หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 226)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Mary   I was going to room with Carol, but when I got here, I had been assigned to live with Janine.

    Jack     Bummer.

Question  How does Jack feel about Janine ?

(a) He thinks Janine would be difficult to live with.    (เขาคิดว่าจานีนจะอยู่ด้วยยาก) (เนื่อง

       จากแจ๊คพูดว่า  “คนมีปัญหา, ความไม่ราบรื่น”  และเพราะว่าน้ำเสียงของเขาแสดงความเห็น

       ใจ  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาคิดว่าจานีนอยู่ด้วยยาก)  (คือ  อยู่ด้วยแล้วมีปัญหา หรือไม่ราบรื่น)

(b) He thinks Janine and Mary will like living together.    (เขาคิดว่าจานีนและแมรี่จะชอบอยู่ด้วยกัน) 

       (ไม่จริง  เพราะแจ๊คคิดว่ามันเป็นปัญหาสำหรับแมรี่ที่ถูกมอบหมายให้พักกับจานีน  แทนที่จะพักกับแคโรล)

(c) He thinks it would be better to live with Janine than with Carol.    (เขาคิดว่ามันจะดีกว่ากันที่จะพัก

       กับจานีน  มากกว่าที่จะพักกับแคโรล)  (ไม่จริง  เพราะแจ๊คคิดว่ามันเป็นปัญหาสำหรับแมรี่ที่ถูกมอบหมาย

       ให้พักกับจานีน  แทนที่จะพักกับแคโรล)

(d) He thinks that Janine and Carol should live together.    (เขาคิดว่าจานีนและแคโรลควรพักด้วยกัน) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He thinks that Mary should live with both Carol and Janine.    (เขาคิดว่าแมรี่ควรอาศัยกับทั้งแคโรล

       และจานีน)  (ไม่จริง  เพราะแจ๊คคิดว่ามันเป็นปัญหาสำหรับแมรี่ที่ถูกมอบหมายให้พักกับจานีน  แทนที่จะพัก

       กับแคโรล) 

(คำแปล)

แมรี่  :  ฉันจะพัก (พักอาศัย, อยู่, กินเนื้อที่, ขอให้พัก) (room) กับแคโรล,  แต่เมื่อฉันมาที่นี่  ฉันได้รับ

             มอบหมาย (assigned) ให้อยู่ (อาศัยอยู่) (live) กับจานีน

แจ๊ค  :  คน (การ) มีปัญหา (ความไม่ราบรื่น, ความล้มเหลว, ความผิด) (Bummer)

คำถาม  :  แจ๊ครู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับจานีน ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

2. Paula  I’ll leave the tip since you got dinner.

     Eddy   Okay.  Five dollars is about 20 percent.

Question  What does Eddy suggest that Paula do ?

(a) Buy dinner.    (ซื้ออาหารค่ำ)  (เอ็ดดี้จะซื้ออาหารค่ำ  ไม่ใช่พอลล่า)

(b) Pay for part of the dinner.    (จ่ายเงินส่วนหนึ่งของค่าอาหารค่ำ)  (ไม่จริง  เพราะเอ็ดดี้จะจ่ายค่าอาหารค่ำ)

(c) Tip the waiter after dinner.    (ให้ทิปเด็กเสิร์ฟหลังอาหารค่ำ)  (เนื่องจากเอ็ดดี้ตอบตกลงเมื่อ

       พอลล่าเสนอที่จะทิ้งเงินทิปไว้  และเอ็ดดี้คำนวณปริมาณ (เงินทิป)  จึงอาจสรุปได้ว่า  พอลล่าจะให้

       ทิปเด็กเสิร์ฟหลังอาหารค่ำ)

(d) Prepare the dinner.    (เตรียมอาหารค่ำ – ที่บ้าน)  (ไม่จริง  เพราะพอลล่าและเอ็ดดี้ทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

       โดยจะจ่ายค่าทิปด้วย)

(e) Tip the waiter 5 dollars plus 20 percent.    (จ่ายทิปเด็กเสิร์ฟ ๕ ดอลลาร์  บวก ๒๐ เปอร์เซ็นต์)  (ไม่จริง 

       จ่ายค่าทิป ๕ ดอลลาร์  ซึ่งคิดเป็นประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าอาหาร)

(คำแปล)

พอลล่า  :  ฉันจะทิ้งเงินค่าทิป (tip) ไว้ (หลังจ่ายค่าอาหาร)  เพราะว่าคุณทานอาหารเย็น (ค่ำ) ค่ะ

                   (ถือเป็นอาหารมื้อใหญ่)

เอ็ดดี้     :  ตกลงครับ,  (ทิป) ๕ ดอลลาร์ คือประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ (ของค่าอาหาร)

คำถาม  :  เอ็ดดี้แนะนำว่าพอลล่าควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Cathy      Oh, no.  We’re locked out of the dorm.  I didn’t think it was that late. 

     Richard  Do you have a phone number for the security guard ?

Question  What does Richard suggest Cathy do ?

(a) Return later.    (กลับมา – ที่หอพัก – ในเวลาต่อมา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Telephone the security guard.    (โทรศัพท์ไปที่ยามรักษาความปลอดภัย)  (เนื่องจากริชาร์ด

       ถามว่าเคธี่มีเบอร์โทรศัพท์ของยามรักษาความปลอดภัยหรือไม่  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาแนะนำให้

       โทรฯ ไปหายาม)

(c) Stay at the dorm.    (พักที่หอพัก)  (ไม่ใช่  เขาแนะนำให้โทรไปตามยามมาเปิดประตูหอพัก)

(d) Look for the key.    (มองหากุญแจ – หอพัก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Stay with the security guard.    (พักกับยามรักษาความปลอดภัย)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เคธี่       :  โอ้  ไม่นะ,  เราถูกปิดประตู (ขัง) ไว้นอกหอพัก (dorm),  ฉันไม่คิดว่ามัน (เรากลับมา) ช้าขนาด

                  นั้น (that late) ค่ะ (จนหอพักปิด  และเข้าหอฯ ไม่ได้)

ริชาร์ด  :  คุณมีเบอร์โทรศัพท์ของ (สำหรับ) ยามรักษาความปลอดภัยหรือเปล่าครับ (จะได้โทรฯ ตามให้

                  มาเปิดประตูให้)

คำถาม  :  ริชาร์ดแนะนำว่าเคธี่ควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. David  All the bathrooms are locked.

     Jenny  That’s odd.  Why don’t you go down to the main lobby ?  I think I saw a custodian there

                       when we came in. 

Question  What does Jenny suggest that David do ?

(a) Find another bathroom.    (หาห้องน้ำอื่น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Use the bathroom in the main lobby.    (ใช้ห้องน้ำในห้องโถงใหญ่)  (ไม่จริง  เพราะว่าผู้ดูแลอาคาร, มิใช่

       ห้องน้ำ, อยู่ในห้องโถงใหญ่)

(c) Ask the custodian to unlock the bathroom.    (ถามผู้ดูแลอาคาร-เก็บกุญแจ  ให้ไขกุญแจ

       ห้องน้ำ)  (เนื่องจากเจนนี่กล่าวว่าเธอเห็นผู้ดูแลอาคารในห้องโถงใหญ่  และแนะนำให้เดวิดลงไปที่

       ห้องโถงใหญ่นั้น  จึงอาจสรุปได้ว่า  ผู้ดูแลอาคารสามารถไขกุญแจห้องน้ำให้เดวิดได้)

(d) Go to another building to locate a bathroom.    (ไปที่อีกอาคารหนึ่งเพื่อหาห้องน้ำ)  (ไม่จริง  เนื่องจาก

       เจนนี่กล่าวถึงห้องโถงใหญ่ในอาคารที่เธอและเดวิดอยู่  มิใช่ในอีกอาคารหนึ่ง)

(e) Ask the custodian permission to use a bathroom.    (ขออนุญาตผู้ดูแลอาคารเพื่อใช้ห้องน้ำ)  (ไม่จริง 

      เพียงแต่ขอให้ผู้ดูแลฯ ไขกุญแจห้องน้ำให้)

(คำแปล)

เดวิด  :  ห้องน้ำทุกห้องล็อกกุญแจครับ

เจนนี่  :  นั่นแปลก (ผิดปกติ, ผิดคาดหมาย, แปลก) (odd) นะคะ,  ทำไมคุณไม่ลงไปข้างล่างที่ห้องโถง

               ใหญ่ละคะ  ฉันคิดว่าฉันเห็นผู้เก็บรักษากุญแจฯ (ผู้ดูแลอาคาร, ผู้ปกครอง, ผู้อารักขา)

               (custodian) ที่นั่น  เมื่อเราเข้ามาข้างใน

คำถาม  :  เจนนี่แนะนำว่าเดวิดควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Laura  Are you in line here ?

     Paul    We all are.  You need to take a number.

Question  What does Paul suggest that Laura do ?

(a) Get in line behind him.    (เข้าแถวข้างหลังเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Take a number.    (รับหมายเลข – เพื่อมาต่อคิว)  (ดูจากข้อความ  “คุณจำเป็นต้องรับ

       หมายเลขครับ”)

(c) Come back later.    (กลับมาในเวลาต่อมา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Go to the end of the line.    (ไปที่ท้ายแถว)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Go to the front of the line.    (ไปอยู่ข้างหน้าแถว)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ลอร่า  :  คุณเข้าแถวอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะ

พอล   :  เราทุกคนอยู่ในแถวครับ,  คุณจำเป็นต้องรับหมายเลขครับ (เพื่อต่อคิวในแถว)

คำถาม  :  พอลแนะนำว่าลอร่าควรทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน