หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 232)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Alice     If I were you, I would take a plane instead of a bus.  It will take you forever to get there.

    Robert  But flying makes me so nervous. 

Question  What does Robert prefer to do ?

(a) He prefers staying at home because he doesn’t like to travel.    (เขาชอบอยู่บ้านมากกว่า  เพราะว่าเขา

       ไม่ชอบเดินทาง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He prefers taking a plane because the bus is too slow.    (เขาชอบโดยสารเครื่องบินมากกว่า  เพราะว่า

       รถประจำทางช้าเกินไป)  (การนั่งเครื่องบินเป็นวิธีที่อลิซชอบในการเดินทาง  ไม่ใช่โรเบิร์ตชอบ)

(c) He prefers taking a bus because the plane makes him nervous.    (เขาชอบไปโดยรถประ

       จำทางมากกว่า  เพราะว่าเครื่องบินทำให้เขาหงุดหงิด-กังวลใจ)  (เนื่องจากโรเบิร์ตบอกเหตุผลที่ไม่

       นั่งเครื่องบิน  จึงอาจสรุปได้ว่าเขาชอบโดยสารรถประจำทางมากกว่า)

(d) He prefers traveling with Alice.    (เขาชอบเดินทางกับอลิซมากกว่า)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He prefers taking a trip during the summer vacation because his university is closed.    (เขาชอบเดิน

       ทางระหว่างวันหยุดฤดูร้อน  เพราะว่ามหาวิทยาลัยของเขาปิด)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

อลิซ      :  ถ้าฉันเป็นคุณ  ฉันจะไปโดยเครื่องบินแทนรถประจำทาง,  มันจะใช้เวลาคุณชั่วนิรันดร (นาน

                  แสนนาน, ตลอดไป) (forever) ที่จะไปถึงที่นั่นค่ะ (โดยรถประจำทาง)

โรเบิร์ต  :  แต่การโดยสารเครื่องบิน (การบิน) (flying) ทำให้ผมหงุดหงิด (กังวลใจ, เป็นประสาท, เกี่ยว

                  กับหรือมีผลต่อประสาท) (nervous) ครับ

คำถาม  :  โรเบิร์ตชอบทำอะไรมากกว่ากัน ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Baker  The name is Baker.  We don’t have a reservation, but we have time to wait.

     Kim     Party of four ?  It shouldn’t be more than ten minutes, Mr. Baker.  We’ll call you when

                      we have a table. 

Question  Where does this conversation most likely take place ?

(a) On a reservation.    (บนพื้นที่สงวนไว้สำหรับคนบางกลุ่ม)  (เช่น  พื้นที่ของพวกอินเดียนแดงในสหรัฐฯ และแค

       นาดา)  (“Reservation”  ในการสนทนา  หมายถึง  “การจอง”  มิใช่  “สถานที่ที่สงวนไว้สำหรับคนบางกลุ่ม”)

(b) At a party.    (ที่งานเลี้ยง)  (“Party”  ในการสนทนา  หมายถึง  “กลุ่ม, พรรค, พวก, คณะ, หมู่คณะ”  มิใช่ 

       “งานเลี้ยง”)

(c) At a restaurant.    (ที่ภัตตาคาร)  (จากการกล่าวถึง  “การจอง”, “กลุ่ม ๔ คน” และ “โต๊ะ”  จึงอาจ

       สรุปได้ว่าการสนทนานี้เกิดในภัตตาคาร)

(d) In a bakery.    (ร้านขนมปัง, โรงทำขนมปัง)  (“Baker”  ในการสนทนาเป็นชื่อคน  มิได้หมายถึง  “ร้านขนมปัง”)

(e) Hotel.    (โรงแรม)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากมีการจองและรอโต๊ะ)

(คำแปล)

เบเกอร์   :  ผมชื่อเบเกอร์ครับ  เราไม่ได้จอง (โต๊ะ) หรอก  แต่เรามีเวลารอครับ

คิม          :  กลุ่ม ๔ คนใช่ไหมคะ (Party of four ?),  มันไม่น่าเกิน ๑๐ นาทีค่ะคุณเบเกอร์,  เราจะเรียก

                   คุณเมื่อเรามีโต๊ะ (ให้คุณรอข้างนอกร้านก่อน)

คำถาม  :  การสนทนานี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุด ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Lucia   Do you think that Bob is serious about Sally ?

     David  Well, I know this.  I’ve never seen him go out so often with the same person.

Question  What conclusion does David want us to draw from his statement ?

(a) Sally is serious about Bob.    (แซลลี่จริงจังกับบ๊อบ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Bob is serious about Sally.    (บ๊อบจริงจังกับแซลลี่ – หมายถึง  ชอบและคบเป็นแฟน)  (เนื่อง

       จากเดวิดไม่เคยเห็นบ๊อบออกไปข้างนอก (ออกเดท) กับสาวคนใดคนหนึ่งบ่อยครั้งมากเหมือนที่

       ไปกับแซลลี่  จึงอาจสรุปได้ว่าบ๊อบจริงจังกับแซลลี่ )

(c)  Sally is not serious about Bob.    (แซลลี่ไม่จริงจังกับบ๊อบ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Bob is not serious about Sally.    (บ๊อบไม่จริงจังกับแซลลี่)  (ไม่จริง  เพราะว่าบ๊อบไม่เคยออกเดทกับสาว

       คนเดียวกัน (สาวหน้าเดิม) บ่อยครั้งมากเหมือนกับที่ออกเดทกับแซลลี่)

(e) He has never seen Bob and Sally go out together.    (เขาไม่เคยเห็นบ๊อบและแซลลี่ออกเดทด้วยกัน) 

       (ไม่จริง  เขาไม่เคยเห็นบ๊อบออกเดทกับใครบ่อยครั้งเหมือนกับที่ออกเดทกับแซลลี่)

(คำแปล)

ลูเซีย  :  คุณคิดว่าบ๊อบจริงจังกับแซลลี่ไหมคะ

เดวิด   :  เอ้อ  ผมรู้เรื่องนี้ครับ,  ผมไม่เคยเห็นเขาออกไปข้างนอก (ออกเดท) บ่อยมากกับคนคนเดียวกัน

               เลยครับ (เหมือนอย่างไปกับแซลลี่  หมายถึง  เดวิดเห็นบ๊อบออกไปข้างนอกกับแซลลี่บ่อยครั้ง

               มาก)

คำถาม  :  เดวิดต้องการให้เราสรุปอะไรจากคำพูดของเขา ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Cathy     Whereas European nations have traditionally employed metric units such as meters

                         and grams, the United States has employed English units such as feet and pounds.

     Andrew  Both systems are now in use in the U.S., though.

Question  What are Cathy and Andrew most probably discussing ?

(a) Weights and measurements.    (น้ำหนักและการวัด)  (จากการอ้างถึง  “หน่วยเมตริก”, “เมตร”,

       “กรัม”, “ฟุต” และ “ปอนด์”  จึงอาจสรุปได้ว่า  ทั้ง ๒ คนกำลังคุยกันเรื่องน้ำหนักและการวัด)

(b) Political systems.    (ระบบการเมือง)  (วลี  “ประเทศในยุโรป”  หมายถึงประเทศที่ใช้ระบบเมตริก 

       ไม่ใช่การเมือง)

(c) Employment.    (การจ้างงาน)  (คำว่า  “Employ”  ในการสนทนา  หมายถึง  “ใช้”  ไม่ใช่  “จ้างงาน”)

(d) Money.    (เงิน)  (คำว่า  “Pounds”  ในการสนทนา  หมายถึง  น้ำหนัก “ปอนด์”  ไม่ใช่เงิน “ปอนด์”)

(e) Distance.    (ระยะทาง)  (คำตอบใน ข้อ  “A”  ครอบคลุมมากกว่า)

(คำแปล)

เคธี่         :  ในขณะที่ประเทศในยุโรปได้ใช้หน่วยเมตริก  เช่น  เมตรและกรัม  ตั้งแต่ดั้งเดิม (เป็นประเพณี), 

                    สหรัฐฯ ได้ใช้หน่วยของอังกฤษ  เช่น  ฟุตและปอนด์

แอนดรูว์  :  ทั้ง ๒ ระบบกำลังใช้อยู่ในสหรัฐฯ ในขณะนี้  แม้กระนั้นก็ตาม

คำถาม  :  เคธี่และแอนดรูว์น่าจะกำลังคุยกันเรื่องอะไรมากที่สุด ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Patricia  Jane told me that she was going to quit her job.  I’ll certainly be sorry to see her go.

     George   Oh, she always says that !  I wouldn’t buy her a going-away present if I were you.

Question  What does George think about Jane ?

(a) She will go away.    (เธอจะจากไป – ออกจากงาน)  (ไม่จริง  เนื่องจากจอร์ชไม่เชื่อว่าเจนจะออกจากงาน)

(b) She will be sorry.    (เธอจะเสียใจ)  (แพททริเซียจะเสียใจถ้าเจนออกจากงาน,  ไม่ใช่เจนเสียใจ)

(c) She will not quit her job.    (เธอจะไม่ออกจากงาน)  (เนื่องจากจอร์ชกล่าวว่าเจนพูดเสมอว่าเธอจะ

       ออกจากงาน  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขามิได้คิดว่าคำพูดของเธอเป็นเรื่องจริงจัง)

(d) She will not buy him a present.    (เธอจะไม่ซื้อของขวัญให้เขา)  (ไม่ใช่,  จอร์ชจะไม่ซื้อของขวัญอำลาให้เจน 

       ถ้าเขาเป็นแพททริเซีย)

(e) She will leave her job after a farewell party.    (เธอจะออกจากงานหลังงานเลี้ยงอำลา)  (ไม่จริง  จอร์ชเชื่อว่า

       เจนจะไม่ออกจากงาน)

(คำแปล)

แพททริเซีย  :  เจนบอกฉันว่าเธอจะออกจากงาน  ฉันจะเสียใจอย่างแน่นอนที่ต้องเห็นเธอจากไปค่ะ

จอร์ช            :  โอ้  เธอพูดเช่นนั้นเสมอแหละ ผมจะไม่ซื้อของขวัญอำลา (going-away present) (ให้

                          เธอ)  ถ้าผมเป็นคุณครับ

คำถาม  :  จอร์ชคิดอะไร (อย่างไร) เกี่ยวกับเจน ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Richard  I wonder what happened to Betty Thompson ?  I don’t see her anywhere.

      Emily     I don’t know.  She told me that she would be here at the play tonight.

Question  What do we learn about Betty from this conversation ?

(a) She does not like plays.    (เธอไม่ชอบละคร)  (ไม่จริง  เนื่องจากเบ็ตตี้บอกริชาร์ดว่า  เธอจะมา (อยู่) ที่

       การแสดงละคร)

(b) She went to see the play with Richard and Emily.    (เธอไปดูละครกับริชาร์ดและเอมิลี่)  (ไม่จริง 

       เนื่องจากทั้งริชาร์ดและเอมิลี่ไม่ได้เห็นเธอที่การแสดงละคร)

(c) She had not planned to attend the play.    (เธอมิได้วางแผนที่จะดูละคร)  (ไม่จริง  เนื่องจากเบ็ตตี้บอก

       ริชาร์ดว่า  เธอจะมา (อยู่) ที่การแสดงละคร)

(d) She likes to act in a play and so will come to the play tonight.    (เธอชอบแสดงละคร  และดังนั้นจะมา

       ที่การแสดงละครคืนนี้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She was not at the play.    (เธอมิได้อยู่ที่การแสดงละคร)  (เนื่องจากทั้งริชาร์ดและเอมิลี่มิได้

       เห็นเธอที่การแสดงละคร  จึงอาจสรุปได้ว่าเธอมิได้อยู่ที่นั่น)

(คำแปล)

ริชาร์ด  :  ผมสงสัย (ประหลาดใจ) ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบ็ตตี้ ทอมพ์สัน,  ผมไม่ได้เห็นเธอที่ใดๆ เลยครับ

เอมิลี่     :  ฉันไม่ทราบค่ะ  เธอบอกฉันว่าเธอจะอยู่ที่นี่ที่การแสดงละคร (play) คืนนี้ค่ะ

คำถาม  :  เรารู้อะไรเกี่ยวกับเบ็ตตี้  จากการสนทนานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน