หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 283)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Robert  For this year our company has a work plan to invest in technology which will boost its

                     insurance service standard and is studying an adjustment of the Company’s core

                     underwriting system through modern technology.

Erika     :  What do you do these for and when will it yield  results, Robert ?

Robert  To help supplement the work and information management besides enhancing the efficiency

                     of an insurance service system and being able to meet the demand and generate greatest

                     satisfaction to the insured.  We do hope the consequences will emerge by the end of the year.

Erika     :  I wish your company great success.  You know my brother is one of your customers.  He just

                     purchased the motor insurance policy from your company last week.  I’ll tell him what we

                     talked today when I meet him next time.

 

(คำแปล)

โรเบิร์ต  :  สำหรับปีนี้  บริษัทของเรามีแผนงานที่จะลงทุนด้านเทคโนโลยี  ซึ่งจะช่วยเพิ่ม (ส่งเสริม, สนับ

                  สนุน, ยกขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนขึ้น) (boost) มาตรฐานบริการด้านประกันภัย (insurance

                  service standard) ของบริษัท,  และกำลังศึกษาการปรับตัว (การแก้ไข, การจัด, การปรอง

                  ดอง) (adjustment) ของระบบการรับประกันภัยที่สำคัญ (core underwriting system)

                  ของบริษัท  โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย

เอริก้า    :  คุณทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร  และเมื่อไรมันจะให้ผลลัพธ์ (yield results) คะ  โรเบิร์ต

โรเบิร์ต  :  เพื่อช่วยเสริม (เพิ่มเติม, ผนวก, ทำให้สมบูรณ์) (supplement) งานและการบริหารจัดการ

                  ข้อมูลครับ  นอกเหนือจากการเพิ่ม (enhancing) ประสิทธิภาพของระบบบริการประกันภัย

                  และสามารถสนองความต้องการ (meet the demand) และสร้างความพอใจสูงสุด (generate

                  greatest satisfaction) ให้กับผู้เอา (ซื้อ) ประกัน (the insured) ครับ,  เราหวังอย่างยิ่งว่า

                  ผลลัพธ์ต่างๆ จะปรากฏออกมา (ออกมา, โผล่ออกมา) (emerge) ตอนสิ้นปีครับ

เอริก้า    :  ฉันปรารถนาความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แก่บริษัทของคุณค่ะ  คุณรู้ไหมว่าพี่ชายของฉันเป็นลูกค้า

                  ของคุณ  เขาเพิ่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (motor insurance policy) จากบริษัทของ

                  คุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เอง,  ฉันจะเล่าให้เขาฟังสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เมื่อฉันพบเขาคราวหน้าค่ะ

 

1. What does Robert’s company plan to do this year ?

(บริษัทของโรเบิร์ตมีแผนที่จะทำอะไรปีนี้)

(a) Invest in manufacturing.    (ลงทุนในด้านการผลิต)   

(b) Invest in stock exchange.    (ลงทุนในตลาดหุ้น)

(c) Invest in technology.    (ลงทุนในด้านเทคโนโลยี)  (ดูจากคำพูดของโรเบิร์ต  “สำหรับปีนี้  บริษัท

       ของเรามีแผนงานที่จะลงทุนด้านเทคโนโลยี ...............)

(d) Invest in foreign countries.    (ลงทุนในต่างประเทศ)

(e) Invest in real estates.    (ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What is Robert’s company engaged in ?

(บริษัทของโรเบิร์ตเกี่ยวข้องกับอะไร)

(a) Banking business.    (ธุรกิจการธนาคาร)

(b) Transportation business.    (ธุรกิจการขนส่ง)

(c) Construction business.    (ธุรกิจการก่อสร้าง)

(d) Non-life insurance business.    (ธุกิจประกันวินาศภัย)  (ดูจากข้อความที่เอริก้าพูด  “.......... คุณ

       รู้ไหมว่าพี่ชายของฉันเป็นลูกค้าของคุณ  เขาเพิ่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จากบริษัทของคุณเมื่อ

       สัปดาห์ที่แล้วนี้เอง .............”  ประกันภัยรถยนต์เป็นประกันวินาศภัย  มิใช่  “Life insurance”  -  ประ

       กันชีวิต)

(e) Tourism business.    (ธุรกิจการท่องเที่ยว)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What does Erika mean when she says that her brother is the company’s customer ?

(เอริก้าหมายความว่าอะไรเมื่อเธอพูดว่า  พี่ชายของเธอเป็นลูกค้าของบริษัท)

(a) He works for the company.    (เขาทำงานให้บริษัท)

(b) He takes a loan from the company.    (เขากู้เงินจากบริษัท)

(c) He hired the company to construct his home.    (เขาจ้างบริษัทสร้างบ้าน)

(d) He purchases fast food from the company every day.    (เขาซื้ออาหารจานด่วนจากบริษัททุกวัน)

(e) He bought its motor insurance policy.    (เขาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จากบริษัท)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Paul   :  How is your talk with Henry going ?

     Mary  It never really got off the ground.

Question  What does Mary imply ?

(a) She and Henry decided to go by plane.    (เธอและเฮนรี่ตัดสินใจไปโดยเครื่องบิน)

(b) She and Henry weren’t able to take a walk.    (เธอและเฮนรี่ไม่สามารถไปเดินเล่นได้)

(c) She and Henry talked about geology.    (เธอและเฮนรี่สนทนาเกี่ยวกับธรณีวิทยา)

(d) She and Henry didn’t have a good talk.    (เธอและเฮนรี่ไม่ได้มีการสนทนาที่ดี –  หมายถึงคุย

       กันไม่ได้ผล-ไม่สำเร็จ)  (ดูข้อความที่แมรี่พูด  “มันไม่เคยเดินหน้า (ก้าวหน้า) อย่างแท้จริงเลยค่ะ)

(e) She and Henry fell down to the ground.    (เธอและเฮนรี่ล้มลงไปที่พื้น)

(คำแปล)

พอล  :  การพูดคุยของคุณกับเฮนรี่เป็นอย่างไรบ้างครับ

แมรี่   :  มันไม่เคยเดินหน้า (ก้าวหน้า, เริ่มต้นได้สำเร็จ, เริ่มต้นด้วยดี) (got off the ground) (เป็นสำนวน)

              อย่างแท้จริงเลยค่ะ

คำถาม  :  แมรี่บอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Jason  Grace, don’t forget to put your umbrella in the car.

     Grace  Oh, it is just overcast.   

Question  What does Grace mean ?

(a) She left her umbrella in the car.    (เธอทิ้งร่มไว้ในรถของเธอ)

(b) She can hold her umbrella over Jason’s head.    (เธอสามารถถือร่มไว้เหนือศีรษะเจสัน)

(c) She doesn’t need an umbrella.    (เธอไม่ต้องการร่ม)  (เกรซกล่าวว่าอากาศเพิ่งจะมืดครึ้ม-มี

       เมฆมากเท่านั้นเอง  ดังนั้น  จึงไม่จำเป็นต้องใช่ร่ม)

(d) The umbrella is over the roof of the car.    (ร่มอยู่เหนือหลังคารถ)

(e) She’s the only one who doesn’t have an umbrella.    (เธอเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีร่ม)

(คำแปล)

เจสัน  :  เกรซ  อย่าลืมเอาร่มใส่ไว้ในรถนะครับ

เกรซ  :  โอ้  มันเพิ่งจะมืดคลึ้ม (มีเมฆมาก, ครึ้ม, ครอบ, คลุม) (overcast) เท่านั้นเองค่ะ

คำถาม  :  เกรซหมายความว่าอะไร ?

 

6. Joey         :  Have you seen this postcard from Ron ?  He is in Florida.

     Amanda  Oh, so he was able to get time off from work !

Question  What had Amanda assumed about Ron ?

(a) He would send a postcard if he went away.    (เขาจะส่งโปสต์การ์ดถ้าเขาไปที่อื่น)

(b) He had already gone back to work.    (เขาได้กลับมาทำงานแล้ว)

(c) He didn’t want to go to Florida.    (เขาไม่ต้องการไปฟลอริดา)

(d) He was able to take his time at his work.    (เขาสามารถทำงานอย่างช้าๆ – อย่างไม่ต้องรีบร้อน)

(e) He wouldn’t be able to take a vacation.    (เขาจะไม่สามารถไปเที่ยววันหยุดได้)  (เมื่อโจอี้ถามว่า

       เห็นภาพโปสต์การ์ดจากฟลอริดาของรอนหรือยัง  อแมนด้าแสดงความประหลาดใจโดยพูดว่า  งั้นเขาก็

       สามารถหยุดงานได้น่ะสิ  ซึ่งหมายถึงเธอสันนิษฐานในตอนแรกว่า  เขาจะไม่สามารถหยุดงานไปเที่ยว

       ได้)

(คำแปล)

โจอี้          :  คุณได้เห็นโปสต์การ์ด (ไปรษณียบัตร) (postcard) ใบนี้จากรอนหรือยัง  เขาอยู่ในฟลอริดา

                    ครับ

อแมนด้า  :  โอ้  ถ้างั้นเขาก็สามารถได้หยุดงาน (ได้หยุดพัก, ได้ลางาน) (get time off) จากที่ทำงานสิคะ

คำถาม  :  อแมนด้าสันนิษฐานอะไรเกี่ยวกับรอน ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป