หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 267)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Kurt       This restaurant reminds me of the one we visited on vacation last year.  I think they use

                      many of the same ingredients in the dishes.

Helena  You’re right.  The flavor of the dishes is similar.  The food here is really quite tasty. 

Kurt       It’s fantastic.  Let’s not forget where this restaurant is, so we can come back again and try

                      some more dishes.

Helena  This place just opened up last week, I think, but the food is so delicious I predict that it

                      will have a lot of patrons very soon.

 

(คำแปล)

เคิ้ร์ท     :  ภัตตาคารนี้เตือนให้ผมนึกถึงภัตตาคารที่เราไปเยือน (แวะไปทาน) เมื่อเดินทางท่องเที่ยววัน

                  หยุด (on vacation) ปีที่แล้วครับ,  ผมคิดว่าภัตตาคาร (นี้) ใช้ส่วนประกอบ (ส่วนผสม)

                  (ingredients) เหมือนกัน (กับภัตตาคารดังกล่าว) ในอาหาร (อาหารในจาน, จาน, จานใส่

                  อาหาร) (dishes) (ที่เรากำลังทานในขณะนี้) ครับ

เฮเลน่า  :  คุณพูดถูกค่ะ  รสชาติ (flavor) ของอาหารก็เหมือนกัน (คล้ายกัน)  อาหารที่ร้านนี้อร่อย (มีรส

                  ชาติดี, มีรสนิยมดี) (tasty) มากจริงๆ ค่ะ

เคิ้ร์ท     :  มันดีเยี่ยม (น่าอัศจรรย์, แปลกประหลาด, ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ, เกี่ยวกับจินตนาการ-การนึกฝัน)

                  (fantastic) ครับ,  เราจงอย่าลืมว่าภัตตาคารนี้อยู่ที่ไหน  เพื่อว่าเราจะสามารถกลับมาอีกครั้ง

                  หนึ่งได้  และลอง (พยายาม) (try) (ทาน) อาหารมากยิ่งขึ้นครับ

เฮเลน่า  :  สถานที่ (ร้าน) นี้เพิ่งเปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองค่ะ  ฉันคิดนะ,  แต่อาหารอร่อย (delicious) มาก

                  จนฉันทำนายว่ามันจะมีลูกค้า (ผู้อุดหนุน, ผู้สนับสนุน, ผู้อุปถัมภ์, ผู้มีอุปการะคุณ) (patrons)

                  มากมายในเร็วๆ นี้ค่ะ

 

1. What are Kurt and Helena discussing ?

(เคิ้ร์ทและเฮเลน่ากำลังคุยอะไร)

(a) Their last vacation.    (การท่องเที่ยววันหยุดครั้งสุดท้ายของพวกเขา)

(b) The flavor of the food.    (รสชาติของอาหาร)  (ดูจากคำพูดของเฮเลน่า  “................ รสชาติของ

       อาหารก็เหมือนกัน  อาหารที่ร้านนี้อร่อยมากจริงๆ ค่ะ”  และเคิ้ร์ทตอบว่า  “มันดีเยี่ยมครับ ..............)

(c) The restaurant décor.    (การประดับ-การตกแต่งภัตตาคาร)

(d) The serving dishes.    (อาหารที่นำมาเสิร์ฟ)

(e) The prices of the food compared to its quality.    (ราคาของอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของมัน)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. What does Kurt want to do ?

(เคิ้ร์ทต้องการทำอะไร)

(a) Take a rest.    (พักผ่อน)

(b) Forget about the restaurant.    (ลืมเกี่ยวกับภัตตาคาร)

(c) Return to the restaurant.    (กลับมาที่ภัตตาคาร)  (ดูจากคำพูดของเคิ้ร์ท  “.............. เราจงอย่า

       ลืมว่าภัตตาคารนี้อยู่ที่ไหน  เพื่อว่าเราจะสามารถกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้  และลอง (ทาน) อาหารมากยิ่ง

       ขึ้นครับ)

(d) Get a new set of dishes.    (ได้อาหารชุดใหม่อีก ๑ ชุด)

(e) Find a new restaurant with more delicious food.    (หาภัตตาคารใหม่ที่มีอาหารอร่อยกว่า)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What does Helena predict ?

(เฮเลน่าทำนายอะไร)

(a) The restaurant will close soon.    (ภัตตาคารจะปิดตัวเร็วๆ นี้)

(b) The flavor of the dishes will improve.    (รสชาติของอาหารจะดีขึ้น)

(c) The waiter will be very patient.    (พนักงานเสิร์ฟจะอดทนอย่างมาก)

(d) The restaurant will be confronted with fierce price competition.    (ภัตตาคารจะเผชิญกับการแข่งขัน

       ด้านราคาอย่างรุนแรง)

(e) The restaurant will become popular.    (ภัตตาคารจะเป็นที่นิยมกัน)  (ดูจากคำพูดของเฮเลน่า 

       “สถานที่ (ร้าน) นี้เพิ่งเปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองค่ะ  ฉันคิดนะ,  แต่อาหารอร่อยมากจนฉันทำนายว่ามัน

        จะมีลูกค้ามากมายในเร็วๆ นี้ค่ะ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Christopher  Will the field trip be on Friday as originally scheduled ?

      Amelia          As far as I know.

Question  What does Amelia say about the field trip ?

(a) It’s a very long one.    (มันเป็นการเดินทางที่ยาวนานมาก)

(b) The arrangements are uncertain so far.    (การเตรียมการไม่แน่นอนเท่าที่ผ่านมา)

(c) It should take place as planned.    (มันควรจะเกิดขึ้นตามที่วางแผนไว้)  (เมื่อคริสฯ ถามว่าการเดิน

       ทางภาคสนามจะเป็นในวันศุกร์ตามกำหนดการเดิมหรือไม่  อมีเลียตอบว่า  เท่าที่เธอทราบ..............จะ

       เป็นตามนั้น  คือจะเกิดขึ้นตามแผน)

(d) It was canceled on Friday.    (มันถูกยกเลิกในวันศุกร์)

(e) It will start later that expected.    (มันจะเริ่มต้นช้ากว่าที่คาดหวังไว้)

(คำแปล)

คริสโตเฟ่อร์  :  การเดินทางภาคสนาม (เพื่อศึกษาหรือสำรวจอะไรบางอย่าง) (field trip) จะเป็นในวันศุกร์

                          ตามที่ได้ถูกกำหนด (กำหนดการ, วางแผน) (scheduled) ไว้แต่ดั้งเดิม (ครั้งแรก, อย่างไม่

                          ซ้ำแบบใคร) (originally) หรือเปล่าครับ

อมีเลีย           :  เท่าที่ฉันทราบนะคะ (หมายถึง  จะเป็นไปตามที่คริสโตเฟ่อร์กล่าว)

คำถาม  :  อมีเลียพูดอะไรเกี่ยวกับการเดินทางภาคสนาม ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Melinda  :  I’m just furious.  I thought I’d get a pay raise, but I didn’t.

     Edward   What makes you think you’re the only one ?

Question  What did Edward mean ?

(a) He thinks Melinda should be praised.    (เขาคิดว่าเมลินด้าควรได้รับการสรรเสริญ)

(b) Melinda should think twice before she asks for a raise.    (เมลินด้าควรคิดให้รอบคอบ – คิด ๒ หน – ก่อน

      ที่เธอจะขอค่าจ้าง - เงินเดือน – ขึ้น)

(c) He didn’t come just to see her.    (เขามิได้มาเพียงแต่เพื่อจะพบเธอเท่านั้น – แต่ยังมีวัตถุประสงค์อื่นด้วย)

(d) He didn’t get a raise either.    (เขาก็ไม่ได้ขึ้นค่าจ้าง-เงินเดือนเช่นกัน)  (เมื่อเมลินด้าบอกว่าเธอ

       คิดว่าจะได้ขึ้นค่าจ้าง  แต่ก็ไม่ได้ขึ้นฯ  เอ็ดเวิร์ดถามว่าอะไรทำให้เธอคิดว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่

      ได้ขึ้นค่าจ้าง  ซึ่งหมายถึงตัวเขาเอง – หรือคนอื่นๆ – ก็ไม่ได้ขึ้นค่าจ้างเช่นกัน)

(e) Melinda is the only person to get angry because she didn’t get a raise.    (เมลินด้าเป็นเพียงบุคคลเดียว

       เท่านั้นที่โกรธ  เพราะว่าเธอไม่ได้ขึ้นค่าจ้าง)

(คำแปล)

เมลินด้า   :  ฉันโกรธมาก (เต็มไปด้วยความโกรธ, มีอารมณ์รุนแรง, รุนแรงมาก, บ้าระห่ำ, อลหม่าน)

                     (furious) ค่ะ,   ฉันคิดว่าฉันจะได้ขึ้นค่าจ้าง (ได้ขึ้นเงินเดือน) (get a pay raise) แต่

                     ฉันไม่ได้ค่ะ

เอ็ดเวิร์ด  :  อะไรทำให้คุณคิดว่าคุณเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นครับ (ที่ไม่ได้ขึ้นค่าจ้าง – ซึ่งอาจหมาย

                     ถึงเอ็ดเวิร์ดหรือคนอื่นๆ ก็ไม่ได้ขึ้นค่าจ้างเช่นกัน)

คำถาม  :  เอ็ดเวิร์ดหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Kelly  Poor Ellen !  She’s got a twenty-page research paper due tomorrow.

     Sam   Poor Ellen ?  I’m the one who’s promised to stay up all night typing it !

Question  What does Sam imply ?

(a) He has to write a paper of his own.    (เขาต้องเขียนรายงานของตนเอง)

(b) He’s sorry that Ellen has to work all night.    (เขาเสียใจว่าเอลเลนต้องทำงานตลอดคืน)

(c) He wants Ellen to pay him for typing the paper.    (เขาต้องการให้เอลเลนจ่ายเงินเขาสำหรับการพิมพ์

       รายงาน)

(d) Ellen is not poor because she can pay for her tuition fee at the university.    (เอลเลนไม่จน  เพราะว่า

       เธอสามารถจ่ายเงินค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยได้)

(e) He deserves more sympathy than Ellen.    (เขาสมควรได้รับความเห็นใจมากกว่าเอลเลน

       (เมื่อเคลลี่พูดว่าเอลเลนน่าสงสาร  เนื่องจากเธอต้องส่งรายงานวิจัยจำนวน ๒๐ หน้าให้อาจารย์ใน

       วันรุ่งขึ้น  แซมบอกเคลลี่ว่า  เขาสัญญากับเอลเลนว่าจะไม่ยอมนอนตลอดคืนเพื่อพิมพ์รายงาน ๒๐

       หน้าดังกล่าวให้เธอ  ซึ่งหมายถึงเขาควรได้รับความเห็นใจมากกว่าเอลเลนเสียอีก)

(คำแปล)

เคลลี่  :  เอลเลนผู้น่าสงสาร,  เธอมีรายงานวิจัยจำนวน ๒๐ หน้าซึ่งครบกำหนดส่ง (ถึงกำหนด, ตามกำหนด,

              ที่ต้องชำระ, เหมาะสม, สมควร, พอเพียง) (due) วันพรุ่งนี้ค่ะ

แซม  :  เอลเลนผู้น่าสงสารหรือครับ  ผมเป็นบุคคลซึ่งได้ให้คำมั่นสัญญา (กับเธอ) ว่าจะไม่เข้านอนตลอด

              คืน (stay up all night) เพื่อพิมพ์รายงาน (ให้เธอ) ครับ

คำถาม  :  แซมบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน