หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 221)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Jeff      Something is wrong with second gear.  It seems to run fine in reverse, and drive, but when

                      I shift into second, the motor stalls out.

     Helen  I hope that it won’t be too difficult to fix.

Question  Which gear needs to be fixed ?

(a) First gear.    (เกียร์ ๑)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(b) Second gear.    (เกียร์ ๒)  (ดูจากข้อความ  “บางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับเกียร์สอง (ของรถ) ครับ”)

(c) Reverse.    (เกียร์ถอยหลัง)  (เป็นเกียร์ที่ใช้ได้ดี)

(d) Drive.    (เกียร์เดินหน้า)  (มีหลายเกียร์)  (เป็นเกียร์ที่ใช้ได้ดี)

(e) None.    (ไม่มีเกียร์ใดต้องซ่อม)

(คำแปล)

เจฟฟ์  :  บางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับเกียร์สอง (ของรถ) ครับ,  มันดูเหมือนวิ่งได้ดีเมื่อใช้เกียร์ถอยหลัง

                (in reverse) และขับ (เดินหน้า)  แต่เมื่อผมเปลี่ยนเป็นเกียร์สอง  เครื่องยนต์ดับในทันทีทันใด

                (motor stalls out) ครับ

เฮเลน  :  ฉันหวังว่ามันจะไม่ยากเกินไปที่จะซ่อม (fix) ค่ะ

คำถาม  :  เกียร์ใดต้องการการซ่อม ? (รถคันนี้น่าจะใช้เกียร์กระปุก)

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Frank  Do you need a ride to the airport ?

     Paula   Thanks, anyway.  I thought I would, but I have my car back now.

Question  How will Paula get to the airport ?

(a) She will get a ride with Frank.    (เธอจะเดินทางไปกับรถของแฟร้งค์)  (เป็นเพียงข้อเสนอของแฟร้งค์ 

       และแผนการในตอนแรกของพอลล่า  มิใช่วิธีที่เธอจะเดินทางไปสนามบิน)

(b) She will ride the airport shuttle.    (เธอจะนั่งรถไปกลับระหว่างสนามบิน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(c) She will drive her car.    (เธอจะขับรถยนต์ของเธอ)  (ดูจากข้อความ  “................ฉันได้รถ

       ยนต์ของฉันกลับคืนมาแล้วในขณะนี้ค่ะ)

(d) She will rent a car.    (เธอจะเช่ารถยนต์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(e) She will take a subway train.    (เธอจะนั่งรถไฟใต้ดิน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(คำแปล)

แฟร้งค์  :  คุณต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ไปสนามบินไหมครับ (ผมจะไปส่ง)

พอลล่า  :  ขอบคุณค่ะ  อย่างไรก็ตามเถอะ,  ฉันคิดว่าฉันต้องการนะ (ในตอนแรก)  แต่ฉันได้รถยนต์

                  ของฉันกลับคืนมาแล้ว (จากการให้ยืมหรือนำไปซ่อม) ในขณะนี้ค่ะ

 คำถาม  :  พอลล่าจะไปสนามบินอย่างไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Waiter     Okay.  What’ll you have ?

     Jennifer  :  Give me the eggs and potatoes.  Oh, wait a minute.  How about the eggs and pancakes ?

Question  What does Jennifer want to eat ?

(a) She would like eggs and potatoes.    (เธออยากได้ไข่และมันฝรั่ง)  (เป็นสิ่งที่เจนนิเฟอร์เลือกก่อนเธอจะ

       เปลี่ยนใจ)  

(b) She wants eggs and pancakes.    (เธอต้องการไข่และขนมเบื้อง)  (ดูจากข้อความ  “ไข่และ

       ขนมเบื้องเป็นยังไง”)

(c) She wants to eat potato pancakes.    (เธอต้องการทานขนมเบื้องมันฝรั่ง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(d) Pancakes is what she would like to eat.    (ขนมเบื้องเป็นสิ่งที่เธออยากทาน)  (เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เธอ

       สั่ง  แต่เธอต้องการไข่ด้วย)

(e) She wants fried rice with eggs.    (เธอต้องการข้าวผัดกับไข่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(คำแปล)

พนักงานเสิร์ฟ  :  ได้ครับ  คุณจะรับอะไรครับ

เจนนิเฟอร์        :  เอาไข่และมันฝรั่งมาให้ฉันนะคะ,  โอ้  รอประเดี๋ยว  ไข่และขนมเบื้องเป็นยังไง (ฉันต้อง

                              การ ๒ อย่างนี้)

คำถาม  :  เจนนิเฟอร์ต้องการทานอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Carla  How many boxes of Girl Scout cookies did you order ?

     Dave  :  Four, no, five.

Question  How many boxes of cookies did Dave order ?

(a) Dave bought one box of cookies.    (เดฟซื้อขนมคุกกี้ ๑ กล่อง)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาซื้อ ๕ กล่อง)

(b) Dave ordered four boxes of cookies.    (เดฟสั่งซื้อขนมคุกกี้ ๔ กล่อง)  (เป็นความคิดของเดฟในตอนแรก 

       ไม่ใช่จำนวนที่เขาซื้อในที่สุด)

(c) He purchased five boxes of cookies.    (เขาซื้อขนมคุกกี้ ๕ กล่อง)  (ดูจากข้อความ  “๔, 

       ไม่ใช่,  ๕ กล่องครับ)

(d) He bought four or five boxes of cookies.    (เขาซื้อขนมคุกกี้ ๔ หรือ ๕ กล่อง)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขา

       ซื้อ ๕ กล่อง)

(e) He did not order any cookies this year.    (เขามิได้สั่งซื้อขนมคุกกี้เลยปีนี้)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาซื้อ

       ๕ กล่อง)

(คำแปล)

คาร์ล่า  :  คุณสั่งซื้อขนมคุกกี้ “ลูกเสือหญิง” กี่กล่องคะ

เดฟ      :  ๔,  ไม่ใช่,  ๕ กล่องครับ (ตกลงแล้วซื้อ ๕ กล่อง)

คำถาม  :  เดฟสั่งซื้อขนมคุกกี้กี่กล่อง ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. James  What is the area code from which you are calling ?

     Liza      6-9-1.  Oops, that’s not right.  It’s 6-1-9.

Question  What is the correct area code for Liza ?

(a) The number is 6-9-1.    (หมายเลข ๖-๙-๑)  (เป็นคำตอบในตอนแรกของลิซ่า  ก่อนที่เธอจะแก้ไขให้ถูกต้อง)

(b) The area code is 1-9-6.    (รหัสพื้นที่คือ ๑-๙-๖)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) 9-1-6 is the area code.    (๙-๑-๖ คือรหัสพื้นที่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) 6-1-9 is the correct number.    (๖-๑-๙  คือหมายเลขที่ถูกต้อง)  (ดูจากคำพูดของลิซ่าที่ว่า  “มัน

       คือหมายเลข ๖-๑-๙ ค่ะ”)

(e) The correct number is 1-6-9.    (หมายเลขที่ถูกต้องคือ ๑-๖-๙)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เจมส์   :  รหัสพื้นที่จากที่คุณกำลังโทรฯ มาคืออะไรครับ

ลิซ่า    :  ๖-๙-๑,  อูพส  นั่นไม่ถูกต้องนะ,  มันคือหมายเลข ๖-๑-๙ ค่ะ

คำถาม  :  รหัสพื้นที่ที่ถูกต้องสำหรับลิซ่าคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

6. Sharon  I thought you said it was eight cents a copy.

     Steven   I did, but it’s ten cents a copy when you make fewer than twenty copies, and you have

                        only fifteen.

Question  How much per copy will Sharon pay ?

(a) She will pay eight cents per page.    (เธอจะจ่ายเงินแผ่นละ ๘ เซ็นต์)  (จ่ายราคานี้เมื่อถ่ายตั้งแต่ ๒๐ แผ่น

       ขึ้นไป)

(b) The price is ten cents a copy.    (ราคาคือแผ่นละ ๑๐ เซ็นต์)  (ดูจากข้อความ  “...............มัน

       ราคาแผ่นละ ๑๐ เซ็นต์  เมื่อคุณถ่าย (เอกสาร) น้อยกว่า ๒๐ แผ่น  และคุณมี (ถ่าย) เพียง ๑๕ แผ่น

       เท่านั้นครับ”)

(c) She owes fifteen cents per copy.    (เธอเป็นหนี้แผ่นละ ๑๕ เซ็นต์)  (๑๕ เป็นจำนวนเอกสารที่เธอถ่าย  มิใช่

       จำนวนเงินที่เธอจ่าย)

(d) Twenty cents per page is the price.    (แผ่นละ ๒๐ เซ็นต์คือราคาค่าถ่ายฯ)  (๒๐ เป็นจำนวนขั้นต่ำของแผ่น

       ที่ต้องถ่ายเพื่อให้ได้ราคาแผ่นละ ๘ เซ็นต์)

(e) She will pay a quarter per page.    (เธอจะจ่ายแผ่นละ ๒๕ เซ็นต์)  (ไม่จริง  เธอจ่ายเพียงแผ่นละ ๑๐ เซ็นต์)

(คำแปล)

ชารอน  :  ฉันคิดว่าคุณพูดว่ามันราคา ๘ เซ็นต์ต่อ ๑ แผ่น (ถ่ายเอกสาร)

สตีเวน   :  ผมพูดอย่างนั้นครับ,  แต่ว่ามันราคาแผ่นละ ๑๐ เซ็นต์  เมื่อคุณถ่าย (เอกสาร) น้อยกว่า ๒๐ แผ่น 

                  และคุณมี (ถ่าย) เพียง ๑๕ แผ่นเท่านั้นครับ

คำถาม  :  ชารอนจะจ่ายเงินเท่าไรต่อแผ่น ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

    

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน