หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 274)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Douglas  What terrible weather !  Have you ever seen such thick fog ?  I’ve heard it’s caused some

                        problems on the highway.

Alice        :  I know.  As a matter of fact, Jack just called and said he’ll be at least an hour late because

                       the traffic is so heavy.

Douglas  He should have taken the train.  I did, and I wasn’t delayed even one minute. 

Alice        :  Lucky you’re.  I hope it clears up soon because I have to get to a 2:00 meeting outside this

                       afternoon. 

 

(คำแปล)

ดักลัส  :  อากาศเลวร้ายอะไรเช่นนี้  คุณเคยเห็นหมอกหนาเช่นนี้ไหม  ผมได้ยินว่ามันได้ก่อให้เกิดปัญหา

                บนทางหลวงครับ

อลิซ    :  ฉันทราบค่ะ,  ตามความเป็นจริงแล้ว  แจ๊คเพิ่งจะโทรฯ มาและบอกว่าเขาจะมาสายอย่างน้อย

                ๑ ชั่วโมง  เพราะว่าการจราจรหนาแน่นมาก (traffic is so heavy) ค่ะ

ดักลัส  :  เขาควรเดินทางโดยรถไฟนะ  ผมมารถไฟและไม่ล่าช้าแม้แต่นาทีเดียวครับ

อลิซ    :  คุณโชคดีนี่คะ,  ฉันหวังว่ามัน (หมอก) จะหมดไป (จัดให้เป็นระเบียบ, แก้ปัญหาหรือความขัดแย้ง,

                หายป่วย) (clears up) ในไม่ช้า  เพราะว่าฉันต้องไปประชุมข้างนอกตอน ๒ โมงบ่ายวันนี้ค่ะ

 

1. What is the weather like today ?

(อากาศเป็นอย่างไรวันนี้)

(a) It’s sunny.    (มีแดดจ้า-อบอุ่นด้วยแสงอาทิตย์)

(b) It’s rainy.    (มีฝนตก)

(c) It’s windy.    (มีลมแรง)

(d) It’s extremely foggy.    (มีหมอกลงจัด)  (ดูจากคำพูดของดักลัส  “อากาศเลวร้ายอะไรเช่นนี้ 

       คุณเคยเห็นหมอกหนาเช่นนี้ไหม ..................)

(e) It’s cloudy.    (มีเมฆมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. How will Jack come to his office ?

(แจ๊คจะมาที่ทำงานของเขาอย่างไร)

(a) By train.    (โดยรถไฟ)

(b) By bus.    (โดยรถประจำทาง)

(c) By car.    (โดยรถยนต์)  (จากข้อความที่อลิซและดักลัสคุยกัน  ทำให้รู้ว่ามีการจราจรหนาแน่น

       บนทางหลวง  และแจ๊คโทรฯ มาบอกอลิซว่าเขาจะมาถึงที่ทำงานสายอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง  และ

       ไม่ได้โดยสารรถไฟตามที่ดักลัสแนะนำ  แจ๊คจึงน่าจะมาโดยรถยนต์ส่วนตัวของเขาเอง)

(d) By taxi.    (โดยรถแท็กซี่)

(e) On foot.    (โดยทางเท้า – เดินมา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. How late will Jack be to the office ?

(แจ๊คจะมาที่ทำงานสายเพียงใด)

(a) For half an hour.    (ครึ่งชั่วโมง)

(b) For 1 hour.    (๑ ชั่วโมง)  (แจ๊คโทรฯ มาบอกอลิซว่าเขาจะมาสายอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง)

(c) For 2 hours.    (๒ ชั่วโมง)

(d) For 3 hours.    (๓ ชั่วโมง)

(e) He won’t come to work today.    (เขาจะไม่มาทำงานวันนี้)   

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Ruth     This is the third time that the people upstairs had played loud music late at night.

     Daniel  Well, perhaps you should speak to them about it. 

Question  What did Daniel suggest Ruth do ?

(a) Invite the neighbors to a party.    (เชิญเพื่อนบ้านมางานเลี้ยง)

(b) Turn the volume down.    (หรี่เสียงให้เบาลง)

(c) Listen to music at her neighbors.    (ฟังดนตรีที่เพื่อนบ้านของเธอ)

(d) Discuss the problem with her neighbors.    (คุยปัญหากับเพื่อนบ้านของเธอ)  (แดเนี่ยล

       แนะนำให้รู้ธไปคุยกับคนที่เช่าห้องอยู่ชั้นบน  ซึ่งชอบเล่นดนตรีเสียงดังตอนดึก)

(e) Tell her neighbors to stop playing music forever.    (บอกเพื่อนบ้านของเธอให้เลิกเล่นดนตรีตลอดไป)

(คำแปล)

รู้ธ            :  นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่คนข้างบน (ชั้นบน) เล่นดนตรีเสียงดังตอนดึกค่ะ

แดเนี่ยล  :  อ้อ  บางทีนะ  คุณควรไปพูดกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

คำถาม  :  แดเนี่ยลแนะนำให้รู้ธทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Tony    Two tickets for tonight’s performance, please.

     Diane  :  Unfortunately, all we have left is standing room.

Question  What does Diane mean ?

(a) Very few people will see the performance.    (ผู้คนจำนวนน้อยมากจะดูการแสดง)

(b) The performance has been canceled.    (การแสดงถูกยกเลิก)

(c) The seats for the performance are sold out.    (ที่นั่งสำหรับการแสดงถูกขายหมดเกลี้ยง

       (เมื่อโทนี่มาขอซื้อตั๋ว ๒ ใบ  ไดแอนตอบว่ามีเหลือแต่ที่สำหรับยืนดู)

(d) The line for tickets forms on the left.    (แถวสำหรับซื้อตั๋วตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ)  (หมายถึง  ต้องไป

       เข้าแถวซื้อตั๋วตรงนั้น)

(e) She has left the performance before it ends.    (เธอออกจากการแสดงก่อนมันจบ)

(คำแปล)

โทนี่       :  ผมขอตั๋ว ๒ ใบสำหรับการแสดงคืนนี้ครับ

ไดแอน  :  โชคไม่ดีเลยค่ะ  ทั้งหมดที่เรามีเหลืออยู่คือที่ว่างสำหรับยืนค่ะ (หมายถึง  เก้าอี้ถูกจองหมดแล้ว 

                  เหลือแต่ที่สำหรับยืนดู)

คำถาม  :  ไดแอนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Lydia   You’ve been working on that same calculus problem for over an hour.

     Frank  I know, but I’m not going to give up now.

Question  What does Frank mean ?

(a) He has the solution now.    (เขามีวิธีแก้ปัญหาในขณะนี้)

(b) He will give Lydia the answer.    (เขาจะให้คำตอบแก่ลิเดีย)

(c) He can’t go to class without the answer.    (เขาไม่สามารถเข้าเรียนโดยไม่มีคำตอบ)

(d) He will stop to have some food and resume with the problem later.    (เขาจะหยุดเพื่อทานอาหาร  และ

       แก้ปัญหาโจทย์ต่อไปในภายหลัง)

(e) He will continue to work on the problem.    (เขาจะแก้ปัญหาโจทย์ต่อไป)  (เมื่อลิเดียบอกว่า

       เขาพยายามแก้ปัญหาโจทย์ข้อเดิมมากว่า ๑ ชั่วโมงแล้ว  แฟร้งค์ตอบว่าเขาจะไม่เลิกความพยายาม

       ในขณะนี้  ซึ่งหมายถึงเขาจะทำมันต่อไป)

(คำแปล)

ลิเดีย      :  คุณกำลังพยายามแก้ปัญหา (พยายามปรับปรุง, พยายามเคลื่อนย้ายหรือเปิดโดยใช้กำลัง)

                  (working on) โจทย์แคลคูลัสข้อเดิมมากว่าชั่วโมงแล้วนะคะ

แฟร้งค์  :  ผมทราบ  แต่ผมจะไม่เลิกพยายาม (เลิกทำ, ยอมแพ้, เลิกหวัง, เลิกรอคอย) (give up) ใน

                  ขณะนี้ครับ

คำถาม  :  แฟร้งค์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่านต่อไป