หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 263)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Randy   :  What does the company do with garments that have defects in them ?

Farrah  :  If the defects aren’t too bad, we change the brand name and sell them in discount stores. 

                     You can find our skirts all over the country under different names.

Randy   :  That’s certainly more profitable than throwing them away.  Do many of your garments end

                     up that way ?

Farrah  We find that about fifteen percent of them end up with defects.  We sell out skirts at all

                     the better women’s clothing stores, so they have to conform to high standards.

 

(คำแปล)

แรนดี้    :  บริษัททำอะไรกับเสื้อผ้าซึ่งมีรอยตำหนิ (ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, ปมด้อย) (defects) บนมัน

                  ครับ

ฟาร่าห์  :  ถ้ารอยตำหนิ (ข้อเสียหาย) ไม่เลวร้ายเกินไป  เราจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์ (ยี่ห้อ)  และขายมันในร้าน

                  ขายสินค้าลดราคา (discount stores) ค่ะ,  คุณสามารถพบกระโปรงของเราได้ทั่วประเทศภาย

                  ใต้ชื่อต่างๆ กันค่ะ

แรนดี้    :  นั่นแน่นอนเลยว่าได้ประโยชน์ (มีประโยชน์, มีกำไร, ให้ผลกำไร) (profitable) มากกว่าขว้างมัน

                  ทิ้งไปครับ,  เสื้อผ้าจำนวนมากของคุณจบลงในแบบนั้นหรือครับ (end up that way) (หมายถึง 

                  ถูกขายในร้านขายสินค้าลดราคา)

ฟาร่าห์  เราพบว่าประมาณ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ของพวกมันจบลงด้วยรอยตำหนิ (ข้อบกพร่อง) ค่ะเราขาย

                  กระโปรงได้หมด (sell out skirts) ที่ร้านเสื้อผ้าสตรีที่ดีกว่า (ร้านขายเสื้อผ้ามีตำหนิ)  ดังนั้น 

                  พวกเขา (ร้าน) ต้องทำตามมาตรฐานชั้นสูง (conform to high standards) ค่ะ (คือขายเสื้อ

                  ผ้าไม่มีตำหนิ)

 

1. What does the company do with garments that have defects ?

(บริษัททำอะไรกับเสื้อผ้าซึ่งมีตำหนิ)

(a) It exchanges them for better products.    (บริษัทแลกเปลี่ยนมันกับผลิตภัณฑ์-สินค้าที่ดีกว่า)

(b) It throws them out.    (บริษัทขว้างมันทิ้งไป)

(c) It stores them at the factory.    (บริษัทเก็บมันไว้ที่โรงงาน)

(d) It sells them at a discount.    (บริษัทขายมันโดยลดราคา)  (ดูจากคำตอบของฟาร่าห์  “ถ้ารอย

       ตำหนิ (ข้อเสียหาย) ไม่เลวร้ายเกินไป  เราจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์ (ยี่ห้อ)  และขายมันในร้านขายสิน

       ค้าลดราคาค่ะ ................)

(e) It donates them to needy people.    (บริษัทบริจาคมันให้กับผู้คนที่ขัดสน-ยากจนมาก)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. How many of the garments end up with defects ?

(เสื้อผ้าจำนวนมากเท่าใดจบลงด้วยรอยตำหนิ)

(a) 15 percent.    (๑๕ เปอร์เซ็นต์)  (ดูจากคำพูดของฟาร่าห์  “เราพบว่าประมาณ ๑๕ เปอร์เซ็นต์ของ

       พวกมันจบลงด้วยรอยตำหนิ (ข้อบกพร่อง) ค่ะ ................)

(b) 16 percent.    (๑๖ เปอร์เซ็นต์)

(c) 20 percent.    (๒๐ เปอร์เซ็นต์)

(d) 50 percent.    (๕๐ เปอร์เซ็นต์)

(e) 60 percent.    (๖๐ เปอร์เซ็นต์)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. What type of garment does the company manufacture ?

(บริษัทผลิตเสื้อผ้าประเภทใด)

(a) Shirts.    (เสื้อเชิ้ต)

(b) Sweaters.    (เสื้อที่ทำด้วยขนสัตว์)

(c) Skirts.    (กระโปรง)  (ดูจากคำพูดของฟาร่าห์  “............... คุณสามารถพบกระโปรงของเราได้ทั่ว

       ประเทศภายใต้ชื่อต่างๆ กันค่ะ)

(d) Uniforms.    (เครื่องแบบ)

(e) Suits.    (ชุด, ชุดเสื้อผ้า)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Erika     Do we need any more sandwiches ?

     Nicolas  Are you kidding ?  There are enough here to feed an army.

Question  What does Nicolas mean ?

(a) The food is good enough for him.    (อาหารดีพอสำหรับเขา)

(b) He wants to offer something to the soldiers.    (เขาต้องการเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับทหาร)

(c) There are sandwiches only for children.    (มีแซนด์วิชเฉพาะสำหรับเด็กเท่านั้น)

(d) They have a lot of food already.    (พวกเขามีอาหารมากมายอยู่แล้ว)  (ดูจากคำพูดของนิโคลัส 

       “............... มี (แซนด์วิช) เพียงพอที่นี่ที่จะเลี้ยงคนกลุ่มใหญ่เลยครับ)

(e) He prefers to have sandwiches for his breakfast.    (เขาชอบทานแซนด์วิชสำหรับอาหารเช้ามากกว่า)

(คำแปล)

เอริก้า    :  เราต้องการแซนด์วิชเพิ่มอีกไหมคะ

นิโคลัส   :  คุณกำลังพูดเล่น (ล้อเล่น, สัพยอก, หยอกเย้า, หลอก) (kidding) หรือ,  มี (แซนด์วิช) เพียง

                   พอที่นี่ที่จะเลี้ยง (ป้อน, ให้อาหาร, ให้, จัดให้, ทำให้พอใจ, กิน, กินอาหาร) (feed) คนกลุ่ม

                   ใหญ่ (กองทัพบก) (army) เลยครับ

คำถาม  :  นิโคลัสหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Jason   :  Have you already read the chapter on the American Revolution ?

     Alicia   Yes, I always like to stay one step ahead of the lectures.

Question  What does Alicia prefer to do ?

(a) Get to the lectures on time.    (เข้าฟังการบรรยายตรงเวลา)

(b) Hear a lively discussion.    (ได้ยินการอภิปราย-โต้แย้งที่มีชีวิตชีวา)

(c) Read about great changes in history.    (อ่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์)

(d) Stay up late at night.    (ไม่เข้านอน หรืออยู่จนดึกดื่นเวลากลางคืน)

(e) Be well prepared for class.    (เตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับชั้นเรียน)  (ดูจากคำพูดของอลิเซีย 

       “อ่านแล้วค่ะ,  ฉันชอบที่จะอยู่ล้ำหน้าไป ๑ ก้าวสำหรับการบรรยาย (ของอาจารย์) เสมอค่ะ”  หมาย

       ถึง  อ่านล่วงหน้าที่อาจารย์บรรยาย ๑ บทเป็นประจำ)

(คำแปล)

เจสัน     :  คุณได้อ่านหนังสือในบทที่เกี่ยวกับการปฏิวัติอเมริกันหรือยังครับ

อลิเซีย  :  อ่านแล้วค่ะ,  ฉันชอบที่จะอยู่ล้ำหน้าไป ๑ ก้าว (stay one step ahead) สำหรับการบรรยาย

                 (ของอาจารย์) เสมอค่ะ

คำถาม  :  อลิเซียชอบทำอะไรมากกว่า ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Ciara    Hello, Kelvin.  I thought you were going to that meeting in Chicago.

     Kelvin  It was called off just as I was about to leave for the airport.   

Question  What happened to Kelvin ?

(a) He left on the wrong day.    (เขาออกเดินทางผิดวัน)

(b) His meeting was cancelled.    (การประชุมของเขาถูกยกเลิก)  (ดูจากคำตอบของเคลวิ่น  “มัน –

       การประชุม - ถูกยกเลิกในขณะที่ผมจวนจะออกเดินทางไปสนามบิน)

(c) His flight was delayed.    (เที่ยวบินของเขาล่าช้า)

(d) He missed the telephone call.    (เขามิได้รับโทรศัพท์)

(e) It started to rain as he was about to leave for the airport.    (ฝนเริ่มตกในขณะที่เขาจวนจะออกเดินทางไป

       สนามบิน)

(คำแปล)

เซียร่า   :  หวัดดีค่ะ  เคลวิ่น,  ฉันคิดว่าคุณจะไปประชุมนั่นในชิคาโกค่ะ

เคลวิ่น   :  มันถูกยกเลิก (called off) ในขณะที่ผมจวนจะ (ใกล้จะ) (was about to) ออกเดินทางไปสนาม

                  บินครับ

คำถาม  :  เกิดอะไรขึ้นกับเคลวิ่น ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน