หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 275)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

David     :  Can you tell me how to get to the post office, please ?

Tiffany  :  Certainly.  Just go straight ahead for five blocks, turn left, go down two blocks and you’ll see

                      it on the corner, next to the bank.

David     Thank you.  Do you know if there’s any parking near there ?

Tiffany  :  Oh, yes.  The library parking lot is just across the street.  You can usually find a space there,

                     and it’s free.

 

(คำแปล)

เดวิด       :  คุณจะกรุณาบอกผมว่าจะไปถึงที่ทำการไปรษณีย์ได้อย่างไรครับ

ทิฟฟานี่  :  แน่นอนค่ะ  คุณเพียงแต่เดินตรงไปข้างหน้า (go straight ahead) ๕ ช่วงตึก,  เลี้ยวซ้าย,  แล้ว

                    เดินไปตามถนน ๒ ช่วงตึก (go down two blocks)  และคุณจะพบที่ทำการไปรษณีย์อยู่ตรง

                    หัวมุมถนน  ถัดจากธนาคารไปค่ะ

เดวิด       :  ขอบคุณครับ  คุณทราบไหมว่ามีที่จอดรถ (การจอดรถ) (parking) ใกล้ๆ ที่นั่นหรือเปล่าครับ

ทิฟฟานี่  :  โอ้  ทราบค่ะ  ลานจอดรถของห้องสมุดอยู่ข้ามถนนไปค่ะ,  คุณสามารถพบที่ว่างตรงนั้นได้ตาม

                    ปกติ  และจอดฟรีด้วยค่ะ

 

1. Where does David want to go ?

(เดวิดต้องการไปที่ไหน)

(a) The bank.    (ธนาคาร)  

(b) The library.    (ห้องสมุด)

(c) The post office.    (ที่ทำการไปรษณีย์)

(d) The university.    (มหาวิทยาลัย)

(e) The shopping center.    (ศูนย์การค้า)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Where is the post office ?

(ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน)

(a) In the university campus.    (ในบริเวณมหาวิทยาลัย)

(b) Near the shopping mall.    (ใกล้ศูนย์การค้า)

(c) Next to the library.    (ถัดจากห้องสมุด)

(d) Close to a bank.    (ใกล้ธนาคาร)  (ดูจากคำพูดของทิฟฟานี่  “................ คุณจะพบที่ทำการ

       ไปรษณีย์อยู่ตรงหัวมุมถนน  ถัดจากธนาคารไปค่ะ”)

(e) Opposite to the airport.    (ตรงข้ามสนามบิน)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. How many blocks away is the post office ?

(ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ห่างออกไปกี่ช่วงตึก)

(a) 2 blocks.    (๒ ช่วงตึก)

(b) 3 blocks.    (๓ ช่วงตึก)

(c) 4 blocks.    (๔ ช่วงตึก)

(d) 5 blocks.    (๕ ช่วงตึก)

(e) 7 blocks.    (๗ ช่วงตึก)  (ดูจากคำพูดของทิฟฟานี่  “................ คุณเพียงแต่เดินตรงไปข้างหน้า

       ๕ ช่วงตึก,  เลี้ยวซ้าย,  แล้วเดินไปตามถนน ๒ ช่วงตึก  และคุณจะพบที่ทำการไปรษณีย์อยู่ตรงหัว

       มุมถนน .................”)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Mollie     Is Linda going home this week ?

     Bernard  As far as I know, she is.

Question  What does Bernard mean ?

(a) He has known Linda for a long time.    (เขารู้จักลินดามาเป็นเวลานาน)

(b) He may leave with Linda.    (เขาอาจจะออกไปกับลินดา)

(c) Linda will probably return home.    (ลินดาอาจจะกลับบ้าน)  (ดูจากคำพูดของเบอร์นาร์ด 

       “เท่าที่ผมทราบ  เธอจะกลับฯ ครับ)

(d) Linda lives far away.    (ลินดาอาศัยอยู่ไกลออกไป)

(e) He knows Linda’s home is as far as Mollie’s.    (เขารู้ว่าบ้านของลินดาอยู่ไกลพอๆ กับบ้านของมอลลี่)

(คำแปล)

มอลลี่          :  ลินดาจะกลับบ้านสัปดาห์นี้หรือเปล่าคะ

เบอร์นาร์ด  :  เท่าที่ผมทราบ  เธอจะกลับฯ ครับ

คำถาม  :  เบอร์นาร์ดหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Shane  Can you join me for dinner ?

     Ciara   I wish I could, but I’m on my way out.

Question  What does Ciara mean ?

(a) She’ll have dinner with Shane after she returns.    (เธอจะทานอาหารค่ำกับเชนหลังจากเธอกลับมา)

(b) She can’t eat with Shane because she must leave.    (เธอไม่สามารถทานข้าวกับเชน  เพราะว่า

       เธอจะต้องออกไป – จากไป – แล้ว)  (ดูจากคำพูดของเซียร่า  “ฉันปรารถนาว่าฉันสามารถไปได้  แต่

       ฉันอยู่ระหว่างทางออกไปข้างนอก (บ้าน, สำนักงาน) ค่ะ)

(c) She doesn’t like to eat outside.    (เธอไม่ชอบทานข้าวนอกบ้าน)

(d) On her way out, she’ll eat dinner.    (ในระหว่างทางออกไปข้างนอก  เธอจะทานอาหารค่ำ)

(e) She’s on her way home and she isn’t hungry.    (เธออยู่ระหว่างทางกลับบ้าน  และเธอไม่หิว)

(คำแปล)

เชน      :  คุณสามารถไปร่วมทานอาหารค่ำกับผมไหมครับ

เซียร่า  :  ฉันปรารถนาว่าฉันสามารถไปได้  แต่ฉันอยู่ระหว่างทางออกไปข้างนอก (บ้าน, สำนักงาน) ค่ะ

คำถาม  :  เซียร่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Brian    Why don’t you drive faster ?  We never get to work on time when you drive.

     Angela  If I drove the way you do, we wouldn’t get to work in one piece !

Question  What does Angela imply about Brian ?

(a) He drives well.    (เขาขับรถดี)

(b) He is more careful than she is.    (เขาระมัดระวัง-รอบคอบมากกว่าเธอ)

(c) He drives too slowly.    (เขาขับรถช้าเกินไป)

(d) He drives too dangerously.    (เขาขับรถอันตรายเกินไป)  (ดูจากคำพูดของแอนเจล่า  “ถ้าฉันขับ

       รถแบบเดียวกับที่คุณขับ  เราคงไม่ไปถึงที่ทำงานโดยมีร่างกายครบทั้งตัว (มีอวัยวะครบทุกชิ้นส่วน)

       ซิคะ)

(e) He rarely drives to work since there is usually a traffic jam.    (เขาไม่ใคร่จะขับรถไปทำงาน  เนื่องจากมี

       การจราจรติดขัดเป็นประจำ)

(คำแปล)

ไบรอัน      :  ทำไมคุณไม่ขับรถให้เร็วขึ้นล่ะครับ  เราไม่เคยไปถึงที่ทำงานตรงเวลาเมื่อคุณขับรถ

แอนเจล่า  :  ถ้าฉันขับรถแบบเดียวกับที่คุณขับ  เราคงไม่ไปถึงที่ทำงานโดยมีร่างกายครบทั้งตัว (มีอวัยวะ

                      ครบทุกชิ้นส่วน) (in one piece) ซิคะ

คำถาม  :  แอนเจล่าบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับไบรอัน ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป