หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 207)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Paul    Did you buy a birthday present for your brother ?

     Alice   I’ve been thinking about getting him a CD.  He likes classical music. 

Question  What is Alice’s problem ?

(a) She forgot her brother’s birthday.    (เธอลืมวันเกิดของพี่ชายของเธอ)  (ไม่จริง  เนื่องจากเธอกำลัง

       คิดเกี่ยวกับว่าจะหาอะไรให้เขาเป็นของขวัญวันเกิด)

(b) She does not have very much money.    (เธอมีเงินไม่มากนัก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) She needs a gift for her brother.    (เธอต้องการของขวัญสำหรับพี่ชายของเธอ)  (เนื่อง

       จากพอลถามเกี่ยวกับของขวัญวันเกิดของพี่ชายของอลิซ  และเธอยังไม่ได้ซื้อมัน  จึงอาจ

        สรุปได้ว่า  เธอต้องการของขวัญสำหรับพี่ชายของเธอ)

(d) Her brother did not like the present.    (พี่ชายของเธอไม่ชอบของขวัญ)  (ไม่จริง  เนื่องจากพี่ชาย

        ของเธอยังไม่ได้รับของขวัญ)

(e) She cannot find a classical music CD.    (เธอไม่สามารถหาแผ่นซีดีดนตรีคลาสสิค)  (การสนทนามิได้

        กล่าวถึง)

(คำแปล)

พอล  :  คุณซื้อของขวัญวันเกิดให้พี่ชายของคุณหรือเปล่าครับ

อลิซ  :  ฉันกำลังคิดเกี่ยวกับการซื้อซีดีให้เขาสักแผ่นหนึ่ง,  เขาชอบดนตรีคลาสสิคค่ะ

คำถาม  :  ปัญหาของอลิซคืออะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

2. Kathy  Are you ready for this ?

     Mark   I should be.  I’ve been cramming for the past three days.

Question  What does Mark mean ?

(a) He should have prepared more.    (เขาควรได้เตรียมตัวมากกว่านี้)  (ไม่จริง  มาร์คมั่นใจเกี่ยวกับความ

       พร้อมในการสอบ)

(b) He is very worried.    (เขาวิตกกังวลมาก)  (ไม่จริง  มาร์คมั่นใจเกี่ยวกับความพร้อมในการสอบ)

(c) He has been studying a lot.    (เขากำลังศึกษาอย่างมากมาย)  (“Cramming” เป็นสำนวน 

       หมายถึง  “ศึกษาอย่างหนัก”)

(d) He needs a few more days.    (เขาต้องการเวลาเพิ่มอีก ๒ – ๓ วัน)  (ไม่จริง  มาร์คมั่นใจเกี่ยวกับความ

       พร้อมในการสอบ)

(e) He has been afraid for the past three days that he might fail in his exam.    (เขาเกรงกลัวในช่วง

       ๒ – ๓ วันที่ผ่านมา  ว่าเขาอาจจะสอบตก)  (ไม่จริง  มาร์คมั่นใจเกี่ยวกับความพร้อมในการสอบ)

(คำแปล)

เคธี่     :  คุณเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งนี้ไหมคะ

มาร์ค  :  ผมควรจะพร้อมนะ,  ผมได้ศึกษาอย่างเร่งรีบ (เร่งเรียน, ยัด, อัด, กินอย่างตะกละ, กินมากเกินไป)

                (cramming) ในช่วง ๓ วันที่ผ่านมา

คำถาม  :  มาร์คหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

3. Miller  Good morning.  I’d like to speak to Mr. Adams, please.  This is Edward Miller at the

                      Sun Valley Health Center.

     Nicky  Mr. Miller, my husband isn’t at home.  I can give you his business phone if you’d like

                      to call him at work, though.

Question  What can be inferred about Nicky ?

(a) She works at Sun Valley.    (เธอทำงานที่ซันแวลลี)  (ไม่จริง  มิสเตอร์มิลเล่อร์ทำงานที่นี่)

(b) She does not like Mr. Miller.    (เธอไม่ชอบมิสเตอร์มิลเล่อร์)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Her husband is not well today.    (สามีของเธอไม่สบายวันนี้)  (ไม่จริง  สามีของเธอกำลังทำงาน)

(d) She is Mrs. Adams.    (เธอคือนางอดัมส์)  (เนื่องจากนิคกี้อ้างถึงมิสเตอร์อดัมส์ว่าเป็นสามี

       ของเธอ  จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอคือนางอดัมส์)

(e) Miller is a medical doctor while Adams is a businessman.    (มิลเล่อร์เป็นแพทย์  ในขณะที่อดัมส์

       เป็นนักธุกิจ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)  (รู้เพียงว่ามิลเล่อร์ทำงานที่ “ศูนย์สุขภาพซันแวลลี”  ซึ่งไม่จำเป็น

       ต้องเป็นแพทย์  ส่วนอดัมส์มีเบอร์โทรศัพท์ธุรกิจ (เบอร์ที่ทำงาน)  ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจ)

(คำแปล)

มิลเล่อร์  :  สวัสดีครับ  ผมขอพูดกับคุณอดัมส์ครับ,  นี่คือเอ็ดวาร์ด มิลเล่อร์  ทำงานที่ “ศูนย์สุขภาพ

                   ซันแวลลี” ครับ

นิคกี้        :  คุณมิลเล่อร์คะ  สามีของฉันไม่อยู่บ้านค่ะ,  ฉันสามารถให้เบอร์โทรศัพท์ธุรกิจ (ที่ทำงาน)

                    ของเขาแก่คุณได้  ถ้าคุณอยากจะโทรไปหาเขาที่ที่ทำงาน (โทรไปหาเขาขณะที่เขากำลัง

                    ทำงาน) (call him at work) อย่างไรก็ตาม 

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับนิคกี้ ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

4. Sarah      Jack must have been joking when he said that he was going to quit his job.

      George   Don’t be too sure.  He told me that he was trying to sell his house.

Question  What does George mean ?

(a) He believes that Jack will not be able to sell his house.    (เขาเชื่อว่าแจ๊คจะไม่สามารถขายบ้านของตน)  

        (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) He believes that Jack was joking.    (เขาเชื่อว่าแจ๊คกำลังพูดเล่น)  (ไม่จริง  นี่เป็นความเชื่อของซาร่าห์ 

       ไม่ใช่ของจอร์ช) 

(c) He agrees with Sarah.    (เขาเห็นด้วยกับซาร่าห์)  (ไม่จริง  ซาร่าห์เชื่อว่าแจ๊คพูดเล่นตอนที่เขากล่าวว่า

        จะลาออกจากงาน  แต่จอร์ชไม่เห็นด้วยกับเธอ) 

(d) He believes that Jack will quit his job.    (เขาเชื่อว่าแจ๊คจะออกจากงานของตน)  (เนื่องจาก

       ข้อความ “อย่ามั่นใจเกินไป”  หมายความว่าผู้พูดแสดงความสงสัย  จึงอาจสรุปได้ว่า  จอร์ชสงสัยใน

       สิ่งที่ซาร่าห์พูด,  เขาเชื่อว่าแจ๊คจะลาออกจากงาน)

(e) He is not sure whether Jack will sell his house.    (เขาไม่มั่นใจว่าแจ๊คจะขายบ้านของเขาหรือไม่) 

       (ไม่จริง  แจ๊คบอกจอร์ชว่าเขากำลังพยายามขายบ้าน)

(คำแปล)

ซาร่าห์  :  แจ็คจะต้องกำลังพูดเล่น (ล้อเล่น, พูดล้อเลียน, พูดตลก, ทำตลก) (joking) เมื่อเขากล่าวว่า

                  เขากำลังจะลาออกจากงาน (ยุติงาน) ของเขา (quit his job) ค่ะ

จอร์ช    :  อย่ามั่นใจเกินไป,  เขาบอกผมว่าเขากำลังพยายามที่จะขายบ้านของเขาครับ

คำถาม  :  จอร์ชหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (d)

 

5. Frank  I need a book for English two-twenty-one.

     Sylvia  All of the textbooks are on the shelves in the back of the store.

Question  What will Frank probably do ?

(a) Buy a textbook.    (ซื้อตำราเรียน)  (เนื่องจากแฟรงค์พูดว่าเขาต้องการหนังสือสำหรับวิชา

       ภาษาอังกฤษ  จึงอาจสรุปได้ว่าเขาจะซื้อหนังสือเรียน)

(b) Come back later.    (กลับมาในเวลาต่อมา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Go to the bookstore.    (ไปที่ร้านขายหนังสือ)  (ไม่จริง  เนื่องจากเขาอยู่ในร้านขายหนังสือแล้ว)

(d) Drop his English class.    (ดร็อพ – พักเรียนชั่วคราว – ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของเขา)  (ไม่จริง  เนื่อง

       จากเขาต้องการหนังสือสำหรับวิชาภาษาอังกฤษ)

(e) Buy a shelf for his textbooks.    (ซื้อชั้นวางหนังสือสำหรับตำราของเขา)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แฟรงค์  :  ผมต้องการหนังสือภาษาอังกฤษ ๒-๒๐-๑ ครับ

ซิลเวีย   :  ตำราเรียนทั้งหมดอยู่บนหิ้งที่หลังร้านค่ะ

คำถาม  :  แฟรงค์น่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Emmy  How is your car dealing business nowadays ?  Does it go well as ever before ?

     Ralph   Not at all.  Due to the Coronavirus disease (COVID – 19), our company has gone out

                       of business for the past four months.

Question  What does Ralph mean ?

(a) His company has gained a lot of profits.    (บริษัทของเขาทำกำไรได้มากมาย)  (ไม่จริง  บริษัทของเขา

       เลิกกิจการไปแล้ว)

(b) His company has changed from car dealing business to other businesses.    (บริษัทของเขาได้เปลี่ยน

       จากธุรกิจขายรถยนต์เป็นธุรกิจอื่น)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)  

(c) His company has not gone well, compared to the year before.    (บริษัทของเขาไปได้ไม่ดี  เปรียบเทียบ

       กับเมื่อปีก่อน)  (ไม่จริง  บริษัทของเขาเลิกกิจการไปแล้ว)  

(d) The Coronavirus disease has nothing to do with his business.    (เชื้อโคโรนาไวรัสไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ

       ธุรกิจของเขา)  (ไม่จริง  ราล์ฟกล่าวว่าบริษัทของเขาเลิกกิจการเนื่องจากเชื้อโคโรนาไวรัส)

(e) His company did not make enough money to continue trading.    (บริษัทของเขาทำเงิน

       ได้ไม่เพียงพอที่จะทำการค้าต่อไป)  (“Go out of business”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “เลิกกิจการ, 

       เลิกประกอบธุรกิจ)

(คำแปล)

เอ็มมี่     :  ธุรกิจขายรถยนต์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะปัจจุบันนี้  มันยังไปได้ดีเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าคะ

ราล์ฟ    :  ไม่เลยครับ,  เนื่องมาจากเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด – ๑๙)  บริษัทของเราได้เลิกกิจการไปแล้ว

                  (ออกจากกิจการไปแล้ว) (gone out of business) ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาครับ

คำถาม  :  ราล์ฟหมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน