หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 243)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Randy    I appreciate the fact that you have taken time out of your schedule to come and talk to me.

Pamela  I want to make sure that you understand the practices of the company.

Randy    It seems difficult for other employees to give me a verbal explanation of the practices,

                      although they definitely are familiar with them.

Pamela  Everything is outlined in writing in the Employee Handbook.  You can look through that

                      later to reinforce what we will talk about today.

 

(คำแปล)

แรนดี้      :  ผมชื่นชมข้อเท็จจริงที่ว่าคุณได้สละเวลาจากหมายกำหนดการของคุณ (have taken time

                    out of your schedule) เพื่อมาคุยกับผมครับ

พาเมล่า  :  ฉันต้องการมั่นใจว่าคุณเข้าใจการปฏิบัติ (การดำเนินการ, กิจวัตร, กิจการ) (practices) ของ

                    บริษัทค่ะ

แรนดี้      มันดูเหมือนยากสำหรับลูกจ้างคนอื่นๆ ที่จะให้คำอธิบายทางวาจาแก่ผมด้านการปฏิบัติเหล่านั้น

                    ครับ  แม้ว่าพวกเขาคุ้นเคยกับมันอย่างแน่นอน

พาเมล่า  :  ทุกอย่างถูกร่างเค้าโครง (สรุปความ, ร่างภาพคร่าวๆ) (outlined) เป็นลายลักษณ์อักษร (in

                    writing) ในหนังสือ “คู่มือลูกจ้าง”,  คุณสามารถดูมันภายหลังได้  เพื่อเสริม (ทำให้ได้ผลดียิ่ง

                    ขึ้น, เสริมกำลัง, ทำให้แข็งแรง) (reinforce) (ความเข้าใจ) ในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้

 

1. What will Pamela tell Randy about ?

(พาเมล่าจะบอกแรนดี้เกี่ยวกับอะไร)

(a) Hiring policies.    (นโยบายการจ้าง)

(b) Company practices.    (การปฏิบัติของบริษัท)  (ดูจากคำพูดของพาเมล่าที่ว่า  “ฉันต้องการมั่นใจว่า

       คุณเข้าใจการปฏิบัติของบริษัทค่ะ)

(c) How to make a schedule.    (จะทำหมายกำหนดการ-ตารางเวลาอย่างไร)

(d) The employees’ communication problems.    (ปัญหาการสื่อสารของลูกจ้าง)

(e) How to invest in other businesses.    (จะลงทุนในธุรกิจอื่นอย่างไร)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. What problem has Randy had ?

(แรนดี้มีปัญหาอะไร)

(a) No one can explain things to him clearly.    (ไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ให้เขาฟังอย่าง

       ชัดเจน)  (ดูจากคำพูดของแรนดี้ที่ว่า  “มันดูเหมือนยากสำหรับลูกจ้างคนอื่นๆ ที่จะให้คำอธิบายทาง

       วาจาแก่ผมด้านการปฏิบัติเหล่านั้นครับ  แม้ว่าพวกเขาคุ้นเคยกับมันอย่างแน่นอน)

(b) He never has time for anything.    (เขาไม่เคยมีเวลาสำหรับสิ่งใดเลย)

(c) No one has time to talk to him.    (ไม่มีใครมีเวลาคุยกับเขา)

(d) He isn’t familiar with his coworkers.    (เขาไม่คุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน)

(e) He doesn’t like his colleagues because they usually say things behind his back.    (เขาไม่ชอบเพื่อน

       ร่วมงาน  เพราะว่าพวกนั้นมักพูดสิ่งต่างๆ ลับหลังเขาเป็นประจำ)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. How does Pamela suggest Randy reinforce their discussion ?

(พาเมล่าแนะนำแรนดี้ว่าเขาควรจะเสริม (ความเข้าใจ) การสนทนา-ถกปัญหาของทั้งสองคนอย่างไร)

(a) By talking to other employees.    (โดยการคุยกับพนักงานคนอื่นๆ)

(b) By practicing what he hears.    (โดยการปฏิบัติสิ่งที่เขาได้ยิน)

(c) By reviewing the schedule.    (โดยการทบทวนหมายกำหนดการ-ตารางเวลา)

(d) By taking part in a seminar.    (โดยการมีส่วนร่วมในการสัมมนา)

(e) By looking at the handbook.    (โดยการดูหนังสือคู่มือ)  (ดูจากคำพูดของพาเมล่าที่ว่า  “ทุกอย่าง

       ถูกร่างเค้าโครง (สรุปความ) เป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือ “คู่มือลูกจ้าง”,  คุณสามารถดูมันภายหลัง

       ได้  เพื่อเสริม (ความเข้าใจ) ในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้)

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

4. Alex   I’ve never had to wait so long just to pay for a few groceries !

     Anne  I think you should get in another line.

Question  What does Anne suggest Alex do ?

(a) Get in a different lane.    (เข้าไปในตรอก-ซอยอีกแห่งหนึ่ง)

(b) Go to another grocery.    (ไปที่ร้านชำอีกร้านหนึ่ง)

(c) Come back again in half an hour.    (กลับมาใหม่อีกครั้งในครึ่งชั่วโมง)

(d) Stand in another line.    (เข้าแถวในอีกแถวหนึ่ง)

(e) Wait a few more minutes in the same line.    (รออีกสองสามนาทีในแถวเดิม)

(คำแปล)

อเล็กซ์  :  ผมไม่เคยต้องรอนานมากมายเพียงเพื่อจะจ่ายเงินค่าของชำสองสามอย่างเลยครับ

แอน      :  ฉันคิดว่าคุณควรเข้าแถวอีกแถวหนึ่งนะคะ

คำถาม  :  แอนแนะนำอเล็กซ์ว่าควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Paul    How did your baby-sitting job go ?

     Mary  Oh, fine – the children spent most of the day going down the hill on their new sled.

Question  What did the children do ?

(a) Go down the slide.    (ลงมาโดยทางลื่นไหล)

(b) Walking up the hill.    (เดินขึ้นเนินเขา)

(c) Play on the sled.    (เล่นนั่งในเลื่อน)

(d) Play with their neighbors’ children.    (เล่นกับลูกๆ ของเพื่อนบ้าน)

(e) Sit with the baby most of the day.    (นั่งกับเด็กทารกเกือบทั้งวัน)

(คำแปล)

พอล  :  งานดูแลเด็ก (ขณะพ่อแม่ไม่อยู่) (baby-sitting job) ของคุณเป็นอย่างไรบ้างครับ

แมรี่   :  โอ้  ดีค่ะ,  พวกเด็กๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่ของวัน  ลงจากเนินเขาด้วยเลื่อน (เลื่อนหิมะ(sled) 

              ตัวใหม่ของพวกเขาค่ะ

คำถาม  :  พวกเด็กๆ ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Bill     Where should I put these letters for you ?

     Alice  Oh, just toss them in that file.

Question  What does Alice tell Bill to do with the letters ?

(a) Throw them in a pile.    (ขว้างมันไว้ในกอง)

(b) Put them in a briefcase.    (เอามันใส่ไว้ในกระเป๋าเอกสาร)

(c) Throw them away.    (ขว้างมันทิ้งไป)

(d) Put them in a file.    (เอามันใส่ไว้ในแฟ้มเก็บเอกสาร)

(e) Throw them in a fire.    (ขว้างมันใส่กองไฟ)

(คำแปล)

บิล     :  ผมควรเอาจดหมายเหล่านี้ไว้ที่ไหนสำหรับคุณครับ

อลิซ  :  โอ้  เหวี่ยง (โยน, ขว้าง, ปา, เขย่า, แกว่ง) (toss) มันไว้ในแฟ้มเก็บเอกสารนั้นค่ะ

คำถาม  :  อลิซบอกบิลให้ทำอะไรกับจดหมาย ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน