หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 212)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Mark  Let’s have lunch sometime. 

     Kim    Sounds good.  Give me a call.

Question  What can we assume from this conversation ?

(a) Mark and Kim are eating lunch now.    (มาร์คและคิมกำลังทานอาหารกลางวันในขณะนี้)  (ไม่จริง  เนื่องจาก

       การเชื้อเชิญนี้ทำเพื่อเรื่องในอนาคต)

(b) Mark will call Kim to arrange for lunch.    (มาร์คจะโทรฯ ไปหาคิมเพื่อเตรียมการสำหรับอาหาร

       กลางวัน)  (เนื่องจากมาร์คแนะนำว่าพวกเขาควรทานอาหารกลางวัน  และคิมตอบว่าความคิดนี้ฟัง

       ดูดี  โดยเชื้อเชิญให้เขาโทรฯ มาหาเธอ  จึงอาจสรุปได้ว่า  มาร์คจะโทรไปหาคิมเพื่อเตรียมการสำ

       หรับอาหารกลางวัน)

(c) Mark and Kim have lunch at the same time.    (มาร์คและคิมทานอาหารกลางวันเวลาเดียวกัน)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง) 

(d) Kim does not want to have lunch with Mark.    (คิมไม่ต้องการทานอาหารกลางวันกับมาร์ค)  (ไม่จริง  คิม

       เชื้อเชิญมาร์คให้โทรฯ ไปหาเธอ)

(e) Kim will call Mark when she wants to have lunch.    (คิมจะโทรไปหามาร์คเมื่อเธอต้องการทานอาหารกลาง

       วัน)  (ไม่จริง  มาร์คจะโทรไปหาคิมเมื่อเขาจะไปทานอาหารกลางวัน) 

(คำแปล)

มาร์ค  :  เรามาทานข้าวกลางวันเวลาใดเวลาหนึ่งกันเถอะครับ

คิม      :  ฟังดูเข้าทีค่ะ  แล้วโทรฯ มาหาฉันนะคะ

คำถาม  :  เราสามารถสันนิษฐานอะไรได้จากการสนทนานี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Dick    How many transcripts do you want me to send to San Diego State University ?

     Kathy  Just one, but I want two for myself.

Question  What will Dick probably do ?

(a) Send two transcripts to San Diego State University.    (ส่งหนังสือรับรองผลการศึกษา ๒ ชุดไปที่

       มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานดิเอโก)  (ไม่จริง  เคธี่ต้องการหนังสือรับรองฯ เพียง ๑ ชุดสำหรับมหาวิทยาลัยฯ)

(b) Prepare two transcripts.    (เตรียมหนังสือรับรองฯ ๒ ชุด)  (ไม่จริง  เนื่องจากเคธี่ต้องการหนังสือรับรองฯ

       ทั้งหมด ๓ ชุด)

(c) Give two transcripts to Kathy, and send one to San Diego State University.   

        (ให้หนังสือรับรองฯ ๒ ชุดแก่เคธี่  และส่ง ๑ ชุดไปยังมหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานดิเอโก

        (เนื่องจากเคธี่ต้องการหนังสือรับรอง ๑ ชุดสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานดิเอโก  และ

        ๒ ชุดสำหรับตัวเธอเอง,  ดิ๊คจึงน่าจะส่ง ๑ ชุดไปที่มหาวิทยาลัยฯ  และให้เคธี่ ๒ ชุด)

(d) Give Kathy three transcripts.    (ให้หนังสือรับรองฯ แก่เคธี่ ๓ ชุด)  (ไม่จริง  ให้เคธี่เพียง ๒ ชุด  และส่งไป

       มหาวิทยาลัยฯ ๑ ชุด)

(e) Get three transcripts for himself.    (เอาหนังสือรับรองฯ ๓ ชุดให้ตัวเอง)  (ไม่จริง  ดิ๊คเป็นเจ้าหน้าที่จัดหา

       หนังสือรับรองฯ ให้นักศึกษา)

(คำแปล)

ดิ๊ค   :  คุณต้องการให้ผมส่งหนังสือรับรองผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานดิเอโกกี่ชุดครับ

เคธี่  :  แค่ชุดเดียวค่ะ,  แต่ฉันต้องการ ๒ ชุดสำหรับตัวฉันเองค่ะ

คำถาม  :  ดิ๊คน่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Paul   The problem is I don’t have the parts I need to fix the water hose.  You can drive it as

                     it is, but you’ll have to get it replaced pretty soon.

    Janet  Okay.  When the parts come in, give me a call and I’ll bring it back.

Question  Where does this conversation probably take place ?

(a) At a lake.    (ทะเลสาบ)

(b) At a telephone store.    (ร้านขายโทรศัพท์)

(c) At a lawn and garden supply.    (อุปกรณ์สนามหญ้าและสวน)

(d) At a garage.    (ที่อู่ซ่อมรถยนต์)  (จากการอ้างถึง  “ชิ้นส่วน,”  “ท่อส่งน้ำ,”  และ  “สามารถขับมัน” 

       จึงอาจสรุปได้ว่า  การสนทนาเกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถยนต์)

(e) At a gas station.    (ที่ปั๊มน้ำมัน)  (ไม่ใช่สถานที่ซ่อมรถ)

(คำแปล)

พอล    :  ปัญหาคือว่าผมไม่มีชิ้นส่วน (parts) ที่ผมต้องการเพื่อซ่อม (fix) ท่อส่งน้ำในรถยนต์ (water

                hose) (อยู่ระหว่างหม้อน้ำและเครื่องยนต์),  คุณสามารถขับมัน (รถ) เหมือนที่มันเป็นอยู่ 

                แต่ผมจะต้องเปลี่ยนมัน (ท่อ) ใหม่ (get it replaced) ในเร็วๆ นี้

เจเน็ต  :  ตกลงค่ะ,  เมื่อชิ้นส่วนเข้ามา (ในร้าน)  โทรฯ มาหาฉันนะคะ  และฉันจะนำรถยนต์กลับมาค่ะ

                (เพื่อให้คุณเปลี่ยนท่อน้ำ)

คำถาม  :  การสนทนานี้น่าจะเกิดขึ้นที่ไหน ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Helen  I ought to wait until Professor Bloom gets back from class.

     Peter   Not really.  You can just leave a note.  I’ll give it to her.

Question  What does Peter suggest Helen do  ?

(a) Leave a note for the professor.    (ทิ้งโน้ตไว้ให้อาจารย์)  (ดูจากข้อความ  “คุณสามารถทิ้งโน้ต

       ไว้ได้”)

(b) Give a note to the professor.    (ให้สมุดบันทึกแก่อาจารย์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(c) Wait to speak with the professor.    (รอพูดกับอาจารย์)  (เป็นแผนของเฮเลน  มิใช่คำแนะนำของปีเตอร์)

(d) Go to the professor’s class.    (ไปที่ชั้นเรียนของอาจารย์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(e) See the professor the following day.    (พบอาจารย์ในวันต่อไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

เฮเลน   :  ฉันควรจะรอจนกระทั่งอาจารย์บลูมกลับมาจากชั้นเรียน (ห้องสอนฯ) นะคะ

ปีเตอร์  :  ไม่ต้องหรอกครับ,  คุณสามารถทิ้งโน้ตไว้ก็ได้  ผมจะเอาโน้ตให้อาจารย์ครับ

คำถาม  :  ปีเตอร์แนะนำเฮเลนให้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Emmy  And what do you want on that ?

     Robin   Everything, and extra catsup, too, please.

Question  What does Robin mean ?

(a) The sandwich should have only catsup on it.    (แซนด์วิชควรราดหน้าด้วยเฉพาะน้ำซอสชนิดข้นเท่านั้น)

(b) He wants lettuce, pickles, onions, mustard, mayonnaise, and catsup.    (เขาต้องการ

       ผักกาดหอม, ผักดอง, หัวหอม, มัสตาร์ด, มะยองเนส (น้ำราดแซนด์วิช)  และน้ำซอสชนิดข้น)

       (“ทุกอย่าง”  ของเครื่องปรุงแซนด์วิช  มักประกอบด้วยรายการข้างต้น)

(c) Mustard and catsup are enough for him.    (มัสตาร์ดและน้ำซอสข้นเพียงพอแล้วสำหรับเขา)

(d) He is ordering French fries and a Coke as well.    (เขากำลังสั่งมันฝรั่งทอดและโค้ก ๑ แก้วด้วยเช่นกัน)

(e) He is so hungry that he can eat anything he can find.    (เขาหิวมากจนกระทั่งเขาสามารถกินอะไรก็ตาม

       ที่เขาหาได้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เอ็มมี่  :  และคุณต้องการอะไรโรยหน้า (แซนด์วิช) (on that) คะ

โรบิน  :  ทุกอย่างเลยครับ  และน้ำซอสชนิดข้นสำหรับใส่เนื้อ (catsup = ketchup = catchup) พิเศษ

                (extra) ด้วยครับ

คำถาม  :  โรบินหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)  สำหรับ  ข้อ  A, C  และ  D  เป็นการแปลความหมายคำพูดของโรบินที่ไม่ถูกต้อง

 

6. George  Are you ready ?  You don’t even have your coat on.

     Linda    You’ve got to be kidding !  It’s only six o’clock.

Question  What does Linda mean ?

(a) She is not ready to go.    (เธอไม่พร้อมที่จะไป)  (เพราะว่าลินดากล่าวว่า  “มันเพิ่งจะ ๖ โมง

       เท่านั้นเอง”  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอยังไม่พร้อมที่จะไป)

(b) She is cold.    (เธอหนาว)  (เป็นเหตุผลที่อาจเป็นได้ที่ลินดาใส่เสื้อโค้ต  แต่ไม่รับกับคำถาม  “คุณพร้อม

       หรือยังครับ”)

(c) She is always late.    (เธอมาสายเสมอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) She has a new coat.    (เธอมีเสื้อโค้ตตัวใหม่)  (เป็นเหตุผลที่อาจเป็นได้ที่ลินดาใส่เสื้อโค้ต  แต่ไม่รับกับ

       คำถาม  “คุณพร้อมหรือยังครับ”)

(e) She has not put her coat on because it is only six o’clock.    (เธอยังมิได้สวมเสื้อโค้ต  เพราะว่ามันเพิ่ง

       จะ ๖ โมงเท่านั้น)  (ไม่จริง  เธอยังมิได้สวมฯ  เพราะว่าเธอยังไม่พร้อมจะออกไปข้างนอก)

(คำแปล)

จอร์ช  :  คุณพร้อมหรือยังครับ  คุณยังไม่ได้สวมเสื้อโค้ตเลยนี่

ลินดา  :  คุณพูดเล่น (ล้อเล่น, หยอกเย้า, สัพยอก, หลอก) (Kidding) ใช่ไหมคะ,  มันเพิ่งจะ ๖ โมงเย็น

                เท่านั้นเองค่ะ

คำถาม  :  ลินดาหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

7. Paula  Susan told me she was really interested in social work.

     Jack    Yes, but when she declared her major, she chose education.

Question  What can be inferred about Susan ?

(a) She will have two major fields of study.    (เธอจะมี ๒ สาขาวิชาเอก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) She prefers teaching.    (เธอชอบการสอนมากกว่า)  (เนื่องจากซูซานเลือกการศึกษาเป็น

       วิชาเอกของเธอ  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอชอบการศึกษามากกว่า)

(c) She does not talk with Paula very often.    (เธอมิได้คุยกับพอลลาบ่อยนัก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) She cannot make up her mind.    (เธอไม่สามารถตัดสินใจได้)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอแจ้งวิชาเอกของเธอ)

(e) She declared her major imports when she came back from abroad.    (เธอแจ้งเสียภาษีสินค้านำเข้า

       รายใหญ่ของเธอ  เมื่อเธอกลับจากต่างประเทศ)  (เป็นการแปลความหมายคำพูดของแจ๊คที่ไม่ถูกต้อง)

(คำแปล)

พอลลา  :  ซูซานบอกฉันว่าเธอสนใจในงานสังคม (สงเคราะห์) จริงๆ ค่ะ

แจ๊ค       :  ครับ,  แต่เมื่อเธอแจ้ง (ประกาศ, แถลงการณ์) (declared) วิชาเอก (majors) ของเธอ 

                  เธอเลือกการศึกษาครับ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับซูซาน ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน