หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 229)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Laura  I wanted to read Saratoga Trunk for my report in English class, but Bill had already

                      asked for it.

    John    Bill is reading a novel ?

Question  What had John assumed about Bill ?

(a) Bill did not do much traveling.    (บิลไม่ได้เดินทางมากนัก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Bill did not take the class.    (บิลมิได้ลงทะเบียนเรียนวิชา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Bill did not read novels.    (บิลไม่อ่านนวนิยาย)  (เนื่องจากจอห์นประหลาดใจว่าบิลกำลัง

       อ่านนวนิยาย  จึงอาจสรุปได้ว่า  จอห์นสันนิษฐานว่าบิลไม่อ่านนวนิยาย)

(d) Bill did not like to read.    (บิลไม่ชอบอ่านหนังสือ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Bill did not make the report in English class.    (บิลมิได้ทำรายงานในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ลอร่า   :  ฉันต้องการอ่านหนังสือ “ซาราโตกา ทรังค์” (นวนิยายรักๆ ใคร่ๆ ที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่ง 

                เขียนโดยนักเขียนชาวอเมริกัน  ตีพิมพ์ในปี ๑๙๔๑) สำหรับรายงานในชั้นเรียนวิชา

                ภาษาอังกฤษของฉัน  แต่บิลได้ขอ (ยืมจากห้องสมุด) มันไปแล้วค่ะ

จอห์น  :  บิลกำลังอ่านนิยายหรือครับ

คำถาม  :  จอห์นได้สันนิษฐานอะไรเกี่ยวกับบิล ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Sarah   John must have been joking when he said he was going to drop out of the business

                       program to apply for medical school.

     Joseph  I don’t think so.  He seemed very serious to me.

Question  What had Sarah assumed about John ?

(a) He was serious about becoming a doctor.    (จอห์นจริงจังเกี่ยวกับการเป็นแพทย์)  (ไม่จริง  เนื่องจาก

       ซาร่าห์ไม่คิดว่าจอห์นจะสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยแพทย์

(b) He was not serious about changing majors.    (เขามิได้จริงจังเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิชาเอก)

       (ดูจากข้อความที่ซาร่าห์พูด  “จอห์นจะต้องกำลังพูดเล่นแน่เลย”)

(c) He was serious about going into the family business.    (เขาจริงจังเกี่ยวกับการเข้าสู่ธุรกิจของครอบครัว) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He was not serious about applying for the business program.    (จอห์นไม่จริงจังเกี่ยวกับการสมัคร

       เข้าเรียนโปรแกรมธุรกิจ)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขากำลังเรียนโปรแกรมธุรกิจอยู่แล้ว)

(e) He was serious about finding a job after graduation.    (เขาจริงจังเกี่ยวกับการหางานทำหลังจบการ

       ศึกษา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ซาร่าห์  :  จอห์นจะต้องกำลังพูดเล่น (พูดตลก, ล้อเล่น, พูดล้อเลียน) (joking) แน่เลยเมื่อเขากล่าวว่า

                  เขาจะเลิกเรียน (drop out) โปรแกรมธุรกิจ  เพื่อไปสมัครเรียนในโรงเรียน (วิทยาลัย)

                  แพทย์ค่ะ

โจเซฟ  :  ผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับ  เขาดูเหมือนจริงจังมาก (เมื่อพูด) กับผมครับ

คำถาม  :  ซาร่าห์ได้สันนิษฐานอะไรเกี่ยวกับจอห์น ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

3. Bill      When we got there, Mr. Brown was already in the lab getting the equipment set up.

     Emily  You mean he was on time ?

Question  What had Emily assumed about Mr. Brown ?

(a) He would be late getting to the lab.    (เขาจะมาถึงห้องปฏิบัติการล่าช้า)  (เนื่องจากเอมิลี่

       ประหลาดใจว่ามิสเตอร์บราวน์มาถึงตรงเวลา  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอสันนิษฐานว่าเขาจะล่าช้า –

       มาสาย)

(b) He would be in the lab working.    (เขาจะอยู่ในห้องปฏิบัติการและทำงาน)  (ไม่จริง  เนื่องจากเอมิลี่คิดว่า 

       เขายังไม่ได้อยู่ในห้องปฏิบัติการ)

(c) He would not set up the equipment.    (เขาจะไม่ติดตั้งอุปกรณ์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He would not have time to set up the equipment.    (เขาจะไม่มีเวลาติดตั้งอุปกรณ์) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He arrived at the lab on time to do the experiment.    (เขามาถึงห้องปฏิบัติการตรงเวลาเพื่อทำการทดลอง) 

       (ไม่จริง  เนื่องจากเอมิลี่คิดว่า  เขาจะมาถึงที่นั่นล่าช้า)

(คำแปล)

บิล      :  เมื่อเราไปถึงที่นั่น  มิสเตอร์บราวน์อยู่ในห้องปฏิบัติการแล้ว  และ (กำลัง) ติดตั้งอุปกรณ์

               (getting the equipment set up) ครับ

เอมิลี่  :  คุณหมายความว่าเขามาตรงเวลา (he was on time) หรือคะ

คำถาม  :  เอมิลี่ได้สันนิษฐานอะไรเกี่ยวกับมิสเตอร์บราวน์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Andrew  So we met with our study group during the break and we each took one part of the book

                         to outline.

     Mary      Wait a minute.  Dr. Peterson actually gave you a break ?

Question  What had Mary assumed about Dr. Peterson ?

(a) She would not meet with their study group.    (เธอจะไม่พบปะกับกลุ่มศึกษาของพวกเขา)  (การพบปะ

       เป็นกิจกรรมของกลุ่มศึกษา  ไม่ใช่ของด็อกเตอร์ปีเตอร์สัน)

(b) She would not give them an outline of the book.    (เธอจะไม่ให้การสรุปหนังสือแก่พวกเขา)  (การสรุป

       เป็นกิจกรรมของกลุ่มศึกษา  ไม่ใช่ของด็อกเตอร์ปีเตอร์สัน)

(c) She would not let them use the book.    (เธอจะไม่ให้พวกเขาใช้หนังสือ)  (หนังสือเป็นกิจกรรมของกลุ่ม

       ศึกษา  ไม่ใช่ของด็อกเตอร์ปีเตอร์สัน)

(d) She would not let them take one part of the book to outline.    (เธอจะไม่ให้พวกเขานำส่วนหนึ่งของ

       หนังสือไปเพื่อสรุปความ)  (การสรุปความเป็นกิจกรรมของกลุ่มศึกษา  ไม่ใช่ของด็อกเตอร์ปีเตอร์สัน)

(e) She would not give them a break.    (เธอจะไม่ให้พวกเขาหยุดพักเบรก)  (เนื่องจากแมรี่

        ประหลาดใจว่าด็อกเตอร์ปีเตอร์สันให้พวกเขาหยุดพักเบรก  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอสันนิษฐานว่า

        ด็อกเตอร์ปีเตอร์สันจะไม่ให้พวกเขาหยุดพักเบรก)

(คำแปล)

แอนดรูว์  :  ดังนั้นเราก็พบปะกับกลุ่มศึกษาของเราระหว่างหยุดพักเบรก  และเราแต่ละคนเอาส่วนหนึ่ง

                    ของหนังสือมาเพื่อที่จะสรุปความ (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ) (outline) ครับ

แมรี่         :  รอประเดี๋ยวค่ะ,  ด็อกเตอร์ปีเตอร์สันให้คุณหยุดพักเบรกจริงๆ หรือคะ

คำถาม  :  แมรี่ได้สันนิษฐานอะไรเกี่ยวกับด็อกเตอร์ปีเตอร์สัน ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

5. Steve    I’ll have hot tea and a large glass of orange juice.

     Emmy  We only have one size orange juice.  It’s pretty big, though.  About like that.

Question  What will Steve probably do ?

(a) He will probably leave.    (เขาน่าจะออกจากร้านไป)  (ไม่น่าจะเป็นไปได้  เนื่องจากทางร้านมีน้ำส้มที่

       เขาต้องการ  แม้จะมิใช่แก้วขนาดใหญ่ก็ตาม)

(b) He will probably order the size orange juice they have.    (เขาน่าจะสั่งน้ำส้มขนาดที่

       ทางร้านมี)  (เนื่องจากสตีฟได้สั่งน้ำส้มแก้วใหญ่  เขาจึงน่าจะยอมรับน้ำส้มขนาดที่ทางร้านมี 

       มากที่สุด)

(c) He will probably not have any orange juice.    (เขาน่าจะไม่ดื่มน้ำส้มเลย)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจาก

       ไม่มีเหตุผลที่เขาจะเปลี่ยนการสั่งเครื่องดื่มเพียงเพราะทางร้านไม่มีแก้วขนาดที่เขาต้องการ)

(d) He will probably have orange juice instead of hot tea.    (เขาน่าจะดื่มน้ำส้มแทนชาร้อน)  (ไม่น่าเป็น

       ไปได้  เนื่องจากเขาสั่งทั้งชาร้อนและน้ำส้ม  มิใช่สั่งชาร้อนแทนน้ำส้ม)

(e) He will probably go to another restaurant to have a large glass of orange juice.    (เขาน่าจะไปที่

       อีกภัตตาคารหนึ่ง  เพื่อดื่มน้ำส้มแก้วใหญ่)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เนื่องจากร้านแรกก็มีน้ำส้มเช่นกัน)

(คำแปล)

สตีฟ   :  ผมจะดื่มชาร้อนและน้ำส้มแก้วใหญ่ครับ

เอ็มมี่  :  เรามีน้ำส้มเพียงขนาดเดียวเท่านั้นค่ะ  มัน (แก้ว) ใหญ่พอควร  แม้กระนั้นก็ดี,  ประมาณเหมือน

               (แก้ว) นั้นค่ะ

คำถาม  :  สตีฟน่าจะ (อาจจะ) ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

6. Linda  Have you seen my chemistry book ?

     Frank  It was on the kitchen table yesterday.  Did you have it with you when you went to the

                      library last night?  Maybe you left it there.

Question  What will Linda probably do ?

(a) Go to the kitchen to study.    (ไปที่ครัวเพื่ออ่านหนังสือ)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เพราะว่าครัวเป็นสถานที่ที่หนังสือ

       วางอยู่เมื่อวานนี้  มิใช่ที่ที่ลินดาจะไปอ่านหนังสือแทนที่จะไปค้นหาหนังสือที่หายไป)

(b) Go to her chemistry class.    (ไปที่ห้องเรียนวิชาเคมีของเธอ)  (ไม่น่าเป้นไปได้  เนื่องจากในการสนทนา 

        "วิชาเคมี"  หมายถึง  หนังสือ  ไม่ใช้ชั้นเรียน)

(c) Go to the library to look for her book.    (ไปห้องสมุดเพื่อค้นหาหนังสือของเธอ)  (เนื่องจาก

       ลินดาไปห้องสมุดเมื่อคืนนี้  และแฟร้งค์กล่าวว่าเธออาจจะลืมหนังสือไว้ที่นั่น  ลินดาจึงน่าจะไปห้อง

       สมุดเพื่อค้นหาหนังสือของเธอ  มากที่สุด)

(d) Go to the table to eat.    (ไปที่โต๊ะเพื่อทานอาหาร)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เพราะว่าโต๊ะเป็นสถานที่ที่หนังสือ

       วางอยู่เมื่อวานนี้  มิใช่ที่ที่ลินดาจะไปทานอาหารแทนที่จะไปค้นหาหนังสือที่หายไป)

(e) Look for her book in the kitchen.    (ค้นหาหนังสือในครัว)  (ไม่น่าเป็นไปได้  เพราะว่าครัวเป็นสถานที่

       ที่หนังสือวางอยู่เมื่อวานนี้)

(คำแปล)

ลินดา    :  เธอเห็นหนังสือเคมีของฉันไหม

แฟร้งค์  :  มันอยู่บนโต๊ะในครัวเมื่อวานนี้,  เธอเอามันติดตัวไปด้วยหรือเปล่าเมื่อเธอไปห้องสมุดเมื่อคืนนี้ 

                  บางทีเธออาจจะลืมมันไว้ที่นั่น

 คำถาม  :  ลินดาน่าจะ (อาจจะ) ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน