หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 282)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Alex            :  The airfares to Australia are quite expensive, and I know you need to economize.  Let me

                          see what I can do to get you a better airfare.

Shannon  :  I’ll really need a substantial discount to make my trip possible.

Alex            I understand your situation.  Now, if you are willing to change your destination and fly

                         into Melbourne rather than Sydney, that would save you some money.  And if you extend

                         your trip by just two days, I think I can work out a really good fare for you.

Shannon  :  Fine, fine.  The only important thing is that I need to arrive by next Sunday.

 

(คำแปล)

อเล็กซ์      :  ค่าเครื่องบินไปออสเตรเลียราคาแพงมากเลยครับ  และผมรู้ว่าคุณต้องการประหยัด (ไม่ใช้

                      จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย, กระเหม็ดกระแหม่) (economize)  ให้ผมดูซิว่าผมจะทำอะไรได้บ้างที่

                      จะทำให้คุณได้ค่าตั๋วที่ดีขั้น (ราคาถูกลง) ครับ   

แชนน่อน   :  ฉันต้องการการลดราคาอย่างมาก (substantial discount) จริงๆ  เพื่อทำให้การเดินทาง

                       ของฉันเป็นไปได้ค่ะ

อเล็กซ์       :   ผมเข้าใจสถานการณ์ของคุณครับ  ในขณะนี้  ถ้าคุณเต็มใจจะเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลาย

                       ทาง (จุดมุ่งหมาย) (destination) ของคุณและบินไปเมืองเมลเบิร์นแทนที่จะเป็นซิดนีย์ 

                       นั่นจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้บ้าง  และถ้าคุณขยาย (เพิ่ม, ต่อเติม) (extend) การเดิน

                       ทางอีกเพียง ๒ วัน  ผมคิดว่าผมสามารถตระเตรียม (จัด, วางแผน, พัฒนา, ทำสำเร็จ, หาคำ

                       ตอบ, มีประสิทธิภาพ) (work out) ค่าโดยสารราคาถูกจริงๆ (really good fare) สำหรับ

                       คุณครับ

แชนน่อน   :  ดีค่ะ  ดีค่ะ,  สิ่งสำคัญอย่างเดียวเท่านั้นคือฉันจำเป็นต้องมาถึง (กลับมา) วันอาทิตย์หน้าค่ะ

 

1. What are Alex and Shannon discussing ?

(อเล็กซ์และแชนน่อนกำลังคุยอะไร)

(a) The length of the trip.    (ความยาวของการเดินทาง)

(b) The schedule of the airline.    (ตารางเวลาของสายการบิน)

(c) The cost of the ticket.    (ราคาตั๋ว)  (ส่วนใหญ่ของการสนทนาคือหาตั๋วราคาถูกให้แชนน่อน)

(d) The best place for a vacation.    (สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยววันหยุด)

(e) The quality of the airline.    (คุณภาพของสายการบิน)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. How can Shannon get a lower airfare ?

(แชนน่อนสามารถได้ (ค่า) ตั๋วเครื่องบินราคาต่ำกว่าอย่างไร)

(a) By staying for just two days.    (โดยการพักอยู่เพียง ๒ วัน)

(b) By postponing her trip until next month.    (โดยการเลื่อนการเดินทางออกไปจนกระทั่งเดือนหน้า)

(c) By changing the day of her arrival.    (โดยการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกลับของเธอ)

(d) By flying to a different city.    (โดยการบินไปอีกเมืองหนึ่ง)  (ตามที่อเล็กซ์แนะนำคือ  บินไปที่เมล

       เบิร์นแทนที่จะเป็นซิดนีย์  และเพิ่มเวลาการเดินทางอีก ๒ วัน  จะทำให้ได้ตั๋วราคาถูกลง)

(e) By waiting until a flight promotion period.    (โดยการรอจนกว่าจะถึงช่วงเวลาการส่งเสริมการบิน – หรือการ

       เดินทางโดยเครื่องบิน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. When does Shannon want to arrive ?

(แชนน่อนต้องการกลับมาถึง (บ้าน) เมื่อไร)

(a) Sunday.    (วันอาทิตย์)  (ดูจากคำพูดของแชนน่อน  “สิ่งสำคัญอย่างเดียวเท่านั้นคือฉันจำเป็นต้องมา

       ถึง (กลับมา) วันอาทิตย์หน้าค่ะ)

(b) Monday.    (วันจันทร์)

(c) Tuesday.    (วันอังคาร)

(d) Wednesday.    (วันพุธ)

(e) Friday.    (วันศุกร์)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Andrew  :  People everywhere like watching sports.  Many top athletes are admired throughout their

                          countries, and some even have fans all around the world.

     Marie     You’re right.  These athletes are also good role models for young people in many ways,

                          although in some ways they can also be a bad example.

Question  What does Marie mean ?

(a) People should play a sport as it helps make them healthy.    (ผู้คนควรเล่นกีฬา  เนื่องจากมันช่วยทำให้

       พวกเขามีสุขภาพดี)

(b) Well-known athletes are good role models for both young and old people alike.    (นักกีฬาที่มีชื่อเสียง

       เป็นตัวอย่างทางบทบาทที่ดีกับทั้งคนหนุ่มสาวและคนแก่เหมือนๆ กัน)

(c) Outstanding sportsmen have only good impacts on young people.    (นักกีฬาที่มีชื่อเสียงมีผลกระทบ –

       อิทธิพล – ที่ดีเท่านั้นกับคนหนุ่มสาว)

(d) People who like watching sports are appreciated across their country.    (ผู้คนซึ่งชอบดูกีฬาได้รับการ

       ยกย่อง-ชื่นชมทั่วประเทศของพวกเขา)

(e) Famous athletes can have both good and bad influences on young people.    (นักกีฬาที่

       มีชื่อเสียงสามารถมีทั้งอิทธพลที่ดีและไม่ดีกับคนหนุ่มสาว)  (ดูจากคำพูดของมารี  “........... นักกีฬา

       เหล่านี้ยังเป็นตัวอย่างทางบทบาทที่ดีกับคนหนุ่มสาวในหลายๆ ทางอีกด้วย  แม้ว่าในบางครั้งพวกเขา

       (นักกีฬาดัง) อาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยเช่นกันค่ะ)

(คำแปล)

แอนดรูว์  :  ผู้คนทุกหนแห่งชอบดูกีฬาครับ  นักกีฬาชั้นยอดจำนวนมากได้รับการยกย่อง (ชื่นชม)

                    (admired) ทั่วประเทศของพวกเขา,  และบางคนแม้กระทั่งมีแฟน (ผู้นิยม) ทั่วโลกครับ

มารี         :  คุณพูดถูกค่ะ  นักกีฬาเหล่านี้ยังเป็นตัวอย่างทางบทบาท (role models) ที่ดีกับคนหนุ่มสาว

                   ในหลายๆ ทางอีกด้วย  แม้ว่าในบางครั้งพวกเขา (นักกีฬาดัง) อาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยเช่น

                   กันค่ะ

คำถาม  :  มารีหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Jerry   I think the whole class is going on the field trip next Friday.

     Alice   I’m not so sure, not everyone has paid the transportation fee.

Question  What does Alice imply ?

(a) The transportation for the trip is free.    (การขนส่งสำหรับการเดินทางไม่ต้องเสียเงิน – คือฟรี)

(b) The class didn’t enjoy going on the field trip.    (นักเรียนไม่สนุกกับการทัศนศึกษาภาคสนาม)

(c) Some people may not go on the trip.    (นักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้ไปทัศนศึกษา)  (เนื่อง

       จากไม่ได้จ่ายเงินค่าเดินทาง)

(d) She doesn’t know for sure whether every class member can afford the field trip.    (เธอไม่รู้แน่ว่า

       นักเรียนทุกคนในชั้นมีเงินพอที่จะไปทัศนศึกษาภาคสนามหรือไม่)

(e) All of the class members have paid the fee.    (นักเรียนทุกคนในชั้นได้จ่ายเงินค่าเดินทางแล้ว)

(คำแปล)

เจอร์รี่  :  ผมคิดว่านักเรียนทั้งชั้นจะไปทัศนศึกษาภาคสนาม (field trip) วันศุกร์หน้านะครับ

อลิซ    :  ฉันไม่แน่ใจนักหรอก  ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จ่ายเงินค่าเดินทาง (transportation fee) ค่ะ

คำถาม  :  อลิซบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Natalee  I’m taking John to that new fancy restaurant tonight.

     Allen      You can’t do like that.  You’d better change your mind.

Question  What does Allen advise ?

(a) Take a lot of money.    (นำเงินไปจำนวนมาก)

(b) Go to a different restaurant.    (ไปภัตตาคารอื่น)

(c) Wear different clothes.    (สวมเสื้อผ้าชุดอื่น)

(d) Don’t invite John.    (อย่าเชิญจอห์นไป)  (ดูจากคำพูดของอัลเลน  “คุณทำเช่นนั้นไม่ได้นะ  คุณ

       ควรเปลี่ยนใจดีกว่าครับ)

(e) Don’t go there as it is expensive.    (อย่าไปที่นั่นเพราะว่ามันมีราคาแพง)

(คำแปล)

นาตาลี  :  ฉันจะพาจอห์นไปทานที่ภัตตาคารราคาแพง (หรือมีอาหารอร่อย) (fancy restaurant) แห่ง

                 ใหม่นั้นคืนนี้ค่ะ

อัลเลน  :  คุณทำเช่นนั้นไม่ได้นะ  คุณควรเปลี่ยนใจดีกว่าครับ

คำถาม  :  อัลเลนแนะนำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป