หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 247)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Jessica    Do you remember the first time I applied for a job ?  I had absolutely no confidence in

                        myself. 

William  And look where you are now – a widely respected expert in the field of computer networks.

Jessica    Isn’t it interesting how we change and grow ?  I was hesitant to go on my first job interview

                        because I didn’t think I could present myself well.  I was sure no one would hire me.

William  And now you’re asked to speak at conferences all over the country.  In fact, I’d like to ask

                        you to help me out with planning a workshop I have to give next week.

 

(คำแปล)

เจสซิคา   :  คุณจำครั้งแรกที่ฉันสมัครงานได้ไหมคะ  ฉันไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแม้แต่นิดเลยค่ะ

วิลเลียม   :  และดูสิว่าคุณอยู่ตรงไหน (มีสถานภาพอย่างไร) แล้วขณะนี้  -- (คุณ) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้

                     รับความนับถืออย่างกว้างขวาง (widely respected expert) ในสาขาเครือข่ายคอมพิว

                     เตอร์ครับ

เจสซิคา   :  มันไม่น่าสนใจหรือคะว่าเราเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้า (change and grow) ไปอย่างไร, 

                     ฉันลังเลใจ (รีรอ, สองจิตสองใจ) (hesitant) ที่จะไปเข้ารับการสัมภาษณ์งานครั้งแรกของ

                     ฉันค่ะ (go on my first job interview)  เพราะว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถนำเสนอ (แสดง)

                     ตัวเอง (present myself) ได้ดี,  ฉันแน่ใจว่าไม่มีใครจะจ้าง (hire) ฉันหรอกค่ะ

วิลเลียม   :  และในปัจจุบัน  คุณได้รับการร้องขอให้ไปพูดที่การประชุมทั่วประเทศครับ,  ตามความเป็นจริง

                    (In fact)  ผมอยากจะขอให้คุณช่วยแก้ปัญหาให้ผม (ให้ผมยืมเงิน)  (help me out) ในเรื่อง

                    การวางแผนการประชุม (สัมมนา) เชิงปฏิบัติการ (workshop) ที่ผมจำเป็นต้องจัดในสัปดาห์

                    หน้าครับ

 

1. What do people think about Jessica now ?

(ผู้คนคิดอะไรเกี่ยวกับเจสสิคาในปัจจุบัน)

(a) She has no confidence.    (เธอไม่มีความเชื่อมั่น)

(b) She is competent in real estate business.    (เธอมีความสามารถในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

(c) She is an expert.    (เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญ)  (ดูจากข้อความที่วิลเลียมกล่าว  “................ (คุณ) เป็น

       ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความนับถืออย่างกว้างขวางในสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

(d) She is a beginner at networking.    (เธอเป็นมือใหม่ในด้านการสร้างเครือข่าย)

(e) Her computer skills are weak.    (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของเธอมีน้อย)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What was Jessica hesitant to do ?

(เจสสิคาลังเลใจที่จะทำอะไร)

(a) Apply for a job.    (สมัครงาน)

(b) Use a computer.    (ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์)

(c) Give a presentation.    (นำเสนอ)

(d) Go to a job interview.    (ไปเข้ารับการสัมภาษณ์งาน)  (ดูจากข้อความที่เจสสิคากล่าว  “.............

       ฉันลังเลใจที่จะไปเข้ารับการสัมภาษณ์งานครั้งแรกของฉันค่ะ ...............)

(e) Invest more in her business.    (ลงทุนเพิ่มขึ้นในธุรกิจของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. What does William want Jessica to do ?

(วิลเลียมต้องการให้เจสสิคาทำอะไร)

(a) Help him with a workshop.    (ช่วยเหลือเขาในเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ)  (ดูจากข้อความ

       ที่วิลเลียมกล่าว  “................ ตามความเป็นจริง  ผมอยากจะขอให้คุณช่วยแก้ปัญหาให้ผมในเรื่อง

       การวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผมจำเป็นต้องจัดในสัปดาห์หน้า”)

(b) Speak at a conference.    (พูดที่การประชุม)

(c) Give him some change.    (ให้เศษสตางค์ หรือเหรียญ-แบ๊งค์ย่อยแก่เขา)

(d) Hire him.    (ว่าจ้างเขา)

(e) Work as his company’s advisor.    (ทำงานเป็นที่ปรึกษาของบริษัทของเขา)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Oliver   So, did the committee finally reach a decision on that issue ?

      Carol   Finally – after they fought about it all afternoon.

Question  How did the committee spend the afternoon ?

(a) Thinking about the decision.    (คิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ)

(b) Fighting against one another for the committee chairmanship.    (ทะเลาะกันเพื่อตำแหน่งประธาน

       คณะกรรมการ)

(c) Planning the construction of a new building.    (วางแผนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่่)

(d) Arguing about the issue.    (โต้เถียงเกี่ยวกับประเด็นนั้น)  (ดูจากข้อความ  “หลังจากที่พวกเขา

       ทะเลาะเกี่ยวกับมัน (ประเด็นฯ) ตลอดทั้งบ่ายเลยค่ะ)

(e) Formulating a policy on the company’s risk management.    (จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง

       ของบริษัท)

(คำแปล)

โอลิเวอร์  :  ถ้างั้น  คณะกรรมการในที่สุดแล้วได้ตัดสินใจในประเด็นนั้นหรือเปล่าครับ

แคโรล     :  ในที่สุดค่ะ – หลังจากที่พวกเขาทะเลาะ (ต่อสู้) (fought) เกี่ยวกับมัน (ประเด็นฯ) ตลอดทั้งบ่าย

                     เลย (จึงตัดสินใจ) ค่ะ

คำถาม  :  คณะกรรมการใช้เวลาในตอนบ่ายอย่างไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Helen  I’ve never seen you in that shirt before.

     Frank  I don’t wear it very often – it’s too tight in the collar.

Question  What is the problem with the shirt ?

(a) The color is too bright.    (สีสดใสเกินไป)

(b) It’s too small.    (มันตัวเล็กเกินไป)

(c) It’s pretty expensive.    (มันมีราคาแพงมาก)

(d) It’s too old to wear.    (มันเก่าเกินไปกว่าที่จะสวมใส่)

(e) It doesn’t fit around the neck.    (มันไม่พอดีกับรอบคอ)  (ดูจากข้อความ  “มันคับเกินไปตรง

       คอเสื้อ-ปกเสื้อ”)

(คำแปล)

เฮเล็น    :  ฉันไม่เคยเห็นคุณใส่เสื้อเชิ้ตตัวนั้นมาก่อนเลยค่ะ

แฟร้งค์  :  ผมไม่ได้สวมมันบ่อยนัก  มันคับเกินไปตรงคอเสื้อ-ปกเสื้อครับ

คำถาม  :  มีปัญหาอะไรกับเสื้อเชิ้ตตัวนี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

6. Mary   Are you having a midterm exam in Professor Maguire’s class ? 

     Sarah  No, he assigned a paper instead.

Question  What did Professor Maguire do ?

(a) Wrote his name on the paper.    (เขียนชื่อของเขาลงบนกระดาษ-ข้อสอบ)

(b) Graded his students’ exam papers.    (ตรวจให้คะแนนกระดาษข้อสอบของนักเรียน)

(c) Told his students to write a paper.    (บอกนักเรียนของเขาให้เขียนรายงาน)  (ดูจากข้อความ 

       “.............. อาจารย์มอบหมายการบ้านเป็น (เขียน) รายงานแทนจ้ะ)

(d) Have a class during the summer.    (มีสอนระหว่างฤดูร้อน)

(e) Told his students to work harder next term.    (บอกนักเรียนของเขาให้ขยันมากขึ้นเทอมหน้า)  

(คำแปล)

แมรี่        :  เธอกำลังสอบกลางปีในชั้นเรียนของอาจารย์แม็กไกวย์ใช่ไหม

ซาร่าห์   :  เปล่าหรอก  อาจารย์มอบหมายการบ้านเป็น (เขียน) รายงานแทนจ้ะ

คำถาม  :  อาจารย์แม็กไกวย์ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน