หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 225)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. John   What page are we on ?  I’m just not with it today.

     Mary  Or any other day.

Question  How does Mary feel about John ?

(a) She believes that he is having a bad day.    (เธอเชื่อว่าเขากำลังมีวันที่ย่ำแย่-โชคร้าย)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(b) She does not like John.    (เธอไม่ชอบจอห์น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She thinks that he never pays attention.    (เธอคิดว่าเขาไม่เคยเอาใจใส่)  (เนื่องจากแมรี่

       กล่าวว่าจอห์นมิได้ “อยู่กับหนังสือ” วันอื่นใด  และน้ำเสียงของเธอไม่อดทน (กับจอห์น)  จึงอาจ

       สรุปได้ว่า  เธอคิดว่าเขาไม่เคยเอาใจใส่ – การเรียน)

(d) She likes to help John every day.    (เธอชอบช่วยจอห์นทุกวัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She thinks that he should visit her another day.    (เธอคิดว่าเขาควรเยี่ยมเยียนเธอวันรุ่งขึ้น)  (การสนทนา

      มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

จอห์น  :  เรา (เรียนหนังสือ) ถึงหน้าไหนกันนี่ (What page are we on ?),  (ใจ) ผมไม่อยู่กับหนังสือเลย

                วันนี้ (I’m just not with it today.)

แมรี่     :  หรือวันอื่นใดก็เถอะ (Or any other day.) (หมายถึง  วันไหนๆ คุณก็เป็นแบบนี้  คือ (ใจลอย) ไม่

                เอาใจใส่กับการเรียน)

คำถาม  :  แมรี่รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับจอห์น ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Susan  If you invite Lucy, you’ll have to ask Rick, too.

     Joe       Forget it !

Question  How does Joe feel about Rick ?

(a) He forgot who he was.    (เขาลืมว่าริคเป็นใคร)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He thinks that Rick and Lucy will forget to come.    (เขาคิดว่าริคและลูซี่จะลืมที่จะมา)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)

(c) He likes Rick, but not Lucy.    (เขาชอบริค  แต่ไม่ชอบลูซี่)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาไม่ต้องการเชิญริค)

(d) He does not want to invite them.    (เขาไม่ต้องการเชิญริคและลูซี่)  (เนื่องจากโจพูดว่าให้ลืม

       เรื่องการเชิญริค  และเนื่องจากน้ำเสียงของเขาเป็นลบ  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาไม่ต้องการเชิญลูซี่

       และริค)

(e) He forgets to invite both Lucy and Rick.    (เขาลืมเชิญทั้งลูซี่และริค)  (ไม่จริง  เขาไม่ต้องการเชิญทั้ง ๒ คน)

(คำแปล)

ซูซาน  :  ถ้าคุณเชิญลูซี่, คุณจำเป็นต้องเชิญ (ขอ, ขอร้อง, ถาม, ซักถาม) (ask) ริคด้วยนะคะ

โจ         :  ลืมมันเสียเถอะครับ (Forget it) (หมายถึง  ผมไม่ต้องการเชิญทั้ง ๒ คนเลย)

คำถาม  :  โจรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับริค ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

3. Sarah  I heard that Professor Saunders has retired.

     Frank  What ?

Question  What is Frank’s reaction to the news ?

(a) He is surprised.    (เขาประหลาดใจ)  (เนื่องจากแฟร้งค์พูดว่า  “อะไรนะ”  และน้ำเสียงของเขา

       แสดงความประหลาดใจในสิ่งที่ซาร่าห์กล่าว  จึงอาจสรุปได้ว่า  แฟร้งค์ประหลาดใจกับข่าวนั้น)

(b) He is confused.    (เขารู้สึกงง-สับสน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He does not agree.    (เขาไม่เห็นด้วย – กับที่ซาร่าห์พูด)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He does not want to know.    (เขาไม่ต้องการทราบ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He is confident that Professor Saunders has retired.    (เขามั่นใจว่าอาจารย์ซอนเดอร์สได้เกษียณแล้ว) 

       (ไม่จริง  เขาประหลาดใจ-สงสัยที่ได้ยินว่าอาจารย์ฯ เกษียณ)

(คำแปล)

ซาร่าห์  :  ฉันได้ยินว่าอาจารย์ซอนเดอร์สได้เกษียนอายุงานแล้วค่ะ

แฟร้งค์  :  อะไรนะครับ

คำถาม  :  ปฏิกิริยาของแฟร้งค์ต่อข่าวนั้น (อาจารย์ซอนเดอร์สเกษียณ) คืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

4. Laura  I don’t care much for the way that our lab assistant grades our assignments.

     Justin  Neither do I.

Question  How does Justin feel about the assignments ?

(a) He does not care.    (เขาไม่เอาใจใส่-ไม่สนใจ)  (เป็นการแปลความหมายผิดของวลี  “don’t care………for”  

       ซึ่งหมายถึง  “ไม่ชอบ”)

(b) He does not like the lab assistant.    (เขาไม่ชอบผู้ช่วยสอนในห้องแล็บ)  )  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)  

(c) He does not like the grading system.    (เขาไม่ชอบระบบการให้คะแนน)  (เนื่องจากจัสตินเห็น

       ด้วยกับลอร่า  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาไม่ชอบระบบการให้คะแนนเหมือนกับลอร่า)  (คือ  แทนที่จะให้

       อาจารย์ผู้สอนให้คะแนน  กลับให้ผู้ช่วยสอนในห้องแล็บ  ซึ่งมักเป็นนักศึกษาปริญญาเอก-โท  เป็น

       ผู้ให้คะแนน)

(d) He does not agree with Laura.    (เขาไม่เห็นด้วยกับลอร่า)  (ไม่จริง,  เขาเห็นด้วยกับลอร่า)

(e) He does not pay attention to what the lab assistant does.    (เขาไม่เอาใจใส่สิ่งที่ผู้ช่วยสอนในห้อง

       แล็บทำ)  (เป็นการแปลความหมายผิดของวลี  “don’t care………for”  ซึ่งหมายถึง  “ไม่ชอบ”)

(คำแปล)

ลอร่า   :  ฉันไม่ชอบ (รัก, เอาใจใส่, ระมัดระวัง, อยากได้, เป็นห่วง) (care) มากนักสำหรับวิธีการที่ผู้ช่วย

                (อาจารย์สอน) ห้องปฏิบัติการของเราให้คะแนน (grades) การบ้าน (งานที่ได้รับมอบหมาย)

                (assignments) ของเราค่ะ

จัสติน  :  ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันครับ

คำถาม  :  จัสตินรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการบ้าน ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Lucy   You are wrong about Terry.

     Bob    If you say so.

Question  What best describes Bob’s opinion of Terry ?

(a) He feels protective of Terry.    (เขารู้สึกปกป้องเทอรี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) Bob is supportive.    (เขาสนับสนุน – เทอรี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) He has his doubts about Terry.    (เขามีข้อสงสัย-ข้อข้องใจเกี่ยวกับเทอรี่)  (เนื่องจากบ๊อบ

       เห็นด้วยกับลูซี่อย่างไม่เต็มใจ  และเพราะว่าน้ำเสียงของเขาแสดงความสงสัย-แคลงใจ  จึงอาจสรุป

       ได้ว่า  เขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเทอรี่)

(d) He feels hostile toward Terry.    (เขารู้สึกมุ่งร้าย-ไม่เป็นมิตรกับเทอรี่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) He opposes what Terry does.    (เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เทอรี่ทำ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ลูซี่    :  คุณ (พูด, คิด) ผิดเกี่ยวกับเทอรี่ค่ะ

บ๊อบ  :  ถ้าคุณพูดเช่นนั้นนะ (ผมก็อยากจะเชื่อที่คุณพูดอยู่หรอก)

คำถาม  :  อะไรอธิบายความเห็นของบ๊อบที่มีต่อเทอรี่ได้ดีที่สุด ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

6. Alice    I don’t want to go to that review session.    

     Adam  :  Neither do I, but I think we should.

Question  How does Adam feel about the review session ?

(a) He wants to go, but he won’t.    (เขาต้องการไป  แต่เขาจะไม่ไป)  (ไม่จริง  เพราะว่าอดัมไม่ต้องการไป)

(b) He does not want to go, but he will.    (เขาไม่ต้องการไป  แต่เขาจะไป)  (เนื่องจากอดัมเห็น

       ด้วยกับอลิซเมื่อเธอกล่าวว่าเธอไม่ต้องการไปเข้าฟังการทบทวนวิชา  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาไม่ต้อง

       การไป,  แต่เพราะว่าอดัมพูดว่าเขาและอลิซควรจะไปเข้าฟังฯ  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาจะไปเข้าฟังฯ)

(c) He wants to go, and he will.    (เขาต้องการไป  และเขาจะไป)  (ไม่จริง  เพราะว่าอดัมไม่ต้องการไป)

(d) He does not want to go, and he won’t.    (เขาไม่ต้องการไป  และเขาจะไม่ไป)  (ไม่จริง  เพราะว่าเขาจะไป)

(e) He is not sure whether he will go or not.    (เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะไปหรือไม่)  (ไม่จริง  เพราะว่าเขาจะไป)

(คำแปล)

อลิซ   :  ฉันไม่ต้องการไปเข้าฟังการทบทวนวิชา (ก่อนสอบ) (review session) นั่นหรอกค่ะ

อดัม   :  ผมก็ไม่ต้องการไปเหมือนกันครับ,  แต่ผมคิดว่าเราควรไปนะ

คำถาม  :  อดัมรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าฟังทบทวนวิชา ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน