หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 278)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Jerome    :  I’ve found the ideal site for our wedding reception.  The dimensions are just right, and the

                        manager will assist us with coordinating all the details.

Vanessa  :  But you didn’t tell me where it is. 

Jerome    It’s at the Berkshire Country Club.  It’s exactly what we wanted, and there’s plenty of

                        parking.  I want you to see it right away because we have to sign the contract before the

                        end of the week.

Vanessa  :  That won’t be hard.  I’m free all day.  Let’s go look at it now.

 

(คำแปล)

เจอโรม      :  ผมได้พบสถานที่ดีเลิศ (สมบูรณ์, เป็นแบบอย่างสุดยอด, เพ้อฝัน, ไม่เป็นความจริง, เกี่ยวกับ

                      อุดมการณ์-อุดมคติ) (ideal) สำหรับงานเลี้ยงรับรองการแต่งงาน (wedding reception)

                      ของเรา,  ขนาด (มิติ, ความสำคัญ) (dimensions) (ของห้อง) เหมาะสม  และผู้จัดการจะ

                      ช่วยเหลือเราในเรื่องการประสานงานรายละเอียดทั้งหมด

วาเนสซ่า   :  แต่คุณไม่ได้บอกฉันว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะ

เจอโรม      :  มันอยู่ที่เบิร์กเชอร์คันทรี่คลับ  มันคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง  และมีที่จอดรถเยอะแยะ

                      เลย,  ผมต้องการให้คุณเห็นมันในทันที  เพราะว่าเราต้องเซ็นสัญญา (เช่า) ก่อนปลายสัปดาห์

วาเนสซ่า   :  นั่นไม่ยาก (ลำบาก, หนัก, แข็ง) (hard) หรอก  ฉันว่างทั้งวันเลย  เราไปดูมันตอนนี้กันเถอะ

                      ค่ะ 

 

1. What are Jerome and Vanessa discussing ?

(เจอโรมและวาเนสซ่ากำลังคุยอะไร)

(a) The decorations for the reception.    (การตกแต่ง-ประดับประดาสำหรับงานเลี้ยงรับรอง)

(b) The wedding date.    (วันแต่งงาน)

(c) The place for the wedding reception.    (สถานที่สำหรับงานเลี้ยงรับรองการแต่งงาน)  (ดูจากคำ

       พูดของเจอโรม  “ผมได้พบสถานที่ดีเลิศสำหรับงานเลี้ยงรับรองการแต่งงานของเรา ................)

(d) The wedding coordinator.    (ผู้ประสานงานการแต่งงาน)

(e) The clothes they’re going to wear at the reception.    (เสื้อผ้าที่พวกเขาจะสวมใส่ที่งานเลี้ยงรับรอง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Where does Jerome want to hold the wedding reception ?

(เจอโรมต้องการจัดงานเลี้ยงรับรองการแต่งงานที่ไหน)

(a) In his backyard.    (ในสนามหลังบ้านของเขา)

(b) At a university auditorium.    (ที่หอประชุมของมหาวิทยาลัย)

(c) In a park.    (ในสวนสาธารณะ)

(d) At a club.    (ที่สโมสร)  (ที่เบิร์กเชอร์คันทรี่คลับ)

(e) At a hotel.    (ที่โรงแรม)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. When do Jerome and Vanessa have to sign the contract ?

(เจอโรมและวาเนสซ่าต้องเซ็นสัญญาเมื่อไร)

(a) Right now.    (ขณะนี้)

(b) Later today.    (วันนี้เวลาต่อมา)

(c) In four weeks.    (ใน ๔ สัปดาห์)

(d) Next month.    (เดือนหน้า)

(e) This week.    (สัปดาห์นี้)  (ดูจากคำพูดของเจอโรม  “............... ผมต้องการให้คุณเห็นมันในทันที 

       เพราะว่าเราต้องเซ็นสัญญา (เช่า) ก่อนปลายสัปดาห์)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Florence  Look at this ad.  There’s a fantastic sale on winter jackets at the Mall.

     Maxim     I’ll pass.  I just can’t handle the crowds.

Question  What does Maxim imply ?

(a) A new wing was added to the Mall.    (ปีกใหม่ – ของตึก – ถูกเพิ่มเติมเข้าไปที่ห้างเดอะมอลล์)

(b) He doesn’t like shopping at the Mall.    (เขาไม่ชอบไปช้อปปิ้งที่เดอะมอลล์)  (ดูจากคำพูดของ

       แม็กซิม  “ผมขอสละสิทธิ์นะ  ผมเพียงแต่ไม่สามารถสัมผัสฝูงชน (คนจำนวนมาก) ได้เท่านั้นเอง)

(c) The advertised prices are not that great.    (ราคาที่โฆษณาไม่ได้ย่อมเยาว์มากมายขนาดนั้น)

(d) He’ll buy his jacket at other places as it’s cheaper.    (เขาจะซื้อเสื้อแจคเก็ตที่ร้านอื่น  เนื่องจากมันราคา

       ถูกกว่า)

(e) He usually passes the Mall on the way home.    (เขาผ่านห้างเดอะมอลล์เป็นประจำระหว่างทางกลับบ้าน)

(คำแปล)

ฟลอเรนซ์  :  ดูโฆษณานี้สิคะ  มีการขายเสื้อแจคเก็ตสำหรับฤดูหนาวที่น่าสนใจ (ดีมาก, ดีเยี่ยม, น่ามหัศ

                       จรรย์, แปลกประหลาด, มากมาย, ใหญ่โตมาก, เกี่ยวกับจินตนาการ-การนึกฝัน) (fantastic)

                       ที่ห้างเดอะมอลล์ค่ะ

แม็กซิม      :  ผมขอสละสิทธิ์ (ผ่าน, ผ่านไป, เดินผ่าน, แซง, อนุมัติ, อนุญาต, สอบไล่ได้, ส่งผ่าน, ประสบ

                       ความสำเร็จ) (pass) นะ,  ผมเพียงแต่ไม่สามารถสัมผัส (แตะ, จับ, จัดการ, ควบคุม, ค้าขาย)

                       (handle) ฝูงชน (คนจำนวนมาก) ได้เท่านั้นเอง (หมายถึง  ไม่ชอบที่ที่มีคนเบียดเสียดเยียด

                       ยัด)

คำถาม  :  แม็กซิมบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Simon  :  Can you believe it ?  Now we’re supposed to bring a note from our instructor every single

                       time we want to use a computer.

     Debra  I’ll bet that was another one of Mike’s brilliant ideas.

Question  What does Debra imply about Mike ?

(a) He often makes foolish suggestions.    (เขามักให้ข้อเสนอแนะโง่ๆ อยู่บ่อยๆ)  (ดูจากคำพูดประ

       ชดของเด็บบร้า  “ฉันท้าพนันได้เลยว่านั่นเป็นความคิดที่หลักแหลมมากอีกอย่างหนึ่งของไมค์ค่ะ)

(b) His instructor won’t give him a note.    (อาจารย์จะไม่ให้บันทึกแก่เขา)

(c) He should try using the computer himself.    (เขาควรลองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง)

(d) He has a good idea whenever he uses a computer.    (เขามีความคิดที่ดี  เมื่อใดก็ตามที่เขาใช้เครื่องคอม

       พิวเตอร์)

(e) He is a very good instructor.    (เขาเป็นอาจารย์ที่ดีมาก)

(คำแปล)

ไซม่อน   :  คุณเชื่อหรือไม่ล่ะ  ตอนนี้เราต้องนำบันทึกจากอาจารย์ (ไปแสดงด้วย) ทุกๆ ครั้งที่เราต้องการ

                    ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ครับ

เด็บบร้า   :  ฉันท้าพนันได้เลยว่านั่นเป็นความคิดที่หลักแหลมมาก (ฉลาดมาก, สุกใส, โชติช่วง, แวววาว)

                    (brilliant) อีกอย่างหนึ่งของไมค์ค่ะ (ที่เสนอให้อาจารย์นำมาใช้) (เป็นการพูดแบบประชด 

                    ที่ไมค์เสนอความคิดโง่ๆ ให้อาจารย์นำมาใช้กับนักเรียน  ทำให้นักเรียนต้องพบกับความยุ่งยาก

                    เมื่อต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย)

คำถาม  :  เด็บบร้าบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับไมค์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Paula  Don’t you think this is overpriced for a T-shirt ?

     David  It’s only a whole pay-check.

Question  What does David imply ?

(a) Paula can pay for the shirt by check.    (พอลล่าสามารถจ่ายเงินค่าเสื้อเชิ้ตเป็นเช็คได้)

(b) They should check if the price is correct.    (พวกเขาควรตรวจสอบว่าราคาถูกต้องหรือไม่)

(c) The check is worth more than the price he paid.    (เช็คมีค่า – ราคา – มากกว่าราคาที่เขาได้จ่ายไป)

(d) The shirt is unreasonably expensive.    (เสื้อเชิ้ตมีราคาแพงเกินไป)  (เมื่อพอลล่าถามเขาว่า

       เขาคิดว่าเสื้อยืดราคาแพงไปไหม  เดวิดตอบแบบประชดว่า  “แค่เงินเดือนผมทั้งเดือนเท่านั้นเองครับ” 

       ซึ่งหมายถึง  มันมีราคาแพงมาก)

(e) They should pay only by check when they buy shirts.    (พวกเขาควรจ่ายเงินเป็นเช็คเท่านั้น  เมื่อซื้อเสื้อ

       เชิ้ต)

(คำแปล)

พอลล่า  :  คุณไม่คิดหรือว่านี่มันราคาแพงเกินไป (overpriced) สำหรับเสื้อยืดคอกลมแขนสั้น (T-shirt)

                   นะคะ

เดวิด      :  ก็แค่เงินเดือนผมทั้งเดือน (a whole pay-check) เท่านั้นเองครับ (เป็นการพูดแบบประชด

                  ประชัน)

คำถาม  :  เดวิดบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป