาเพิ่มอีก)

คำถาม  :  ไมค์พูดอะไรเกี่ยวกับเก้าอี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Larry  I think I’ll walk over to Albert’s house when it stops snowing.

     Rose   You mean if it stops snowing.

Question  What is Rose telling Larry ?

(a) She isn’t sure he really wants to go.    (เธอไม่แน่ใจว่าเขาต้องการไปจริงๆ)

(b) She doesn’t know if Albert is at home.    (เธอไม่รู้ว่าอัลเบิร์ตอยู่ที่บ้านหรือไม่)

(c) She thinks he should wait a while before leaving.    (เธอคิดว่าเขาควรรอสักครู่หนึ่งก่อนออกไป – จากไป)

(d) She asks Larry to walk her to Albert’s home when it stops snowing.    (เธอขอร้องให้ลาร์รี่เดินไปส่ง (ไป

       เป็นเพื่อน) เธอที่บ้านของอัลเบิร์ต  เมื่อหิมะหยุดตก)

(e) She expects it to continue snowing for quite some time.    (เธอคาดหวังว่าหิมะจะตกต่อไปอีก

       ชั่วเวลา (ระยะ) หนึ่ง)  (ดูจากข้อความที่ทั้งสองคนคุยกัน)

(คำแปล)

ลาร์รี่  :  ผมคิดว่าผมจะเดินไปที่บ้านของอัลเบิร์ต  เมื่อหิมะหยุดตกครับ

โรส    :  คุณหมายความว่าถ้าหิมะหยุดตกหรือคะ (หมายถึง  ยากที่หิมะจะหยุดตก  หรือหิมะจะยังคงตกต่อ

              ไปอีก)

คำถาม  :  โรสกำลังบอกอะไรลาร์รี่ ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป