หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 276)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Edward  :  How’s the feedback on our new insurance policy ?

Cathy      :  Overall, it’s quite good.  From a series of interviews with our customers purchasing the

                       policy, they were happy with it due to comprehensive coverage and a small amount of

                       insurance premium.  Furthermore, they can buy the policy online and ask for a claims

                       on line as well.

Edward  I’m glad to hear that.  It’s truly a reward of our company’s efforts.  Nevertheless, was there

                       a matter of concern to the customers ?

Cathy      As far as I know, the only thing some customers weren’t so happy was that the new policy

                      will start after the New Year, several months from now.

 

(คำแปล)

เอ็ดเวิร์ด  :  ข้อมูลที่สะท้อนกลับ (ผลตอบรับ) (feedback) จากกรมธรรม์ประกันภัย (insurance policy)

                     แบบใหม่ของเราเป็นอย่างไรบ้างครับ

เคธี่          :  ในภาพรวม (Overall) มันดีมากค่ะ,  จากการสัมภาษณ์ต่อเนื่องลูกค้าของเราที่ซื้อกรมธรรม์ 

                    พวกเขามีความสุขกับมันเนื่องมาจากการคุ้มครองกว้างขวาง (comprehensive coverage)

                    และเบี้ยประกันภัย (premium) จำนวนเล็กน้อย  ยิ่งกว่านั้น  ลูกค้าสามารถซื้อกรมธรรม์ออน

                    ไลน์  และเรียกค่าสินไหมทดแทน (claims) ออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันค่ะ

เอ็ดเวิร์ด  :  ผมดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นครับ  มันเป็นรางวัล (การตอบแทน, เงินรางวัล) (reward) อย่างแท้จริง

                    ของความพยายามของบริษัทของเรา  อย่างไรก็ตาม  มีเรื่องวิตกกังวล (a matter of

                    concern) จากลูกค้าบ้างไหมครับ

เคธี่          :  เท่าที่ฉันทราบ  สิ่งเดียวที่ลูกค้าบางคนไม่ชอบก็คือว่า  กรมธรรม์แบบใหม่จะเริ่มต้นหลังปีใหม่, 

                     หลายเดือนหลังจากนี้ค่ะ

 

1. In what field do Edward and Cathy work ?

(เอ็ดเวิร์ดและเคธี่ทำงานในสาขาใด)

(a) Banking.    (การธนาคาร)   

(b) Manufacturing.    (การผลิต)

(c) Finance.    (การเงิน)

(d) Insurance business.    (ธุรกิจประกันภัย)  (ดูจากข้อความ  “กรมธรรม์ประกันภัย,”  “เบี้ยประกัน

       ภัย”  และ  “ค่าสินไหมทดแทน”)

(e) Aviation.    (การบิน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. How was the feedback obtained ?

(ข้อมูลสะท้อนกลับได้รับมาอย่างไร)

(a) Through online questionnaires.    (จากแบบสอบถามออนไลน์)

(b) Through field surveys.    (จากการสำรวจภาคสนาม)

(c) Through several interviews.    (จากการสัมภาษณ์จำนวนมาก)  (เมื่อเอ็ดเวิร์ดถามว่าข้อมูลสะท้อน

       กลับจากกรมธรรม์ใหม่เป็นอย่างไรบ้าง  เคธี่ตอบว่าดีมาก  โดยได้มาจากการสัมภาษณ์ต่อเนื่องลูกค้า

       ที่ซื้อกรมธรรม์)

(d) Through letters.    (จากจดหมาย)

(e) Through informal chats.    (จากการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What is the shortcoming of the new insurance policy, in some customers’ opinions ?

(ข้อบกพร่อง-จุดอ่อนของกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่  ในความเห็นของลูกค้าบางคนคืออะไร)

(a) There’s no shortcoming since all policy purchasers appreciated it.    (ไม่มีข้อบกพร่อง  เพราะว่าผู้ซื้อ

       กรมธรรม์ทุกคนชื่นชมมัน)

(b) Customers will have to pay a large amount of premium.    (ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประกันจำนวนมาก)

(c) Claims payments usually take a long time.    (การจ่ายค่าสินไหมทดแทนปกติแล้วใช้เวลานาน)

(d) The policy starts a bit too late.    (กรมธรรม์เริ่มต้นช้าไปหน่อย)  (ดูจากคำพูดของเคธี่  “เท่าที่

       ฉันทราบ  สิ่งเดียวที่ลูกค้าบางคนไม่ชอบก็คือว่า  กรมธรรม์แบบใหม่จะเริ่มต้นหลังปีใหม่,  หลายเดือน

       หลังจากนี้ค่ะ)

(e) Low-income people can’t afford it.    (ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถซื้อมันได้)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Grace  You did a fine job of setting up this conference. 

     Paul     Thanks, but I don’t know if my boss would agree with you.

Question  What does Paul imply ?

(a) He agrees with his boss.    (เขาเห็นด้วยกับเจ้านาย)

(b) He’s hoping for a promotion.    (เขากำลังหวังว่าจะได้เลื่อนตำแหน่ง)

(c) His boss will preside over the conference.    (เจ้านายของเขาจะเป็นประธานการประชุม)

(d) He didn’t set up the conference himself.    (เขาไม่ได้จัดประชุมด้วยตนเอง)

(e) He doubts that his boss is satisfied.    (เขาสงสัย-คลางแคลงใจว่าเจ้านายของเขาพอใจหรือไม่

       (ดูจากคำพูดของพอล  “............... แต่ผมไม่ทราบว่าเจ้านายของผมจะเห็นด้วยกับคุณหรือเปล่านะ

       สิครับ)

(คำแปล)

เกรซ  :  คุณจัดการประชุมครั้งนี้ได้ดีนะคะ

พอล   :  ขอบคุณครับ  แต่ผมไม่ทราบว่าเจ้านายของผมจะเห็นด้วยกับคุณหรือเปล่านะสิครับ

คำถาม  :  พอลบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Angela   My eyes get tired if I read for more than half an hour.

     Jeremy  Why don’t you have them checked ?  Maybe you need a stronger prescription.

Question  What does Jeremy suggest that Angela do ?

(a) Get a better light for reading.    (หาดวงไฟ-หลอดไฟที่ดีขึ้นสำหรับการอ่าน)

(b) Build up her strength.    (สร้างความแข็งแรง-กำลังของเธอ)

(c) Clean her glasses.    (ทำความสะอาดแว่นตาของเธอ)

(d) Have her eyes examined.    (ไปตรวจตาของเธอ)  (ดูจากคำพูดของเจเรมี่  “ทำไมคุณไม่ไปตรวจ

       ตาล่ะ  บางทีคุณอาจต้องการยาที่แรงมากขึ้นนะครับ)

(e) Take some food which helps improve her eyesight.    (กินอาหารบางอย่างซึ่งช่วยให้สายตาของเธอดีขึ้น)

(คำแปล)

แอนเจล่า  :  นัยน์ตาของฉันเมื่อยล้า (เหน็ดเหนื่อย) (tired)  ถ้าฉันอ่านหนังสือเกินกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะ

เจเรมี่       :  ทำไมคุณไม่ไปตรวจตาล่ะ  บางทีคุณอาจต้องการยาที่แรงมากขึ้น (stronger prescription)

                    นะครับ

คำถาม  :  เจเรมี่แนะนำว่าแอนเจล่าควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Gary  :   Is Richard around anywhere ?

     Kelly  What about out on the tennis court ?

Question  What does Kelly imply about Richard ?

(a) He doesn’t play tennis very well.    (เขาเล่นเทนนิสได้ไม่ดีนัก)

(b) He’s wearing outdoor clothes.    (เขากำลังสวมเสื้อผ้าสำหรับใส่กลางแจ้ง)

(c) He may be playing tennis now.    (เขาอาจจะกำลังเล่นเทนนิสอยู่ในขณะนี้)  (ดูจากข้อความ 

       “ลองออกไปดูที่สนามเทนนิสสิคะ)

(d) He’s working out in the tennis court.    (เขากำลังออกกำลังกายในสนามเทนนิส)

(e) He’ll be out until about ten o’clock.    (เขาจะออกไปข้างนอกจนกระทั่ง ๑๐ โมง)

(คำแปล)

แกรี่    :  ริชาร์ดอยู่แถวๆ นี้หรือเปล่าครับ

เคลลี่  :  ลองออกไปดูที่สนามเทนนิสสิคะ

คำถาม  :  เคลลี่บอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับริชาร์ด ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป