หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 257)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Angelina   I have a one o’clock appointment with a client today.  I should be back at the office

                          before five.

Douglas    Is this the client you are trying to save from all his debt ?

Angelina   That’s the one !  How he accumulated so much debt, I’ll never understand.  I’ve worked

                          out a budget for him for the coming year and plan to present it to him this afternoon.

Douglas    Good luck !  I know you’ve put a good deal of work into that, and I hope your client finds

                          it acceptable.

 

(คำแปล)

แอนเจลิน่า  :  ฉันมีนัดหมายเวลาบ่ายโมงกับลูกค้าคนหนึ่งวันนี้  ฉันจะกลับมาที่สำนักงานก่อน ๕ โมง

                        เย็นค่ะ

ดั๊กลัส          นี่เป็นลูกค้าที่คุณกำลังพยายามที่จะกอบกู้ (ช่วยให้รอดพ้น) จากหนี้สินทั้งหมดของเขา

                        (save from all his debt) ใช่ไหมครับ

แอนเจลิน่า  :  คนนั้นแหละใช่เลยค่ะ (That’s the one),  เขาสะสม (เพิ่มพูน, กอง) (accumulated)

                        หนี้สินมากมายได้อย่างไร  ฉันจะไม่มีวันเข้าใจเลย,  ฉันได้คำนวณ (หาทางแก้ปัญหา,

                        คิดและเข้าใจ) (worked out) งบประมาณให้เขาสำหรับปีที่กำลังมาถึง  และมีแผนที่จะ

                        นำเสนอมันแก่เขาบ่ายนี้ค่ะ

ดั๊กลัส          โชคดีนะครับ  ผมรู้ว่าคุณได้ใส่งานมากมายเข้าไป (ทำงานมากมาย) (put a good deal

                         of work into) ในเรื่องนั้น  และหวังว่าลูกค้าของคุณจะพบว่ามันยอมรับได้ครับ

 

1. What time does Angelina expect to return to the office ?

(แอนเจลิน่าคาดหวังที่จะกลับไปสำนักงานเมื่อใด)

(a) By 1:00.    (ราวบ่ายโมง)

(b) By 2:00.    (ราวบ่ายสองโมง)

(c) By 3:00.    (ราวบ่ายสามโมง)

(d) By 4:00.    (ราว ๔ โมงเย็น)

(e) By 5:00.    (ราว ๕ โมงเย็น)  (ดูจากข้อความที่แอนเจลิน่ากล่าว  “................. ฉันจะกลับมาที่สำนัก

       งานก่อน ๕ โมงเย็นค่ะ)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

2. What is the client’s problem ?

(ปัญหาของลูกค้าคืออะไร)

(a) He doesn’t understand his accountant.    (เขาไม่เข้าใจสมุห์บัญชีของเขา)

(b) He won’t be in his office today.    (เขาจะไม่อยู่ในสำนักงานวันนี้)

(c) He has a lot of debt.    (เขามีหนี้สินมาก)  (ดูจากข้อความที่แอนเจลิน่ากล่าว  “................ เขา

       สะสมหนี้สินมากมายได้อย่างไร  ฉันจะไม่มีวันเข้าใจเลย ..................)

(d) He doesn’t have a savings account.    (เขาไม่มีบัญชีออมทรัพย์)

(e) He’s invested in real estate business and become bankrupt.    (เขาได้ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

       และล้มละลาย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. What does Angelina plan to do with the client today ?

(แอนเจลิน่ามีแผนที่จะทำอะไรกับลูกค้าวันนี้)

(a) Show him a new budget.    (แสดงให้เขาดูงบประมาณใหม่)  (ดูจากข้อความที่แอนเจลิน่ากล่าว 

       “............... ฉันได้คำนวณงบประมาณให้เขาสำหรับปีที่กำลังมาถึง  และมีแผนที่จะนำเสนอมันแก่

       เขาบ่ายนี้ค่ะ)

(b) Give him a present.    (ให้ของขวัญเขา)

(c) Ask him for more work.    (ของานเขาเพิ่มขึ้น)

(d) Make a business deal with him.    (ทำข้อตกลงทางธุรกิจกับเขา)

(e) Give him a loan and let him pay back on a monthly installment basis.    (ให้เงินกู้แก่เขาและยอมให้

       เขาชำระคืนโดยการผ่อนส่งเป็นรายเดือน)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Michael  Since I didn’t even begin my project, I might not go to class today.

     Emily      Are you kidding ?  That would only put you further behind.

Question  What is Emily’s opinion ?

(a) The homework was very easy.    (การบ้านง่ายมาก)

(b) Michael should sit in the back of the classroom.    (ไมเคิ่ลควรนั่งหลังห้องเรียน)

(c) She is further behind in her work than Michael is.    (เธอล้าหลัง – ล่าช้า – ในงานของเธอมากกว่าไมเคิ่ล)

(d) Since Michael has a kid, he should put more time into his work to earn more money.    (เพราะว่า

       ไมเคิ่ลมีลูก  เขาควรให้เวลามากขึ้นกับงานเพื่อหาเงินเพิ่มขึ้น)

(e) Michael should go to class.    (ไมเคิ่ลควรเข้าเรียน)  (เมื่อไมเคิ่ลบอกว่าจะไม่เข้าเรียนวันนี้ 

       เอมิลี่ถามเขาว่าพูดเล่นหรือเปล่า  และบอกว่านั่นจะยิ่งทำให้เขาเรียนไม่ทันเพื่อนยิ่งขึ้นไปอีก)

(คำแปล)

ไมเคิ่ล      :  เนื่องจากผมยังไม่ได้แม้แต่จะเริ่มต้นโครงการของผมเลย  ผมอาจจะไม่เข้าเรียนวันนี้ครับ

เอมิลี่        :  คุณพูดเล่น (ล้อเล่น, หยอกเย้า, สัพยอก, หลอก) (kidding) ใช่ไหม,  นั่นเพียงแต่จะทำให้

                     คุณล้าหลัง (ตามเพื่อนไม่ทัน) ยิ่งขึ้นไปอีก (That would only put you further behind.)

                     นะคะ

คำถาม  :  ความคิดเห็นของเอมิลี่คืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Mollie   Where do you want to eat ?

     Cody     Is there anything wrong with the coffee shop ?

Question  What does Cody mean ?

(a) He wonders if something happened at the coffee shop.    (เขาสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ร้าน

       กาแฟหรือไม่)

(b) He doesn’t know why the coffee tastes bad.    (เขาไม่รู้ว่าทำไมกาแฟจึงมีรสชาติไม่ดี)

(c) He only wants coffee because he isn’t hungry.    (เขาเพียงแต่ต้องการกาแฟ  เพราะว่าเขาไม่หิว)

(d) He thinks that they ought to go to the coffee shop.    (เขาคิดว่าพวกเขาควรไปร้านกาแฟ –

       เพื่อทานอาหาร)  (เมื่อมอลลี่ถามว่าจะไปทานฯ ที่ไหนดี  โคดี้ย้อนถามว่า  “มีปัญหาอะไรกับ (ทานที่)

       ร้านกาแฟไหม)

(e) The coffee shop has something wrong, so they shouldn’t eat there.    (ร้านกาแฟมีปัญหาบางอย่าง 

       ดังนั้น  พวกเขาไม่ควรไปทานอาหารที่นั่น)

(คำแปล)

มอลลี่   :  คุณต้องการทานอาหารที่ไหนคะ

โคดี้      :  มีปัญหาอะไรกับ (ทานที่) ร้านกาแฟไหมครับ (ทานที่ร้านกาแฟไหมครับ)

คำถาม  :  โคดี้หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Evander  Are you having much trouble with the course ?

     Rachel     Not really.  The only thing I haven’t understood so far is the reading we had last night.

Question  How is Rachel doing in the course ?

(a) She understood the reading last night.    (เธอเข้าใจการอ่านเมื่อคืนนี้)

(b) She isn’t having much trouble.    (เธอไม่ได้มีปัญหามากมาย)  (เมื่ออีแวนเด้อถามว่ามีปัญหากับ

       วิชามากใช่ไหม  ราเชลตอบว่า  “ก็ไม่เชิงค่ะ  เพียงสิ่งเดียวที่ฉันไม่เข้าใจที่แล้วๆ มา  คือการอ่านหนัง

       สือเมื่อคืนนี้”  แสดงว่าเธอไม่ได้มีปัญหามากมายอะไร)

(c) She understands very little.    (เธอเข้าใจน้อยมาก)

(d) She hasn’t been doing much of the reading.    (เธอไม่ได้กำลังอ่านหนังสือมากนัก)

(e) She is having much trouble because she can’t regularly attend the class.    (เธอกำลังมีปัญหามาก 

       เพราะว่าเธอไม่สามารถเข้าเรียนสม่ำเสมอ)

(คำแปล)

อีแวนเด้อ   :  คุณกำลังมีปัญหามากกับวิชานี้ใช่ไหมครับ

ราเชล        :  ก็ไม่เชิงค่ะ  เพียงสิ่งเดียวที่ฉันไม่เข้าใจที่แล้วๆ มา (เท่าที่ผ่านมา) (so far) คือการอ่าน

                      หนังสือเมื่อคืนนี้ค่ะ

คำถาม  :  ราเชลเป็นอย่างไรในวิชานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน