หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 259)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Roger      I’m no good with numbers, so my spouse usually files our taxes.  She does all the

                       calculations and fills out the forms.

Rebecca  You’re lucky, then.  I usually have to pay an accountant to prepare my taxes, and

                        even then I sometimes miss the deadline.

Roger      I did that once.  Last year was the one time I filed our taxes, but I did it two months

                       after the deadline and had to pay a huge penalty.

Rebecca  Yes, the penalty is ten percent of what you owe, isn’t it ?  I guess that’s why your spouse

                        is the one who usually files your taxes.

 

(คำแปล)

โรเจ้อ     :  ผมไม่เก่งกับเรื่องตัวเลขครับ  ดังนั้นภรรยา (สามี, คู่สมรส, คู่ชีวิต) (spouse) ของผมโดย

                   ปกติแล้วจะยื่นเสียภาษีของเรา (files our taxes),  เธอคำนวณทุกอย่าง (ทั้งหมด) และ

                   กรอกแบบฟอร์มครับ

รีเบ็คค่า  :  คุณโชคดี  ถ้างั้น,  ฉันโดยปกติแล้วจำเป็นต้องจ่ายเงินให้นักบัญชีเพื่อตระเตรียมเรื่องภาษี

                   ของฉันค่ะ  และถึงแม้อย่างนั้น  บางทีฉันก็ทำพลาด (พลาด, คิดถึง, ทำหาย, หลบหลีก)

                   (miss) เส้นตาย  ค่ะ (หมายถึง  ยื่นเสียภาษีช้ากว่ากำหนด)

โรเจ้อ     :  ผมก็ทำอย่างนั้นครั้งหนึ่งครับ (ยื่นเสียภาษีช้า),  ปีที่แล้วเป็นครั้งหนึ่งที่ผมยื่นเสียภาษีของเรา 

                   แต่ผมทำมัน ๒ เดือนหลังจากเส้นตาย  และต้องจ่ายค่าปรับ (ค่าสินไหมทดแทน, การลงโทษ,

                   ข้อเสียเปรียบ, อุปสรรค) (penalty) จำนวนมาก (มหาศาล, ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา) (huge)

                   ครับ

รีเบ็คค่า  ใช่ค่ะ  ค่าปรับเป็น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่คุณเป็นหนี้ (จำนวนภาษี) ใช่ไหมคะ,  ฉันเดา

                   (คาดคะเน, คิดว่า, เข้าใจว่า, ทาย) (guess) ว่านั่นเป็นเหตุผลที่ภรรยาของคุณเป็นบุคคล

                   ซึ่งตามปกติแล้วยื่นเสียภาษีของคุณค่ะ

  

1. Who usually prepares Roger’s taxes ?

(ตากปกติ  ใครตระเตรียมภาษีของโรเจ้อ)

(a) Roger.    (โรเจ้อ)

(b) Roger and his wife together.    (โรเจ้อและภรรยาของเขาร่วมกัน)

(c) His wife.    (ภรรยาของเขา)  (ดูจากคำพูดของโรเจ้อ  “ผมไม่เก่งกับเรื่องตัวเลขครับ  ดังนั้นภรรยา

       ของผมโดยปกติแล้วจะยื่นเสียภาษีของเรา ................)

(d) An accountant.    (นักบัญชี)

(e) His business advisor.    (ที่ปรึกษาธุรกิจของเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. When did Roger file his taxes last year ?

(โรเจ้อยื่นเสียภาษีเมื่อไรปีที่แล้ว)

(a) One month before the deadline.    (๑ เดือนก่อนเส้นตาย)

(b) Two months before the deadline.    (๒ เดือนก่อนเส้นตาย)

(c) One month after the deadline.    (๑ เดือนหลังเส้นตาย)

(d) Two months after the deadline.    (๒ เดือนหลังเส้นตาย)  (ดูจากคำพูดของโรเจ้อ  “.............. ปี

       ที่แล้วเป็นครั้งหนึ่งที่ผมยื่นเสียภาษีของเรา  แต่ผมทำมัน ๒ เดือนหลังจากเส้นตาย ................)

(e) He didn’t file his taxes at all.    (เขาไม่ได้ยื่นภาษีเลย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What is the penalty for missing the deadline ?

(ค่าปรับสำหรับการพลาดเส้นตายคืออะไร)

(a) 1 percent.    (๑ เปอร์เซ็นต์)

(b) 5 percent.    (๕ เปอร์เซ็นต์)

(c) 9 percent.    (๙ เปอร์เซ็นต์)

(d) 10 percent.    (๑๐ เปอร์เซ็นต์)  (ดูจากคำพูดของรีเบ็คค่า  “ใช่ค่ะ  ค่าปรับเป็น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของสิ่ง

       ที่คุณเป็นหนี้ (จำนวนภาษี) ใช่ไหมคะ .................)

(e) 15 percent.    (๑๕ เปอร์เซ็นต์)   

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Shane  Do you think it’ll rain ?

     Nicole  Rain ?  It’s about to pour.

Question  What does Nicole mean ?

(a) Rain is very unlikely.    (ฝนไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่ง)

(b) It’s already raining.    (ฝนกำลังตกอยู่แล้ว)

(c) She’s not sure.    (เธอไม่แน่ใจ)

(d) It’s very sunny.    (แดดจ้ามาก)

(e) There will be a lot of rain.    (จะมีฝนตกมากมาย)  (ดูจากข้อความ  “............. มันจวนจะตกลงมา

       ห่าใหญ่แล้วค่ะ)

(คำแปล)

เชน     :  คุณคิดว่าฝนจะตกไหมครับ

นิโคล  :  ฝนเหรอ  มันจวนจะตกลงมาห่าใหญ่แล้วค่ะ (สันนิษฐานว่าเชนและนิโคลน่าจะอยู่ไกลกันคนละที่)

คำถาม  :  นิโคลหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Kelvin  :  Oh, here’s my umbrella.

     Anita   Wait, that’s my umbrella.  Yours is brown, remember ?

Question  What does Anita mean ?

(a) She remembered to bring her umbrella.    (เธอจำได้ที่จะนำร่มของเธอมา)

(b) Her umbrella is a different color from his.    (ร่มของเธอมีสีแตกต่างไปจากร่มของเคลวิ่น

       (ดูจากข้อความ  “................ นั่นเป็นร่มของฉันค่ะ,  ร่มของคุณสีน้ำตาล  จำได้ไหมคะ)

(c) His umbrella is downstairs.    (ร่มของเคลวิ่นอยู่ข้างล่าง)

(d) He gave his umbrella to her.    (เคลวิ่นให้ร่มของเขาแก่เธอ)

(e) Her umbrella and his are of the same color.    (ร่มของเธอและของเคลวิ่นมีสีเดียวกัน)

(คำแปล)

เคลวิ่น      :  โอ้  นี่เป็นร่มของผมครับ

แอนนิต้า  :  รอก่อน  นั่นเป็นร่มของฉันค่ะ,  ร่มของคุณสีน้ำตาล  จำได้ไหมคะ 

คำถาม  :  แอนนิต้าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Britney  :  That mathematics homework was easy.  I finished all the problems in 15 minutes.  

     Eugene  You finished them all in 15 minutes ?  I spent that much time on each one.

Question  What does Eugene mean ?

(a) He had no problem at all with the homework.    (เขาไม่มีปัญหาเลยกับการบ้าน)

(b) Britney had more work to do than Eugene did.    (บริทนี่มีงานทำมากกว่ายูจีน)

(c) Britney was wasting her time on the problems.    (บริทนี่กำลังใช้เวลาของเธออย่างสิ้นเปลืองกับโจทย์)

(d) Eugene can’t believe how fast Britney completed the assignment.    (ยูจีนไม่อยากจะเชื่อ

       เลยว่าบริทนี่ทำการบ้านได้เสร็จรวดเร็วเพียงใด)  (ดูจากข้อความ  “คุณทำมันเสร็จทั้งหมดใน ๑๕ นาที

       หรือครับ  ผมใช้เวลามากเท่ากัน (๑๕ นาที) กับโจทย์แต่ละข้อครับ)

(e) Eugene spent twice as much time as Britney finishing all the problems.    (ยูจีนใช้เวลามากเป็น ๒ เท่า

       ของบริทนี่ในการทำโจทย์ทุกข้อให้แล้วเสร็จ)

(คำแปล)

บริทนี่  :  การบ้านคณิตศาสตร์นั่นง่ายค่ะ  ฉ้นทำโจทย์ทุกข้อเสร็จใน ๑๕ นาทีค่ะ

ยูจีน     :  คุณทำมันเสร็จทั้งหมดใน ๑๕ นาทีหรือครับ  ผมใช้เวลามากเท่ากัน (๑๕ นาที) กับโจทย์แต่ละ

                 ข้อครับ

คำถาม  :  ยูจีนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน