หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 223)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Steve    Can you believe it ?  It says in the paper that tuition is going up another hundred dollars

                       a semester.

    Jessica  That’s just what I need.

Question  What does Jessica mean ?

(a) She needs one more semester.    (เธอต้องการอีกภาคการศึกษาหนึ่ง)

(b) She needs a hundred dollars.    (เธอต้องการเงิน ๑๐๐ ดอลลาร์)

(c) The increase will be difficult for her.    (การเพิ่มขึ้น – ของค่าเทอม – จะยากลำบากสำหรับเธอ)

       (“That’s just what I need.”  เป็นสำนวนการพูดแบบประชดประชัน  หมายถึง  ผู้พูดจะถูกทำให้ลำ

       บาก  หรือไม่สะดวกสะบาย  ในที่นี้คือการขึ้นค่าเล่าเรียนเทอมละ ๑๐๐ ดอลลาร์)

(d) The paper is not dependable.    (หนังสือพิมพ์ไม่สามารถเชื่อถือได้)

(e) She needs someone to help her with her study.    (เธอต้องการใครสักคนให้ช่วยเหลือเธอในการเรียน)

(คำแปล)

สตีฟ       :  คุณเชื่อหรือไม่ล่ะ  มันบอกในหนังสือพิมพ์ (paper) ว่าค่าเทอม (ค่าเล่าเรียน) (tuition) จะเพิ่ม

                   ขึ้นอีก ๑๐๐ ดอลลาร์ต่อเทอม (ภาคการศึกษา) (semester) ครับ

เจสซิคา  :  นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการค่ะ

คำถาม  :  เจสซิคาหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ  ข้อ  A, B, D  และ  เป็นการแปลความหมายคำพูดของเจสซิคาที่ไม่ถูกต้อง   

 

2. Larry    Can you let me borrow some paper ?  This lecture is so long that I’ve run out.

     Nancy  Sure.  Here you go.

Question  What did Larry do ?

(a) He has left the lecture.    (เขาได้ออกจากการบรรยายไป – คือไม่ฟังจนจบ)

(b) He has used his last piece of paper.    (เขาได้ใช้กระดาษแผ่นสุดท้ายของเขา – หมายถึง 

       ใช้กระดาษของตนจนหมด)  (“……….I’ve run out”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “ผมไม่เหลือกระ

       ดาษแล้ว”  คือใช้จนหมดแล้ว)

(c) He has said good-bye to Nancy.    (เขาได้กล่าวคำอำลากับแนนซี่)

(d) He has finished giving the lecture.    (เขาได้บรรยายเสร็จสิ้นแล้ว)

(e) He has gone out with Nancy.    (เขาได้ออกไปข้างนอกกับแนนซี่)

(คำแปล)

ลาร์รี่   :  คุณให้ผมยืมกระดาษบ้างได้ไหมครับ  การบรรยายนี้ยาวมากจนกระทั่งผม (ใช้) กระดาษหมด

                (I’ve run out)

แนนซี่  :  ได้ค่ะ  นี่ค่ะกระดาษ  (Sure.  Here you go.)

คำถาม  :  ลาร์รี่ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  สำหรับ  ข้อ  A, C, D  และ  เป็นการแปลความหมายคำพูดของลาร์รี่และแนนซี่ที่ไม่ถูกต้อง   

 

3. Joan   That test was not what I studied for.

     Eddy  No joke.  I hope I passed it.

Question  How does Eddy feel about the test ?

(a) He feels that the test was fair.    (เขารู้สึกว่าการสอบไม่ยาก)

(b) He agrees with Joan about the test.    (เขาเห็นด้วยกับโจแอนเกี่ยวกับการสอบ)  (“No joke” 

       =  “ไม่ใช่เรื่องตลก – ที่คุณพูด  เป็นสำนวน  หมายถึงผู้พูดเห็นด้วยกับอีกฝ่ายหนึ่ง  คือเห็นด้วย

       กับที่อีกฝ่ายหนึ่งพูด)

(c) He does not want Joan to tease him about the test.    (เขาไม่ต้องการให้โจแอนล้อเลียนเขาเกี่ยวกับ

       การสอบ)

(d) He is not worried about the test.    (เขาไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการสอบ)

(e) He is not sure whether he will pass the test.    (เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะสอบผ่านหรือไม่)

(คำแปล)

โจแอน  :  การสอบนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันศึกษา (เตรียมตัว) มาเลยค่ะ (คือทำสอบไม่ค่อยได้)

เอ็ดดี้     :  ไม่ใช่เรื่องตลกเลย (ที่คุณพูดน่ะ),  ผมหวังว่าผมสอบผ่านมันครับ

 คำถาม  :  เอ็ดดี้รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการสอบ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  สำหรับ  ข้อ  A, C, D  และ  เป็นการแปลความหมายคำพูดของโจแอนและเอ็ดดี้ที่ไม่ถูกต้อง   

 

4. Sam  What did you say ?

    Judy  Honestly, Sam.  You’re just not all there sometimes.

Question  What does Judy mean ?

(a) Sam does not pay attention.    (แซมไม่ได้เอาใจใส่ – คือไม่ได้ฟังจูดี้พูด)  (“You’re just not

       all there……..….”  เป็นสำนวน  หมายถึง  ผู้พูดไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งเอาใจใส่ (ตั้งใจฟัง) ที่ตนพูด

       มากนัก)  (แปลตรงตัว  คือ  คุณไม่ได้อยู่ที่นั่นทั้งหมด (ทั้งตัว)  คือ  ใจคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อจะฟัง

       ฉันพูด)

(b) Sam is very honest.    (แซมซื่อสัตย์มาก)

(c) Sam has gone away.    (แซมได้ออกไปแล้ว)

(d) Sam needs to repeat.    (แซมต้องการพูดซ้ำ)

(e) Sam is not there sometimes.    (แซมไม่ได้อยู่ที่นั่นบางครั้ง)

(คำแปล)

แซม  :  คุณว่า (พูด) อะไรนะ

จูดี้     :  ด้วยความสัตย์นะแซม,  คุณไม่ได้เอาใจใส่ (ไม่ได้ฟังฉันพูด) (You’re just not all there) เลยนะ

              บางครั้ง

คำถาม  :  จูดี้หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)  สำหรับ  ข้อ  B, C, D  และ  เป็นการแปลความหมายคำพูดของจูดี้ที่ไม่ถูกต้อง   

 

5. Sandra    I can’t believe that I signed up for this class.

     Andrew  Neither can I.  It is such a Mickey Mouse course.

Question  On what do Sandra and Andrew agree ?

(a) The sign has Mickey Mouse on it.    (เครื่องหมาย – สัญลักษณ์ – มีรูปมิกกี้เมาส์)

(b) They do not believe the sign.    (พวกเขาไม่เชื่อเครื่องหมาย – สัญลักษณ์)

(c) The course is very easy.    (วิชานี้ง่ายมาก)  (“Mickey Mouse”  เป็นสำนวนที่อธิบายว่าบางสิ่ง

       บางอย่างง่ายหรือไม่มีสาระแก่นสาร)

(d) They did not register for the course.    (พวกเขาไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อวิชานี้)

(e) The course is very funny.    (วิชานี้สนุก – น่าขบขัน – มาก)

(คำแปล)

แซนดร้า  :  ฉันแทบไม่เชื่อเลยว่าฉันลงชื่อ (ในแบบฟอร์มหรือเอกสาร) (signed up) สำหรับชั้นเรียนนี้ค่ะ

แอนดรูว์   :  ฉันก็ไม่เชื่อเช่นกัน,  มันเป็นวิชาที่ง่ายมากครับ (such a Mickey Mouse course)

คำถาม  :  แซนดร้าและแอนดรูว์เห็นพ้องกันในเรื่องอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ  ข้อ  A, B, D  และ  เป็นการแปลความหมายคำพูดของแซนดร้าและแอนดรูว์ที่ไม่ถูกต้อง   

 

6. Charles     I’ll pick you up after class.

     Margaret  Don’t bother.

Question  What does Margaret mean ?

(a) She thinks that Charles is a bother.    (เธอคิดว่าชาร์ลสเป็นคนที่น่ารำคาญ – สิ่งที่รบกวน)

(b) She does not want to go to class.    (เธอไม่ต้องการเข้าห้องเรียน)

(c) She accepts Charles’s offer.    (เธอยอมรับข้อเสนอของชาร์ลส)

(d) She will go with another man, not Charles.    (เธอจะไปกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง  ไม่ใช่ชาร์ลส)

(e) She does not want Charles to come for her.    (เธอไม่ต้องการให้ชาร์ลส มารับเธอ)

       (“Don’t bother”  เป็นสำนวน  หมายถึง  ผู้พูดไม่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการในเรื่อง

       ที่พูดคุยกัน)

(คำแปล)

ชาร์ลส        :  ผมจะไปรับคุณหลังเลิกเรียนครับ

มาร์กาเร็ต  :  ไม่ต้องรบกวนหรอกค่ะ (Don’t bother) (หมายถึง  ไม่จำเป็นหรือไม่ต้องลำบากมารับก็ได้)

คำถาม  :  มาร์กาเร็ตหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)  สำหรับ  ข้อ  A, B, C  และ  เป็นการแปลความหมายคำพูดของชาร์ลสและมาร์กาเร็ตที่ไม่ถูกต้อง   

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน