หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 204)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the most appropriate answer for each question.

(จงเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคำถาม)

 

1. Mark  You and I should stop by the gym on the way home.

     Anne  I don’t think so.  I’ve probably had enough exercise for one day.

Question  What does Anne imply ?

(a) She is not going home now.    (เธอจะไม่กลับบ้านในขณะนี้)  (ไม่จริง  มาร์คและแอนกำลังอยู่ระหว่างทาง

        ไปบ้าน)

(b) She has already had some exercise.    (เธอได้ออกกำลังกายแล้ว)  (ดูจากข้อความ  “ฉันน่า

       จะออกกำลังกายเพียงพอแล้วสำหรับวันหนึ่ง (วันนี้)”)

(c) She does not like to go to the gym.    (เธอไม่ชอบไปโรงยิม)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) She does not want to spend time with Mark.    (เธอไม่ต้องการใช้เวลากับมาร์ค)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) She would like to go somewhere else, not the gym.    (เธออยากจะไปที่อื่น  ไม่ใช่โรงยิม)  (การสนทนามิ

       ได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

มาร์ค  :  คุณและผมควรหยุดแวะ (stop by) โรงยิมระหว่างทางกลับ (ไป) บ้าน (on the way home)

               นะครับ

แอน   :  ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ,  ฉันน่าจะออกกำลังกายเพียงพอแล้ว (probably had enough exercise)

              สำหรับวันหนึ่ง (วันนี้) ค่ะ

คำถาม  :  แอนบอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

2. Robert  I signed the contract. 

     Sylvia    Do you really think you can work and go to school full time ?

Question  What does Sylvia imply ?

(a) The job is more important than school.    (งานมีความสำคัญมากกว่าโรงเรียน – การเรียนหนังสือ) 

       (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(b) The opportunity is very good.    (โอกาสดีมาก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) The contract may not be valid.    (สัญญาอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย – ใช้ไม่ได้)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) Robert should not have signed the contract if he wants to work.    (โรเบิร์ตไม่ควรได้เซ็นสัญญา 

       ถ้าเขาต้องการทำงาน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Robert may be taking on too much.    (โรเบิร์ตอาจจะกำลังรับงานมากเกินไป)  (เนื่องจาก

       ซิลเวียถามว่าโรเบิร์ตสามารถทำงานและไปโรงเรียนได้หรือไม่  เธอจึงบอกเป็นนัยว่าเขาอาจจะ

       กำลังรับงานมากเกินไป  คือ  ทั้งทำงานและเรียน)

(คำแปล)

โรเบิร์ต  :  ผมเซ็นสัญญาแล้วครับ

ซิลเวีย   :  คุณคิดจริงๆ หรือคะว่าคุณสามารถทำงาน  และไปโรงเรียน (มหาวิทยาลัย) แบบเต็มเวลา

คำถาม  :  ซิลเวียบอกเป็นนัยว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (e)

 

3. Sandra  I owe everyone in my family a letter, but I really don’t have time to sit down and

                        write them and it’s too expensive to call.

     Paul      Why don’t you just buy some postcards ?

Question  What does Paul suggest Sandra do ?

(a) Call her family.    (โทรฯ ไปหาครอบครัวของเธอ)  (ไม่จริง  พอลแนะนำให้เธอส่งไปรษณียบัตร)

(b) Write a letter.    (เขียนจดหมาย)  (ไม่จริง  แซนดร้าไม่มีเวลาเขียนจดหมาย)

(c) Send postcards.    (ส่งไปรษณียบัตร)  (เนื่องจากพอลแนะนำแซนดร้าให้ซื้อไปรษณียบัตร 

       จึงอาจสรุปได้ว่า  เธอควรส่งไปรษณียบัตรให้ครอบครัวของเธอ)

(d) Buy presents.    (ซื้อของขวัญ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) Ask her family to visit her.    (ขอร้องให้ครอบครัวของเธอมาเยี่ยมเธอ)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แซนดร้า  :  ฉันเป็นหนี้จดหมายกับทุกคนในครอบครัวของฉันค่ะ (คือ  ยังไมได้เขียนจดหมายถึงคน

                     เหล่านั้น)  แต่ฉันไม่มีเวลาจริงๆ ที่จะนั่งลงและเขียนจดหมายถึงพวกเขา  และมันก็แพง

                     เกินไปที่จะโทรศัพท์ค่ะ

พอล         :  ทำไมคุณไม่ซื้อไปรษณียบัตร (postcards) ล่ะครับ

คำถาม  :  พอลแนะนำแซนดร้าให้ทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (c)

 

4. Frank  Have you heard from any schools yet ?

     Kathy  Yes, I was accepted at Kansas State University, the University of Oklahoma, and the

                     University of Nebraska, but I’m going to wait until I hear one way or another from the

                     University of Minnesota.

Question  What are Frank and Kathy discussing ?

(a) The length of time that it takes to get an answer from a university.    (ความยาวของเวลาที่ใช้ในการ

       ได้รับคำตอบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง)

(b) Where Kathy will go to school.    (เคธี่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่ไหน)

(c) States in the Midwest.    (รัฐต่างๆ (ของสหรัฐฯ) ในภาคมิดเวสต์)

(d) The University of Minnesota.    (มหาวิทยาลัยมินนิโซตา)  (เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาเรื่องการเข้ามหา

       วิทยาลัยของเคธี่เท่านั้น)

(e) Which university Kathy should apply to study.    (มหาวิทยาลัยไหนที่เคธี่ควรสมัครเข้าเรียน)  (ไม่จริง 

       เคธี่สอบติดหลายแห่งแล้ว  แต่เธอกำลังรอคำตอบจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา)

(คำแปล)

แฟรงค์  :  คุณได้ทราบข่าว (โดยทางจดหมายหรือโทรศัพท์) (heard from) จากสถาบัน (schools)

                  ใดบ้างหรือยังครับ

เคธี่        :  ได้ค่ะ,  ฉันได้รับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแคนซัสสเตต,  มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา  และมหา

                   วิทยาลัยเนบราสกาค่ะ  แต่ฉันจะรอจนกระทั่งฉันได้ทราบข่าวโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง (one way

                   or another) จากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาค่ะ

คำถาม  :  แฟรงค์และเคธี่กำลังหารือเรื่องอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

5. Judy    Did you see the stereo CD system that Steve just bought ?

    James  I sure did.  It must have cost an arm and a leg.

Question  What does James mean ?

(a) The CD system was very expensive.    (ระบบซีดีมีราคาแพงมาก)  (“To cost an arm

       and a leg”  เป็นสำนวน  หมายถึง  “มีราคาแพงมาก,  มีราคาสูงลิ่ว”  แปลตรงตัว  คือ 

       “มีราคาเท่ากับ ๑ แขนและ ๑ ขา”)

(b) He would like to have a CD system like it.    (เขาอยากมีระบบซีดี (สเตอริโอ) เหมือนกับที่สตีฟซื้อมา) 

      (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(c) Steve knows a lot about CD systems.    (สตีฟรู้มากมายเกี่ยวกับระบบซีดี)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) CD systems are not easy to operate.    (ระบบซีดีไม่ง่ายที่จะใช้งาน)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(e) The CD system cost only a little if you bought it right now.    (ระบบซีดีมีราคานิดหน่อย  ถ้าคุณซื้อ

       มันขณะนี้)  (ไม่จริง  ระบบฯ มีราคาแพงมาก)

(คำแปล)

จูดี้      :  คุณเห็นระบบซีดีเสียงสเตอริโอที่สตีฟเพิ่งซื้อหรือเปล่าคะ

เจมส์  :  ผมเห็นครับ,  มันจะต้องมีราคาสูง (แพง) มาก (cost an arm and a leg) แน่นอนทีเดียวครับ

คำถาม  :  เจมส์หมายความว่าอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (a)

 

6. Mary  I thought I was supposed to take the test in Room 32.

     Tom   No.  Ticket number 32 is in Room 27.

 Question  What will Mary probably do ?

(a) Buy a ticket.    (ซื้อบัตร)  (ไม่จริง  แมรี่มีบัตรอยู่แล้ว)

(b) Go to room 27.    (ไปที่ห้องหมายเลข ๒๗)  (เนื่องจากทอมกล่าวว่าบัตรหมายเลข ๓๒ อยู่ใน

       ห้องหมายเลข ๒๗  แมรี่จึงน่าจะไป (สอบ) ที่ห้อง ๒๗)

(c) Take a test in room 32.    (เข้าสอบในห้องหมายเลข ๓๒)  (ไม่จริง,  ๓๒  เป็นเลขบัตรสอบ  มิใช่หมาย

       เลขห้องสอบ)

(d) Show Tom her ticket.    (แสดงบัตรสอบของเธอให้ทอมดู)  (ไม่จริง  ทอมได้เห็นบัตรสอบของเธอแล้ว)

(e) Put off her test until the next day.    (เลื่อนการสอบของเธอออกไปจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

แมรี่   :  ฉันคิดว่าฉันต้องเข้าสอบในห้องหมายเลข ๓๒ ค่ะ

ทอม  :  ไม่ใช่ครับ  บัตรหมายเลข ๓๒ อยู่ใน (เข้าสอบ) ห้องหมายเลข ๒๗ ครับ

คำถาม  :  แมรี่น่าจะทำอะไร ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

7. Fred  Where did you get the flowers ?

     Jane  At the Honor’s Reception.  The teachers gave them to all of the honors students. 

Question  What can be inferred about Jane ?

(a) She wasn’t able to attend the reception.    (เธอไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองได้)  (ไม่จริง 

       เจนมีดอกไม้ซึ่งได้รับมอบที่งานเลี้ยงรับรอง)

(b) She is an honors student.    (เธอเป็นนักเรียนที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม)  (เนื่องจาก

       อาจารย์ให้ดอกไม้แก่นักเรียนที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมทุกคน  และเจนได้ดอกไม้  จึงอาจ

       สรุปได้ว่า  เธอเป็นนักเรียนเกียรตินิยม)

(c) She likes flowers very much.    (เธอชอบดอกไม้มาก)  (การสนทนามิได้กล่าวถึง)

(d) She is a teacher.    (เธอเป็นอาจารย์)  (ไม่จริง,  เธอได้รับดอกไม้สำหรับนักเรียนเกียรตินิยม)

(e) She is a receptionist at a flower shop.    (เธอเป็นพนักงานต้อนรับที่ร้านขายดอกไม้)  (การสนทนา

       มิได้กล่าวถึง)

(คำแปล)

เฟร็ด  :  คุณได้ดอกไม้นี้มาจากที่ไหนครับ

เจน     :  ที่งานเลี้ยงรับรองปริญญาเกียรตินิยม (Honor’s Reception) ค่ะ,  อาจารย์ให้ดอกไม้แก่

               นักเรียนที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม (honors students) ทุกคนค่ะ

คำถาม  :  สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับเจน ?

ตอบ  -  ข้อ  (b)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของท่าน