หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 238)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

สำหรับ ข้อ ๑ – ๓

 

Richard  Your car comes with a basic one-year, thirty-thousand-mile warranty, but you might

                       want to consider purchasing a two-year, sixty-thousand-mile extended warranty. 

                       Both guarantee full protection as long as you have the car serviced by an approved

                       mechanic.

Sharon   What are the consequences if I choose not to use an approved mechanic ?

Richard  The terms of the warranty require you to choose a mechanic from our approved list

                       in order to be covered.

Sharon   Then I’ll use an approved mechanic for now, but I won’t purchase the extended warranty. 

                       Then I can use my own mechanic when the basic warranty expires.

 

(คำแปล)

ริชาร์ด  :  รถยนต์ของคุณมีการรับประกัน (warranty) พื้นฐาน ๑ ปี, ๓๐,๐๐๐ ไมล์  แต่คุณอาจต้องการ

                  พิจารณาซื้อประกันเพิ่ม (extended warranty) แบบ ๒ ปี, ๖๐,๐๐๐ ไมล์,  ทั้ง ๒ ประเภท

                  รับประกัน (ให้) ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ (guarantee full protection) ตราบใดที่ (as long

                  as) รถยนต์ของคุณใช้บริการของช่างเครื่องยนต์ที่ได้รับอนุญาต (approved mechanic) ครับ

ชารอน  :  ผลที่ตามมา (ผลลัพธ์) (consequences) เป็นอย่างไรคะ  ถ้าฉันเลือกที่จะไม่ใช้ช่างฯ ที่ได้รับ

                  อนุญาต

ริชาร์ด  :  เงื่อนไข (ข้อสัญญา, ขอบเขต) (terms) ของการรับประกันกำหนดให้คุณเลือกช่างฯ จากรายชื่อ

                  (ช่าง) ที่ได้รับอนุญาตครับ  เพื่อที่จะได้รับการคุ้มครอง (covered) (ตามเงื่อนไขในสัญญาประกัน)

ชารอน  :  ถ้างั้น  ฉันจะใช้ช่างฯ ที่ได้รับอนุญาตสำหรับในขณะนี้ (ระยะ ๑ ปี)  แต่ฉันจะไม่ซื้อประกันเพิ่ม, 

                  ต่อจากนั้นฉันจะสามารถใช้ช่างฯ ของฉันเองได้  เมื่อการประกันพื้นฐานหมดอายุ (สิ้นสุดลง)

                  (expires) คะ่ (ภายหลังระยะ ๑ ปี)

 

1. How long is the basic warranty effective ?

(การประกันพื้นฐานมีผลบังคับใช้นานเท่าไร)

(a) Thirty days.    (๓๐ วัน)

(b) Sixty days.    (๖๐ วัน)

(c) One year.    (๑ ปี)  (ดูจากข้อความที่ริชาร์ดกล่าว  “รถยนต์ของคุณมีการรับประกันพื้นฐาน

       ๑ ปี................”)

(d) Two years.    (๒ ปี)

(e) Three years.    (๓ ปี)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. What will happen if Sharon uses an unapproved mechanic ?

(อะไรจะเกิดขึ้นถ้าชารอนใช้ช่างเครื่องยนต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต)

(a) There are no consequences.    (ไม่มีผลที่ตามมา)

(b) The warranty is no longer effective.    (การประกันไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป)  (ดูจากข้อ

        ความที่ริชาร์ดกล่าว  “เงื่อนไขของการรับประกันกำหนดให้คุณเลือกช่างฯ จากรายชื่อ (ช่าง)

        ที่ได้รับอนุญาต  เพื่อที่จะได้รับการคุ้มครอง - ตามเงื่อนไขในสัญญาประกัน”)  (หมายถึง  ถ้า

       ไม่ใช้ช่างที่ได้รับอนุญาต  ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขในสัญญา)

(c) Protection is decreased by 50%.    (การคุ้มครองถูกลดลงไป ๕๐ เปอร์เซ็นต์)

(d) She will have full coverage.    (เธอจะได้รับการคุ้มครองเต็มรูปแบบ)

(e) She is fined for a few hundred dollars.    (เธอถูกปรับเป็นเงิน ๒๐๐ – ๓๐๐ ดอลลาร์)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. What does Sharon decide to do ?

(ชารอนตัดสินใจทำอะไร)

(a) Take her car to an approved mechanic.    (นำรถของเธอไป (ซ่อม) โดยช่างที่ได้รับอนุญาต)

       (ดูจากข้อความที่ชารอนกล่าว  “ถ้างั้น  ฉันจะใช้ช่างฯ ที่ได้รับอนุญาตสำหรับในขณะนี้..............”)

(b) Buy the extended warranty.    (ซื้อประกันเพิ่ม)  (ไม่จริง  เธอกล่าวว่าจะไม่ซื้อประกันเพิ่ม)

(c) Refuse the basic warranty.    (ปฏิเสธการประกันพื้นฐาน)  (ไม่จริง  เธอใช้ประกันพื้นฐาน ๑ ปี)

(d) Buy a different car.    (ซื้อรถยนต์ที่ต่างออกไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Purchase motor insurance from another company.    (ซื้อประกันภัยรถยนต์จากบริษัทอื่น)  (การสนทนา

      มิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Lydia  William comes up with one weak excuse or another for just about every mistake he makes,

                      doesn’t he ?

     John   Wait till you hear his latest !

Question  What do Lydia and John imply about William ?

(a) He has a good excuse for being late.    (เขามีข้อแก้ตัวที่ดีในการมาสาย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He’s been feeling very weak recently.    (เขารู้สึกอ่อนแอมากหมู่นี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He’s still waiting to be contacted.    (เขายังคงกำลังรอคอยที่จะได้รับการติดต่อ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He doesn’t take responsibility for errors.    (เขาไม่รับผิดชอบความผิดพลาด – คือ ชอบแก้ตัว

       ให้พ้นๆ ไปกับความผิดทุกอย่างที่ตนทำ)

(e) He does his best in everything he puts his hands on.    (เขาทำดีที่สุดในทุกสิ่งที่เขาจับทำ – วางมือลงไป) 

       (ไม่จริง  เขาเป็นคนไม่รับผิดชอบ-ชอบแก้ตัว)

(คำแปล)

ลิเดีย   :  วิลเลียมสรรหา (คิดและบอกกล่าว) (comes up) ข้อแก้ตัวที่อ่อน (ไม่สมเหตุผล) ไม่อย่างใดก็

                อย่างหนึ่ง (one weak excuse or another)  สำหรับเกือบจะทุกความผิดที่เขาทำ,  ใช่หรือไม่คะ

จอห์น  :  รอจนกระทั่งคุณได้ยิน (ข้อแก้ตัว) ล่าสุดของเขาสิครับ (หมายถึง  จะเป็นข้อแก้ตัวที่อ่อนกว่า

                ครั้งก่อนหน้านั้นอีก)

คำถาม  :  ลิเดียและจอห์นบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับวิลเลียม ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. George   What a beautiful sunset !  You should photograph it, Melissa.

     Melissa  If I had some film in my camera, I would.

Question  What does Melissa mean ?

(a) She doesn’t have her camera.    (เธอไม่มีกล้องถ่ายรูป)  (ไม่จริง  เธอไม่มีฟิลม์)

(b) The sun hasn’t set yet.    (ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกเลย)  (ไม่จริง  ดวงอาทิตย์ตกแล้ว  และมีความสวยงาม)

(c) There isn’t any film in the camera.    (ไม่มีฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)  (ข้อความ  If I had some

       film in my camera, I would.”  เป็น  “If clause”  แบบที่ ๒  คือ  เป็นการสมมติเหตุการณ์ที่ไม่

       เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน  หรือเกิดได้ยาก  สำหรับในที่นี้คือไม่เกิดขึ้นจริง  กล่าวคือ  เมลิซซ่าไม่มีฟิลม์

       ในกล้องฯ ในขณะนั้น)

(d) Her camera is broken.    (กล้องของเธอแตก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She will buy some film and take a photo.    (เธอจะซื้อฟิล์มและถ่ายรูป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

จอร์ช      :  ช่างเป็นตะวันตกดินที่สวยงามอะไรเช่นนั้น  คุณควรถ่ายรูปมันนะ  เมลิซซ่า

เมลิซซ่า  :  ถ้าฉันมีฟิล์มในกล้องถ่ายรูป  ฉันจะถ่ายมัน (แต่ฉันไม่มีฟิล์ม)

คำถาม  :  เมลิซซ่าหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  ดูรายละเอียด  “If clause”  แบบที่ ๒  ในหมวดข้อสอบ  TOEIC  ตอนที่  ๓๕๗  ข้อ  ๑๖

 

6. Mary  We should be arriving at the airport in another 10 minutes.

     Eddy  Wait a second.  This bus is going to the airport ?

Question  What can be inferred about Eddy ?

(a) He got on the wrong bus.    (เขาขึ้นรถประจำทางผิดสาย)  (ดูจากคำพูดของเอ็ดดี้ที่แสดงความ

       สงสัย  “รถประจำทางคันนี้กำลังไปสนามบินหรือครับ”)  (พอได้ยินแมรี่กล่าวว่ารถที่พวกเขานั่งน่า

       จะไปถึงสนามบินในอีก ๑๐ นาที  เอ็ดดี้แสดงความประหลาดใจว่าทำไมรถจึงอยู่ห่างจากสนามบิน

       มากเหลือเกิน  ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางอีกนานกว่า ๑๐ นาทีมาก  ทำให้เขาสงสัยว่าน่าจะขึ้นรถผิด

       สายแล้ว)

(b) He’s afraid he’ll be late for his flight.    (เขาเกรงว่าจะล่าช้าสำหรับเที่ยวบิน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง 

       ว่าเขาจะโดยสารเครื่องบิน หรือไปรับใครที่สนามบิน)

(c) He’s sorry he took a bus instead of flying.    (เขาเสียใจที่นั่งรถประจำทางแทนที่จะนั่งเครื่องฯ)

(d) He had to wait for the bus.    (เขาจำเป็นต้องรอรถประจำทาง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He went to the airport to pick up some friends.    (เขาไปสนามบินเพื่อไปรับเพื่อน)  (การสนทนามิได้

      กล่าวถึง)

(คำแปล)

แมรี่    :  เราควรจะไปถึงสนามบินในอีก ๑๐ นาทีนะคะ

เอ็ดดี้  :  รอประเดี๋ยวครับ,  รถประจำทางคันนี้กำลังไปสนามบินหรือครับ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับเอ็ดดี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน