หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 219)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Andrew  Can we use our calculators on the test ?

    Proctor   Yes, if you bring them to me at the beginning of the test, I’ll check them out and

                         return them right away so you can use them.

Question  What does Andrew want to do ?

(a) Check the calculators.    (ตรวจสอบเครื่องคิดเลข)  (เป็นข้อเสนอของผู้คุมสอบที่จะตรวจสอบเครื่อง

       คิดเลข  มิใช่สิ่งที่แอนดรูว์ต้องการทำ)

(b) Use a calculator to do his test.    (ใช้เครื่องคิดเลขเพื่อทำสอบ)  (ดูจากคำถามของแอนดรูว์

       ที่ว่า  “เราสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการสอบได้ไหมครับ”)

(c) Purchase a calculator.    (ซื้อเครื่องคิดเลข)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Borrow a calculator.    (ขอยืมเครื่องคิดเลข)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Fix a calculator.    (ซ่อมเครื่องคิดเลข)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แอนดรูว์   :  เราสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการสอบได้ไหมครับ

ผู้คุมสอบ  :  ได้ค่ะ  ถ้าคุณนำมัน (เครื่องคิดเลข) มาให้ฉันในตอนเริ่มต้นการสอบ,  ฉันจะตรวจสอบมันและ

                      ส่งคืนมัน (ให้คุณ) ในทันที (return them right away) เพื่อที่ว่าคุณจะสามารถใช้มันได้

คำถาม  :  แอนดรูว์ต้องการทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Willie    My roommate left, and he didn’t pay his share, so I’m stuck with all the rent and utilities

                        for last month.

     Sandra  That’s not fair.  You should call his family.

Question  What is Sandra’s advice ?

(a) She thinks Willie should pay the bills.    (เธอคิดว่าวิลลี่ควรจ่ายค่าบิล)  (ไม่จริง  เนื่องจากแซนดร้าคิดว่า

       มันไม่ยุติธรรมสำหรับวิลลี่ที่ต้องติดค้างการจ่ายบิลค่าบริการสาธารณะต่างๆ – เพราะเพื่อนร่วมห้องของเขาจาก

       ไปโดยไม่จ่ายค่าบริการฯ ในส่วนของตน)

(b) She thinks Willie should ask his family for help.    (เธอคิดว่าวิลลี่ควรขอความช่วยเหลือจากครอบครัว

       ของเขา)  (...............จากครอบครัวของเพื่อนร่วมห้อง  ไม่ใช่ครอบครัวของวิลลี่) 

(c) She thinks Willie should contact his roommate’s family for money.    (เธอคิดว่าวิลลี่

       ควรติดต่อกับครอบครัวของเพื่อนร่วมห้องของเขาเพื่อ (ทวง) เงินค่าเช่าห้อง)  (ดูจากข้อความ

       ที่ว่า  “คุณควรโทรฯ ไปหาครอบครัวของเขา (เพื่อนร่วมห้อง) นะคะ”)

(d) She thinks Willie should leave.    (เธอคิดว่าวิลลี่ควรออกไป – จากอพาร์ตเมนต์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She thinks Willie’s roommate should move out of the apartment.    (เธอคิดว่าเพื่อนร่วมห้องของวิลลี่

       ควรย้ายออกไปจากอพาร์ตเมนต์)  (ไม่จริง  เนื่องจากเพื่อนฯ ได้ย้ายออกไปแล้ว)

(คำแปล)

วิลลี่          :  เพื่อนร่วมห้องของผมออกไปแล้ว  และมิได้จ่าย (ค่าเช่าห้อง) ในส่วนของเขา (his share)

                     ครับ,  ดังนั้นผมจึงถูกทำให้ติดค้าง (stuck) อยู่กับค่าเช่าและการบริการสาธารณะต่าง

                     (เช่น (ค่า) โทรศัพท์, ไฟฟ้า, น้ำประปา, เคเบิ้ลทีวี ฯลฯ) (utilities) สำหรับเดือนที่ผ่านมา

แซนดร้า  :  นั่นไม่ยุติธรรมเลยค่ะ,  คุณควรโทรฯ ไปหาครอบครัวของเขา (เพื่อนร่วมห้อง) นะคะ

คำถาม  :  คำแนะนำของแซนดร้าคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Steve     I want to apply for a student loan, please.

     Sharon  All right.  Fill out these forms and bring in your income tax records from last year.  Then

                         I’ll review your options with you.

Question  How will Sharon help Steve ?

(a) By filling out forms.    (โดยการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ) 

(b) By filing his taxes.    (โดยการเก็บภาษีของเขาไว้ในไฟล์ – หรือแฟ้มเอกสาร)

(c) By advising him about student loans.    (โดยการแนะนำเขาเกี่ยวกับเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษา

       (ดูจากข้อความ  “ต่อจากนั้นฉันจะทบทวนทางเลือกต่างๆ ของคุณ (เกี่ยวกับเงินกู้ยืม) พร้อมไปกับ

       คุณค่ะ)

(d) By completing his application.    (โดยการทำให้การสมัครฯ ของเขาแล้วเสร็จ)

(e) By helping him pay his income tax.    (โดยการช่วยเหลือเขาจ่ายภาษีเงินได้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

สตีฟ      :  ผมต้องการสมัครรับเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษาครับ

ชารอน  :  ได้ค่ะ,  กรอกแบบฟอร์มเหล่านี้และนำประวัติ (การเสีย) ภาษีเงินได้ (income tax records)

                  ของคุณจากปีที่แล้วมาด้วยนะคะ,  ต่อจากนั้นฉันจะทบทวนทางเลือกต่างๆ ของคุณ (เกี่ยวกับ

                  เงินกู้ยืม) (review your options) พร้อมไปกับคุณค่ะ (คือมีการสัมภาษณ์ซักถามต่างๆ)

คำถาม  :  ชารอนจะช่วยเหลือสตีฟอย่างไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ  ข้อ  A, B  และ  D  กล่าวถึงคำแนะนำซึ่งชารอนให้แก่สตีฟเกี่ยวกับว่าเขาจะต้องทำอะไรก่อนการเข้าสัมภาษณ์ (เพื่อขอกู้ยืมเงิน)  มิใช่วิธีการที่ชารอนจะช่วยเหลือสตีฟขณะสัมภาษณ์

 

4. Helen   Is Jack your cousin ?

     Rudolf  No.  He seems more like a brother, really, but we are just good friends.

Question  What is the relationship between Jack and Rudolf ?

(a) They are brothers.    (พวกเขาเป็นพี่น้องกัน)  (เป็นท่าทีที่รูด็อล์ฟมีความรู้สึกเกี่ยวกับแจ๊ค  มิใช่ความสัมพันธ์

       ที่แท้จริงระหว่างทั้ง ๒ คน

(b) They are good friends.    (พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน)  (ดูจากคำพูดของรูด็อล์ฟที่ว่า  “.............

       ..............เราเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นเองครับ”)

(c) They are cousins.    (พวกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน)  (เป็นข้อสันนิษฐานของเฮเลน  มิใช่ความสัมพันธ์ที่แท้จริง)

(d) They are classmates.    (พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) They are roommates.    (พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมห้องพักกัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เฮเลน    :  แจ๊คเป็นลูกพี่ลูกน้อง (ญาติห่างๆ, บุคคลที่เกี่ยวพันกันโดยมีภาษา-แหล่งกำเนิดที่คล้ายกัน)

                  (cousin) ของคุณใช่ไหมคะ

รูด็อล์ฟ  :  ไม่ใช่ครับ,  เขาดูเหมือนกับพี่ชาย (น้องชาย) คนหนึ่งเสียมากกว่าจริงๆ หรือ,  แต่ว่าเราเป็น

                   เพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นเองครับ   

คำถาม  :  ความสัมพันธ์ระหว่างแจ๊คและรูด็อล์ฟคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. David  So I asked Frank if we could live together next semester, and he said that he was going

                      to room with Paul.

     Anne   Oh, that’s too bad.  Well, I know that Steve is looking for a roommate.

Question  What does Anne suggest ?

(a) That David live with Frank and Paul.    (ว่าเดวิดควรพักกับแฟร้งค์และพอล)  (ไม่จริง  เนื่องจากแฟร้งค์

       ตอบข้อเสนอของเดวิดโดยการพูดว่า  ตัวเขาจะพักกับพอล – เทอมหน้า)

(b) That David ask Paul to be his roommate.    (ว่าเดวิดควรขอร้องพอลให้มาเป็นเพื่อนร่วมห้องของเขา) 

       (ไม่จริง  เพราะว่าแฟร้งค์และพอลมีแผนที่จะเป็นเพื่อนร่วมห้องกัน)

(c) That David and Steve be roommates.    (ว่าเดวิดและสตีฟควรเป็นเพื่อนร่วมห้องกัน)  (เนื่อง

       จากแอนกล่าวว่า  “อ้อ  ฉันรู้มาว่าสตีฟกำลังมองหาเพื่อนร่วมห้องค่ะ”  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอกำลัง

        แนะนำว่า  เดวิดและสตีฟควรเป็นเพื่อนร่วมห้องกัน  เพราะทั้ง ๒ คนกำลังมองหาเพื่อนร่วมห้อง

        เหมือนกัน)

(d) That David share a room with Frank.    (ว่าเดวิดควรแชร์ห้องพักกับแฟร้งค์)  (ไม่จริง  เพราะว่าแฟร้งค์และ

       พอลมีแผนที่จะเป็นเพื่อนร่วมห้องกัน)

(e) That David share a room with anyone he can find.    (ว่าเดวิดควรแชร์ห้องพักกับใครก็ตามที่เขาสามารถ

       หาได้)  (ไม่จริง  แอนแนะนำให้เดวิดพักกับสตีฟ)

(คำแปล)

เดวิด  :  ดังนั้นผมเลยถามแฟร้งค์ว่าเราจะสามารถพัก (อาศัย) อยู่ด้วยกันในเทอมหน้าได้หรือไม่  และเขา

               พูดว่าเขาจะพัก (อยู่, พักอาศัย, กินเนื้อที่, ขอให้พัก, ขอให้พักอาศัย) (room) กับพอลครับ

แอน   :  โอ  น่าเสียดายจังเลย (น่าผิดหวังจังเลย, แย่จังเลย) ค่ะ,  อ้อ  ฉันรู้มาว่าสตีฟกำลังมองหาเพื่อน

               ร่วมห้องค่ะ  (หมายถึง  คุณลองชวนสตีฟมาพักห้องเดียวกับคุณสิ)

คำถาม  :  แอนแนะนำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)   

 

6. Eddy    :  What did you get on the calculus exam ?

     Emmy  :  A C.  And I feel lucky to have it.  Mike got a B, but almost everyone else got Ds and Fs.    

Question  What grade did Emmy receive ?

(a) She earned an A.    (เธอได้เกรด “เอ”)  (ไม่จริง  เธอได้เกรด “ซี”)

(b) She received a B.    (เธอได้เกรด “บี”)  (เป็นเกรดของไมค์  มิใช่ของเอมมี่)

(c) Her grade was C.    (เกรดของเธอคือ “ซี”)

(d) She got a D or F.    (เธอได้เกรด “ดี” หรือ “เอฟ”)  (เป็นเกรดที่นักศึกษาคนอื่นๆ เกือบทุกคน ได้รับ)

(e) Her grade was better than that of other students in the class.    (เกรดของเธอดีกว่าของนักศึกษาคนอื่นๆ

       ในชั้นเรียน)  (ไม่จริง  อย่างน้อยก็มีไมค์ ๑ คนที่ได้เกรด “บี”  และอาจมีนักศึกษาอีกบางคนที่ได้เกรดเท่าเอมมี่

       หรือสูงกว่า)

(คำแปล)

เอ็ดดี้  :  คุณได้ (เกรด) อะไรในการสอบวิชาแคลคูลัสครับ

เอมมี่  :  ได้ “ซี” ค่ะ,  และฉันรู้สึกโชคดีที่ได้มันนะ,  ไมค์ได้เกรด “บี”  แต่ (นักศึกษา)  คนอื่นๆ เกือบทุกคน

               ได้เกรด “ดี” และ “เอฟ” ค่ะ

คำถาม  :  เอมมี่ได้รับเกรดอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)   

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน