หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 211)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Richard        I need an advisor’s signature on my course request form.  Could I make an

                                appointment, please ?

    Prof. Smith  Oh, well, you don’t need to make an appointment.  Just wait here.  I’ll get a pen.

Question  What is Prof. Smith going to do ?

(a) Make an appointment.    (ทำการนัดหมาย)  (ไม่จริง  เนื่องจากอาจารย์สมิธกล่าวว่า  ริชาร์ดไม่จำเป็น

       ต้องนัดหมาย)

(b) Give Richard a pen.    (ให้ปากการิชาร์ด)  (ไม่จริง  อาจารย์สมิธจะใช้ปากกาเซ็นแบบฟอร์มให้ริชาร์ด)

(c) Sign the form for Richard.    (เซ็นแบบฟอร์มให้ริชาร์ด)  (เนื่องจากอาจารย์ สมิธไปนำปาก

       กามา  จึงอาจสรุปได้ว่าเธอจะเซ็นแบบฟอร์ม)

(d) Wait for Richard.    (รอคอยริชาร์ด)  (ไม่จริง  ริชาร์ดถูกขอให้รออาจารย์สมิธ)

(e) Get a pen for Richard to sign a course request form himself.    (เอาปากกามาให้ริชาร์ดเพื่อเซ็นแบบ

       ฟอร์มร้องขอวิชาด้วยตนเอง)  (ไม่จริง  อาจารย์สมิธจะเอาปากกามาเซ็นแบบฟอร์มด้วยตัวเธอเอง)

(คำแปล)

ริชาร์ด           :  ผมต้องการลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาในแบบฟอร์มการร้องขอวิชาเรียน  (course

                           request form) ครับ,  ผมสามารถทำการนัดหมาย (กับอาจารย์) ได้ไหมครับ

อาจารย์สมิธ  :  โอ้,  อ๋อ,  เธอไม่จำเป็นต้องนัดหมายหรอก,  รออยู่ตรงนี้นะ  อาจารย์จะไปเอาปากกามา

                           (เซ็นให้)

คำถาม  :  อาจารย์สมิธจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Albert  This copy looks good.  Why don’t you just hand it in ?

     Mary    I’d better make one more draft.

Question  What is Mary going to do ?

(a) Revise her work.    (แก้ไขใหม่-ปรับปรุงใหม่งานของเธอ)  (ดูจากข้อความ  “ฉันควรจะทำ

       (เขียน) ฉบับร่างอีกครั้งหนึ่งดีกว่า”  โดย “ฉบับร่าง”  หมายถึง  “การแก้ไขหรือปรับปรุงใหม่

       งานเขียน”)

(b) Close the window.    (ปิดหน้าต่าง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Copy from Albert.    (ลอกจากอัลเบิร์ต)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Hand in the work.    (ส่งงาน)  (เป็นคำแนะนำของอัลเบิร์ต  ไม่ใช่สิ่งที่แมรี่จะทำ)

(e) Write a check for Albert.    (เขียนเช็คให้อัลเบิร์ต)  (เป็นการแปลความหมายคำพูดของแมรี่ที่ไม่ถูกต้อง 

       คือแปล  “draft”  เป็น “ตั๋วแลกเงิน”)

(คำแปล)

อัลเบิร์ต  :  (รายงาน) ฉบับนี้ดูดีนะ,  ทำไมคุณไม่ส่งมัน (hand it in) (ให้อาจารย์) ล่ะครับ

แมรี่         :  ฉันควรจะทำ (เขียน) ฉบับร่า(draft) อีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะ (หมายถึง  ปรับปรุงฉบับร่าง

                    อีกครั้งก่อนส่งฉบับจริง)

คำถาม  :  แมรี่จะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. Sarah   Your loan payment is due on the first.  Oh, sorry, the computer has you scheduled for

                      the fifth.

     Willie  That’s good.  That’s what I thought.

Question  What had Willie assumed about the loan payment ?

(a) The computer made an error.    (เครื่องคอมพิวเตอร์มีความผิดพลาด)  (ความผิดพลาดเกิดจากซาร่าห์ 

       ไม่ใช่คอมพิวเตอร์)

(b) The payment is due on the fifth of every month.    (การจ่ายเงินครบกำหนดในวันที่ ๕

       ของทุกเดือน)  (ดูจากข้อความ  “นั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ (ว่าคอมพิวเตอร์) กำหนดเวลาให้คุณชำระ

       ในวันที่ ๕”)

(c) The loan must be paid by the first of the month.    (เงินกู้ยืมจะต้องได้รับการจ่ายคืนในวันที่ ๑ ของเดือน) 

       (เป็นคำพูดแต่แรกของซาร่าห์  ไม่ใช่การสรุปครั้งสุดท้ายของเธอ)

(d) The loan had already been paid in full.    (เงินกู้ยืมได้รับการจ่ายคืนแล้วเต็มจำนวน)  (ไม่จริง  เนื่องจาก

       การจ่ายคืน  ยังมีกำหนดครบชำระต้องจ่ายคืน)

(e) The loan is taken with too high interest.    (เงินกู้ยืมมีดอกเบี้ยสูงเกินไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

ซาร่าห์  :  การจ่ายเงินกู้ยืม (loan payment) ของคุณครบกำหนดในวันที่ ๑,  โอ  เสียใจค่ะ  เครื่องคอม

                  พิวเตอร์กำหนดเวลาให้คุณชำระในวันที่ ๕ ค่ะ (the computer has you scheduled for

                  the fifth)

วิลลี่       :  นั่นดีครับ  นั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ครับ

คำถาม  :  วิลลี่ได้สันนิษฐานอะไรเกี่ยวกับการจ่ายเงินกู้ยืม ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

4. Patricia  Their son is very bright.

     Alex        Yes, he is.  When we saw them in Houston at the convention, I was surprised how clearly

                         he could talk.

Question  What are Patricia and Alex discussing ?

(a) The weather.    (อากาศ)

(b) A speech.    (สุนทรพจน์)

(c) Their friend’s child.    (ลูกของเพื่อนของพวกเขา)  (จากการอ้างถึงสรรพนาม “เขา”  จึงอาจสรุป

       ได้ว่า  พวกเขากำลังคุยกันเกี่ยวกับบุคคล)

(d) A trip.    (การเดินทาง)

(e) A convention.    (การประชุม)

(คำแปล)

แพททริเซีย  :  ลูกชายของพวกเขาฉลาดมากนะคะ

อเล็กซ์          :  ครับ  เขาฉลาดมาก,  เมื่อเราพบพวกเขาในฮุสตัน (รัฐเทกซัส) ที่การประชุม (convention)  

                          ผมประหลาดใจว่าเขา (ลูกชาย) สามารถพูดได้อย่างชัดเจนเหลือเกิน

คำถาม  :  แพททริเซียและอเล็กซ์กำลังคุย (หารือ) กันเรื่องอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

5. Eddy     It’s so noisy in the dorm that I can’t get anything done.

     Emmy  Why not move into an apartment ?

Question  What does Emmy mean ?

(a) Eddy should leave the dorm.    (เอ็ดดี้ควรออกจากหอพัก)  (“Why not”  =  “You should”)

(b) The apartment would be noisy, too.    (อพาร์ตเมนต์ – ห้องเช่า - จะมีเสียงดังด้วยเช่นกัน)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)   

(c) Eddy should not find an apartment.    (เอ็ดดี้ไม่ควรหาอพาร์ตเมนต์)  (ไม่จริง  เอ็มมี่บอกให้เอ็ดดี้ย้ายไป

       อยู่อพาร์ตเมนต์)

(d) Eddy is working too hard.    (เอ็ดดี้กำลังเรียนหนักเกินไป)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(e) The rent for an apartment is cheaper than that of a dorm.    (ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ถูกกว่าค่าเช่าหอพัก) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

เอ็ดดี้  :  มันเสียงดังมากในหอพักนักศึกษา  จนกระทั่งผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับ

เอ็มมี่  :  ทำไมไม่ย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ (ห้องเช่า) ละคะ

คำถาม  :  เอ็มมี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Frank     You turn on the TV by pulling out this button.  The heat control is on the wall.  Will

                         there be anything else, Ma’am ?

    Jennifer  No, thank you.

Question  What can be inferred about Frank ?

(a) He is a TV repairman.    (เขาเป็นช่างซ่อมทีวี)  (ช่างซ่อมทีวีไม่น่าจะกล่าวถึงการควบคุมความร้อน)

(b) He is a bell boy.    (เขาเป็นพนักงานรับใช้ในโรงแรม)  (จากการอ้างถึง  “ทีวีและการควบคุม

       ความร้อน”  และคำถาม  “จะมีอย่างอื่นอีกไหมครับ  คุณนาย,”  จึงอาจสรุปได้ว่า  แฟรงค์เป็น

       พนักงานรับใช้ในโรงแรม)

(c) He is a tailor.    (เขาเป็นช่างตัดเสื้อชาย)

(d) He is a security guard.    (เขาเป็นยามรักษาความปลอดภัย)

(e) He is an electrician.    (เขาเป็นช่างไฟฟ้า)  (ช่างไฟฟ้าไม่น่าจะถามว่า  “จะมีอย่างอื่นอีกไหมครับ  คุณนาย”)

(คำแปล)

แฟรงค์       :  คุณเปิดทีวีโดยการดึงปุ่มนี้ออกมาครับ,  ส่วนการควบคุมความร้อนอยู่บนผนังห้องครับ, 

                       จะมีอย่างอื่นอีกไหมครับ  คุณนาย

เจนนิเฟอร์  :  ไม่มีแล้ว,  ขอบคุณค่ะ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับแฟรงค์ ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. Carla  Did you balance your checkbook ?

     John  I had my secretary do it because I kept putting it off and my wife was starting to lose

                    patience with me. 

Question  What can be inferred about John ?

(a) He does not have a checking account.    (เขาไม่มีบัญชีเช็ค)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขามีสมุดเช็ค)

(b) His wife usually balances the check book.    (ภรรยาของเขาโดยปกติแล้วปรับสมดุลสมุดเช็ค)  (ไม่จริง 

       เนื่องจากภรรยาของจอห์นกำลังรอคอยให้เขาปรับสมดุลสมุด)

(c) He does not like to reconcile his account.    (เขาไม่ชอบทำให้บัญชีของเขาสมดุล-ลงรอยกัน)

       (เนื่องจากจอห์นเลื่อนการปรับสมดุลบัญชีของเขาอยู่เรื่อยๆ  จึงอาจสรุปได้ว่า  เขาไม่ชอบปรับบัญชี

       ให้สมดุล)

(d) The secretary is not very helpful.    (เลขานุการมิได้ช่วยเหลืออะไรมากนัก)  (ไม่จริง  เลขาฯ ช่วยจอห์น

       ปรับสมดุลสมุดเช็ค)

(e) He is not in good terms with his wife.    (เขามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับภรรยาของเขา)  (การสนทนามิได้

       กล่าวถึง)   

(คำแปล)

คาร์ล่า  :  คุณปรับสมุดเช็คของคุณหรือเปล่าคะ (หมายถึง  ตรวจสอบว่าเงินที่มีในสมุดฯ มีจำนวนเพียงพอ

                 กับจำนวนเงินที่จ่ายเช็คออกไป)

จอห์น   :  ผมใช้ให้เลขาฯ ของผมไปทำมันครับ  เพราะว่าผมเลื่อนมันออกไปอยู่เรื่อย   (kept putting it

                 off)  และภรรยาของผมกำลังเริ่มหมดความอดทนกับผมแล้วครับ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับจอห์น ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน