หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 235)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Bill     Do you think I should leave this chair against the wall or put it somewhere else ?

    Anne  Over by the window, I’d say.

Question  What does Anne think Bill should do ?

(a) Open the window.    (เปิดหน้าต่าง)

(b) Move the chair.    (เคลื่อนย้ายเก้าอี้)

(c) Leave the room.    (ออกจากห้องไป)

(d) Take a seat.    (นั่งลง)

(e) Put the chair above the window.    (วางเก้าอี้ไว้เหนือหน้าต่าง-ข้างบนหน้าต่าง)

(คำแปล)

บิล    :  คุณคิดว่าผมควรวางเก้าอี้ตัวนี้ไว้ข้างฝาห้อง (leave this chair against the wall)  หรือวางมัน

              ไว้ที่อื่นครับ

แอน  :  (ข้างฝาห้อง) ตรงหน้าต่างค่ะ (Over by the window)  ฉันว่านะ

คำถาม  :  แอนคิดว่าบิลควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Floyd   I like your new bicycle, Helen.

     Helen  Thanks, but it isn’t new.  I had my old one repainted.

Question  What can be said about Helen’s bicycle ?

(a) It’s brand new.    (มันใหม่เอี่ยม)  (ไม่จริง  จักรยานไม่ได้ใหม่  แต่เฮเลนให้คนทาสีมันใหม่)

(b) She just repaired it.    (เธอเพิ่งจะซ่อมมัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Someone painted it.    (ใครบางคนทาสีมัน)  (ดูจากข้อความที่เฮเลนพูด  “...........ฉันให้คนทาสี

       มันใหม่ค่ะ”)

(d) It’s just been sold.    (มันเพิ่งจะถูกขายไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She got it as a birthday present.    (เธอได้มันมาเป็นของขวัญวันเกิด)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ฟลอยด์  :  ผมชอบรถจักรยานคันใหม่ของคุณนะ  เฮเลน

เฮเลน     :  ขอบคุณค่ะ  แต่มันไม่ได้ใหม่หรอก  ฉันให้คนทาสีมันใหม่ค่ะ

คำถาม  :  สามารถพูดอะไรได้เกี่ยวกับจักรยานของเฮเลน ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Mary   :  Will that be cash, check, or charge ?

     David  I’m going to write a check, but I just realized I left my checkbook in my car.  I’ll be right

                      back.

Question  What will David probably de next ?

(a) Give Mary cash.    (ให้เงินสดแก่แมรี่)  (ไม่จริง  เขาจะจ่ายเช็ค)

(b) Go to his car.    (ไปที่รถยนต์ของเขา)  (ดูจากข้อความ  “............... ผมลืมสมุดเช็คไว้ในรถยนต์ 

       ผมจะกลับมาในอีกสักประเดี๋ยวครับ)

(c) Return some merchandise.    (คืนสินค้าบางอย่าง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Use his credit card.    (ใช้บัตรเครดิตของเขา)  (ไม่จริง  เขาจะจ่ายเช็ค)

(e) Write his check and present it to Mary.    (เขียนเช็คและมอบมันให้กับแมรี่)  (เป็นความจริง  แต่เขาต้องกลับ

       ไปเอาสมุดเช็คในรถยนต์ก่อน)

(คำแปล)

แมรี่   :  นั่น (การจ่ายเงิน) จะเป็นด้วยเงินสด, เช็ค หรือการลงรายการด้านลูกหนี้ (การเรียกเก็บเงิน)

              (charge) คะ

เดวิด  :  ผมจะเขียนเช็คให้ครับ  แต่ผมตระหนักว่าผมลืมสมุดเช็คไว้ในรถยนต์  ผมจะกลับมาในอีก

              สักประเดี๋ยว (I’ll be right back) ครับ

คำถาม  :  เดวิดน่าจะทำอะไรต่อไป ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Mark   I’ll never be able to get through all these books on Professor Grey’s reading list.

     Cathy  But Mark, not all of them are required.

Question  What does Cathy tell Mark ?

(a) He shouldn’t have thrown away the list.    (เขาไม่ควรจะได้ขว้างรายชื่อหนังสือทิ้งไป)  (การสนทนา

        มิได้กล่าวถึง) 

(b) He doesn’t have to read all the books.    (เขาไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือทั้งหมด)  (ดูจาก

       ข้อความ  “............. (อาจารย์) ไม่ได้กำหนดให้อ่านหนังสือทุกเล่มนะ)

(c) All of the books on the list are required.    (หนังสือทุกเล่มในรายชื่อหนังสือถูกกำหนดให้ต้องอ่าน) 

       (ไม่จริง  กำหนดให้อ่านเพียงบางเล่มเท่านั้น)

(d) Some of the books are available now.    (หนังสือบางเล่มหาอ่าน (ซื้อ) ได้แล้วในขณะนี้)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(e) He should read the book one by one and complete it before the exam.    (เขาควรอ่านหนังสือทีละเล่ม 

       และอ่านให้จบก่อนการสอบ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

มาร์ค  :  ผมจะไม่มีวันสามารถอ่านหนังสือเหล่านี้ได้จบทั้งหมด (get through all these books)  จากราย

                ชื่อหนังสือที่ต้องอ่านของอาจารย์เกรย์ครับ

เคธี่     :  แต่  มาร์คคะ,  (อาจารย์) ไม่ได้กำหนดให้อ่านหนังสือทุกเล่มนะ (คือ  อ่านเพียงบางเล่มเท่านั้น)

คำถาม  :  เคธี่บอกอะไรแก่มาร์ค ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Steve   Was there anything you didn’t like about the novel ?

     Susan  Only that it was too short !

Question  What does Susan imply about the novel ?

(a) She enjoyed it very much.    (เธอเพลิดเพลินกับมันมาก)  (ดูจากข้อความ  “(ฉันชอบมันมาก)

       เพียงแต่ว่ามันสั้นเกินไปเท่านั้นแหละค่ะ !”  -  และสังเกตจากเครื่องหมาย “อุทาน” (!) ท้ายประโยค 

       แสดงความประหลาดใจ)

(b) She thought it was too long.    (เธอคิดว่ามันยาวเกินไป)  (ไม่จริง  เธอคิดว่ามันสั้นเกินไป)

(c) She thought it was boring.    (เธอคิดว่ามันน่าเบื่อ)  (ไม่จริง  มันอ่านสนุก  เพียงแต่สั้นเกินไป)

(d) She only liked the ending.    (เธอชอบเฉพาะตอนจบ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She did not like it since it was too short.    (เธอไม่ชอบมัน  เพราะว่ามันสั้นเกินไป)  (ไม่จริง  เธอชอบมัน 

       เพียงแต่ว่ามันสั้นเกินไป)

(คำแปล)

สตีฟ    :  มีอะไรที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับนวนิยายเล่มนี้บ้างไหมครับ

ซูซาน  :  (ฉันชอบมันมาก) เพียงแต่ว่ามันสั้นเกินไปเท่านั้นแหละค่ะ !

คำถาม  :  ซูซานบอกเป็นนัยอะไรเกี่ยวกับนวนิยายเล่มนี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Edward  Should I fill out this form with a pen or a pencil ?

     Sharon   What difference does it make ?

Question  What does Sharon mean ?

(a) Either a pen or pencil can be used.    (สามารถใช้ปากกาหรือดินสออย่างใดอย่างหนึ่งได้)

       (ดูจากข้อความ  “มันจะแตกต่างอะไรกันหรือ”)

(b) It’s not necessary to fill out the form.    (มันไม่จำเป็นที่จะกรอกแบบฟอร์ม)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She doesn’t have either a pen or a pencil.    (เธอไม่มีปากกาหรือดินสออย่างใดอย่างหนึ่ง)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(d) A pen is better than a pencil.    (ปากกาดีกว่าดินสอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) A pen is the same as a pencil in her opinion.    (ปากกาเหมือนกับดินสอในความเห็นของเธอ)  (ไม่จริง 

      เธอหมายถึงการเขียนด้วยปากกาไม่ต่างจากการเขียนด้วยดินสอ  มิใช่ปากกาไม่ต่างจากดินสอ)

(คำแปล)

เอ็ดเวิร์ด  :  ผมต้อง (ควรจะ) (should) กรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยปากกาหรือดินสอครับ

ชารอน    :  มันจะแตกต่างอะไรกันหรือคะ (หมายถึง  เขียนด้วยอะไรก็ได้)

คำถาม  :  ชารอนหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

7. Liza  This new computer software is really easy to use.

    Paul  Isn’t it, though !

Question  What does Paul mean ?

(a) The software isn’t convenient to use.    (ซอฟต์แวร์ไม่สะดวกที่จะใช้)  (ไม่จริง  เขาเห็นด้วยกับลิซ่าที่

       บอกว่าซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย)

(b) He’s not familiar with the software.    (เขาไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์)  (ไม่จริง  เขาคิดว่ามันใช้งานง่าย)

(c) Using the software is simple.    (การใช้ซอฟต์แวร์เป็นเรื่องง่าย)  (เนื่องจากลิซ่ากล่าวว่า

       ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ใช้งานง่าย  และพอลพูดเสริมว่า  “ใช่ไหมล่ะ”  จึงอาจสรุปได้ว่า  การใช้ซอฟต์

       แวร์เป็นของง่าย)

(d) He wishes he’d bought that software.    (เขาปรารถนาว่าเขาได้ซื้อซอฟต์แวร์ตัวนั้น)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(e) He thinks it’s not easy to use though he tries a lot.    (เขาคิดว่ามันไม่ง่ายที่จะใช้  แม้ว่าเขาพยายาม

       อย่างมาก)  (ไม่จริง  เขาคิดว่ามันใช้ได้ง่าย)

(คำแปล)

ลิซ่า   :  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่นี้ใช้ง่ายจริงๆ เลยค่ะ

พอล  :  ใช่ไหมล่ะ (บอกแล้วไง)

คำถาม  :  พอลหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน