หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 208)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Simon  I was hoping that you’d wear your new dress.  It’s much prettier.

    Joan     But this one is more comfortable for hot weather.

Question  What can be inferred about Joan ?

(a) She likes the weather.    (เธอชอบอากาศร้อน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) She needs a new dress.    (เธอต้องการเสื้อผ้าชุดใหม่)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอมีเสื้อผ้าชุดใหม่อยู่แล้ว)

(c) She wants to please Simon.    (เธอต้องการเอาใจไซม่อน)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอชอบชุดที่ไซม่อนไม่

       ได้เลือกมากกว่า)

(d) She will wear the more comfortable dress.    (เธอจะสวมเสื้อผ้าชุดที่ใส่สบายมากกว่า)

       (เนื่องจากโจแอนให้เหตุผลว่า  เสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งสวมสบายมากกว่า  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอจะสวม

       ชุดที่ใส่สบายมากกว่า)

(e) She does not like hot weather, so she will wear her new dress.    (เธอไม่ชอบอากาศร้อน  ดังนั้น 

       เธอจะสวมชุดใหม่ของเธอ)  (ไม่จริง  เธอชอบสวมชุดที่ใส่สบายมากกว่า)

(คำแปล)

ไซม่อน  :  ผมกำลังหวังว่าคุณจะสวมเสื้อผ้าอาภรณ์ชุดใหม่ของคุณนะ  มันสวยกว่า (อีกชุด) มากเลยครับ

โจแอน   :  แต่ชุดนี้ (this one) ใส่สบายกว่าสำหรับอากาศร้อนค่ะ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับโจแอน ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

2. Charles  What do you think of Professor Collins ?

     Jenny     I think he’s a great person, but the class just turns me off.

Question  What does Jenny mean ?

(a) She does not like the class.    (เธอไม่ชอบชั้นเรียน – การสอน – ของอาจารย์)  (“To turn

       someone off”  หมายถึง  “ทำให้ผู้นั้นหมดความสนใจในทันใด”  จึงสรุปได้ว่า  เจนนี่ไม่ชอบ

       ชั้นเรียน (การสอน) ของอาจารย์)

(b) Her classmates are really great.    (เพื่อนร่วมชั้นของเธอวิเศษมากจริงๆ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(c) The professor is not very nice.    (อาจารย์ไม่ดี-กรุณามากนัก)  (ไม่จริง  เจนนี่คิดว่าอาจารย์คอลลินส์

       วิเศษมาก)

(d) The class is interesting.    (ชั้นเรียนน่าสนใจ)  (ไม่จริง  เจนนี่ไม่ชอบชั้นเรียน)

(e) Her class turns off the light, so she cannot see well.    (ชั้นเรียนของเธอปิดไฟ  ดังนั้น  เธอจึงไม่่

       สามารถมองเห็นได้ดี)  (เป็นการแปลความหมายคำพูดของเจนนี่ที่ไม่ถูกต้อง)

(คำแปล)

ชาร์ลส  :  คุณคิดอย่างไรกับอาจารย์คอลลินส์ครับ

เจนนี่     :  ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่วิเศษมากเลย  แต่ชั้นเรียนของเขาทำให้ฉันหมดความสนใจในทันใด

                  (ทำให้ฉันหมดความตื่นเต้นทางเพศ หรือหมดอารมณ์ในทันใด) (turns me off) ค่ะ

คำถาม  :  เจนนี่หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

3. William  I thought that you were going to the convention in Atlanta last Saturday.

      Natty     I was planning to, but I haven’t been feeling well.

Question  What can be inferred about Natty ?

(a) She went to Atlanta.    (เธอไปแอตแลนตา)  (ไม่จริง  เธอวางแผนจะไปที่นั่น  แต่ไม่ได้ไป  เพราะไม่สบาย)

(b) She went to a convention.    (เธอไปประชุม)  (ไม่จริง  เธอวางแผนจะไปประชุม  แต่ไม่ได้ไป  เพราะไม่สบาย)

(c) She went to a hospital.    (เธอไปโรงพยาบาล)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(d) She stayed home.    (เธออยู่บ้าน)  (แนตตี้พูดว่าเธอไม่สบาย  จึงสรุปได้ว่าเธอไม่ได้ไปประชุม 

       และพักอยู่บ้าน)

(e) She changed her mind to go to a convention and did something else instead.    (เธอเปลี่ยนใจ

       ไม่ไปประชุม  และทำอย่างอื่นแทน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึงว่าเธอทำอย่างอื่นแทน)

(คำแปล)

วิลเลียม  :  ผมคิดว่าคุณไปประชุมในแอตแลนตาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะ

แนตตี้     :  ฉันมีแผนที่จะไป  แต่ฉันรู้สึกไม่สบายค่ะ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับแนตตี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Richard   :  Have you made an appointment with the dentist yet ?

     Jennifer  :  No.  And I really can’t put it off anymore.  

Question  What will Jennifer probably do ?

(a) Make an appointment with a dentist.    (นัดหมายกับหมอฟัน)  (“To not put off” 

       หมายถึง  “ไม่เลื่อนออกไป”  เจนนี่จึงน่าจะนัดหมายกับหมอฟัน)

(b) Cancel her appointment with the dentist.    (ยกเลิกการนัดหมายของเธอกับหมอฟัน)  (ไม่จริง 

       เจนนิเฟอร์ยังไม่ได้นัดหมายกับหมอ)

(c) Postpone her appointment with the dentist.    (เลื่อนการนัดหมายของเธอกับหมอฟันออกไป) 

       (ไม่จริง  เจนนิเฟอร์ยังไม่ได้นัดหมายกับหมอ)

(d) See the dentist more often.    (ไปพบหมอฟันบ่อยขึ้น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)   

(e) Have her teeth pulled out.    (ไปถอนฟัน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง  บอกแต่เพียงจะนัดหมายกับหมอ) 

(คำแปล)

ริชาร์ด        :  คุณนัดหมายกับหมอฟันหรือยังครับ

เจนนิเฟอร์  :  ยังค่ะ  และฉันก็ไม่สามารถเลื่อนมันออกไปอีกแล้ว (จะนัดกับหมอเร็วๆ นี้)

คำถาม  :  เจนนิเฟอร์น่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

5. Alice  How do you like American food ?

     Bob    I’m used to it now.

Question  What does Bob mean ?

(a) He would rather have American food.    (เขาอยากทานอาหารอเมริกันมากกว่า)

(b) He has always liked American food.    (เขาชอบอาหารอเมริกันอยู่เสมอ)

(c) He is accustomed to eating American food.    (เขาคุ้นเคย (เคยชิน) กับการกินอาหารอเมริกัน

        – ในปัจจุบัน)  (“To be used to something”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “คุ้นเคยหรือเคยชินกับสิ่งนั้น”)

(d) He ate American food more in the past.    (เขาทานอาหารอเมริกันมากกว่าในอดีต – เมื่อเทียบกับปัจจุบัน)

(e) He used to eat American food but now he does not like it.    (เขาเคยทานอาหารอเมริกัน (ในอดีต)  แต่

       ปัจจุบันเขาไม่ชอบมัน)

(คำแปล)

อลิซ  :  คุณชอบอาหารอเมริกันมากน้อยเพียงใดคะ

บ๊อบ  :  ผมคุ้นเคย (เคยชิน) กับมัน (I’m used to it.) แล้วครับเดี๋ยวนี้

คำถาม  :  บ๊อบหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)  สำหรับ ข้อ  A, B, D  และ  E  เป็นการแปลความหมายคำพูดของบ๊อบที่ไม่ถูกต้อง

 

6. Helen  Are you still studying ?  It’s two o’clock in the morning.

     Mark   I know.  I just can’t seem to get caught up.

Question  What does Mark mean ?

(a) He should go to bed.    (เขาควรเข้านอน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(b) He did not know the time.    (เขาไม่ทราบเวลา)  (ไม่จริง  มาร์คพูดว่าเขารู้ว่าเป็นเวลาอะไร)

(c) He is trying to bring his work up to date.    (เขากำลังพยายามทำให้งานของเขาเป็นปัจจุบัน

       คือให้ทันกับเพื่อนๆ ในชั้น)  (“To get caught up”  เป็นสำนวน หมายถึง  “ทำให้งานหรือการบ้าน

       เป็นปัจจุบัน”  คือ  ทันกับสิ่งที่อาจารย์สอนในห้องเรียน)

(d) He is not sleepy yet.    (เขายังไม่ง่วง)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(e) He will get up early in the morning.    (เขาจะตื่นแต่เช้าตรู่)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง) 

(คำแปล)

เฮเลน  :  คุณยังคงกำลังอ่านหนังสืออยู่หรือคะ,  นี่มันตี ๒ แล้วนะ

มาร์ค   :  ผมรู้ครับ,  ผมเพียงแต่ไม่สามารถทำให้งาน (การบ้าน) ของผมเป็นปัจจุบันครับ (คือ  ยังไม่ทัน

                กับเพื่อนๆ ในห้องเรียน)

คำถาม  :  มาร์คหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน