หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 239)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Alice   Alexa is developing a business plan.  I told her you might be able to help her with the

                  market research.

David  I’d be happy to offer to help with that.  I’m very proud of her.  Going into business for

                  yourself can be risky but very rewarding.

Alice   I know she is very serious about careful planning to avoid making obvious mistakes. 

David  Yes, she has the right approach.  The most important strategy for success is to start with

                   a sound business plan.

 

(คำแปล)

อลิซ  :  อเล็กซากำลังพัฒนา (สร้าง) แผนธุรกิจ  ฉันบอกเธอว่าคุณอาจจะสามารถช่วยเหลือเธอในเรื่อง

              การวิจัยตลาดค่ะ

เดวิด  :  ผมจะมีความสุขที่ได้เสนอที่จะช่วยเหลือในเรื่องนั้น  ผมภูมิใจเธอมาก,  การทำธุรกิจเพื่อตัวคุณ

              เองอาจจะมีความเสี่ยง (มีอันตราย) (risky)  แต่ก็ให้ผลตอบแทน (คุ้มค่าที่จะทำ) (rewarding)

              อย่างมากครับ

อลิซ  ฉันรู้ว่าเธอ (อเล็กซา) เอาจริงเอาจังมากเกี่ยวกับการวางแผนอย่างรอบคอบ  เพื่อหลีกเลี่ยงการ

              ทำความผิดที่ชัดแจ้ง (ชัดเจน, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย) (obvious) ค่ะ

เดวิด  ใช่ครับ,  เธอมีวิธีการ (วิถีทาง, การเข้าใกล้, วิธีการเข้าไป เช่น ถนน) (approach) ที่ถูกต้อง

               (เหมาะสม) (right),  ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จ  คือการเริ่มต้นด้วยแผนธุรกิจ

               ที่ดีครับ

 

1. How do Alice and David feel about Alexa’s business plan ?

(อลิซและเดวิดรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับแผนธุรกิจของอเล็กซา)

(a) She has gathered too much data.    (เธอได้เก็บรวบรวมข้อมูลมากเกินไป)

(b) She has taken on too much risk.    (เธอได้ยอมรับความเสี่ยงมากเกินไป)

(c) She has made many obvious mistakes.    (เธอทำความผิดพลาดที่ชัดแจ้งจำนวนมาก)

(d) She is serious-minded and cautious.    (เธอมีจิตใจจริงจังและรอบคอบ-ระมัดระวัง)

       (ดูจากคำพูดของอลิซที่ว่า  “ฉันรู้ว่าเธอ (อเล็กซา) เอาจริงเอาจังมากเกี่ยวกับการวางแผน

       อย่างรอบคอบ ................”)

(e) She has worked too hard for her family to avoid falling ill.    (เธอทำงานหนักเกินไปสำหรับ

       ครอบครัว  กว่าที่จะหลีกเลี่ยงการล้มป่วย)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. How will David help Alexa ?

(เดวิดจะช่วยเหลืออเล็กซาอย่างไร)

(a) By doing market research.    (โดยการทำวิจัยตลาด)  (ดูจากคำพูดของอลิซที่ว่า  “.........

       ...........ฉันบอกเธอว่าคุณอาจจะสามารถช่วยเหลือเธอในเรื่องการวิจัยตลาดค่ะ”  และเดวิด

       ตอบว่า  “ฉันจะมีความสุขที่ได้เสนอที่จะช่วยเหลือในเรื่องนั้น..............”)

(b) By searching for an office.    (โดยการหาสำนักงาน)

(c) By pointing out her mistakes.    (โดยการชี้ให้เห็นความผิดของเธอ)

(d) By nominating her for an award.    (โดยการเสนอชื่อเธอเข้ารับรางวัล)

(e) By co-investing in her business.    (โดยการร่วมลงทุนในธุรกิจของเธอ)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. According to David, what is the most important strategy for success ?

(ตามที่เดวิดกล่าว  ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จคืออะไร)

(a) Investing in a robust financial system.    (การลงทุนในระบบการเงินที่แข็งแกร่ง)

(b) Having a good business plan.    (การมีแผนธุรกิจที่ดี)  (ดูจากคำพูดของเดวิดที่ว่า  “..........

       ..........ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จ  คือการเริ่มต้นด้วยแผนธุรกิจที่ดีครับ”)

(c) Eliminating all risk.    (การกำจัดความเสี่ยงทั้งหมด)

(d) Studying the market.    (การศึกษาตลาด)

(e) Having a good business ally.    (การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Andrew  I wonder when the board of regents will pick a new dean of students.

     Lucia      Who knows ?  They’re not even scheduled to meet until next month.

Question  What does Lucia imply ?

(a) The meeting will have to be rescheduled.    (การประชุมจำเป็นจะต้องถูกกำหนดเวลาใหม่)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(b) She doesn’t care whom the board picks as dean.    (เธอไม่สนใจว่าคณะกรรมการฯ จะเลือกใครเป็นหัวหน้า) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She’s not sure where the meeting will be.    (เธอไม่แน่ใจว่าจะประชุมกันที่ไหน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) She wants to be a board member to nominate a dean.    (เธอต้องการเป็นกรรมการสภาฯ เพื่อเสนอชื่อ

       หัวหน้า – นักเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The board will not choose a dean this month.    (คณะกรรมการฯ จะไม่เลือกหัวหน้า (นักเรียน)

       ในเดือนนี้)  (ดูจากข้อความ  “”.............. พวกเขายังไม่ได้กำหนดเวลาประชุมจนกว่าจะเดือนหน้าค่ะ)

(คำแปล)

แอนดรูว์  :  ผมสงสัยว่าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (board of regents) จะเลือกหัวหน้านักเรียน

                    คนใหม่เมื่อใดครับ

ลูเซีย       :  ใครจะไปรู้ล่ะคะ,  พวกเขายังไม่ได้กำหนดเวลาประชุมจนกว่าจะเดือนหน้าค่ะ

คำถาม  :  ลูเซียบอกเป็นนัยอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Frank  Are Randy and his friends still going to play cards this evening ?

     Cathy  He’s setting up the folding card table right now. 

Question  What does Cathy say about Randy ?

(a) He’s upset about the card game.    (เขาหัวเสีย-หงุดหงิดกับการเล่นไพ่)

(b) He’s getting ready for the game.    (เขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเล่น – ไพ่)  (ดูจาก

       คำพูดของเคธี่ที่ว่า  “เขากำลังตั้งโต๊ะไพ่พับได้อยู่ในขณะนี้ค่ะ”)

(c) He knocked over the card table.    (เขาทำโต๊ะไพ่ล้มลง)

(d) He sat down to have dinner.    (เขานั่งลงเพื่อทานอาหารค่ำ)

(e) He’s folding the table to go to sleep.    (เขากำลังพับ (เก็บ) โต๊ะเพื่อไปนอน)

(คำแปล)

แฟร้งค์  :  แรนดี้และเพื่อนของเขาจะยังคงเล่นไพ่ค่ำนี้หรือเปล่าครับ

เคธี่        :  เขากำลังตั้งโต๊ะไพ่พับได้ (setting up the folding card table) อยู่ในขณะนี้ค่ะ

คำถาม  :  เคธี่พูดอะไรเกี่ยวกับแรนดี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Steven     We should never have listened to Harvey.

     Jennifer  If only we’d asked someone else for advice !

Question  What do Steven and Jennifer mean ?

(a) They wish they hadn’t paid attention to Harvey.    (พวกเขาปรารถนาว่าพวกเขาไม่ได้เอาใจ

       ใส่ – ฟังคำแนะนำของ – ฮาร์วี่)  (แต่ก็ทำตามคำแนะนำของฮาร์วี่ไปแล้ว  และเกิดความเสียหาย)

       {ดูจากข้อความ  “เราไม่ควรจะได้ฟัง (คำแนะนำของ) ฮาร์วี่เลยครับ”  และ  “ถ้าเพียงแต่ว่าเราได้

       ขอคำแนะนำจากคนอื่น”  ทั้งนี้  ข้อความ  “If only we’d asked someone else for advice. - ถ้า

       เพียงแต่ว่าเราได้ขอคำแนะนำจากคนอื่น”  เป็น  “If clause”  แบบที่ ๓  คือ  เป็นการสมมติเหตุการณ์

       ที่ไม่เกิดขึ้นจริงในอดีต  หรือเกิดตรงกันข้ามกับข้อความในประโยค  ซึ่งในกรณีของประโยคนี้  เหตุ

       การณ์ที่เป็นจริง  คือ  “เราไม่ได้ขอคำแนะนำจากคนอื่น”  แต่ฟังคำแนะนะของฮาร์วี่จนเกิดความเสีย

       หาย,  นอกจากนั้น  “Clause”  ที่อยู่ในรูป  “Past perfect tense” (Subject + Had (+ Not) +

       Verb 3)  ซึ่งตามหลัง  “Wish”   จะมีความหมายตรงกันข้ามกับข้อความที่ปรารถนาในอดีตนั้น 

        เช่น  ปรารถนาขอให้เป็นเช่นนั้น (ในอดีต)  แต่ก็ไม่เป็น,  หรือปรารถนาขอให้ไม่ได้ทำเช่นนั้น (ใน

        อดีต)  แต่ก็ทำ}

(b) They asked for some information about Harvey.    (พวกเขาขอข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์วี่)

(c) Harvey told them not to ignore him.    (ฮาร์วี่บอกพวกเขามิให้ละเลย – ไม่เอาใจใส่ – ตัวเขา)

(d) Only Harvey could give them any assistance.    (ฮาร์วี่เท่านั้นสามารถให้ความช่วยเหลือพวกเขาได้)

(e) They appreciated Harvey’s assistance.    (พวกเขาชื่นชมความช่วยเหลือของฮาร์วี่)  (ไม่จริง  พวกเขา

       ปรารถนาว่าไม่ได้เอาใจใส่คำแนะนำของฮาร์วี่)

(คำแปล)

สตีเว่น         :  เราไม่ควรจะได้ฟัง (คำแนะนำของ) ฮาร์วี่เลยครับ (แต่ก็ฟังและทำตามคำแนะนำไปแล้ว)

เจนนิเฟอร์  :  ถ้าเพียงแต่ว่าเราได้ขอคำแนะนำจากคนอื่น ! (แต่ก็ไม่ได้ขอ)

คำถาม  :  สตีเว่นและเจนนิเฟอร์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)  ดูรายละเอียดของ  “If clause”  แบบที่ ๓  ในหมวดข้อสอบ  TOEIC ตอนที่  ๓๕๗  ข้อ  ๗  และรายละเอียดเกี่ยวกับ  “Wish”  ใน หมวดข้อสอบ  “Structure”  ตอนที่  ๓๐  ข้อ  ๖

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน