หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 234)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Justin  Excuse me.  I need to exchange this sweatshirt for a larger size, but I can’t find the receipt.

     Clerk   That’s okay since it’s an even exchange.  Just take the size you want and give me that one.

Question  What is Justin’s problem ?

(a) He has gained weight.    (เขาน้ำหนักเพิ่มขึ้น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The sweatshirt is too big.    (เสื้อตัวใหญ่เกินไป)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาต้องการเปลี่ยนเป็นเสื้อที่ตัวใหญ่ขึ้น 

       เพราะตัวที่ซื้อไปเล็กเกินไป)

(c) He does not have the receipt.    (เขาไม่มีใบเสร็จ – ของเสื้อตัวที่จะเอามาเปลี่ยน)  (ดูจากข้อ

        ความ  “ผมหาใบเสร็จไม่เจอครับ”)

(d) The clerk cannot authorize exchanges.    (เสมียนไม่สามารถอนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อได้)  (ไม่จริง  เนื่องจาก

       เธอยอมให้จัสตินเปลี่ยนเสื้อได้)

(e) He wants a new sweatshirt because the one he bought is not good enough.    (เขาต้องการเสื้อตัวใหม่ 

       เพราะว่าตัวที่ซื้อไปไม่ดีพอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

จัสติน  :  ขอโทษครับ  ผมต้องการเปลี่ยนเสื้อใช้ใส่เวลาว่าง (ทำด้วยผ้าฝ้ายหนา  ใช้สวมทางศีรษะคลุม

                 ครึ่งตัวและแขน) (sweatshirt) เป็นขนาดใหญ่ขึ้น  แต่ผมหาใบเสร็จ (receipt) (ของตัวที่ซื้อ

                 ไป) ไม่เจอครับ 

เสมียน  :  ได้ค่ะ  เพราะมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ราคาเท่ากัน (even exchange),  คุณเพียงแต่เอา (เสื้อ)

                  ขนาดที่คุณต้องการไป  และเอาตัวนั้น (ที่คุณซื้อไป) มาให้ดิฉันค่ะ

คำถาม  :  ปัญหาของจัสตินคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Pamela  If the university had child care on campus, it would make my life a lot easier.

     Simon   It really would.  It must take a lot of time going back and forth to day care all the way

                        across town.

Question  What is Pamela’s problem ?

(a) She needs child care that is closer to the university.    (เธอต้องการการเลี้ยงดูลูกซึ่งอยู่ใกล้

       มหาวิทยาลัยมากกว่าเดิม – เมื่อเทียบกับสถานรับเลี้ยงเด็กที่เธอจ้างเลี้ยงลูกในปัจจุบัน)  (เนื่อง

       จากการเลี้ยงดูลูกในบริเวณมหาวิทยาลัยจะทำให้ชีวิตของพาเมล่าง่ายขึ้นเยอะ  และเรารู้ว่าเธอ

        ต้องเดินทางข้ามเมืองเพื่อไปสถานรับเลี้ยงเด็ก  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอต้องการการเลี้ยงดูลูกซึ่ง

        อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมากกว่าเดิม)  (สันนิษฐานว่า  พาเมล่าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  เพราะ

        เธอต้องเข้าห้องเรียน  ส่วนไซม่อนน่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน)

(b) She needs someone to take care of her children while she is in class.    (เธอต้องการใครสักคนมาดูแล

       ลูกๆ ของเธอ  ในขณะที่เธออยู่ในห้องเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She needs Simon to help her more with the children.    (เธอต้องการให้ไซม่อนช่วยเหลือเธอมากขึ้น

       ในการดูแลลูกๆ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) She needs to spend more time with the children.    (เธอต้องการใช้เวลามากขึ้นกับลูกๆ ของเธอ)

(e) She does not want to see her children while she is in class.    (เธอไม่ต้องการพบลูกๆ  ในขณะที่เธอ

       อยู่ในห้องเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

พาเมล่า  :  ถ้ามหาวิทยาลัยมีการดูแลเด็ก (โรงรับเลี้ยงเด็ก) ในรั้วมหาวิทยาลัย  มันจะทำให้ชีวิตของฉัน

                   ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ

ไซม่อน  :  มันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ เลยครับ  มันจะต้องใช้เวลามากมายเดินทางกลับไปกลับมา (going

                  back and forth) ยังสถานรับเลี้ยงเด็ก (ที่พาเมล่าจ้างเลี้ยงลูก) ตลอดเส้นทางข้ามเมือง

                  (all the way across town) ครับ

คำถาม  :  ปัญหาของพาเมล่าคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. Jimmy  I need to get a different job.  The one I have just doesn’t give me enough hours anymore.

      Linda   Have you tried the library ?  They’re always looking for help.

Question  What is Jimmy’s problem ?

(a) He does not like his job.    (เขาไม่ชอบงานของตัวเอง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He wants to work more hours.    (เขาต้องการทำงานมากชั่วโมงยิ่งขึ้น)  (ดูจากข้อความ 

       “งานที่ผมมี (ขณะนี้) ไม่ได้ให้ชั่วโมง (ทำงาน) ที่เพียงพอกับผมอีกแล้ว”)

(c) He cannot change jobs.    (เขาไม่สามารถเปลี่ยนงานได้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He needs to spend more time studying.    (เขาต้องการใช้เวลามากขึ้นในการเรียน)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(e) He needs a new job that offers a higher salary.    (เขาต้องการงานใหม่ที่ให้เงินเดือนสูงขึ้น)  (แม้จะเป็น

       ความจริง  แต่ปัญหาของจิมมี่คือ  เขาต้องการทำงานมากชั่วโมงยิ่งขึ้น  เพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น)

(คำแปล)

จิมมี่    :  ผมต้องการได้งานที่แตกต่างออกไป (จากงานปัจจุบัน)  งานที่ผมมี (ขณะนี้) ไม่ได้ให้ชั่วโมง

                (ทำงาน) ที่เพียงพอกับผมอีกแล้วครับ (หมายถึง  มีชั่วโมงทำงานน้อย  ทำให้ได้ค่าจ้างน้อย)

ลินดา  :  คุณลอง (ไปสอบถาม) ห้องสมุดหรือยังคะ  ที่นั่นมักมองหาความช่วยเหลือเสมอค่ะ (คือ มอง

                หาคนมาช่วยทำงาน)

คำถาม  :  ปัญหาของจิมมี่คืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Jessica  I’ve been staying up until three and four in the morning trying to get all my papers

                        and projects done.  I’m exhausted.

     Alfred   :  Well, you can’t do that for very long without getting sick.

Question  What is Jessica’s problem ?

(a) She needs to get more sleep.    (เธอต้องการการหลับนอนมากขึ้น)  (เนื่องจากเจสซิคาอยู่จน

       ดึกและเธอกล่าวว่าเธอเหน็ดเหนื่อย-อ่อนเพลีย  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอต้องการหลับนอนมากขึ้น)

(b) She is starting to feel sick.    (เธอเริ่มรู้สึกไม่สบาย)  (เป็นความกังวลของอัลเฟร็ดว่าเจสซิคาจะเจ็บป่วย 

       มิใช่เธอรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้น)

(c) She did not finish her papers and projects.    (เธอทำรายงานและโครงการไม่เสร็จ)  (ไม่จริง  เพราะว่า

       เธอกำลังทำรายงานและโครงการให้แล้วเสร็จ  เธอพูดว่าเธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย)

(d) She is tired of schoolwork.    (เธอเบื่อการบ้านของโรงเรียน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She has to stay home to do her papers and projects.    (เธอจำเป็นต้องอยู่บ้านเพื่อทำรายงานและโครง

       การของเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)  (“Stay up”  หมายถึง  “อยู่จนดึก”)   

(คำแปล)

เจสซิคา  :  ฉันอยู่จนดึกจนกระทั่งตี ๓ และตี ๔ พยายามที่จะทำรายงานและโครงการทั้งหมดของฉันให้

                    เสร็จ (trying to get all my papers and projects done),  ฉันเหน็ดเหนื่อย-อ่อนเพลียค่ะ

อัลเฟร็ด  :  อ้อ  คุณไม่สามารถทำแบบนั้นได้นานนักหรอกโดยไม่เจ็บป่วยครับ

คำถาม  :  ปัญหาของเจสซิคาคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

สำหรับ ข้อ ๕ – ๗

Jeff    Do you think we will ever resolve our difficulties with the computer company ?  They keep

                charging us for extra services that they haven’t provided.

Lucy  They’ve assured me several times that they will correct our bills, but they haven’t done it yet.

Jeff    Last month they charged us for repair services that we never ordered.  Maybe we should

                cancel their services now and find another provider.

Lucy  No, we signed an agreement to use their services for only a year.  There’s just two months

                left on that contract, then we can sign with a different company.

(คำแปล)

เจฟฟ์  :  คุณคิดว่าเราจะแก้ปัญหา (ความยุ่งยาก) ของเรา (resolve our difficulties) กับบริษัทคอมพิว

                เตอร์ได้ไหม,  พวกเขา (บริษัท) เรียกเก็บเงินสำหรับบริการพิเศษซึ่งบริษัทไม่ได้ให้เรา  อยู่เรื่อยๆ

ลูซี่      :  บริษัทรับรอง (ยืนยัน, ทำให้มั่นใจ)  กับฉันหลายครั้งว่า  บริษัทจะแก้ไขบิล (ค่าโทรศัพท์) ของ

                เราให้ถูกต้อง (correct our bills)  แต่ก็ยังไม่ได้ทำมันเลย

เจฟฟ์  :  เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทเรียกเก็บเงินเราสำหรับบริการซ่อมซึ่งเราไม่เคยสั่ง  บางทีเราควรยกเลิก

                บริการของบริษัทในตอนนี้  และหาผู้ให้บริการรายอื่น

ลูซี่      :  ไม่ต้องหรอก,  เราเซ็นสัญญา (signed an agreement) ใช้บริการของบริษัทเพียงปีเดียวเท่านั้น

                เอง  ยังเหลือเวลาอีกเพียง ๒ เดือนในสัญญา  ต่อจากนั้นเราสามารถเซ็นสัญญากับบริษัทอื่นได้

 

5. What problem do Jeff and Lucy have with the computer company ?

(เจฟฟ์และลูซี่มีปัญหาอะไรกับบริษัทคอมพิวเตอร์)

(a) It won’t renew the contract.    (บริษัทจะไม่ต่อสัญญา – ให้บริการ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) It can’t repair the computer.    (บริษัทไม่สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) It sends incorrect bills.    (บริษัทส่งบิลเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกต้อง)  (ดูจากข้อความ  “บริษัทจะแก้

       ไขบิล (ค่าโทรศัพท์) ของเราให้ถูกต้อง  แต่ก็ยังไม่ได้ทำมันเลย”)

(d) It charges them for extra spare parts.    (บริษัทเรียกเก็บเงินพวกเขาสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่พิเศษ)  (การสน

       ทนามิได้กล่าวถึง)

(e) It provides poor and inefficient services.    (บริษัทให้บริการที่แย่และไม่มีประสิทธิภาพ)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. When will the contract run out ?

(สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อใด)

(a) In two months.    (ใน ๒ เดือน)  (ดูจากข้อความ  “ยังเหลือเวลาอีกเพียง ๒ เดือนในสัญญา)

(b) In nine months.    (ใน ๙ เดือน)

(c) In one year.    (ใน ๑ ปี)

(d) In four years.    (ใน ๔ ปี)

(e) In three months.    (ใน ๓ เดือน)

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

7. What does Lucy suggest doing ?

(ลูซี่แนะนำให้ทำอะไร)

(a) Asking the company to write a new contract.    (ขอร้องให้บริษัทเขียนสัญญาใหม่)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(b) Canceling the contract.    (ยกเลิกสัญญา)

(c) Renewing the contract.    (ต่อสัญญา)

(d) Waiting until the contract runs out.    (รอจนกระทั่งสัญญาสิ้นสุด)  (ดูจากคำพูดของลูซี่

       ที่ว่า  “.............. เราเซ็นสัญญาใช้บริการของบริษัทเพียงปีเดียวเท่านั้นเอง  ยังเหลือเวลาอีก

       เพียง ๒ เดือนในสัญญา  ต่อจากนั้นเราสามารถเซ็นสัญญากับบริษัทอื่นได้)

(e) File a complaint with the company to ask for a compensation.    (ยื่นข้อร้องเรียนกับบริษัทเพื่อขอ

       เงินชดเชย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน