หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 260)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Rose  :  I’m developing a projected financial statement for my business.  I’ll use it to see what kind

                of profits I can expect to yield this year.

Billy  That’s great.  It’ll also help you forecast periods where you might have financial problems. 

Rose  :  Yes.  I’m sure it will be worth the effort for several reasons.  I hope to have it finished soon –

                 by the end of this week, in fact.

Billy  I’m sure you’ll have no problem with that.  If you like, I can look over the details when it’s

                finished and check your calculations and make any necessary corrections.

 

(คำแปล)

โรส   :  ฉันกำลังพัฒนางบการเงิน (financial statement) ที่ได้ถูกวางแผน (projected) ไว้สำหรับธุรกิจ

              ของฉันค่ะ,  ฉันจะใช้มันเพื่อดูว่ากำไรประเภทไหนที่ฉันสามารถคาดหวังจะให้ผล (ผลิต, ยอม, ยอม

              ให้, ยอมจำนน, อ่อนข้อให้) (yield) ในปีนี้ค่ะ

บิลลี่  :  นั่นดีมากครับ  ผมจะช่วยคุณทำนายช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีปัญหาทางการเงินด้วยครับ

โรส   :  ค่ะ  ฉันมั่นใจว่ามันจะคุ้มค่ากับความพยายาม (it will be worth the effort) ด้วยเหตุผลหลาย

              ประการค่ะ,  ฉันหวังว่าจะทำมันเสร็จในไม่ช้านี้ – ปลายสัปดาห์นี้ค่ะ  ตามความเป็นจริง (in fact)

บิลลี่  ผมมั่นใจว่าคุณจะไม่มีปัญหากับเรื่องนั้นครับ,  ถ้าคุณชอบ  ผมจะพิจารณา (look over) รายละ

              เอียดเมื่อมันเสร็จแล้ว  และตรวจสอบการคำนวณของคุณ  และทำการแก้ไขใดๆ ที่จำเป็น (make

              any necessary corrections) ครับ

 

1. What is Rose doing ?

(โรสกำลังทำอะไร)

(a) Developing a project report.    (พัฒนารายงานโครงการ)

(b) Making a weather forecast.    (พยากรณ์อากาศ)

(c) Writing an expense report.    (เขียนรายงานการใช้จ่าย-ค่าใช้จ่าย)

(d) Preparing a financial statement.    (เตรียมงบการเงิน)  (ดูจากคำพูดของโรส  “ฉันกำลังพัฒนา

       งบการเงินที่ได้ถูกวางแผนไว้สำหรับธุรกิจของฉันค่ะ)

(e) Calculating profits for the next year.    (คำนวณกำไรสำหรับปีหน้า)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. When does Rose want to have this finished ?

(โรสต้องการให้เรื่องนี้ (งบการเงิน) เสร็จเมื่อไร)

(a) By noon.    (ตอนเที่ยง)

(b) Before 8:00.    (ก่อน ๘ โมงเช้า)

(c) By the end of the week.    (ราวปลายสัปดาห์)  (ดูจากคำพูดของโรส  “................ฉันหวังว่าจะทำ

       มันเสร็จในไม่ช้านี้ – ปลายสัปดาห์นี้ค่ะ ...............)

(d) By next month.    (ราวเดือนหน้า)

(e) Before the end of the year.    (ก่อนสิ้นปี)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What does Billy offer to do ?

(บิลลี่เสนอที่จะทำอะไร)

(a) Write a check.    (เขียนเช็ค)

(b) Sign a statement.    (ลงนามข้อความ-คำกล่าว)

(c) Solve Rose’s financial problems.    (แก้ปัญหาการเงินของโรส)

(d) Correct Rose’s calculations.    (แก้ไขการคำนวณของโรสให้ถูกต้อง)  (ดูจากคำพูดของบิลลี่ 

       “............... และตรวจสอบการคำนวณของคุณ  และทำการแก้ไขใดๆ ที่จำเป็น)

(e) Get business allies for Rose.    (หาพันธมิตรทางธุรกิจให้โรส)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Morris   Shall I fix you a cup of tea ?

     Brenda  Thank you, but not just yet.

Question  What does Brenda probably want ?

(a) To fix a cup of tea herself.    (เตรียมชาด้วยตัวเธอเอง)

(b) To have just a cup of tea.    (ดื่มชาเพียงถ้วยเดียวเท่านั้น)

(c) To have tea later.    (ดื่มน้ำชาในภายหลัง)  (ดูจากข้อความ  “ขอบคุณ  แต่อย่าเพิ่งตอนนี้เลยค่ะ)

       (เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด)

(d) To drink something else.    (ดื่มเครื่องดื่มอย่างอื่น)

(e) To have breakfast with tea.    (ทานอาหารเช้ากับน้ำชา)

(คำแปล)

มอร์ริส   :  ผมเตรียม (เตรียมอาหาร, ทำให้แน่น, ติด, ติดแน่น, ซ่อมแซม, เจาะจง, เพ่งความสนใจ) (fix)

                  ชาให้คุณแก้วหนึ่งเอาไหมครับ

เบร็นด้า  :  ขอบคุณ  แต่อย่าเพิ่งตอนนี้เลยค่ะ (but not just yet)

คำถาม  :  เบร็นด้าอาจจะ (น่าจะ) ต้องการอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Jeffry         I’m going to wash my car this afternoon.

    Catherine   Why bother ?  It looks as if it’s going to rain.

Question  What does Catherine mean ?

(a) She thinks the car looks fine.    (เธอคิดว่ารถดูมีสภาพดี)

(b) She wants to know what Jeffry is looking for.    (เธอต้องการรู้ว่าเจฟฟรี่ย์กำลังมองหาอะไร)

(c) She thinks the weather is unsuitable for washing the car.    (เธอคิดว่าอากาศไม่เหมาะสม

       สำหรับการล้างรถ)  (ดูจากคำพูดของแคทเธอรีน  “ล้างมันทำไม, มันดูเหมือนกับว่าฝนจะตก (บ่ายนี้)

       ค่ะ)

(d) She wants to know why Jeffry’s brother is leaving.    (เธอต้องการรู้ว่าทำไมพี่ชายของเจฟฟรี่ย์กำลังจากไป)

(e) She thinks Jeffry should wash his car while it is raining.    (เธอคิดว่าเจฟฟรี่ย์ควรล้างรถในขณะที่ฝนกำลัง

       ตก)

(คำแปล)

เจฟฟรี่ย์       :  ผมจะล้างรถยนต์ของผมบ่ายนี้ครับ

แคทเธอรีน   :  ล้างมันทำไม (เพราะไม่จำเป็นหรือเหนื่อยเปล่า) (Why bother ?),  มันดูเหมือนกับว่า

                         (looks as if) ฝนจะตก (บ่ายนี้) ค่ะ

คำถาม  :  แคทเธอรีนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Grace   Would I still be able to get a room in the campus residence for this year ? 

     Austin  :  Fill out this application while I see what’s available.

Question  What is Grace asking for ?

(a) A part-time job.    (งานชั่วคราว)

(b) A school calendar.    (ปฏิทินของมหาวิทยาลัย)  (บอกว่ามหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือวันหยุดวันใดบ้าง)

(c) An appointment.    (การนัดหมาย)

(d) A room.    (ห้อง-ที่พัก)  (ดูจากคำถามของเกรซ  “ฉันจะยังคงสามารถได้ห้องในที่พักในมหาวิทยาลัย

       สำหรับปีนี้หรือเปล่าคะ)

(e) A scholarship.    (ทุนการศึกษา)

(คำแปล)

เกรซ      :  ฉันจะยังคงสามารถได้ห้องในที่พักในมหาวิทยาลัย (campus residence) สำหรับปีนี้หรือเปล่า

                   คะ

ออสติน  กรอกใบสมัคร (การสมัคร, ประโยชน์, การใช้, การร้องขอ) (application) นี้ในขณะที่ผมดูว่า

                   (ห้อง) อะไรสามารถหาได้บ้างครับ

คำถาม  :  เกรซกำลังขออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน