หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 215)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Emmy  You must be so excited about going home after four years.

     Frank   Not as much as I thought I would be.

Question  What does Frank mean ?

(a) Returning home is not very expensive.    (การกลับบ้านราคาไม่แพงมากนัก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) There hasn’t been any time to think about the trip.    (ไม่มีเวลาที่จะคิดเกี่ยวกับการเดินทาง)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(c) The time has passed quickly.    (เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He expected to be more enthusiastic.    (เขาคาดหวังว่าจะใจจดใจจ่อ (ที่จะได้กลับบ้าน)

        มากกว่าที่เป็นอยู่)  (เนื่องจากแฟรงค์พูดว่าเขามิได้ตื่นเต้นเท่าที่เขาคิดว่าเขาควรจะเป็น  จึงอาจ

        สรุปได้ว่าเขาคาดหวังว่าเขาน่าจะใจจดใจจ่อ – กับเรื่องที่จะได้กลับบ้าน – มากกว่าที่เป็นอยู่)

(e) He does not want to go back home.    (เขาไม่ต้องการกลับบ้าน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เอ็มมี่     :  คุณจะต้องตื่นเต้นอย่างมากเลยเกี่ยวกับการกลับบ้านหลังจาก ๔ ปี (ในมหาวิทยาลัย) นะคะ

แฟรงค์  :  ไม่มากเท่าที่ผมคิดว่าผม (ควร) จะเป็นครับ

คำถาม  :  แฟรงค์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)    

 

2. Steve  Did you make your flight okay ?

     Mary  Just barely.  The taxi was late.

Question  What does Mary mean ?

(a) The plane did not take off on time.    (เครื่องบินมิได้ขึ้นบินตรงเวลา)  (แท็กซี่ไม่ตรงเวลา  ไม่ใช่เครื่องบิน)

(b) The flight was cancelled.    (เที่ยวบินถูกยกเลิก)  (ไม่จริง  เนื่องจากแมรี่ได้เดินทาง)

(c) She almost missed her flight.    (เธอเกือบจะพลาดเที่ยวบินของเธอ)  (“Just barely”  เป็น

       สำนวน  หมายถึง  “เกือบจะไม่.....................”)

(d) The taxi never arrived.    (รถแท็กซี่ไม่เคยมาถึง)  (ไม่จริง  แท็กซี่มารับช้า)

(e) The plane had left before she arrived at the airport.    (เครื่องบินออกก่อนเธอมาถึงสนามบิน)  (ไม่จริง 

       เธอมาทันเครื่องบิน)

(คำแปล)

สตีฟ  :  คุณไปทันเที่ยวบินหรือเปล่าครับ

แมรี่   :  เกือบไม่ทันแน่ะ (Just barely),  รถแท็กซี่ (ไปสนามบิน) มารับช้าค่ะ

คำถาม  :  แมรี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)    

 

3. Peter   Do you usually bring your lunch ?

     Sarah  I eat in the snack bar now and then.

Question  What does Sarah mean ?

(a) She always eats in the snack bar.    (เธอทานในห้องอาหารฯ เป็นประจำ-สม่ำเสมอ)

(b) She used to eat in the snack bar.    (เธอเคยทานในห้องอาหารฯ)  (ไม่จริง  ปัจจุบันก็ยังทานอยู่เป็นครั้งคราว)

(c) She occasionally eats in the snack bar.    (เธอทานในห้องรับประทานอาหารเบาๆ เป็นครั้งคราว-

       เป็นบางโอกาส)  (“now and then” = “every now and then” = “once in a while” = “from

       time to time” = “occasionally” = “เป็นครั้งคราว,  เป็นบางโอกาส”)

(d) She has never eaten in the snack bar.    (เธอไม่เคยทานในห้องอาหารฯ)

(e) She prefers to eat in the cafeteria.    (เธอชอบทานในโรงอาหารที่ผู้ทานต้องบริการตนเองมากกว่า) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

ปีเตอร์   :  ปกติแล้วคุณนำอาหารกลางวันมาทานหรือครับ

ซาร่าห์  :  ฉันทานในห้องรับประทานอาหารเบาๆ (snack bar) เป็นครั้งคราว (เป็นบางโอกาส) (now and

                  then) ค่ะ

คำถาม  :  ซาร่าห์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)    

 

4. Albert  I’m much better now.  No need to worry.

     Cindy   You’d better take it easy though, or you’ll get sick again.

Question  What does Cindy mean ?

(a) Albert should rest.    (อัลเบิร์ตควรพักผ่อน)  (“Take it (หรือ things) easy”  เป็นสำนวน 

       หมายถึง  “พักผ่อน-ผ่อนคลาย  และไม่ทำ – งาน - อะไรมาก)

(b) Albert’s health has improved.    (สุขภาพของอัลเบิร์ตดีขึ้น)  (เป็นความเห็นของอัลเบิร์ต  มิใช่การสัง

       เกตของซินดี้)

(c) Albert worries too much.    (อัลเบิร์ตวิตกกังวลมากเกินไป)  (ไม่จริง  อัลเบิร์ตไม่ต้องการให้ซินดี้วิตก

       กังวล)

(d) Albert is very ill.    (อัลเบิร์ตป่วยมากขณะนี้)  (อัลเบิร์ตป่วยในอดีต  มิใช่ในขณะนี้)

(e) Albert is easy to get sick.    (อัลเบิร์ตป่วยง่าย)  (เป็นการแปลความหมายคำพูดของซินดี้ที่ไม่ถูกต้อง)

(คำแปล)

อัลเบิร์ต  :  ผมอาการดีขึ้นมากแล้วตอนนี้,  ไม่จำเป็นต้องวิตกหรอกครับ

ซินดี้       :  คุณควรจะพักผ่อนและไม่ต้องทำอะไรมาก (take it easy) ดีกว่า  แม้กระนั้นก็ตาม (though)

                   มิฉะนั้น (or) คุณจะป่วยอีกค่ะ 

คำถาม  :  ซินดี้หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)    

 

5. Sally  I don’t like to watch TV that much. 

     John  Neither do I.

Question  What does John mean ?

(a) He does not have a television.    (เขาไม่มีทีวี)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(b) He likes to watch television with Sally.    (เขาชอบดูทีวีกับแซลลี่)  (ไม่จริง  ทั้งคู่ไม่สนุกกับการดูทีวี)

(c) He used to watch too much television.    (เขาเคยดูทีวีมากเกินไป – ในอดีต)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) He does not enjoy watching television.    (เขาไม่เพลิดเพลินกับการดูทีวี)  (เนื่องจากจอห์น

       พูดว่า  “ผมก็ไม่ชอบเหมือนกัน”  เมื่อแซลลี่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการไม่ชอบดูทีวีของเธอ,  จึงอาจ

       สรุปได้ว่า  จอห์นก็ไม่สนุกกับการดูทีวีเช่นเดียวกัน)

(e) He likes to watch TV but Sally doesn’t.    (เขาชอบดูทีวี  แต่แซลลี่ไม่ชอบ)  (ไม่จริง  ทั้งคู่ไม่สนุกกับการดูทีวี)

(คำแปล)

แซลลี่  :  ฉันไม่ชอบดูทีวีมากขนาดนั้นหรอกค่ะ

จอห์น  :  ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันครับ (Neither do I.)

คำถาม  :  จอห์นหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)    

 

6. Kathy  Did you find enough subjects for your research project ?

     David  Not yet.  I have thirty-five though, so that’s a good start.

Question  What does David imply ?

(a) He does not have a topic for his project yet.    (เขายังไม่มีหัวเรื่องสำหรับโครงการวิจัยของเขา) 

       (ไม่จริง  เนื่องจากเขาได้เริ่มต้นทำงานในโครงการนี้แล้ว)

(b) He needs more than thirty-five participants.    (เขาต้องการผู้เข้าร่วม – โครงการ

       วิจัย – มากกว่า ๓๕ คน)  (เนื่องจากเดวิดมีตัวทดลอง ๓๕ คน  และนั่นยังไม่เพียงพอ  จึงอาจ

       สรุปได้ว่า  เขาต้องการผู้เข้าร่วมฯ มากกว่า ๓๕ คน)

(c) He is discouraged about the research.    (เขาท้อใจ-หมดกำลังใจเกี่ยวกับการวิจัย)  (ไม่จริง  เขา

       รู้สึกว่าเขามีการเริ่มต้นที่ดี)

(d) He lost some data for his research project.    (เขาทำข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยหาย)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(e) He may not complete his research project in time.    (เขาอาจจะทำโครงการวิจัยเสร็จไม่ทันเวลา) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เคธี่    :  คุณหาผู้เข้าร่วมการวิจัย (ผู้เข้ารับการทดสอบ, ตัวทดลอง, วิชา, หัวเรื่อง) (subjects) ได้เพียง

              พอสำหรับโครงการวิจัยของคุณหรือไม่คะ

เดวิด  :  ยังไม่พอเลยครับ,  ผมมี ๓๕ คน แม้กระนั้นก็ตาม (though),  ดังนั้น  นั่นเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ

คำถาม  :  เดวิดบอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)    

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน