หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 258)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Anthony  :  In order to minimize risk, investors should maintain a diverse portfolio by putting their

                        money in various industry investments.

Catalina  You mean we should invest in natural resources as well as in manufacturing industries ?

Anthony  Perhaps.  Unless you are very aggressive, you don’t want to put all your eggs in one basket. 

                        In fact, I have made close to a million dollars in the past ten years by following the strategy

                        of maintaining a diverse portfolio.

Catalina  That’s quite impressive.  You know, I was thinking of pulling all my money out of the stock

                        market, but now I think I’ll stay in and follow your advice.

 

(คำแปล)

แอนโทนี่       :  เพื่อให้ความเสี่ยงมีน้อยที่สุด  นักลงทุนควรรักษาหลักทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย

                         (diverse portfolio) (หมายถึง  ลงทุนในหุ้นหลายๆ ตัว)  โดยการวางเงินของพวกเขา

                         ในการลงทุนอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภทครับ

แคททาลิน่า  คุณหมายความว่าพวกเราควรลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ  เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรม

                          การผลิตใช่ไหมคะ

แอนโทนี่       :  บางทีครับ,  ถ้าคุณไม่กล้าได้กล้าเสีย (รุกราน, ก้าวร้าว) (aggressive) มากนัก  คุณก็ไม่

                         ต้องการที่จะเอาเงินทั้งหมดของคุณไปลงทุนในหลักทรัพย์ฯ ประเภทเดียว (หุ้นตัวเดียว)

                         (put all your eggs in one basket),  ตามที่เป็นจริง  ผมทำเงินได้เกือบ ๑ ล้านดอลลาร์

                         ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา  โดยทำตามยุทธศาสตร์ของการดำรงไว้ซึ่งหลักทรัพย์การลงทุน

                         ที่หลากหลายครับ

แคททาลิน่า  :  นั่นน่าประทับใจทีเดียวค่ะ,  คุณรู้มั้ยคะ  ฉันกำลังคิดที่จะถอนเงินทั้งหมดของฉันออกจาก

                         ตลาดหุ้น  แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันจะไม่ถอนเงินออกจากตลาดหุ้น (stay in)  และทำตามคำ

                         แนะนำของคุณค่ะ (คือลงทุนในหุ้นหลายตัว)

 

1. What does Anthony recommend ?

(แอนโทนี่แนะนำอะไร)

(a) Investing mainly in natural resources.    (การลงทุนส่วนใหญ่ในทรัพยากรธรรมชาติ)

(b) Investing in various industries.    (การลงทุนในอุตสาหกรรมหลากหลาย)  (ดูจากข้อความที่

       แอนโทนี่กล่าว  “เพื่อให้ความเสี่ยงมีน้อยที่สุด  นักลงทุนควรรักษาหลักทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย

       โดยการวางเงินของพวกเขาในการลงทุนอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท)

(c) Investing aggressively.    (การลงทุนเชิงรุก-กล้าได้กล้าเสีย)

(d) Investing in the basket industry.    (การลงทุนในอุตสาหกรรมตะกร้า)

(e) Investing in foreign countries.    (การลงทุนในต่างประเทศ)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. How much money has Anthony made through his investments ?

(แอนโทนี่ทำเงินได้มากเท่าใดจากการลงทุนของเขา)

(a) One million dollars.    (๑ ล้านดอลลาร์)  (ดูจากข้อความที่เขาพูด  “.............. ตามที่เป็นจริง 

       ผมทำเงินได้เกือบ ๑ ล้านดอลลาร์ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ................)

(b) Two million dollars.    (๒ ล้านดอลลาร์)

(c) Four million dollars.    (๔ ล้านดอลลาร์)

(d) Five million dollars.    (๕ ล้านดอลลาร์)

(e) Ten million dollars.    (๑๐ ล้านดอลลาร์)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. What will Catalina do ?

(แคททาลิน่าจะทำอะไร)

(a) Take her money out of the stock market.    (นำเงินของเธอออกจากตลาดหุ้น)

(b) Hire an investment advisor.    (จ้างที่ปรึกษาการลงทุน)

(c) Start a marketing business.    (เริ่มต้นธุรกิจการตลาด)

(d) Follow Anthony’s investment strategy.    (ทำตามยุทธศาสตร์การลงทุนของแอนโทนี่

       (ดูจากข้อความที่แคททาลิน่ากล่าว  “................ ฉันคิดว่าฉันจะไม่ถอนเงินออกจากตลาดหุ้น 

       และทำตามคำแนะนำของคุณค่ะ)

(e) Withdraw all her money from the bank and invest it in the stock market.    (ถอนเงินทั้งหมดของ

       เธอจากธนาคาร  และลงทุนมันในตลาดหุ้น)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Fernando  I really hate it when our health education professor assigns a paper and then makes

                             it due in three days.

     Staci           Why get upset ?  The papers are all short ones.

Question  What does Staci imply ?

(a) That Fernando is probably overreacting.    (ว่าเฟอร์นันโด้อาจจะ (น่าจะ) มีปฏิกิริยาตอบ

       สนอง – ต่อการบ้าน – เกินกว่าเหตุ)  (ตีโพยตีพายเกินไป)  (เมื่อเฟอร์นันโด้บ่นว่าอาจารย์ให้ส่ง

       รายงานใน ๓ วัน  สเตซี่บอกว่าเป็นรายงานสั้นๆ ทั้งนั้น  แสดงว่าเธอเห็นว่าเขามีปฏิกิริยาต่อราย

       งานเกินกว่าเหตุ)

(b) That she will set things up.    (ว่าเธอจะจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ให้เรียบร้อย)

(c) That Fernando should take better care of himself.    (ว่าเฟอร์นันโด้ควรดูแลตัวเองให้ดีขึ้น)

(d) That the papers can be turned in now.    (ว่าสามารถส่งรายงานได้ในขณะนี้)

(e) That Fernando hates the professor since she’s assigned too much homework.    (ว่าเฟอร์นันโด้ไม่

       ชอบอาจารย์  เพราะว่าอาจารย์ให้การบ้านมากเกินไป)

(คำแปล)

เฟอร์นันโด้   :  ผมเกลียดมันจริงๆ เลยเมื่ออาจารย์วิชาสุขศึกษาของเราให้การบ้านเป็นรายงาน (assigns

                          a paper)  และบอกให้มันครบกำหนดส่ง (makes it due) ใน ๓ วันครับ

สเตซี่             :  หงุดหงิด (เสียอารมณ์) (get upset) ไปทำไมคะ,  รายงานสั้นๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ (หมายความ

                          ว่าใช้เวลาทำไม่มากนัก)

คำถาม  :  สเตซี่บอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Ricardo   Paul expects me to clean the room every week.

    Sherry      That’s where I’d draw a line.

Question  What does Sherry mean ?

(a) She would rather draw the room than clean it.    (เธออยากจะวาดภาพห้องมากกว่าทำความสะอาดมัน)

(b) She would divide the room in half.    (เธอจะแบ่งครึ่งห้อง)

(c) She would line up some help.    (เธอจะจัดเตรียมความช่วยเหลือ)

(d) She would refuse to do the cleaning all the time.    (เธอจะปฏิเสธที่จะทำความสะอาดตลอด

       เวลา)  (เมื่อริคาโด้พูดว่าพอลคาดหวังให้เขาทำความสะอาดห้องทุกสัปดาห์  เชอร์รี่ตอบว่าเรื่องนั้น

       เป็นสิ่งที่เธอตั้งข้อจำกัดไว้  คือไม่ยอมทำแบบนั้น  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Draw a line”  จากตัวอย่าง

       ข้างล่าง)

(e) She would draw a line in a clean room only.    (เธอจะตีเส้นในห้องที่สะอาดเท่านั้น)

(คำแปล)

ริคาโด้  :  พอลคาดหวังให้ผมทำความสะอาดห้องทุกสัปดาห์ครับ

เชอร์รี่   :  นั่นเป็นจุดที่ฉันกล่าวว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ (ฉันจะตั้งข้อจำกัด) (I would draw a line) (แปลตรง

                  ตัวคือ  “ตีเส้น”  หมายถึง  ไม่ยอมทำสิ่งนั้น  คือ  ทำความสะอาดห้องทุกสัปดาห์  คือ  ขอขีดเส้น

                  หรือตั้งข้อจำกัดไว้ตรงจุดนี้  กล่าวคือ  ไม่ยอมทำความสะอาดห้องบ่อยๆ เหมือนที่พอลคาดหวัง

                  ให้ริคาโด้ทำ)

คำถาม  :  เชอร์รี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)  ดูตัวอย่างการใช้  “Draw a line”  หรือ  “Draw the line”  จากตัวอย่างข้างล่าง

  • We would like to invite everybody to our party, but we have to draw a line somewhere.

(เราอยากเชิญทุกคนมางานเลี้ยง  แต่เราจำเป็นต้องวางข้อจำกัดไว้ที่ไหนสักแห่ง – หรือจำเป็นต้องกล่าวว่าทำเช่นนั้นไม่ได้)  (คือตั้งข้อจำกัดจำนวนแขกที่จะเชิญมา  เนื่องจากพื้นที่บ้านไม่สามารถจุคนได้ทั้งหมด)

  • People fighting for their freedom often do not draw the line at murder.

(ผู้คนที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพ  บ่อยครั้งไม่ตั้งข้อจำกัดกับเรื่องฆาตกรรม)  (หมายถึง  พร้อมจะฆ่าใครก็ได้ (ทุกคน) ที่ขัดขวางอุดมการณ์ของตน)

 

6. Gustav     What took you so long ?

     Brandon  The road conditions kept us from driving very fast.

Question  What did they have to do on the trip ?

(a) Repair their car.    (ซ่อมรถยนต์ของตน)

(b) Take the longer route.    (ใช้เส้นทางที่ยาวกว่าเดิม)

(c) Reduce their driving speed.    (ลดความเร็วในการขับรถ)  (ดูจากข้อความ  “สภาพถนนขัดขวาง

       เรามิให้เราขับรถเร็วมาก”)

(d) Decide which way to go.    (ตัดสินใจว่าจะไปเส้นทางไหน)

(e) Drive fast enough to reach the destination in time.    (ขับรถเร็วเพียงพอที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง

       ทันเวลา)

(คำแปล)

กุสตาฟ       :  อะไรทำให้คุณใช้เวลา (เดินทาง) นานมากล่ะครับ

แบรนด้อน  :  สภาพถนนขัดขวางเราจากการขับรถเร็วมาก (ขัดขวางเรามิให้เราขับรถเร็วมาก) ครับ

คำถาม  :  พวกเขาจำเป็นต้องทำอะไรระหว่างการเดินทาง ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน