หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 240)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Joshua  Has the committee selected a site for our conference next year ?

Lydia     Not yet.  It’s difficult to find a site that can accommodate a group of our size.  We

                     don’t want our sessions to be overcrowded.

Joshua  That’s true.  And if our projections are correct, we can expect around 500 people

                      to attend.  But we need to have a site selected by the end of next month.

Lydia     We have some possibilities in mind.  We’ll know soon if any of them will work out.

 

(คำแปล)

โจชัว  :  คณะกรรมการได้คัดเลือกสถานที่ (ที่ตั้ง, ทำเล, ตำแหน่ง, สถานที่เกิดเหตุ) (site)  สำหรับ

               การประชุมของเราปีหน้าแล้วหรือยังครับ

ลิเดีย  :  ยังค่ะ  มันยากที่จะหาสถานที่ซึ่งสามารถจุุ (จัดที่ให้อยู่, ทำให้เหมาะ, ปรองดอง, ไกล่เกลี่ย)

               (accommodate) กลุ่มคนขนาดของเรา,  เราไม่ต้องการให้การนั่งประชุม (สมัยประชุม,

               ระยะการประชุม, ภาคการศึกษา) (sessions) ของเรามีคนแน่นเกินไป (overcrowded) ค่ะ

โจชัว  :  นั่นถูกต้องครับ  และถ้าการคาดคะเน (การประเมิน, การคำนวณ, การออกแบบ, การวางแผน,

               การวางโครงการ) (projections) ของเราถูกต้อง  เราสามารถคาดหวังคนประมาณ ๕๐๐ คน

               เข้าร่วมประชุม (ดูแล, รับใช้, เชื่อฟัง, ให้ความสนใจ) (attend),  แต่เราจำเป็นต้องคัดเลือก

               สถานที่ภายในปลายเดือนหน้าครับ

ลิเดีย  :  เรามีความเป็นไปได้ (ของสถานที่) อยู่ในใจค่ะ  เราจะรู้ในเร็วๆ นี้ว่าสถานที่เหล่านั้นจะใช้งานได้

              (ใช้ได้, ได้ผล, มีผล, คิดออก, คำนวณ) (work out) หรือไม่ค่ะ

 

1. Why are they having difficulty arranging a site for the conference ?

(ทำไมพวกเขาประสบความยากลำบากในการเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม)

(a) It’s a busy time of year.    (มันเป็นเวลาที่มีงานยุ่งของปี)

(b) They procrastinated.    (พวกเขาผลัดวันประกันพรุ่ง)

(c) Their group is large.    (กลุ่มของพวกเขามีขนาดใหญ่)  (ดูจากข้อความ  “............. และถ้าการ

       คาดคะเนของเราถูกต้อง  เราสามารถคาดหวังคนประมาณ ๕๐๐ คนเข้าร่วมประชุม .............”)

(d) The coordinator has been sick.    (ผู้ประสานงานป่วย)

(e) They can’t get a financial support from participants.    (พวกเขาไม่สามารถได้รับการสนับสนุนทาง

       การเงินจากผู้เข้าประชุม)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. When will the conference take place ?

(การประชุมจะเกิดขึ้นเมื่อใด)

(a) At the end of this month.    (ปลายเดือนนี้)

(b) Next month.    (เดือนหน้า)

(c) At the end of this year.    (ปลายปีนี้)

(d) Next year.    (ปีหน้า)  (ดูจากคำถามของโจชัวที่ว่า  “คณะกรรมการได้คัดเลือกสถานที่สำหรับ

       การประชุมของเราปีหน้าแล้วหรือยังครับ)

(e) It’s postponed until appropriate time.    (มันถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะถึงเวลาเหมาะสม)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. How many people do they expect at the conference ?

(พวกเขาคาดหวังผู้คนจำนวนมากเท่าใดที่การประชุม)

(a) Two hundred.    (๒๐๐ คน)

(b) Three hundred.    (๓๐๐ คน)

(c) Four hundred.    (๔๐๐ คน)

(d) Five hundred.    (๕๐๐ คน)  (ดูจากข้อความ  “............. เราสามารถคาดหวังคนประมาณ ๕๐๐ คน

       เข้าร่วมประชุม ...............)

(e) Ten hundred.    (๑,๐๐๐ คน)

 

4. Robert  All the people in the audience certainly seemed to enjoy the performance.

      Alice    Well, almost all of them did.

Question  What does Alice mean ?

(a) Most of the audience joined in the performance.    (ผู้ชมส่วนใหญ่เข้าร่วมในการแสดง)

(b) Some people don’t enjoy performing.    (บางคนไม่สนุกในการ – เข้าร่วม – แสดง)

(c) Not many people were in the audience.    (ผู้ชมมีไม่มาก)

(d) A few people didn’t like the performance.    (คนจำนวนน้อยไม่ชอบการแสดง)  (ดูจาก

       ข้อความ  “เกือบจะทุกคนเพลิดเพลินค่ะ”  หมายถึง  มีบางคนที่ไม่ชอบการแสดง)

(e) All the people in the audience liked the performance.    (ผู้ชมทุกคนชอบการแสดง)  (ไม่จริง  เกือบ

      ทุกคนชอบฯ)

(คำแปล)

โรเบิร์ต  :  ผู้ชม (ผู้ฟัง, การได้ยิน, การเข้าพบเป็นทางการ) (audience) ทุกคนดูเหมือนว่าเพลิดเพลิน

                   กับการแสดงอย่างแน่นอนครับ

อลิซ       :  อ้อ  เกือบจะทุกคนเพลิดเพลินค่ะ

คำถาม  :  อลิซหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Mike  How was your room last night ?

     Lucy  I slept like a log.  And the rates were quite reasonable.

Question  What are Mike and Lucy probably discussing ?

(a) A hotel room.    (ห้องพักของโรงแรม)  (ดูจากข้อความ  “ฉันหลับเหมือนตายเลยค่ะ,  และอัตรา

       ก็ไม่แพงเกินไป”)

(b) Mike’s family.    (ครอบครัวของไมค์)

(c) A reasonable offer.    (ข้อเสนอที่มีเหตุผล)

(d) Lucy’s schedule.    (ตารางเวลาของลูซี่)

(e) Lucy’s health.    (สุขภาพของลูซี่)

(คำแปล)

ไมค์  :  ห้องของคุณเป็นอย่างไรบ้างครับ  เมื่อคืนนี้

ลูซี่    :  ฉันหลับเหมือนตายเลยค่ะ (I slept like a log.),  และอัตรา (ค่าห้องพัก) ก็ไม่แพงเกินไป

              (ราคาพอสมควร, เหมาะสม, มีเหตุผล) (reasonable) ค่ะ (Log = ท่อนซุง, ท่อนไม้)

คำถาม  :  ไมค์และลูซี่น่าจะกำลังคุยอะไรกัน ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Betty   Professor White ?  A few of us in the back of the room didn’t get a copy of your syllabus.

     White  Hmmm……. there are 23 names on my class list, so I only brought 23 copies of the syllabus.

Question  What can be inferred from Professor White’s remark ?

(a) He must change his syllabus.    (เขาจะต้องเปลี่ยนหลักสูตรของเขา)

(b) Betty cannot take his class.    (เบ็ตตี้ไม่สามารถเรียนวิชาของเขา)

(c) He has extra copies of the syllabus.    (เขามีเอกสารหลักสูตรชุดพิเศษ)

(d) Some students are not on his list.    (นักเรียนบางคนไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของเขา)  (เมื่อ

       เบ็ตตี้บอกว่ามีนักเรียนสองสามคนหลังห้องไม่ได้รับเอกสารแจก  อาจารย์ไวท์กล่าวว่าเขามี ๒๓ ชื่อ

       ในบัญชีรายชื่อนักเรียน  เขาเลยเอาเอกสารมาเพียง ๒๓ ชุด  แสดงว่านักเรียนบางคนไม่มีรายชื่อ

       ในบัญชี)

(e) He has no time to make extra copies for additional students.    (เขาไม่มีเวลาที่จะทำเอกสารชุดพิเศษ

       สำหรับนักเรียนที่เพิ่มเติมเข้ามา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เบ็ตตี้  :  อาจารย์ไวท์คะ  พวกเรา ๒ – ๓ คนที่หลังห้อง (เรียน) ไม่ได้เอกสารหลักสูตร (ประมวลวิชา,

               สาระสำคัญ) (syllabus) ของอาจารย์ค่ะ

ไวท์    :  อืม............ มี ๒๓ ชื่อ (นักเรียน) ในบัญชีรายชื่อ (รายชื่อ) (list) ชั้นเรียนของผม  ดังนัน 

               ผมเลยเอาเอกสารหลักสูตรมาเพียง ๒๓ ชุดเท่านั้นเอง

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้จากคำพูดของอาจารย์ไวท์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน